Veel mensen zijn bang voor pijn na een operatie. In

advertisement
Veel mensen zijn bang voor pijn na een operatie. In
Door middel van het schuifbare gedeelte op het
Indien uit de pijnmeting blijkt dat de grens van wat
deze folder treft u informatie aan over de
pijnmeetlatje kunt u het rode streepje naar rechts
aanvaardbaar is overschreden wordt, zal de
pijnbestrijding na uw operatie en het belang
of naar links verplaatsen van “geen pijn” tot
verpleegkundig u voorstellen om een pijnstiller te
hiervan voor uw algemene conditie.
“hevigst denkbare pijn”. Geen pijn is totaal geen
nemen. U kan daar al dan niet op in gaan.
pijn, de hevigst denkbare pijn is de hevigst
Pijn is een subjectief gegeven u kunt nooit een
denkbare pijn die u zich kan inbeelden en verschilt
verkeerd cijfer geven; het gaat immers om de pijn
dus van persoon tot persoon.
die u ervaart en pijn is een persoonlijke ervaring.
Pijn na de operatie kan het genezingsproces
nadelig beïnvloeden. Daarom wordt er alles aan
gedaan om uw (eventuele) pijnklachten optimaal te
bestrijden. In ons ziekenhuis zijn afspraken
Pijnstilling volgens vast schema
gemaakt over de behandeling van pijn na een
Vlak na de operatie krijgt u op vaste tijden volgens
operatie. Wij hebben hiervoor uw medewerking
een vast schema pijnstilling toegediend. Aan de
nodig. In deze folder leest u er meer over.
hand van de pijnmeting die verscheidene keren
Pijnmeting
pijnmeetlatje om de pijn die wordt ervaren uit te drukken
per dag gebeurt, wordt de medicatie eventueel
aangepast en krijgt u meer of een ander type van
Op de verpleegafdeling, waar u zal worden
Na het aanduiden van uw pijnniveau kan de
opgenomen of waar u opgenomen bent, wordt een
verpleegkundige op de achterzijde van het
specifiek hulpmiddel gebruikt om pijn te meten. Dit
pijnmeetlatje de pijnscore aflezen. Op basis
geeft ons een beter inzicht in de mate waarin u
hiervan wordt bekeken of uw pijnmedicatie dient
Wanneer u op meerdere plaatsen pijn hebt, dan
pijn ervaart en helpt ons de pijnbestrijding zo goed
te worden aangepast.
kunt u zich het best concentreren op de pijn die u
mogelijk op u af te stemmen.
vooral om de pijn die is ontstaan na de operatie.
Sommige mensen hebben alleen pijn op bepaalde
op een pijnlatje aan te geven hoeveel pijn u voelt.
momenten bv. bij het bewegen, bij diep
Veel mensen vinden het moeilijk om aan anderen
van de pijn aan de hand van een pijnlatje kan
daarbij helpen.
Wisseling in pijn
als het meest onaangenaam ervaart. Het gaat
Een aantal keer per dag zal u worden gevraagd om
uit te leggen hoeveel pijn ze hebben. Het aangeven
pijnmedicatie.
doorademen, bij hoesten, of bij de verzorging. In
aflezen van de pijnscore
dat geval zal u worden gevraagd door te ademen,
te hoesten of te bewegen. U geeft de pijnscore aan
die u op dat moment voelt.
Belangrijk
Tot slot
Pijn mag geen belemmering zijn voor doorademen,
Deze informatiefolder kan niet alle uiterst
ophoesten en bewegen. Het is belangrijk dat u aan
zeldzame verwikkelingen of toevallig
de verpleegkundige en de arts laat weten hoe het
samenlopende omstandigheden vermelden.
met de pijn is en of de pijnstillers goed werken.
Als u na het lezen van deze folder nog vragen
Hoe langer u wacht met het melden van pijn, hoe
heeft, kan u contact opnemen met uw behan-
lastiger het is om de pijn voldoende te bestrijden.
delende arts of met de verpleegkundige van de
In dit geval is “flink zijn” niet gewenst.
afdeling.
Daarnaast is het belangrijk dat u eventuele
allergieën duidelijk heeft vermeld bij het
opnamegesprek.
Pijnbestrijding
Download