het blad van de gegevens van de veiligheid

advertisement
HET BLAD VAN DE GEGEVENS VAN DE
VEILIGHEID
____________________________________________________________________________________________
Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
Identificatie van de stof of het preparaat
Produktkode
Produkt benaming
AM9022
ACRYLAMIDE/BIS - 19:1
Identificatie van de onderneming
Life Technologies
5791 VAN ALLEN WAY
PO BOX 6482
CARLSBAD, CA 92008
Telefoonnummer voor noodgevallen
866-536-0631
301-431-8585
Outside of the U.S. +1-301-431-8585
Uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden. Not intended for human or animal diagnostic or therapeutic uses.
____________________________________________________________________________________________
Datum van
herziening:
14-Jun-2012
Pagina 1 / 8
AM9022
Produkt benaming ACRYLAMIDE/BIS - 19:1
www.lifetechnologies.com
2. Identificatie van de gevaren
Met in acht name van plaatselijke en nationale voorschriften
Het product is ingedeeld en geëtiketteerd in overeenstemming met EG-Richtlijn 1999/45/EG
VERORDENING (EG) Nr.
1272/2008 Classificatie volgens EU-Richtlijnen 67/548/EEG of 1999/45/EG
GHS - Classification
Signaalwoord
Gevaar
Gezondheidsgevaar
Acute dermale toxiciteit
Acute Inhalation Toxicity - Vapors
Huidcorrosie/-irritatie
Ernstig oogletsel/oogirritatie
Huidsensibilisering
Specifieke doelorgaan systemische toxiciteit (herhaalde blootstelling)
Categorie 4
Categorie 4
Categorie 2
Categorie 2
Categorie 1
Categorie 1
Kankerverwekkendheid
Giftigheid voor de voortplanting
Mutageniteit
Categorie 1B
Categorie 2
Mutageen Categorie 1
Fysische gevaren
niet gevaarlijk
Gevarenaanduidingen
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H340 - Kan genetische schade veroorzaken
H350 - Kan kanker veroorzaken
H361 - Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling
H301 - Giftig bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H332 - Schadelijk bij inademing
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
____________________________________________________________________________________________
Datum van
herziening:
Produktkode
14-Jun-2012
Pagina 2 / 8
AM9022
Produkt benaming ACRYLAMIDE/BIS - 19:1
www.lifetechnologies.com
Veiligheidsaanbevelingen
P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
P308 + P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen
P222 - Contact met de lucht vermijden
P230 - Vochtig houden met .?
P284 - Adembescherming dragen
P223 - Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand
P221 - Vermenging met brandbare stoffen.? absoluut vermijden
Europese Unie
EU Specific Hazard Statements
R-zin(nen)
R45 - Kan kanker veroorzaken
R46 - Kan erfelijke genetische schade veroorzaken
R25 - Vergiftig bij opname door de mond
R43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij kontakt met de huid
R62 - Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid
R20/21 - Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid
R48/23/24/25 - Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing,
aanraking met de huid en opname door de mond
R36/38 - Irriterend voor de ogen en de huid.
S-zin(nen)
S53 - Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen
S45 - In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible)
Irriterend voor de ogen.
Schadelijk bij aanraking met de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij
huidkontakt. Irriterend voor de huid.
Schadelijk bij inademing.
Vergiftig bij opname door de mond.
Ogen
Huid
Inademing
Inslikken
Specifieke effecten
Mutagene effecten
Giftigheid voor de
voortplanting
Sensibilisering
mutageen
May cause adverse reproductive effects - such as birth defect, miscarriages, or
infertility
May cause an allergic skin reaction.
De gevolgen van
blootstelling voor
omschreven organen
Longen
Huid
____________________________________________________________________________________________
Datum van
herziening:
Pagina 3 / 8
AM9022
Produkt benaming ACRYLAMIDE/BIS - 19:1
3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Chemische naam
CAS-Nr.
110-26-9
79-06-1
Bis-Acrylamide
Acrylamide
EINECS-Nr.
203-750-9
201-173-7
Massaprocent
1-10
60-100
We recommend handling all chemicals with caution.
