Veiligheidsinformatieblad

advertisement
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
*
Bladzijde: 1/8
datum van de druk: 21.07.2014
Herziening van: 21.07.2014
Versienummer 7
1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
· Productidentificatie
· Handelsnaam: kwiksulfide, natuurlijk
· Artikelnummer: 100540
· CAS-nummer:
1344-48-5
· EC-nummer:
215-696-3
· Catalogusnummer:
080-002-00-6
· Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Toepassing van de stof / van de bereiding Toevoeging bij cosmetische of farmaceutische preparaten
· Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
· Fabrikant/leverancier:
Fagron N.V.
Complex Piramide
Textielstraat 20
8790 Waregem
Belgie
· Inlichtingengevende sector:
Tel.: +32 (0)70 233 112
Fax: +32 (0)70 233 126
· Telefoonnummer voor noodgevallen:
Antigifcentrum
tel: 070 245 245
http://www.poisoncentre.be/
*
2 Identificatie van de gevaren
· Indeling van de stof of het mengsel
· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
GHS06 doodshoofd met gekruiste beenderen
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
Acute Tox. 1
H300 Dodelijk bij inslikken.
H310 Dodelijk bij contact met de huid.
H330 Dodelijk bij inademing.
GHS08 gezondheidsgevaar
STOT RE 2
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
GHS09 milieu
(Vervolg op blz. 2)
NLB
38.0.2
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
Bladzijde: 2/8
datum van de druk: 21.07.2014
Herziening van: 21.07.2014
Versienummer 7
Handelsnaam: kwiksulfide, natuurlijk
(Vervolg van blz. 1)
Aquatic Acute 1 H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Aquatic Chronic 1 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
· Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG
T+; Zeer vergiftig
R26/27/28:
Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
N; Milieugevaarlijk
R50/53:
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effec-ten veroorzaken.
R33:
Gevaar voor cumulatieve effecten.
· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: Vervalt.
· Etiketteringselementen
· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
De stof product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
· Gevarenpictogrammen GHS06, GHS08, GHS09
· Signaalwoord Gevaar
· Gevarenaanduidingen
H300+H310+H330 Dodelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H373
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H410
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
· Voorzorgsmaatregelen
P260
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P310
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P320
Specifieke behandeling dringend vereist (zie op dit etiket).
P322
Specifieke maatregelen (zie op dit etiket).
P361
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
· Andere gevaren
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar.
3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
· Chemische karakterisering: Stoffen
· CAS-Nr. omschrijving
1344-48-5 kwiksulfide, natuurlijk
· Identificatienummer(s)
· EC-nummer: 215-696-3
· Catalogusnummer: 080-002-00-6
NLB
(Vervolg op blz. 3)
38.0.2
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
Bladzijde: 3/8
datum van de druk: 21.07.2014
Herziening van: 21.07.2014
Versienummer 7
Handelsnaam: kwiksulfide, natuurlijk
(Vervolg van blz. 2)
4 Eerstehulpmaatregelen
· Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
· Algemene informatie:
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Ademhalingstoestel pas afnemen nadat de verontreinigde kleding verwijderd is.
Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige ademhaling toepassen.
· Na het inademen:
Verse lucht of zuurstof toedienen; deskundige medische hulp inroepen.
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
· Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
· Na oogcontact:
Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.
· Na inslikken: Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen.
· Informatie voor de arts:
· Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
5 Brandbestrijdingsmaatregelen
· Blusmiddelen
· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol
bestand is.
· Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Advies voor brandweerlieden
· Speciale beschermende kleding: Ademhalingstoestel aantrekken.
6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
· Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Niet nodig.
· Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
· Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
· Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.
NLB
(Vervolg op blz. 4)
38.0.2
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
Bladzijde: 4/8
datum van de druk: 21.07.2014
Herziening van: 21.07.2014
Versienummer 7
Handelsnaam: kwiksulfide, natuurlijk
(Vervolg van blz. 3)
7 Hantering en opslag
· Handling:
· Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Goed stofvrij maken.
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Tanks vorzichtig openen en behandelen.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Ademhalingstoestellen gereedhouden.
· Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.
· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
· Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
· Controleparameters
· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:
Niet van toepassing
· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
· Maatregelen ter beheersing van blootstelling
· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Beschermende kleding afzonderlijk bewaren.
· Ademhalingsbescherming:
Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende
lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.
· Handbescherming:
Veiligheidshandschoenen
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding /
het chemicaliënmengsel afgegeven worden.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.
· Handschoenmateriaal
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere
kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.
· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
(Vervolg op blz. 5)
NLB
38.0.2
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
Bladzijde: 5/8
datum van de druk: 21.07.2014
Herziening van: 21.07.2014
Versienummer 7
Handelsnaam: kwiksulfide, natuurlijk
(Vervolg van blz. 4)
· Oogbescherming: Niet noodzakelijk.
9 Fysische en chemische eigenschappen
· Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
· Algemene gegevens
· Voorkomen:
Poeder
Vorm:
Rood
Kleur:
· Reuk:
Karakteristiek
· Geurdrempelwaarde:
Niet bepaald.
