Projectplan `Naar GOMA 2.0` - Stichting De Letselschade Raad

advertisement
Projectplan ‘Naar GOMA 2.0’
Aanleiding
De Letselschade Raad en de Permanente Commissie GOMA (PC GOMA) willen begin 2015 een
aanvang maken met de herziening van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere
afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA). Deze code is voor zorgverleners en de
letselschadebranche van belang, omdat de hierin vastgelegde regels de kans verminderen dat
zorgverleners na een incident betrokken raken bij belastende en langdurige klachten- en
schadeclaimprocedures, en letselschade professionals concrete handvatten krijgen om claims die
voortvloeien uit medische incidenten adequaat af te handelen.
Achtergrond
De Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid
(GOMA) stamt uit 2010 en is een gezamenlijke gedragscode van de belangrijkste veldpartijen
betrokken incidenten in de zorg en de afwikkeling van medische aansprakelijkheidskwesties, die
daar uit kunnen voortvloeien. Met de term ‘incident’ wordt in de GOMA verstaan: een onbedoelde
gebeurtenis die tot schade aan de patiënt heeft geleid of kan leiden.
Doel van de GOMA is om onnodige klachten en claims zoveel mogelijk te voorkomen. En om, als de
patiënt toch een klacht of claim indient, de procedure die volgt zo vlot mogelijk te laten verlopen. De
afwikkeling van medische aansprakelijkheidszaken duurt in de praktijk vaak lang, vaak vele jaren. Die
lang slepende procedures zijn zowel voor patiënten als artsen onwenselijk.
De GOMA bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte bevat richtlijnen voor artsen en andere
zorgverleners over hoe om te gaan met patiënten na incidenten. Immers een adequate reactie van
de arts in deze fase kan escalatie en een procedure in veel gevallen voorkomen. Ook kan een
adequate reactie in deze fase bijdragen aan een vlotte en voor de patiënt bevredigende afhandeling
van de klacht of claim, als het daar toch toe komt.
Het tweede deel geeft aan beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars en
(advocaten/belangenbehartigers van) patiënten richtsnoeren voor een adequate afhandeling van
verzoeken tot schadevergoeding.
Pagina 1 van 4
Belangrijke uitgangspunten in het eerste deel van de GOMA zijn dat de zorgaanbieder na een
medisch incident daarover binnen 24 uur de patiënt informeert en het initiatief neemt voor een
gesprek met de patiënt (of nabestaanden). De zorgaanbieder onderzoekt de toedracht van het
incident en informeert de patiënt daarover, zodra de toedracht bekend is. Als blijkt dat sprake is van
een fout erkent de zorgaanbieder dat en biedt verontschuldigingen aan. Het eerste deel bevat ook
uitgangspunten voor dossiervoering en informatieverstrekking over de toedracht van een incident
aan de patiënt. Komt het aan op een schadeclaim, dan wordt er met de patiënt en in de contacten
tussen partijen onderling respectvol en zorgvuldig omgegaan door de betrokken professionals.
Welke partijen zijn bij de GOMA aangesloten?
De GOMA wordt beheerd en gefaciliteerd door De Letselschade Raad. De GOMA is ondertekend
door KNMG, NVZ, NFU, NPCF, GAV, NPCF, Verbond van Verzekeraars ( MediRisk, CentraMed, VVAA,
Rechtsbijstandverzekeraars en Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars). De
ondertekenaars hebben zitting in een Permanente Adviescommissie GOMA (PC GOMA). In de PC
GOMA zitten ook vertegenwoordigers vanuit de letselschadeadvocaten en belangenbehartigers van
patiënten (verenigd in LSA, ASP, WAA) en de juridische wetenschap (VU). Recent is de Vereniging
van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG) ook toegetreden tot de PC GOMA.
Waarom de GOMA herzien?
Vijf jaar na inwerkingtreding van de GOMA hebben De Letselschade Raad en PC GOMA besloten dat
zij de gedragscode willen actualiseren en verbeteren.
Redenen hiervoor zijn:
- Het creëren van groter draagvlak voor en bekendheid van de uitgangspunten van de GOMA met
name in de zorgsector.
- Het tweede deel van de GOMA is geschreven vanuit de gedachte dat de afwikkeling van medische
aansprakelijkstelling gebeurt door de medische aansprakelijkheidsverzekeraars. Sinds de
inwerkingtreding van de GOMA is er een toenemend aantal ziekenhuizen dat aansprakelijkstellingen
(soms tot een bepaald maximum aan schadeclaim/-vergoeding) zelf afhandelt. Deze zelfregelende
ziekenhuizen geven aan dat zij niet met alle beginselen van de GOMA goed uit de voeten kunnen. De
wens de gedragscode hier meer op aan te passen.
- Alhoewel de huidige GOMA, omdat deze in 2010 door de federatiebestuur van de KNMG is
onderschreven, voor alle artsen geldt, is de tekst van de Code gericht op de ziekenhuissector. De
wens is de tekst van de gedragscode zo aan te passen dat deze ook beter toepasbaar is en gedragen
wordt in de huisartsenzorg, de GGZ-sector en VVT-sector en de zelfstandige particuliere klinieken.
- Als de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) in werking treedt, is aanpassing van
de tekst van de GOMA op een aantal punten noodzakelijk. De wetsvoorstel Wkkgz ligt op dit
moment in de Eerste Kamer.
Pagina 2 van 4
Doelstelling GOMA 2.0
Doelstelling van het project is te komen tot een geactualiseerde en verbeterde gedragscode, de
GOMA 2.0. Deze gedragscode moet worden gedragen en uitgedragen door alle veldpartijen, die
betrokken zijn incidenten in de zorg en de behandeling van klachten en aansprakelijkstellingen. De
door alle betrokken partijen gedragen gedragscode draagt bij aan het verminderen van klachten en
schadeclaims na incidenten in de zorg, behoud of herstel van de vertrouwensrelatie tussen patiënt,
behandelaar en zorgaanbieder en het vergroten van de patiënttevredenheid. Voor die gevallen
waarin het toch tot een schadeclaim komt, dragen heldere procedureafspraken in het tweede deel
van GOMA 2.0 bij aan een vlotte afhandeling van de klacht of claim.
De GOMA 2.0 is een gedragscode voor het omgaan met incidenten en de afwikkeling van klachten
en schadeclaims in de ziekenhuissector, de huisartsenzorg, de VVT-sector, de GGZ-instellingen en de
zelfstandige particuliere klinieken.
Om implementatie van de GOMA 2.0 te bevorderen worden in de herziene gedragscode best
practices uit de diverse sectoren opgenomen. Waar mogelijk worden beginselen voorzien van
praktische tips voor betrokken partijen
Uitvoering
De Letselschade Raad is opdrachtgever van het project. Regievoering geschiedt vanuit de PC GOMA.
Het traject om te komen tot de GOMA 2.0 valt uiteen in twee fasen, een inventarisatiefase en een
schrijffase. Voor de schrijffase wordt vanuit de PC GOMA een werkgroep geformeerd, die op basis
van de bevindingen in de eerste fase de GOMA 2.0 formuleert.
Het eindproduct zal aan de sturen van de betrokken (koepel)organisaties worden voorgelegd voor
bestuurlijke goedkeuring.
Ieder der vertegenwoordigers van de betrokken organisaties is gedurende het project
verantwoordelijk voor het informeren van en het zo nodig terugkoppelen van input vanuit de eigen
organisatie teneinde het draagvlak voor een eindproduct zoveel mogelijk te bevorderen.
Traject om te komen tot de GOMA 2.0
Fase 1: april - december 2015
Onder alle betrokken partijen eerst een consultatie wordt gehouden over wat bij die partijen de
behoeften en wensen zijn bij de herziening van de GOMA. Het idee is in dat kader meer
expertmeetings te houden. Daarbij moet ook geïnventariseerd worden wat er in het veld bestaat
aan best practices.
Voorstel is om aanvullend het KNMG Artsenpanel door middel van een digitale enquête te bevragen
over de behoeften en wensen die er in dit kader bij artsen leven.
De inventarisaties leiden tot een rapport. Opleverdatum voor het rapport is 31 december 2015. Dit
rapport wordt opgeleverd aan de PC GOMA en De Letselschade Raad. De Letselschade Raad is
regievoerder van het traject. Er wordt een projectsecretaris ingehuurd voor inhoudelijke
ondersteuning.
Pagina 3 van 4
De volgende expertmeetings worden georganiseerd:

Juni 2015 expertmeeting GOMA, deel 1: omgaan met incidenten in
ziekenhuiszorg/GGZ/verpleeghuizen
Beoogde deelnemers: artsen (vanuit Federatie Medisch Specialisten, Verenso), instellingen
(vanuit NVZ, NFU, GGZ-Nederland, ACTiZ, ZKN) , klachtenfunctionarissen (vanuit VKIG),
patiënten (NPCF), Verbond van Verzekeraars, Medirisk, Centramed, overige deskundigen

September 2015 expertmeeting GOMA, deel 1: omgaan met incidenten
huisartsenzorg/thuiszorg
Beoogde deelnemers: artsen (vanuit LHV), Huisartsenposten (vanuit Ineen), NVZ, NFU, GGZNederland, ACTiZ) , klachtenfunctionarissen (vanuit VKIG), patiënten (NPCF), Verbond van
Verzekeraars, VVAA, Centramed, overige deskundigen

Oktober 2015 expertmeeting GOMA, deel 2
Beoogde deelnemers: Verbond van Verzekeraars, Medirisk, Centramed, “zelfregelende
ziekenhuizen (vanuit NVZ, NFU), overige instellingen/zorgaanbieders, artsen (vanuit KNMG en
federatiepartners en Vereniging Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken),
patiënten (vanuit NPCF), belangenbehartigers patiënten en letselschadeadvocaten (vanuit LSA,
ASP, WAA), klachtenfunctionarissen (vanuit VKIG), overige deskundigen (bijv. vanuit
wetenschap)
Fase 2: januari – december 2016
Op basis van de rapportage uit de eerste fase wordt de GOMA 2.0 geschreven. Hiertoe wordt door
de PC GOMA een werkgroep geformeerd. Er wordt een penvoerder aangewezen.
De werkgroep levert eind maart 2016 een conceptversie voor de GOMA 2.0 aan de PC GOMA,
waarna de PC GOMA en de daarin vertegenwoordigde organisaties commentaar en input kunnen
leveren op het concept.
Op basis hiervan levert de werkgroep een definitieve versie op. Streefdatum voor oplevering van de
definitieve versie aan de PC GOMA is 1 juni 2016.
Na goedkeuring van de GOMA 2.0 door de PC GOMA leggen de leden van de PC GOMA de
gedragscode ter goed keuring voor aan het bestuur van de organisatie, die zij vertegenwoordigen.
De GOMA 2.0 wordt na verkregen bestuurlijke goedkeuring in de tweede helft van 2016
ondertekend door de betrokken partijen en uiterlijk eind 2016 gelanceerd op een daartoe te
organiseren congres. De GOMA 2.0 treedt in werking per 1 januari 2017.
Pagina 4 van 4
Download