4. EERSTEHULPMAATREGELEN
Aanraking met de huid
Aanraking met de ogen
Inslikken
Inademing
Opmerkingen voor de arts
Onmiddellijk met overvloedig water wassen Indien nodig een arts raadplegen.
Onmiddellijk met overvloedig water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende
tenminste 15 minuten Meteen medische hulp inroepen als symptomen optreden.
Medisch advies inwinnen, vooraleer braken op te wekken Onmiddellijk een arts of
Antigifcentrum verwittigen
Verwijderen van blootstelling, neerleggen. Onmiddellijk een arts of Antigifcentrum
verwittigen
Symptomatisch behandelen.
5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Geschikte blusmiddelen
Speciale beschermende uitrusting voor
brandweerlieden
Droogpoeder
Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat en
beschermende kleding.
6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL
Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen
Reinigingsmethoden
Wear protective gloves/clothing and eye/face protection.
Opnemen in inert absorberend materiaal.
Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom verdere lekkages en morsingen voorzover dit veilig kan worden uitgevoerd
See Section 12 for additional information.
7. HANTERING EN OPSLAG
Geen speciale gebruiksaanwijzingen vereist
De stof bewaren in vaten, die op de juiste manier zijn geetiketteerd
Hantering
Opslag
8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Blootstellingslimieten
Chemische naam
EU OEL (TWA)
EU OEL (STEL)
EU Skin Notation
____________________________________________________________________________________________
Datum van
herziening:
Produktkode
14-Jun-2012
Pagina 4 / 8
AM9022
Produkt benaming ACRYLAMIDE/BIS - 19:1
www.lifetechnologies.com
Bis-Acrylamide
110-26-9
Acrylamide
79-06-1
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Chemische naam
Bis-Acrylamide
110-26-9
Acrylamide
79-06-1
Oostenrijk
Geen
Belgium (TWA)
Geen
Denmark (TWA)
Geen
Finland OEL (TWA)
Geen
Geen
0.03 mg/m3
0.03 mg/m3
0.3 mg/m³
Chemische naam
Bis-Acrylamide
110-26-9
Acrylamide
79-06-1
France OEL (VME)
Geen
Germany OEL (TWA)
Geen
Ireland (TWA)
Geen
Italy OEL (TWA)
Geen
0.1 ppm 0.3 mg/m3
Geen
0.03 mg/m3
Geen
Netherlands OEL (MAC)
Geen
Spain OEL (TWA)
Geen
Het Verenigd Koninkrijk
Geen
0.16 mg/m3
0.03 mg/m3
Geen
Chemische naam
Bis-Acrylamide
110-26-9
Acrylamide
79-06-1
Chemische naam
Bis-Acrylamide
110-26-9
Acrylamide
79-06-1
Europese Unie
Geen
Het Verenigd Koninkrijk
Geen
France OEL (VME)
Geen
Germany OEL (TWA)
Geen
Geen
Geen
0.1 ppm 0.3 mg/m3
Geen
Chemische naam
Bis-Acrylamide
110-26-9
Acrylamide
79-06-1
Italy OEL (TWA)
Geen
Portugal
Geen
Netherlands OEL (MAC)
Geen
Finland OEL (TWA)
Geen
Geen
Geen
0.16 mg/m3
0.3 mg/m³
Chemische naam
Bis-Acrylamide
110-26-9
Acrylamide
79-06-1
Oostenrijk
Geen
Denemarken
Geen
Polen
Geen
Zwitserland
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Chemische naam
Bis-Acrylamide
110-26-9
Acrylamide
79-06-1
Technische maatregelen
Ierland
Geen
Noorwegen
Geen
Spain OEL (TWA)
Geen
Geen
Geen
0.03 mg/m3
Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Personal Protective Equipment requirements are dependent on the user institution's risk assessment and are specific
to the risk assessment for each laboratory where this material may be used.
Bescherming van de
ademhalingswegen
Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen.
Bescherming van de handen Ondoordringbare handschoenen.
Beschermbril.
Bescherming van de ogen
____________________________________________________________________________________________
Datum van
herziening:
Produktkode
14-Jun-2012
Pagina 5 / 8
AM9022
Produkt benaming ACRYLAMIDE/BIS - 19:1
www.lifetechnologies.com
Vraag de voorman of de veiligheidsverantwoordelijke om hanteringsinstructies.
Huid- en
lichaamsbescherming
Hygiënische maatregelen
Hanteer overeenkomstig goede industriële hygiëne en veiligheid.
Voorkom dat product in riolering komt.
Beheersing van
milieublootstelling
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Algemene informatie
vloeistof
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
°C geen gegevens beschikbaar
°C geen gegevens beschikbaar
°C geen gegevens beschikbaar
°C geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
geen gegevens beschikbaar
Vorm
Voorkomen
Geur
Kookpunt/traject
Smeltpunt/-traject
Vlampunt
Zelfontbrandingstemperatuur
Oxiderende eigenschappen
Oplosbaarheid in water
°F
°F
°F
°F
geen gegevens beschikbaar
geen gegevens beschikbaar
geen gegevens beschikbaar
geen gegevens beschikbaar
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT
Geen gegevens beschikbaar.
Stabiliteit
Zuren. Sterke oxidatiemiddelen IJzer koper
Te vermijden materialen
Gevaarlijke ontledingsprodukten Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
polymerisatie
11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Acute toxiciteit
Chemische naam
Bis-Acrylamide
Acrylamide
LD50 (oral,rat/mouse)
= 390 mg/kg (Rat)
= 124 mg/kg Oral LD50
Mogelijke gevolgen voor de
gezondheid
Ogen
Huid
LD50 (dermal,rat/rabbit)
geen gegevens beschikbaar
geen gegevens beschikbaar
LC50 (inhalation,rat/mouse)
geen gegevens beschikbaar
geen gegevens beschikbaar
Inademing
Inslikken
Irriterend voor de ogen.
Schadelijk bij aanraking met de huid Kan overgevoeligheid veroorzaken bij
huidkontakt Irriterend voor de huid.
Schadelijk bij inademing
Vergiftig bij opname door de mond
Kankerverwekkende effecten
Mutagene effecten
Giftigheid voor de
voortplanting
Sensibilisering
Mogelijk carcinogeen.
mutageen
May cause adverse reproductive effects - such as birth defect, miscarriages, or
infertility
May cause an allergic skin reaction.
____________________________________________________________________________________________
Datum van
herziening:
Produktkode
14-Jun-2012
Pagina 6 / 8
AM9022
Produkt benaming ACRYLAMIDE/BIS - 19:1
www.lifetechnologies.com
Longen Huid
De gevolgen van
blootstelling voor
omschreven organen
12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
Geen gegevens beschikbaar.
Ecotoxiciteitseffecten
Niet geclasseerd voor acuut/acute
Acute aquatische toxiciteit
Chronische aquatische toxiciteit Not classified chronic
Geen gegevens beschikbaar.
Mobiliteit
Geen gegevens beschikbaar.
Biodegradatie
Geen gegevens beschikbaar
Bioaccumulatie
Chemische naam
Freshwater Algae
Data
Water Flea Data
Freshwater Fish
Species Data
Microtox Data
Daphnia magna
EC50=98 mg/L (48 h)
Acrylamide
79-06-1
log Pow
logPow-1.24
13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.
14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
IATA
Acrylamide solution
Juiste ladingnaam
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN
6.1
Gevarenklasse
Geen
Subsidiaire Klasse
II
Verpakkingsgroep
UN3426
UN-Nr
15. Regelgeving
Internationale voorraadlijsten
Chemische naam
Bis-Acrylamide
Acrylamide
EINECS
Listed
Listed
ELINCS
-
ENCS
Listed
Listed
PICCS
Listed
Listed
Chemische naam
Bis-Acrylamide
Acrylamide
AICS
Listed
Listed
KECL
Listed
Listed
DSL
Listed
Listed
NDSL
-
16. OVERIGE INFORMATIE
Reden van herziening
(M)SDS sections updated
____________________________________________________________________________________________
Datum van
herziening:
Produktkode
14-Jun-2012
Pagina 7 / 8
AM9022
Produkt benaming ACRYLAMIDE/BIS - 19:1
www.lifetechnologies.com
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards