Historie van de praktijk - huisarts

advertisement
Gezondheidscentrum Riethoven
JAARVERSLAG 2014
Schoolstraat 2
5561 AH Riethoven
1
Voorwoord
Door middel van dit het jaarverslag willen wij een beeld geven van alle organisatorische,
medische en kwaliteitsaspecten van onze NHG gecertificeerde huisartspraktijk.
Dit verslag is eveneens een verplicht onderdeel van de certificering. Ook willen we verslag
doen van de realisering van de verbeterplannen.
Het jaarverslag is een middel om eens per jaar de hele organisatie door te lichten, te
evalueren wat is bereikt en een uitgangspunt voor de plannen voor de toekomst.
In 2014 is er veel op ons afgekomen qua wijzigingen in de organisatie. Daar wordt verderop
nader op ingegaan.
Door het maken van jaarverslagen willen wij de ingeslagen weg van kwaliteit consolidatie en
bevordering voorzetten. Door het verslag te publiceren op de website willen we de
mogelijkheid bieden aan iedereen om er kennis van te nemen. Transparantie is een van de
aspecten die wij hoog in het vaandel hebben en we staan open voor verbeteringen.
We hebben opnieuw gekozen voor de NHG accreditatie omdat deze het meest
gespecialiseerd is in certificering van de eerstelijns gezondheidszorg.
Bepaalde onderdelen van het jaarverslag zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorige
jaren.
Met vriendelijke groet
Bestuur Stichting Huisartspraktijk Riethoven
2
Inhoudsopgave
Inleiding
Historie van de praktijk……………………………………………………….………..…4
Visie………………………………………………………………………………….…...4
Missie en strategie…………………………………………………………….…….…….6
Infrastructuur
Lokatie praktijk…………………………………………………………………..……….6
Gebouw………………………………………………………………………….………..6
Organisatie
Samenwerkingsvorm…………………………………………………………….………..7
Nascholing……………………………………………………………………….………..8
Profiel van de praktijk………………………………………………………….………….9
Bereikbaarheid en beschikbaarheid………………………………………………………12
Automatisering……………………………………………………………………………13
Personeelszaken…………………………………………………………………………..14
Praktijkondersteuning…………………………………………………………………….15
Klachtenregeling………………………………………………………………………….15
Evaluatie jaarplan 2014…………………………………………………………………...16
Praktijk accreditering……………………………………………………………………..17
3
Inleiding
Historie van de praktijk
De huisartsenpraktijk in Riethoven werd voor 1 januari 2005 beheerd door huisarts Pop.
Vanaf 1 januari 2005 was de praktijk ondergebracht bij Synergos, de facilitaire tak van het
toenmalige Diagnostisch Centrum, nu Diagnostiek voor U genaamd.
In december 2010 werd de Stichting Huisartspraktijk Riethoven opgericht met een bestuur
bestaande uit vijf leden te weten: V.Pop voorzitter, C vd Sluijs secretaris, T.Peek
penningmeester en H. Starren en J.Ruskus als leden.
Tot op heden hebben zich geen wijzigingen in het bestuur voorgedaan.
De activiteiten van Huisartsenpraktijk Riethoven worden gevoerd aan de Schoolstraat 2 te
5561 AH Riethoven.
Het werkgebied is nader gedefinieerd als Riethoven, Walik, gedeeltelijk Westerhoven,
gedeeltelijk Bergeijk en gedeeltelijk Eersel en verder de daar rondom gelegen landelijke
gebieden. Zie verder bij praktijk populatie.
Huisartspraktijk Riethoven is gesitueerd in een landelijk gebied. De wijziging van de
organisatie heeft geen invloed gehad op de visie. De praktijk wordt gevoerd door twee
huisartsen, twee praktijkassistenten en drie praktijkondersteuners, allen in parttime
dienstverband. Ten behoeve van de organisatie van chronische zorg en het werkgeverschap
van de daarvoor tewerkgestelde praktijkondersteuners is de huisartsenpraktijk aangesloten
bij Praktijkondersteuning Zuidoost Brabant (PoZoB). Voor de avond-, nacht- en
weekenddiensten is zij aangesloten bij de Stichting Huisartsen Organisatie Kempen en
Omstreken (SHoKo). Zowel voor chronische als acute zorg is er veel samenwerking en
afstemming met de HAGRO Eersel-Riethoven-Steensel. De HAGRO maakt gebruik van een
gezamenlijk Eerstelijnscentrum (ELC) in Eersel met een avond-, nacht- en weekendpost voor
acute zorg, waar tevens de gezamenlijke praktijkondersteuners zijn gehuisvest en
aanvullende diagnostiek (ECG, Longfunctie, laboratoriumonderzoek) door het huisartsen
laboratorium (DVU) plaatsvindt.
