2012001336 - Krimpen aan den IJssel

advertisement
VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
afdeling
Datum:
Registratienummer WPW:
Agendanr.:
2012001336
Vertrouwelijk
Ja
Nee
Paraaf
Teamleider:
Routing
- B. en W.
A
op
L
Paraaf
Afdelingshoofd:
Medeparaaf
Paraaf
28-2-2012
Commissies
n.v.t.
Afdeling Financiën en Control
Afdeling Ruimte
- Informatieve Commissie. op
- Besluitvoorbereidende op
Afdeling Bestuurs en Managementondersteuning
Afdeling Samenleving
Afdeling Informatievoorziening en Facilitaire Zaken
Commissie
Afdeling Publiekscentrum
V
- Raad
I
op
Paraaf
B. en W.
Commissievergadering
Actieve persvoorlichting
Openbaar
Ja
Besloten
Nee
S
B
W
W
W
Volgens
advies
Bespreken
Portefeuillehouder:
A. Hofstra
Datum advies:
10 februari 2012
Samenleving
Beleidsontwikkeling
I. Bouwmans
Ingekomen van:
Context
Registratienummers WPW van de ingekomen brieven:
11491
Datum stuk:
22-12-2011
Onderwerp:
Subsidie Collectieve Preventie GGZ 2012
Gevraagde collegebeslissing:
Te besluiten om:
1. Een projectsubsidie te verlenen van € 24.107 aan Context voor het uitvoeren van een
training Plezier op School, viertal workshops en oriënterende gesprekken op het gebied van
collectieve preventie.
Beslissing:
Conform advies besloten.
-2-
COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Subsidie Collectieve Preventie GGZ 2012
Te besluiten om
1. Een projectsubsidie te verlenen van € 24.107 aan Context voor het uitvoeren van een
training Plezier op School, viertal workshops en oriënterende gesprekken op het gebied van
collectieve preventie.
Inleiding
Voor het jaar 2012 vraagt Context een subsidiebedrag aan van € 24.107 (€ 16.607 en
€ 7.500) voor het verrichten van een training Plezier op School, een viertal workshops en
oriënterende gesprekken in het nieuwe gezondheidscentrum gericht op preventie (zie bijlage
1).
Bij de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een aantal
subsidieregelingen van de AWBZ (zorgkantoor) overgegaan naar de gemeente. Onder deze
regelingen bevinden zich de “Subsidieregeling Diensten bij Wonen met Zorg (DWBZ)” en de
“Subsidieregeling collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg” (CPGGZ). Daarom
vraagt Context sinds 2008 subsidie aan bij de gemeente voor het organiseren van trainingen
en workshops in het kader van CPGGZ.
De projecten die Context aanbiedt, zijn opgesteld op basis van de landelijke speerpunten
onderdeel uitmakend van de landelijke preventienota maar voldoen ook aan de
gemeentelijke speerpunten uit de beleidsnota “Samen verder”Wmo 2012-2015 in Krimpen
aan den IJssel en de nota lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015 “Samenwerking voor
Gezondheid. De projecten in de vorm van trainingen en workshops zijn interactief van aard
en zijn passend binnen GGZ-preventie. In overleg met Context en het werkveld
(CJG/Opvoedpunt en het Meldpunt) zijn we overeengekomen om binnen Krimpen aan den
IJssel de volgende training/workshop te starten in 2012:
1. Plezier op School
2. Positief denken voor vrijwilligers
3. Psycho-educatie voor mantelzorgers
4. Werkstress
5. Bewust ontspannen
Voor een beschrijving van de training en workshops verwijs ik u naar bijlage 2.
Daarnaast vraagt Context een projectsubsidie aan van € 7.500 voor het uitvoeren van
oriënterende gesprekken met inwoners vanuit Krimpen aan den IJssel in het nieuwe
Gezondheidscentrum (balie). Voor de omschrijving van deze oriënterende gesprekken
verwijs ik u naar bijlage 2.
Geadviseerd wordt Context een projectsubsidie te verlenen van € 24.107.
Beoogd effect
De training, workshop en oriënterende gesprekken moeten leiden tot bevordering van begrip
en herkenning van psychische klachten, zorgen voor bewustwording bij mensen zodat zij iets
aan hun klachten kunnen gaan doen, voorkomen van erger of zwaardere zorg en als het
toch nodig is dat zij worden doorverwezen naar de juiste instanties.
-3-
Argumenten
1.1.Aanvraag voldoet aan beleidskader en ASV
De aanvraag is getoetst aan de eisen van de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan
den IJssel 2007 (hierna ASV) en bijbehorend beleidskader en voldoet aan de eisen voor een
projectsubsidie.
1.2.Projectsubsidie is mogelijk
De aanvraag kan gezien worden als een aanvraag voor een projectsubsidie. De subsidie
wordt gevraagd voor een eenmalige activiteit en/of experiment. Het gaat hierbij om zes
eenmalige projecten in de vorm van training, workshop en oriënterende gesprekken gericht
op het verminderen cq. tegengaan van depressie.
