Dopen - teksten

advertisement
Dopen
`
Les 4 | Bijbellezen
Maar God bewees ons zijn liefde
doordat Christus voor ons gestorven
is toen wij nog zondaars waren.
Dit is het oordeel: het licht kwam in
de wereld en de mensen hielden
meer van de duisternis dan van het
licht, want hun daden waren slecht.
Iedereen heeft gezondigd en
ontbeert
de nabijheid van God;
Door niemand anders kunnen wij
worden gered, want Zijn naam is de
enige op aarde die de mens redding
biedt.
[Romeinen 5:8]
[Johannes 3:19]
[Romeinen 3:23]
[Handelingen 4:12]
Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de
waarheid en het leven. Niemand kan
bij de Vader komen dan door mij.
Dit alles schrijf ik u omdat u moet
weten dat u eeuwig leven hebt, u
die gelooft in de naam van de Zoon
van God.
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is
en uw hart gelooft dat God hem uit de
dood heeft opgewekt, zult u worden
gered. Als uw hart gelooft, zult u
rechtvaardig worden verklaard; als uw
mond belijdt, zult u worden gered.
Het wezenlijke van de liefde is niet
dat wij God hebben liefgehad, maar
dat hij ons heeft liefgehad en zijn
Zoon heeft gezonden om verzoening
te brengen voor onze zonden.
[Johannes 14:6]
[1 Johannes 5:13]
[Romeinen 10:9,10]
[1 Johannes 4:10]
Want God had de wereld zo lief dat
Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in hem gelooft
niet verloren gaat, maar eeuwig
leven heeft.
Wij zijn dus als rechtvaardigen
aangenomen op grond van ons
geloof en leven in vrede met God,
door onze Heer Jezus Christus.
Door één mens is de zonde in de
wereld gekomen en door de zonde
de dood, en zo is de dood voor ieder
mens gekomen, want ieder mens
heeft gezondigd.
Toen dacht God, de HEER: Nu is de
mens aan ons gelijk geworden, nu heeft
hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik
voorkomen dat hij ook vruchten van de
levensboom plukt, want als hij die zou
eten, zou hij eeuwig leven.
[Johannes 3:16]
[Romeinen 5:1]
[Romeinen 5:12]
[Genesis 3:22]
Wie oren heeft, moet horen wat de
Geest tegen de gemeenten zegt.
Wie overwint zal ik laten eten van
de levensboom die in Gods paradijs
staat.
Het doel van je opdracht is de liefde
die voortkomt uit een rein hart, een
zuiver geweten en een oprecht
geloof.
Zonder geloof is het onmogelijk
God vreugde te geven; wie hem wil
naderen moet immers geloven dat
hij bestaat, en wie hem zoekt zal
door hem worden beloond.
Wij zijn gezanten van Christus, God
doet door ons zijn oproep. Namens
Christus vragen wij: laat u met God
verzoenen.
[Openbaring 2:7]
[1 Timotheüs 1:5]
[Hebreeën 11:6]
[2 Korinthe 5:20]
Download