Visie
Huisartspraktijk Riethoven is opgericht met als doel het bieden van integrale huisartsenzorg,
gericht op lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden.
Zoveel mogelijk wordt er gewerkt vanuit landelijke richtlijnen, zoals bijvoorbeeld de
standaarden van het Nederlands Huisarts Genootschap en het principe van “best practices”,
zoals landelijk vastgelegd. Streven naar zorg op maat heeft een hoge prioriteit.
De grootte van de huisartspraktijk kan gezien de huisvesting nog doorgroeien. Echter in dit
landelijk gebied valt niet te verwachten dat de patiëntenpopulatie op korte termijn veel
wijzingen zal ondergaan.
Kostenbeheersing met behoud van kwaliteit van de zorg heeft een hoge prioriteit. In dit
kader wordt steeds meer zorg verplaatst van de tweede lijn, de specialisten, naar de eerste
lijn, de huisarts. Daardoor neemt de werkdruk in de eerste lijn steeds meer toe. Andere
factoren die zorgen voor een hogere werkdruk zijn:
4







sterke (dubbele) vergrijzing (personen > 65 jaar hebben vaker en veelal meerdere
aandoeningen en daardoor een ruim tweemaal hogere contactfrequentie, > 75
jarigen zelf meer dan driemaal de gemiddelde contactfrequentie)
het langer thuis blijven wonen van ouderen levert extra (meer complex) zorgvragen
verhoging van de kwaliteitsnormen van zorg waardoor meer aspecten aandacht
behoeven (zorgprogramma’s voor diabetes mellitus, astma/COPD, osteoporose,
hartfalen, cardiovasculair risicomanagement, ouderenzorgen en de
praktijkaccreditatie)
de prestatienorm van patiënten en zorgverzekeraars verschuift van inspannings- naar
resultaatsverplichting
hogere informatiebehoefte van de patiënt rond aard van, en behandelkeuzen bij
aandoeningen
multidisciplinaire afstemming met (steeds meer) zorgverleners in de keten, zowel
binnen de praktijk als in de keten/zorggroepen
meer niet zorgtaken door meer ondersteunend personeel zoals personeelszaken,
huisvesting en ICT
Voor Huisartspraktijk Riethoven betekent dit dat de zorg die verleend wordt steeds meer in
multidisciplinair verband plaatsvindt, met enerzijds taakdelegatie naar andere zorgverleners
en anderzijds intensieve samenwerking en zorgcoördinatie ten behoeve van kwalitatief
goede en persoonlijke zorg met een menselijke maat. Deze zorg zal steeds complexer
worden en in volume toenemen.
Door het samenwerken met organisaties als PoZoB en SHoKo en het organiseren van een
laagdrempelige en kleinschalige front- en backoffice zal Huisartsenpraktijk Riethoven meer
en complexere zorgvragen aankunnen.
De organisatie van huisartsenzorg zal nog verder wijzigen met gevolgen voor de
financieringssystematiek. Adequate chronische zorg vereist multidisciplinaire ketenzorg met
een efficiënte organisatie, zo mogelijk gebundelde en integrale zorgcontacten. Zowel
patiënt, zorgverzekeraar als eigen organisaties verlangen transparantie van zorg en het
implementeren van kwaliteitscycli. Als gevolg van deze ontwikkelingen oriënteren ook
andere partijen zoals ziekenhuizen, zorgorganisaties en commerciële aanbieders zich op het
traditionele eerstelijns aanbod en gaan grenzen tussen eerste- en tweedelijn vervagen. De
zorgbekostiging wordt steeds meer functioneel aanbesteed en niet meer automatisch
voorbehouden aan een bepaalde zorgverlener of instelling. Een voorbeeld hiervan is de
overheveling van een deel van de zorgfinanciering van de centrale naar de gemeentelijke
overheid. Daarnaast krijgt de afweging van prijs- en kwaliteitsverhouding een steeds
belangrijker plaats in de langzaam toenemende keuzemogelijkheden voor patiënten en
zorgverzekeraars. Één organisatie die verantwoordelijk is voor een bepaalde groep chronisch
ziekten. Hiermee verdwijnen de schotten tussen de 1e en 2e lijn. Op deze wijze worden
dubbele zorgkosten voorkomen.
Ook voor Huisartspraktijk Riethoven is het van belang om te midden van deze dynamiek de
visie van de huisartsenvoorziening Riethoven goed in de gaten te houden. Verdere
samenwerking en innovatie samen met PoZoB, SHoKo, HAGRO, ziekenhuizen en andere (in
de 1e lijn) opererende zorgverleners is de basis om door te ontwikkelen binnen de nieuwe
5
omstandigheden. Dit is voor de huisartsen, praktijkassistenten en praktijkondersteuners een
uitdaging die zij graag aannemen!
Missie en Strategie
Huisartspraktijk Riethoven wil een maatschappelijke, patiëntgerichte (persoonlijke zorg op
maat), constructief samenwerkende en waar aangewezen een innovatieve zorgaanbieder
zijn. Daarnaast is een actieve participatie in PoZoB, SHoKo, de HAGRO, andere eerstelijns
zorgaanbieders en de tweedelijns gezondheidszorg van het grootste belang.
Met huisartsenpraktijk Steensel wordt de samenwerking gecontinueerd en uitgebouwd om
met meer kennisuitwisseling en flexibiliteit de huisartsenpraktijk te voeren.
Binnen de Huisartspraktijk Riethoven is een goed beheerd ICT-systeem dat voldoet aan de
huidige wensen en eisen. In HAGRO-verband is, met uitzondering van een praktijk die niet
beschikt over hetzelfde HIS (Huisarts Informatie Systeem), inzage in elkaars dossiers
mogelijk. Communicatie op het gebied van de chronische zorg met de ketenpartners in de
eerstelijn vindt steeds meer plaats via het KIS (Ketenondersteunende software) Care2U.
Huisartsenpraktijk Riethoven spant zich in voor een goede werkomgeving en werksfeer voor
haar medewerkers. Daarnaast streeft zij naar adequate scholing en protocollering van de
werkzaamheden.
Naast activiteiten op het gebied van zorgvernieuwing wil de praktijk ook een rol spelen bij
het opleiden van co-assistenten en huisartsen in opleiding.
Tot nu toe werden alleen stage faciliteiten geboden aan coassistenten, vanaf september
2014 is de praktijk erkend als opleidingspraktijk voor huisartsen in opleiding van de
Universiteit Maastricht.
Infrastructuur
Locatie van de praktijk
De praktijk bevindt zich op een centraal gelegen plaats in Riethoven. Het adres is
Schoolstraat 2, 5561 AH te Riethoven.
Gebouw
Het praktijkgebouw is een huisvesting waar meerdere eerstelijns disciplines gebruik van
maken.
Aan de voorzijde van het pand zijn diverse parkeerplaatsen (circa 10) beschikbaar voor
bezoekers van het gezondheidscentrum. Aan de achterzijde voor het personeel
De toegankelijkheid van het gebouw en de daarin gelegen werkruimtes zijn voor
mindervaliden gegarandeerd door een helling voor rolstoelgebruikers en een invalidentoilet.
6
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de in het gebouw aanwezige ruimtes.
Tabel; Indeling praktijkgebouw
Ruimte
Entree
Assistenten/administratieruimte
Artsen/behandelkamer 1
Artsen/behandelkamer 2
POH
Koffiekamer/vergaderruimte
Toiletruimten
Verkeersruimten
Wachtkamer
Kamer psychologe
Totaal
Aantal
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
m2
13
31
30
22
17
18
7
34
32
22
226
De kamer van de psychologe is voor een dagdeel toegevoegd aan de capaciteit van
werkruimten. Doordat de huisarts in opleiding moet beschikken over een vaste kamer waar
opname apparatuur aanwezig is ontstond een capaciteitstekort aan vierkante meters
werkruimte. Daphne Meijer, eerstelijns psychologe eveneens werkzaan in het
gezondheidscentrum, was bereid haar kamer voor een jaar beschikbaar te stellen. Er word
nog gekeken naar andere opties zoals een andere locatie voor de prikpost zodat de
huisartspraktijk optimaal gebruik kan maken van de derde spreekkamer.
Organisatie
Samenwerkingsvorm
Het gebouw biedt onderdak aan de huisartspraktijk , een fysiotherapeut, een eerstelijns
psycholoog, twee logopedisten, een tandarts en een pedicure.
De verschillende disciplines binnen het Gezondheidscentrum hebben geen formeel
samenwerkingverband. Er is regelmatig overleg met de fysiotherapeuten en de psychologe.