1.3. Activiteiten dragen bij aan gemeentelijke speerpunten
De te subsidiëren projecten dragen bij aan de gemeentelijke speerpunten zoals genoemd in
het beleidsplan Wmo “Samen verder” 2012-2015 ten aanzien van prestatieveld 2: op
preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met problemen met opgroeien en van
ouders met problemen met opvoeden. Ook dragen de projecten bij aan de doelstelling ten
aanzien van de aanpak van depressie zoals genoemd in de Nota lokaal gezondheidsbeleid
2012-2015 “Samenwerking voor Gezondheid”. De doelstelling uit de nota luidt: het vergroten
van het bereik van bewezen effectieve interventies tegen depressie, eenzaamheid en
isolement.
1.4. Draagvlak van betrokken partners is aanwezig
Context heeft de trainingen eerst voorgelegd aan het CJG/Opvoedpunt en het Meldpunt
Capelle/Krimpen om te bezien of er voldoende aanmeldingen zouden komen voor de training
en workshops. Beide instellingen zien de meerwaarde van de inzet van de training en
workshops voor het tegengaan van depressie en verwachten dat de training en workshops
voldoende deelnemers zullen opleveren. Tevens worden de instellingen in het
gezondheidscentrum geïnformeerd over de training en workshops.
1.5. De workshop “Positief denken voor vrijwilligers” draagt bij aan de Dag van de
Vrijwilligers
Tijdens de Dag van de Vrijwilliger in Krimpen aan den IJssel op 7 december 2012 (ook
uitreiking van het Krimpens Kompliment 2012) zal een aantal workshop voor vrijwilligers
worden georganiseerd. De workshop “Positief denken voor vrijwilligers” is één van de
workshops, waaruit vrijwilligers kunnen kiezen.
1.6. Het organiseren van oriënterende gesprekken door Context is een laagdrempelig Wmovoorziening
Voor een afspraak voor een oriënterend gesprek is geen verwijzing van de huisarts of
hulpverlening nodig en er hoeft ook geen behandeling uit voort te vloeien. Het is een
laagdrempelige voorziening die verzwaring van de problematiek rond depressie kan
voorkomen doordat preventief gewerkt kan worden. In 2012 zal voor het eerst gestart
worden met deze gesprekken. Eind 2012 zal geëvalueerd worden.
Kanttekeningen
N.v.t.
Financiën
Geadviseerd wordt een subsidie van € 24.107,- te verlenen aan Context en dit bedrag ten
laste te brengen van de volgende budgetten: Collectieve GGZ preventie (6620704 voor
€ 20.959), Wmo-beleid (6622101-434399 voor € 1.000) en Subs AWBZ diensten wonen zorg
(DWZ) (6620702 voor € 2.148).
-4-
De volledige subsidie zal worden verantwoord op de post GGZ preventie (6620704). Via een
administratieve wijziging zal dit budget in 2012 budgettair neutraal worden verhoogd tot
€ 24.107,- gelijktijdig met verlaging van de budgetten op de posten 6622101 en 6620702.
Communicatie
Context wordt via een beschikking op de hoogte gesteld van uw besluit.
Uitvoering
Het project wordt uitgevoerd door Context. De trainingen en workshops worden geëvalueerd
aan de hand van een tevredenheidsmeting.
Bijlagen
1. Aanvraag projectsubsidie door Context van 22 december 2011 en 31 januari 2012.
2. Omschrijvingen training, workshops en oriënterende gesprekken Context
I. Bouwmans
Bijlage 2 Omschrijvingen training, workshops en oriënterende gesprekken Context
6.
7.
8.
9.
10.
Plezier op School
Positief denken voor vrijwilligers
Psycho-educatie voor mantelzorgers
Werkstress
Bewust ontspannen
Ad 1 Plezier op school
De overgang van basisschool naar de middelbare school is voor de meeste kinderen een grote stap.
Voor kinderen die het op de basisschool sociaal gezien niet naar hun zin hadden, weinig vrienden
hadden, onvoldoende weerbaar waren of werden gepest is deze overgang extra spannend. De
training beoogt kinderen minder angstig, sociaal vaardiger en weerbaarder te maken zodat ze een
nieuwe start kunnen maken op de middelbare school.
Er is in deze training ruimte voor maximaal 10 deelnemers.
Ad 2 Positief denken voor vrijwilligers
De inhoud van deze workshop is gebaseerd op Rationeel Emotieve Therapie (RET). In de
bijeenkomst krijgen de deelnemers door middel van informatieoverdracht en opdrachten, handvatten
aangereikt om positief denken in hun dagelijks leven in te zetten en gaandeweg te integreren.
Zij oefenen om niet-realistische gedachtepatronen op te sporen en uit te dagen, zoals
 Inzicht in de eigen positieve eigenschappen en vaardigheden
 Maar ook: oefenen van ontspanningtechniek
Dit bevordert realistische kijk op eigen kunnen en stimuleert het zelfvertrouwen. Deze workshop wordt
aangeboden aan de vrijwilligers op de Dag van de Vrijwilligers op 7 december 2012.
