Magnesium, nog te vaak onderschat

advertisement
Thema
Magnesium,
nog te vaak onderschat
Stikstof is zonder twijfel het belangrijkste nutriënt voor een gewas, gevolgd door fosfor en kalium. Maar daarnaast zijn er nog een aantal andere elementen die minder aandacht genieten maar evenzeer een cruciale rol
spelen in de plantenvoeding. Magnesium is er zo een.
voor de wortelvorming, is voldoende magnesium nodig. Hoe belangrijk magnesium voor
verdere processen in de plant is, blijkt wel uit
het feit dat slechts tien procent van het totale
magnesiumgehalte in het bladgroen wordt
vastgelegd.
De wortels verraden een tekort
“Magnesium wordt nog al te vaak stiefmoederlijk behandeld omdat een tekort niet direct
bovengronds (aan het gewas) te zien is. De
eerste symptomen manifesteren zich in de
grond: de wortels kwijnen weg. En dat is uiteraard nefast voor de groei van het gewas, want
hoe kleiner het wortelstelsel, hoe minder de
plant in staat is nutriënten op te nemen uit de
bodem.” In het gewas zelf zijn tekorten pas
na lange tijd te herkennen. Als eerste worden
koolhydraten door de gebrekkige afvoer in de
bladeren aangerijkt, terwijl ze elders dringend
nodig zijn als bouwstenen voor de vorming
Foto: Cakmak
Met de eerste lentedagen kondigt het nieuwe
bemestingsseizoen zich aan. Bij het plannen
van de bemesting denkt men in de eerste
plaats aan stikstof, fosfor en kalium (NPK).
Magnesium wordt hierbij vaak vergeten of
speelt slechts een ondergeschikte rol. Nochtans is magnesium een belangrijke bouwsteen voor de energieproductie in planten en
levert het op die manier een doorslaggevende
bijdrage aan de opbrengstverhoging. We vragen aan Wim Pacolet, area manager België en
G-H Luxemburg van K+S Benelux, waarom
men deze voedingsstof zeker niet mag verwaarlozen. “Magnesium doet meer dan alleen maar zorgen voor de productie van bladgroen. Het speelt ook een rol bij het transport
van koolhydraten binnen de plant.” Met behulp van het bladgroen (chlorofyl) vangen
planten lichtenergie op waarmee ze koolstofdioxide (CO2) omzetten in koolhydraten en
zuurstof (O2). En voor het transport van die
koolhydraten binnen de plant, bijvoorbeeld
Proef met bonen: magnesiumgebrek (links) beïnvloedt de wortelgroei van de planten sterker dan de ontwikkeling van
het bovengrondse bladstelsel.
28 • ProeftuinNieuws 06 - 25 maart 2011
van het wortelsysteem. Als er te weinig magnesium beschikbaar is, wordt de wortelgroei
sterk aangetast (zie onderstaande foto). Een
onvoldoende ontwikkeld wortelstelsel beperkt
het vermogen water uit diepere bodemlagen op te nemen, wat vooral in periodes van
droogte belangrijk is.
Pacolet vertelt dat proeven hebben aangetoond dat wanneer een magnesiumgebrek op
gecontroleerde wijze wordt veroorzaakt, de
wortelgroei al na drie dagen reageert, terwijl
de bovengrondse bladgroei pas na tien dagen
op het gebrek reageert. Typische symptomen
zijn zelfs pas na ongeveer vijftien dagen zichtbaar. Planten kunnen magnesium goed transporteren. Daardoor wordt een gebrek altijd
het eerst zichtbaar bij de onderste, oudere
bladeren.
Kalium en magnesium op
elkaar afstemmen
Een beginnend magnesiumgebrek is niet
direct zichtbaar. Hoe kan men toch aan de
magnesiumbehoefte tijdens de teelt voldoen?
Een bodemonderzoek geeft uitsluitsel over
het aanwezige magnesiumgehalte en toont
de eventuele bemestingsbehoefte aan. “Minstens zo belangrijk als de dosis magnesium
is de verhouding tot kalium”, benadrukt Pacolet. “Bij een overmaat aan kalium wordt de
magnesiumopname immers bemoeilijkt.”
De verhouding tussen kalium en magnesium
moet tenminste tussen 2:1 en 3:1 liggen. Een
krappere verhouding, dus het magnesium in
de bodem gelijk aan of hoger dan de aanwezige kalium, speelt onder praktijkomstandigheden geen rol. Een ruimere K/Mg-verhouding
daarentegen bemoeilijkt de magnesiumopname. “Het magnesiumgehalte in de bodem verandert niet door latere kalibemesting.
Hogere kaliumgiften via enkelvoudige meststoffen worden daarom bij voorkeur altijd
best gecombineerd met een aandeel in water oplosbare magnesium. Dan lossen beide
nutrienten op en neemt hun concentratie in
de bodemoplossing tegelijkertijd toe”, aldus
Pacolet.
K+S Benelux neemt
Canadese Potash One over
De site in Canada zal ten vroegste in 2015 in
productie gaan en verwacht wordt dat er jaarlijks 2,7 miljoen ton kaliumchloride zal kunnen
worden ontgonnen. Het is voorlopig nog wel
afwachten hoe zuiver die zouten zullen zijn.
Foto: K+S Gruppe (Kassel)
De K+S Gruppe neemt het Canadese Potash
One. over. Het bedrijf krijgt hierdoor toegang
tot meer grondstoffen voor de productie van
minerale meststoffen. “Dat was nodig om aan
de stijgende vraag te kunnen voldoen, rekening houdend met het feit dat de voorraden
in de mijnen in Europa (voornamelijk Duitsland) slinken”, zegt Pacolet. Bij K+S Benelux
schatten ze dat er in Europa nog zo’n 30 à
40 jaar kalium kan worden ontgonnen en dat
dan de voorraden zijn uitgeput. De magnesiumvoorraden zijn nog ruim genoeg, maar
als de kalium is uitgeput zullen de mijnen in
Europa sluiten en moet men uitwijken naar
andere ontginningsgebieden. Magnesium
kan immers ook via andere procedés worden
gewonnen.
Prijzen stabiel
In 2008 waren de prijzen voor minerale meststoffen fors de hoogte in gegaan, maar door
de crisis in 2009 kenden ze een sterke terugval. 2010 was een overgangsjaar waarin de
markt zich heeft hersteld. Pacolet verwacht
dat de productie dit seizoen terug op een
normaal niveau zal komen. “De prijs voor
kalium- en magnesiummeststoffen zal min of
meer vergelijkbaar zijn met die van vorig jaar,
Gezond?
De site in Canada zal ten vroegste in 2015 in productie gaan.
hoewel de trend stijgend is. De wereld verandert snel. Blijkbaar is dat ook van toepassing
voor de prijs van minerale grondstoffen, zoals
kalium”, besluit Pacolet.
V. Neefs
Gezond!
Patentkali® is een succesvolle minerale meststof om uw gewassen van zowel kalium, magnesium als zwavel
te voorzien. De kenmerken: ideale nutriëntensamenstelling (30% K 2O, 10% MgO, 42% SO3 ) in sulfaatvorm,
volledig in water oplosbaar, veilige Kalibron voor chloridegevoelige gewassen en goedgekeurd voor de
biologische land- en tuinbouw. De effecten:
 verzekert de kaliumbehoefte,
dus een goede waterhuishouding
 verbetert de vitamineopbouw
en vruchtzetting
 bevordert kwaliteitseigenschappen
zoals smaak en houdbaarheid
Patentkali® is onze gewaardeerde kalium-/magnesiummeststof, aangevuld met zwavel voor de optimale
voeding van uw gewassen. Patentkali® – om uw gewassen topfit te laten groeien en bloeien!
K+ S Benelux bv – Breda · telefoon +31 (0) 76 - 564 50 40 · www.kalibenelux.com
Een onderneming van de K+S Gruppe
Patentkali_Läuferin_NL_182x128_Belgien.indd 1
20.01.11 14:53
ProeftuinNieuws 06 - 25 maart 2011 •
29
Download