De huisartsen maken deel uit van de huisartsengroep Eersel, Steensel Riethoven. Voor de
avond, nacht- en weekenddiensten is Huisartsenpraktijk Riethoven aangesloten bij Stichting
Huisartsen Organisatie Kempen en omstreken (SHoKo). Praktijkondersteuning wordt
geleverd via de Commanditaire Vennootschap Praktijkondersteuning Zuid Oost Brabant
(PoZoB).
Een maal per week is een spreekuur gestart voor de wijkverpleegkundige van de thuiszorg.
Dit spreekuur vindt plaats in een van de spreekkamers van de huisartspraktijk.
7
Overlegpartner
Extern
Hagro
Huisartsenpraktijk
Steensel
Specialisten
Apotheek (FTO)
Verpleeghuisarts
Consultatiebureauarts
Fysiotherapeuten
Wijkverpleging
GGZ-instelling
Maatschappelijk werk
Politie
Basisschool in Riethoven
Intern
Praktijkondersteuners
Assistenten
Overlegfrequentie
1 maal per maand
2 maal per jaar
Ad hoc
4 maal per jaar
1 maal per 6 wkn
Indien nodig
Ad hoc
6x per 6 wkn
Indien nodig
Indien nodig
Indien nodig
Indien nodig
Iedere week
Werkoverleg 8
maal per jaar
Nascholing
Nascholing is voor alle praktijkmedewerkers van belang. Voor de huisartsen geldt een
gemiddeld aantal scholingsuren van 40 per jaar. De inhoud van de scholing is divers: het
aanbod van de stichting KOH te Eindhoven, het Nederlands Huisartsengenootschap en het
zogenaamde kleine groepsonderwijs met de hagroleden. Onder dit laatste vallen het FTO en
de feedbackbijeenkomsten behorend bij de zorgprogramma’s van PoZoB. De
praktijkondersteunersworden met name bijgeschoold via een intern programma van PoZoB.
De praktijkassistentes maken, in overleg met de huisartsen, een keuze uit het aanbod van
regionale aanbieders van scholingen zoals stichting KOH en het NIPA.
De huisarts registratie van J.Ruskus is per 1 september verlengd voor 5 jaar.
In 2012 is L.Antonis gestart met de avondopleiding doktersassistente bij het NIPA. Op 18
september 2014 heeft zij haar diploma behaaldmet uitstekende resultaten op de cijferlijst.
Nu was er geen beletsel meer om te starten met het opleiden van nieuwe huisartsen. Het
ontbreken van het doktersassistenten diploma bij een van de assistentes was een beletsel
voor de visitatie commissie.
Met ingang van 1 september 2014 is O.Sampers als eerste huisarts in opleiding gestart. Als
opleider treedt op C.van der Sluijs is de opleider.
8
Profiel van de praktijk
In december 2014 bestond de totale populatie uit 2232 patiënten. Er is een aanmerkelijke
spreiding in woonplaats, 32 verschillende woonpklaatsen. Dit wordt deels verklaard uit het
feit dat jonge patiënten tijdelijk Riethoven verlaten om te gaan studeren en ingeschreven
willen blijven omdat zij regelmatig bij ouders verblijven.
Een deel woont dusdanig ver van de praktijk dat het niet mogelijk is in voorkomend geval
een visite te rijden. Deze patiënten zijn hiervan op de hoogte gebracht maar verkiezen toch
om ingeschreven te blijven. Deels vanwege het feit dat zij plannen hebben te zijner tijd terug
te keren naar Riethoven.
Opmerkelijk is dat ongeveer 25% van de bevolking van Riethoven ingeschreven is in een
huisartspraktijk buiten het dorp.
Belgie
Bergeijk
Bladel
Borkel
Budel
Den Bosch
Duizel
Eersel
Eindhoven
Geldrop
Hapert
Hoogeloon
Knegsel
Luyksgestel
Maarheeze
Maastricht
16
153
1
6
1
1
12
95
13
1
3
7
20
12
2
1
Nijmegen
Reeuwijk
Reusel
Riethoven
Scharendijke
Schimmert
Steensel
Stamproy
Tilburg
Utrecht
Valkenswaard
Veghel
Veldhoven
Waalre
Westerhoven
Verdeling patiënten per woonplaats
Bergeijk
8881
’t Loo
1234
De Weebosch
710
Luyksgestel
2986
Riethoven
2371
Westerhoven
2073
Inwoners gemeente Bergeijk
9
1
1
2
1651
1
1
21
1
1
5
47
1
8
10
137
Leeftijdsverdeling totale populatie van de huisartspraktijk
Leeftijdsverdeling mannen en vrouwen
De bevolking in het werkgebied is gehuisvest in reguliere woningbouw, voornamelijk
laagbouwwoningen, gebouwd vanaf de jaren ’20.
10
Riethoven maakt onderdeel uit van de gemeente Bergeijk. Samenwerking met de
gemeenten zal ook steeds intensiever worden doordat medische voorziening verplaatst
worden van de centrale overheid naar de gemeenten. Decentralisatie speelt vooral bij jeugden ouderenzorg.
DSW
VVAA
Unive militairen
Stad Holland
PNO
CZ
ONVZ
NV Ongevallen en Ziektekosten
3
19
1
4
1
1175
42
9
Zilveren Kruis Achmea
VGZ
Turien en Co
Salland
Zorg en Zekerheid
Agis
Interpolis
NV Univa
121
172
10
1
5
6
55
21
Menzis
IZA Gemeenten
IAK
Amersfoortse
De Friesland
Anderzorg
Avero Achmea
60
73
189
8
6
15
27
IZZ
IZA zorgverz
FBTO
Ditzo
Caresco
Aevita VGZ
Onbekend
101
5
31
24
16
22
10
Totaal
2232
Verdeling patiënten per zorgverzekeraar
In 2014 vonden de volgende mutaties plaats
Nieuwe patiënten via inschrijving
Nieuwe patiënte middels geboorte
Uitgeschreven patiënten
Sterfte
77
18
73
10
Meestal was verhuizing de reden van uitschrijven.
11
Bereikbaarheid en beschikbaarheid
De spreekuurorganisatie van de praktijk is in de onderstaande tabellen weergegeven.
Tabel; Organisatie van het spreekuur
Type spreekuur
Inloopspreekuur
Afspraakspreekuur
Uitdeelpost apotheek
Dommelenl (assistenten)
Telefonisch spreekuur
Afspraakspreekuur
Visites/administratie
Wrattenspreekuur
(assistenten)
Cervixspreekuur, is geen
categoraal spreekuur
Dagdeel
Uren
‘s morgens
‘s morgens
‘s middags
‘s middags
‘s middags
‘s middags
Eenmaal per maand
Dagelijks (op
afspraak)
08.00 u tot 09.00 u.
10.30 u tot 12.30 u.
12.00 u tot 12.30 u en van
16.30 u tot 17.00 u. *
13.00 u tot 14.00 u. *
15.30 u tot 17.00 u. *
14.00 u tot 15.00 u. *
15.30 u tot 16.30 u.
.
* = donderdagmiddag vanaf 13.00 uur is de praktijk gesloten, dan wordt waargenomen door
huisartsenpraktijk Steensel.
In de volgende tabel is de telefonische infrastructuur en bereikbaarheid weergegeven.
Telefonische bereikbaarheid
Aansluiting
Zonder tussenkomst open voor
patiënten van/tot
08.00 uur tot 17.00 uur m.u.v.
donderdagmiddag vanaf 13.00 uur
08.00 uur tot 17.00 uur m.u.v.
donderdagmiddag vanaf 13.00 uur
Tijdens de praktijksluiting op
donderdagmiddag staat de spoedlijn
doorgeschakeld naar huisartspraktijk
Steensel die waarneemt.
Nummer
Praktijklijn
040-2041620
Spoedlijn
06-25568995
Fax
ANW diensten
040-2030435
0900-1232020
Van 17.00 tot 08.00 uur, in het weekend
en op feestdagen
Het inloopspreekuur is bedoeld voor enkelvoudige klachten of vragen, die snel behandeld
kunnen worden. Indien er meerdere klachten zijn of er sprake is van meer complexe
problematiek dan kan een afspraak gemaakt worden. Een standaard consult duurt 10
minuten. Zo nodig kan de duur van het consult aangepast worden. Om die reden vraagt de
assistente naar de klacht en de reden van de afspraak.
12
Op donderdagmiddag vanaf 13.00 uur is de praktijk gesloten en wordt waargenomen door
huisartsenpraktijk Steensel.
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt beschikt de praktijk over twee telefoonnummers. Het
reguliere nummer en een spoednummer. Dit laatste is het nummer van een mobiele
telefoon die alleen voor spoed wordt gebruikt. Een andere optie zou zijn te kiezen voor een
nummer met daaraan gekoppeld een keuzemenu, waarin men met een snelle selectie de
spoedoptie kan kiezen. Het nadeel hiervan is dat men altijd geconfronteerd wordt met een
keuze menu en daar hebben wij niet voor gekozen. Het separate spoednummer is weliswaar
een extra nummer, maar aan alle patiënten zijn stickers uitgereikt met dit spoednummer.
Automatisering
De huisartspraktijk werkt vanaf 1 januari 2004 met het Medicom
huisartseninformatiesysteem (HIS). Daarvan wordt zowel de medische module en de
financieel administratieve module gebruikt.
In de praktijk zijn 5 werkplekken en 1 printer in gebruik. Op alle werkplekken is een
internetaansluiting aanwezig.
Met de medische module kan elektronisch worden gecommuniceerd met collega-huisartsen,
de centrale huisartsenpost, de specialisten van de adherente ziekenhuizen en de laboratoria.
De gegevens worden automatisch ingelezen en verwerkt in het HIS. Dit geschiedt onder
andere met behulp van Lifeline en stichting Zorgverwijzing. Voor de financiële- en patiënten
administratie wordt gebruik gemaakt van Vecozo. Vecozo biedt een portaal waarlangs
partijen in de zorg snel, veilig en eenvoudig gegevens met elkaar kunnen
uitwisselen. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders gebruiken het portaal met name voor
diensten als Controle op Verzekeringsrecht (COV) en het Elektronisch Declaratieportaal
(EDP).
De gegevens uit het HIS (Huisarts Informatie Systeem) worden beveiligd tegen verminking en
verloren gaan door gebruik te maken van een centrale server (central hosting), welke
beheerd wordt door PinkRoccade infrastructuur Services te Apeldoorn. Deze eHealthserver
wordt onder verantwoordelijkheid van PharmaPartners professioneel beheerd, is voorzien
van een noodstroomvoorziening (UPS), heeft automatische dagelijkse back-ups, gebruikt
virusscanners en beschikt over een firewall op twee niveaus (één in de huisartsenpraktijk en
één centraal). Verder is ongeoorloofd gebruik niet mogelijk door het toepassen van
persoonlijke inlogcodes en wachtwoorden.
Ondersteuning op softwarematig gebied vindt plaats door PharmaPartners B.V.
De praktijk is ook aangesloten op het LSP (landelijk schakelpunt) Door middel van het LSP is
het mogelijk dat gegevensuitwisseling kan plaatsvinden tussen huisarts, apotheek en
huisartsenpost voor de avond en weekeind diensten. Was het in het verleden zo dat
patiënten expliciet moesten aangeven wanneer zij hun gegevens niet beschikbaar wilden
stellen voor het LSP, nu is de situatie dat aan iedere patiënt toestemming moet worden
gevraagd en deze toestemming in de vorm van OPT-In te registreren in het HIS. Tot nu toe
heeft 55% van de patiënten deze toestemming gegeven en dat is conform het niveau binnen
13
de regio. Dit is hoger dan het regionale gemiddelde van 35%. 44 Patiënten hebben
aangegeven geen toestemming te verlenen voor gegevens uitwisseling. Hoe beter deze
gegevensuitwisseling plaatsvindt, hoe beter een vervangende dienstapotheek of
waarnemend huisarts geïnformeerd is, waardoor het ontstaan van fouten, met name in
medicatiegebruik, zo veel mogelijk kan worden voorkomen.
Ten behoeve van de praktijkondersteuners maakt de praktijk gebruik van de ICT applicatie
Care2U. Middels deze applicatie registreert de praktijkondersteuner al haar contacten. Een
andere functionaliteit van deze applicatie is het aansturen van de zorgstraten. Dit gebeurd
middels behandelscripts waarin alle afspraken met de patiënt, maar ook met externe
zorgverleners worden gepland. Bij externe zorgverleners kan men denken aan diëtisten, de
podotherapeut, specialisten, het laboratorium enz. Care2U is een applicatie die nog steeds in
ontwikkeling is en steeds meer zorgsystemen gaat aansturen.
Personeelszaken
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Hij wordt hierin
ondersteund door het functioneel leiding geven van de huisartsen. De huisartsen geven
functioneel leiding aan de praktijkassistentes en de praktijkondersteuners. Eenmaal per jaar
is er een functionerings- en beoordelingsgesprek met de assistentes in aanwezigheid van een
huisarts en ter ondersteuning een manager lijn 1 van Synergos. Deze laatste wordt
ingehuurd, leidt het gesprek en verzorgt de verslaglegging. Eenmaal per jaar is er een
functioneringsgesprek met de praktijkondersteuner. Hierbij is een huisarts en de district
manager van PoZoB aanwezig.