Ad 3. Psycho-educatie voor mantelzorgers
Door de workshop zijn mantelzorgers GGZ goed geïnformeerd over het betreffend
ziektebeeld en de bestaande ondersteuningsmogelijkheden die er voor hen zijn. Daarmee leveren we
een bijdrage aan het voorkomen van overbelasting van familieleden en direct betrokkenen van
mensen met psychiatrische problemen. Mantelzorgers voelen zich minder belast, zijn in staat goed
voor zichzelf te zorgen en ontwikkelen geen psychische klachten.
Zij ervaren (h)erkenning en voelen zich begrepen, zij ervaren steun aan elkaar. De inhoud van de
workshop wordt in overleg met de samenwerkingspartner vastgesteld. De workshops zijn interactief.
Er is veel gelegenheid om vragen te stellen zowel plenair als in de pauze en na afloop individueel. De
workshops bestaan uit een plenair deel waarin een psychiater uitleg geeft over het betreffende
ziektebeeld en een ervaringsdeskundig familielid haar ervaringen vertelt ervaringen en verwoordt hoe
en waar zij hulp vond voor het zieke familielid en haarzelf. Na de pauze zijn er ‘rondetafelgesprekken’
in kleinere groepen. Hierin wordt ingegaan op wat mantelzorgers GGZ zelf kunnen doen en welke
ondersteuningsmogelijkheden er voor henzelf zijn. Indien mogelijk is er een vertegenwoordiger van
een lotgenotengroep voor familieleden aanwezig. Deelnemers krijgen informatie mee over
ziektebeelden en lotgenotengroepen en ander ondersteuningsmogelijkheden.
Met een workshop worden minimaal 10 tot maximaal 25 mantelzorgers bereikt.
-6-
Ad 4. Werkstress
In de workshop werkstress krijgen de deelnemers inzicht in de verschillende oorzaken van werkstress
en wat het verschil is tussen gezonde en ongezonde stress. Wat gebeurt er in je lijf en wat zijn je
eigen stresssignalen? Deelnemers krijgen verder handvatten aangereikt om hun balans tussen
energiegevers en energievreters in kaart te brengen en te beïnvloeden.
Doel van de workshop is dat deelnemers zich bewust worden van hun stressfactoren op het werk en
dat ze met de aangereikte handvatten stress snel en effectief kunnen verminderen.
De workshop is interactief en bereikt minimaal 10 en maximaal 25 personen.
Ad 5. Bewust ontspannen
Het brede doel van de workshop is: een eerste kennismaking met het werken aan herstel van
evenwicht tussen spanning en ontspanning én het leren ontspannen. In deze workshop leren de
deelnemers effectief stress, angsten, depressieve en psychosomatische klachten te hanteren. Zij
krijgen door oefeningen zoals progressieve spierrelaxatie, yoga en ademhalingsoefeningen methoden
aangereikt om met hun klachten om te gaan. Op deze manier worden de deelnemers:
► zich bewust van het verband tussen lichaam en geest, de ademhaling en spanningen in het
lichaam
► gestimuleerd tot verdere beoefening van de ontspanningstechnieken.
► Ontwikkelen van positieve gedachten, gevoelens en zelfbeeld
Met een workshop worden minimaal 10 tot maximaal 25 personen bereikt.
Het uitvoeren van oriënterende gesprekken in het nieuwe Gezondheidscentrum (balie).
In de balie participeren verschillende zorginstanties die de inwoners van Krimpen aan den IJssel
bedienen met hun vragen rondom zorg en welzijn. Met behulp van een goed opgezette backoffice
worden klanten op een snelle, efficiënte manier geholpen met hun vraag. Alle vragen aan 1 balie.
De verwachting is dat er ook klanten zullen komen met (milde) psychische klachten die (soms indirect)
aangeven vragen te hebben over hoe ze hiermee om moeten gaan. Eén op de vier Nederlanders
heeft wel eens te maken gehad met psychische klachten en vele dragen zorg voor iemand met
psychische klachten en raken daar zelf door belast.
Een laagdrempelig gesprek met een deskundig iemand kan dan steun en richting geven en erger
voorkomen. Bij dit soort zaken kan het prettig zijn om van gedachten te wisselen zonder dat er meteen
een officiële vervolgafspraak aan vast zit. Dat laatste schrikt sommigen af. Het kan ook gaan om
mensen die zelf nog niet eens in de gaten hebben dat een deel van hun probleem juist psychisch van
aard is en daarvoor is zo’n verkennend gesprek dan weer drempelverlagend of vermindert het de
beladenheid van het onderwerp.
Via de balie kan een oriënterend gesprek met Context ingepland worden. In een oriënterend gesprek
van Context wordt de situatie van de klant besproken en bekeken welke zorg bij iemand past op dat
moment. Dit kan een training of cursus zijn bij Context, maar als de problemen te groot zijn, kunnen zij
een advies over verwijzing voor behandeling geven. Context is onderdeel van de Parnassia Bavo
Groep en kan zo gewenst zorgen voor een warme overdracht van de klant.
Download