Veiligheidsinformatieblad

advertisement
36.0
Veiligheidsinformatieblad
Bladzijde: 1/7
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 05.02.2013
Herziening van: 05.02.2013
1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
· Productidentificatie
· Handelsnaam: Sulfanilsäure zur Synthese
· Artikelnummer: A8186
· CAS-nummer:
121-57-3
· EC-nummer:
204-482-5
· Catalogusnummer:
612-014-00-X
· Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Toepassing van de stof / van de bereiding Chemical for synthesis
· Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
· Fabrikant/leverancier:
AppliChem GmbH
Ottoweg 4
D-64291 Darmstadt
[email protected]
· Inlichtingengevende sector: Abteilung Qualitätskontrolle / Dep. Quality Control
· Telefoonnummer voor noodgevallen:
+49(0)6151 93570 (während der normalen Geschäftszeiten / Inside normal business hours)
2 Identificatie van de gevaren
· Indeling van de stof of het mengsel
· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.
Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
· Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG
Xn; Schadelijk
R20/21/22:
Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
Xi; Irriterend
R36/38:
Irriterend voor de ogen en de huid.
Xi; Sensibiliserend
R43:
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: Vervalt.
· Etiketteringselementen
· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
De stof product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
· Gevarenpictogrammen
GHS07
· Signaalwoord Waarschuwing
(Vervolg op blz. 2)
BE/NL
36.0
Veiligheidsinformatieblad
Bladzijde: 2/7
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 05.02.2013
Herziening van: 05.02.2013
Handelsnaam: Sulfanilsäure zur Synthese
(Vervolg van blz. 1)
· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
sulfanilzuur
· Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
· Voorzorgsmaatregelen
P280
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P302+P352
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
· Andere gevaren
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar.
3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
· Chemische karakterisering: Stoffen
· CAS-Nr. omschrijving
121-57-3 sulfanilzuur
· Identificatienummer(s)
· EC-nummer: 204-482-5
· Catalogusnummer: 612-014-00-X
4 Eerstehulpmaatregelen
· Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
· Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
· Na huidcontact:
Met ruim voldende water afspoelen.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
· Na oogcontact:
Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
Medische behandeling inschakelen.
· Na inslikken:
slachtoffer water laten drinken ( niet meer dan twee glazen) .
Deskundige medische behandeling inschakelen.
· Informatie voor de arts:
· Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
5 Brandbestrijdingsmaatregelen
· Blusmiddelen
· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol
bestand is.
· Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar.
Bij brand kunnen gevaarlijke dampen vrijkomen.
Bij een brand kan vrijkomen:
Stikoxyde (NOx)
koolstofoxiden (CO, CO2).
zwaveloxiden (SO2, SO3...)
(Vervolg op blz. 3)
BE/NL
36.0
Veiligheidsinformatieblad
Bladzijde: 3/7
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 05.02.2013
Herziening van: 05.02.2013
Handelsnaam: Sulfanilsäure zur Synthese
(Vervolg van blz. 2)
· Advies voor brandweerlieden
· Speciale beschermende kleding:
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.
· Verdere gegevens
De brandresten en het besmette bluswater moeten overeenkomstig de overheidsvoorschriften worden
geborgen.
6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
· Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Stofvorming vermijden.
Geen stof inademen.
Vermijd contact met de stof.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
· Milieuvoorzorgsmaatregelen: Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
· Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Mechanisch opnemen.
Vorming van stof vermijden.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Vervuild oppervlak schoonmaken.
· Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.
7 Hantering en opslag
· Handling:
· Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Goed stofvrij maken.
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Stofvorming die niet kan worden vermeden, moet regelmatig worden weggehaald.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
· Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.
· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Tank mag enkel worden geopend, indien lokale afzuiging aanwezig is.
Achter slot en grendel bewaren of alleen toegankelijk voor deskundige of diens gevolmachtigde bewaren.
· Aanbevolen opslagtemperatuur: 15-25 °C
· Opslagklasse: 10-13
· Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
· Controleparameters
· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden: Vervalt.
· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
· Maatregelen ter beheersing van blootstelling
· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
(Vervolg op blz. 4)
BE/NL
36.0
Veiligheidsinformatieblad
Bladzijde: 4/7
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 05.02.2013
Herziening van: 05.02.2013
Handelsnaam: Sulfanilsäure zur Synthese
(Vervolg van blz. 3)
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Verontreinigde kledij via afzuiging schoonmaken, niet afblazen of afborstelen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
· Ademhalingsbescherming:
Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de
omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.
Filter B-(P2)
· Handbescherming:
Veiligheidshandschoenen
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.
· Handschoenmateriaal
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere
kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.
· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
· Voor een langdurig contact zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:
Nitrielrubber
Aanbevolen materiaaldikte : ≥ 0,11 mm
Waarde voor de permeatie: Level ≥ 480 min
· Als bescherming tegen spatten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:
Nitrielrubber
Aanbevolen materiaaldikte : ≥ 0,11 mm
Waarde voor de permeatie: Level ≥ 480 min
· Oogbescherming:
Nauw aansluitende veiligheidsbril
· Lichaamsbescherming:
Het soort lichaamsbescherming moet al naargelang van de concentratie en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen
op de werkplek gekozen worden.
9 Fysische en chemische eigenschappen
· Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
· Algemene gegevens
· Voorkomen:
Vast
Vorm:
Kleurloos
Kleur:
Reukloos
· Reuk:
Niet bepaald.
· Geurdrempelwaarde:
· pH-waarde:
Niet bruikbaar.
· Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik:
Kookpunt/kookpuntbereik:
280 Zers. °C
Niet bepaald.
· Vlampunt:
Niet bruikbaar.
· Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):
De stof is niet ontvlambaar.
· Ontstekingstemperatuur:
Ontbindingstemperatuur:
Niet bepaald.
(Vervolg op blz. 5)
BE/NL
36.0
Veiligheidsinformatieblad
Bladzijde: 5/7
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 05.02.2013
Herziening van: 05.02.2013
Handelsnaam: Sulfanilsäure zur Synthese
(Vervolg van blz. 4)
· Zelfonsteking:
Niet bepaald.
· Ontploffingsgevaar:
Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
· Ontploffingsgrenzen:
Onderste:
Bovenste:
Niet bepaald.
Niet bepaald.
· Dampspanning:
Niet bruikbaar.
Dichtheid bij 20 °C:
· Relatieve dichtheid
· Dampdichtheid
· Verdampingssnelheid
1,485 g/cm³
Niet bepaald.
Niet bruikbaar.
Niet bruikbaar.
· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water bij 20 °C:
10 g/l
· Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald.
· Viscositeit
Dynamisch:
Kinematisch:
Organisch oplosmiddel:
Niet bruikbaar.
Niet bruikbaar.
0,0 %
Gehalte aan vaste bestanddelen:
· Overige informatie
100,0 %
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
10 Stabiliteit en reactiviteit
· Reactiviteit
· Chemische stabiliteit
· Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
· Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
· Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.
11 Toxicologische informatie
· Informatie over toxicologische effecten
· Acute toxiciteit:
· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:
121-57-3 sulfanilzuur
Oraal LD50 12300 mg/kg (rat)
· Primaire aandoening:
· op de huid: Prikkelt de huid en de slijmvliezen.
· aan het oog: Prikkeling
· Na inademen Prikkelt de huid en de slijmvliezen.
· Overgevoeligheid: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
12 Ecologische informatie
· Toxiciteit
· Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Gedrag in milieu-compartimenten:
· Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
(Vervolg op blz. 6)
BE/NL
36.0
Veiligheidsinformatieblad
Bladzijde: 6/7
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 05.02.2013
Herziening van: 05.02.2013
Handelsnaam: Sulfanilsäure zur Synthese
(Vervolg van blz. 5)
· Verdere ecologische informatie:
· Algemene informatie:
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein
Niet in drinkwatervooraden, afvalwater of bodem laten emitteren.
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar.
· Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
13 Instructies voor verwijdering
· Afvalverwerkingsmethoden
· Aanbeveling:
Chemicaliën moeten met inachtneming van de desbetreffende nationale voorschriften afgevoerd worrden.
Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
· Niet gereinigde verpakkingen:
· Aanbeveling:
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof zelf verwijderd worden.
14 Informatie met betrekking tot het vervoer
· VN-nummer
· ADR, ADN, IMDG, IATA
vervalt
· Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
vervalt
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Transportgevarenklasse(n)
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· klasse
vervalt
· Verpakkingsgroep:
· ADR, IMDG, IATA
vervalt
· Milieugevaren:
· Marine pollutant:
Neen
· Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Niet bruikbaar.
· Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij
Niet bruikbaar.
MARPOL 73/78 en de IBC-code
· Transport/verdere gegevens:
Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde
verordeningen.
· VN "Model Regulation":
-
15 Regelgeving
· Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.
16 Overige informatie
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van
produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.
· Blad met gegevens van de afgifte-sector: Abteilung Qualitätskontrolle / Dept. Quality Control
· Contact-persoon: Hr. / Mr. Th. Stöckle
(Vervolg op blz. 7)
BE/NL
36.0
Veiligheidsinformatieblad
Bladzijde: 7/7
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 05.02.2013
Herziening van: 05.02.2013
Handelsnaam: Sulfanilsäure zur Synthese
(Vervolg van blz. 6)
· Afkortingen en acroniemen:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
BE/NL
Download