Tot 1 november 2014 heeft A. Kruijsen-van Gerwen, huisarts, waargenomen in de praktijk.
Praktijkmedewerkers
C. van der Sluijs
J.Ruskus
S.Schellekens
L.Antonis
I.Boertien
M. Vennix
Saskia van Gestel
huisarts
huisarts
huisarts
assistente
assistente
POH somatiek
POH somatiek
(vervanging)
POH GGZ
POH jeugd GGZ
A. van Gool
M.Bovens
Eind 2013 is besloten te starten met een nieuwe sollicitatieprocedure voor de opvolging van
J.Ruskus, die in januari 2015 de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken. Als opvolgster is
S.Schellekens aangenomen, die officieel met ingang van 1 jan 2015 in dienst zal treden van
de stichting. Daarvoor is zij enkele vrijdagen aanwezig geweest om zich in te werken.
14
Op 19 december heeft de afscheidsreceptie plaatsgevonden van de heer J.Ruskus, die door
zeer veel patiënten werd bezocht.
Met ingang van 1 december is tijdelijk een vervangende praktijkondersteuner voor Marjon
Vennix gestart, vanwege ziekte. Naar verwachting zal het herstelproces van Marjon Vennix
enkele maanden gaan duren. Uitgangspunt is dat Marjon Vennix weer terugkomt in de
praktijk indien zij volledig is hersteld.
Praktijkondersteuning
In 2014 zijn de praktijkondersteuners uitgebreid met een POH specifiek voor jeugd GGZ in de
persoon van Mieke Bovens. Zij heeft op maandag middag enkele uren spreekuur.
De praktijkondersteuner (POHer) wordt meer en meer een bekende voor de patiënt en
speelt een steeds grotere rol in de begeleiding van de patiënten die deelnemen aan de
zorgstraten.diebetes mellitus, astma, COPD, cardiovasculaire ziekten en de kwetsbare
ouderenzorg. Me name bij de kwetsbare ouderen gaan we nu profijt trekken van de forse
inspanning die de implementatie hiervan met zich heeft meegebracht. Alle ouderen zijn
goed in beeld en indien daartoe aanleiding is wordt er al snel een intake door de POH
somatiek gedaan middels de Trasag, een specifiek hiervoor ontwikkelde vragenlijst. Hierbij
worden zoveel mogelijk familie en andere mantelzorgers ingeschakeld.
Iedere week hebben de POHer somatiek en de huisartsen overleg. Onderwerpen van overleg
zijn de diverse patiënten, de te volgen protocollen, de verbeterpunten die ontstaan uit de
analyses van de behaalde behandelresultaten, de nieuwsbrieven van Pozob enz.
Naast de praktijkondersteuner somatiek is de praktijkondersteuner Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ) werkzaam. Zij heeft spreekuur op dinsdag middag. Overleg vindt
minder regulier plaats en gaat meer op basis van noodzakelijke casuïstiek bespreking.
De spreekuurtijden kunnen in de toekomst mogelijk veranderen indien daar noodzaak toe is
ivm de bezetting van de werkruimtem.
Klachtenregeling
Op de web-site van de praktijk staat de klachtenregeling vermeld. De huisartsen van de
praktijk zijn aangesloten bij Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland. De
huisartspraktijk participeert in de regionale klachtenregeling van Stichting Klachtenregeling
Huisartsenzorg Zuid-Nederland, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven, Tel: 040 2122780, Fax:
040 2126097.
Er zijn inhoudelijk twee soorten klachten te onderkennen:
- Klachten die betrekking hebben op het medisch handelen van de huisartsenpraktijk.
- Klachten van organisatorische of niet medische aard.
Een klacht kan op verschillende manieren kenbaar worden gemaakt:
 Rechtstreeks via een brief of mail. Anders mondeling via een van de huisartsen of een
van de assistentes.
 Schriftelijk middels het klachtenformulier vermeld op de website
 Via de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland
15


Via de klachten procedure van PoZoB
Via de klachten procedure van Shoko
In 2014 heeft de huisartspraktijk twee klachten van patiënten ontvangen. Een daarvan naar
aanleiding van een consult tijdens de vakantiewaarneming voor huisartspraktijk Steensel en
was ingediend door een patiënt van die praktijk. De klacht is met betreffende patiënt
besproken en afgehandeld.
De andere klacht betrof een telefonisch consult tijdens de weekend dienst. De klacht werd
ingediend via de huisartsen dienstenorganisatie Shoko en is door de klachten coördinator
van Shoko in behandeling genomen.
Evaluatie jaarplan 2014
Op basis van de ingevulde vragenlijsten waren voor 2014 de navolgende verbeterpunten
geformuleerd:
1. Borging van het kwaliteitssysteem
Kwaliteit is een aspect dat binnen de huisartspraktijk hoog in het vaandel staat. Een middel
om een zo goed mogelijke kwaliteit te bereiken is onder andere de NHG accreditatie.
Daarnaast is kwaliteit een aspect dat tijdens de dagelijkse werkzaamheden voortdurend op
de voorgrond staat. We zijn ons bewust dat affiniteit met kwaliteit bij alle medewerkers een
voorwaarde is om deze te bereiken. We mogen dan ook stellen dat dit in de loop der jaren
meer en meer gegroeid is en nu volledig is geïmplementeerd middels het kwaliteitssysteem
en het verder te ontwikkelen borgingssysteem.
De praktijk is sinds 2007 NHG geaccrediteerd en zijn diverse verbeterplannen, protocollen en
werkinstructies gemaakt en opgenomen in het kwaliteitshandboek. Tijdens het werken met
de vragenlijsten kwam naar voren dat de borgen van de diverse handelingen,
meetmomenten en controles nog niet voldoende was gegarandeerd.
In het komend jaar willen wij hieraan gaan werken en een borgingssysteem ontwikkelen
waarin in eerste instantie wordt gekeken welke aspecten opgenomen moeten worden, over
welk tijdspad het moet lopen en op welke momenten controles en evaluaties plaatsvinden.
Dit systeem van borging zal in nauwe samenwerking met de praktijk in Steensel worden
ontwikkeld omdat de laatste jaren veel werk is verricht in het realiseren van een uniformiteit
van werken. Door deze uniformiteit willen we een hoge mate van flexibiliteit bereiken en
een gezamenlijk kwaliteitssysteem.
2. Triage
De assistente past triage toe bij alle contacten die zij heeft met de patiënten. Indien door
haar een advies wordt gegeven, wordt dit in het HIS vermeld en tevens wordt dit contact in
de agenda van de huisarts geplaatst te autorisering.
16
Uitvoering van de verbeterpunten werd met name beïnvloed doordat in 2014 aan twee
belangrijke zaken veel aandacht besteed moest worden. Dit waren de sollicitatie procedure
voor de opvolgen van J.Ruskus en de voorbereidingen voor het starten van de opleiding van
huisartsen in september.
Ondanks dat is er toch een borgingssysteem ontwikkeld waarmee in november een start is
gemaakt. In dit systeem staat vermeld welke aspecten over een traject van 3 jaar de
aandacht moeten hebben, zoals de revisie van de protocollen en de werkafspraken.
Tevens staan hierin vermeld een aantal periodieke actiepunten die direct te maken hebben
met het kwaliteitssysteem.
In de toekomst zal moeten blijken of dit systeem afdoende is en of alle aspecten aan de orde
komen. Het systeem is opgenomen in de agenda van ieder werkoverleg en komt zodoende
iedere keer aan de orde.
Ten behoeve van het triage systeem is de NHG triagewijzer aangeschaft en hebben beide
assistentes de vereiste opleiding gevolgd
Praktijkaccreditering
In 2014 is gekozen om de audit niet in november te laten plaatsvinden maar in februari.
Reden hiervoor om een meer synchroon traject te realiseren met de praktijk in Steensel, die
ook in deze maand geaccrediteerd werd. De meest pragmatische optie was om onze audit te
vervroegen, omdat uitstel van de audit van Steensel veel administratief meerwerk zou
opleveren.
Dit jaar is het tweede jaar dat de praktijk deelneemt aan de nieuwe accreditatie vorm, de
methode 2011 van NPA. Deze methode is meer aangepast op de organisatie en werkwijzen
van de huisartspraktijk. Tevens wordt er niet alleen specifiek gekeken naar verbeterplannen,
maar is er een tendens om verbeteringen aan te brengen en een continu proces van
kwaliteit handhaving en borging. Zoals genoemd is dit jaar met name gekeken hoe een
borging van het kwaliteitssysteem kan plaatsvinden zodat dit bewust blijft gedurende de
werkzaamheden van iedere dag.
17
Download