· pH-waarde:
Niet bruikbaar.
· Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik:
Kookpunt/kookpuntbereik:
subl. 583,5 °C
584 °C
· Vlampunt:
Niet bruikbaar.
· Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):
De stof is niet ontvlambaar.
· Ontstekingstemperatuur:
Ontbindingstemperatuur:
Niet bepaald.
· Zelfonsteking:
Niet bepaald.
· Ontploffingsgevaar:
Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
· Ontploffingsgrenzen:
Onderste:
Bovenste:
Niet bepaald.
Niet bepaald.
· Dampspanning:
Niet bruikbaar.
Dichtheid bij 20 °C:
2,5 g/cm³
· Stortgewicht bij 20 °C:
· Relatieve dichtheid
· Dampdichtheid
· Verdampingssnelheid
1070 kg/m³
Niet bepaald.
Niet bruikbaar.
Niet bruikbaar.
· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water:
Niet oplosbaar.
· Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald.
· Viscositeit
Dynamisch:
Kinematisch:
· Overige informatie
Niet bruikbaar.
Niet bruikbaar.
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
NLB
(Vervolg op blz. 6)
38.0.2
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
Bladzijde: 6/8
datum van de druk: 21.07.2014
Herziening van: 21.07.2014
Versienummer 7
Handelsnaam: kwiksulfide, natuurlijk
(Vervolg van blz. 5)
10 Stabiliteit en reactiviteit
· Reactiviteit
· Chemische stabiliteit
· Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
· Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
· Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.
11 Toxicologische informatie
· Informatie over toxicologische effecten
· Acute toxiciteit:
· Primaire aandoening:
· op de huid: Geen prikkelend effect.
· aan het oog: Geen prikkelend effect.
· Overgevoeligheid: Geen effect van overgevoeligheid bekend.
· Aanvullende toxicologische informatie: Gevaar voor huisresorptie.
12 Ecologische informatie
· Toxiciteit
· Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Gedrag in milieu-compartimenten:
· Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Ecotoxische effecten:
· Opmerking: Zeer giftig voor vissen.
· Verdere ecologische informatie:
· Algemene informatie:
Gevaar voor water klasse 3 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water groot
Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of riolering, ook niet in kleine hoeveelheden.
Gevaar voor drinkwater zelfs bij het uitlopen van zeer geringe hoeveelheden in de ondergrond.
In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton.
zeer giftig voor in het water levende organismen
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar.
· Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
13 Instructies voor verwijdering
· Afvalverwerkingsmethoden
· Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
(Vervolg op blz. 7)
NLB
38.0.2
Veiligheidsinformatieblad
Bladzijde: 7/8
datum van de druk: 21.07.2014
Herziening van: 21.07.2014
Versienummer 7
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
Handelsnaam: kwiksulfide, natuurlijk
(Vervolg van blz. 6)
· Niet gereinigde verpakkingen:
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
*
14 Informatie met betrekking tot het vervoer
· VN-nummer
· ADR, IMDG, IATA
UN3288
· Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
· IMDG
TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. (mercury sulphide,
natural), MARINE POLLUTANT
· IATA
TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. (mercury sulphide,
natural)
· Transportgevarenklasse(n)
· ADR
· klasse
· Etiket
6.1 Giftige stoffen
6.1
· IMDG
· Class
· Label
6.1 Toxic substances.
6.1
· IATA
· Class
· Label
6.1 Toxic substances.
6.1
· Verpakkingsgroep:
· ADR, IMDG, IATA
I
· Milieugevaren:
· Marine pollutant:
· Bijzondere kenmerking (ADR):
Milieugevaarlijke vaste stof; Marine Pollutant
Ja (P)
Symbool (vis en boom)
Symbool (vis en boom)
· Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
· Kemler-getal:
Waarschuwing: Giftige stoffen
66
(Vervolg op blz. 8)
NLB
38.0.2
Veiligheidsinformatieblad
Bladzijde: 8/8
datum van de druk: 21.07.2014
Herziening van: 21.07.2014
Versienummer 7
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
Handelsnaam: kwiksulfide, natuurlijk
(Vervolg van blz. 7)
· EMS-nummer:
F-A,S-A
· Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL
Niet bruikbaar.
73/78 en de IBC-code
· Transport/verdere gegevens:
· ADR
· Beperkte hoeveelheden (LQ)
· Vervoerscategorie
· Tunnelbeperkingscode
· VN "Model Regulation":
*
0
1
C/E
UN3288, GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
(kwiksulfide, natuurlijk), MILIEUGEVAARLIJK, 6.1, I
15 Regelgeving
· Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.
*
16 Overige informatie
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van
produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.
· Blad met gegevens van de afgifte-sector:
Fagron Belgique
Quality Assurance
· Contact-persoon: [email protected]
· Afkortingen en acroniemen:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
P: Marine Pollutant
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
· * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd
NLB
38.0.2
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards