Omnummertabel GB54 naar GB55

advertisement
GB54GB55Paginatitel - Kaarttitel
GB54GB55Paginatitel - Kaarttitel
2-92-9Algemene inhoud
10
10
Hoe vind je de juiste kaart?
12
12, 272 Kaartprojecties/Wereldbeelden
12A112B Mercatorprojectie
12A2
-
Mercatorprojectie: een Amerikaans wereldbeeld
12B1
-
Projectie van Winkel
12B2
-
Projectie van Winkel: een Chinees wereldbeeld
12C
12B
Projectie van Peters
12D
12C
Orthografische projectie
12E
-
Gnomonische projectie
12F12AKegelprojectie
12G
-
Projectie van Goode
13
15
Kaarttypen - Afbeeldingsmethoden
13A
15A
Chorochromatische of mozaïekkaart
13B15BStippenkaart
13C15CChoropleet
13D
15D
Isolijnen- of isopletenkaart
13E15EAnamorfose
13F15FRuimtelijk model
13G
15G
Cartogram of diagramkaart
13H15HStroomdiagram
14
14
Kaartsoorten - Gebruiksdoel
14A14CAutokaart
14B
14D
Openbaar vervoerkaart
14C14EWaterkaart
14D14F Spoorkaart
14E
14G
Routekaart voor skaters
14F 14HGPS-kaart
1513Luchtfoto/Kaart/Schaal
15A
13A
Luchtfoto, loodrechte opname 1 : 10 000
15B
13B
Plattegrond 1 : 10 000
15C
13C
Topografische kaart 1 : 25 000
15D
13D
Topografische kaart 1 : 50 000
15E
13E
Overzichtskaart 1 : 500 000
15F
13F
Overzichtskaart 1 : 3 000 000
16-17 -
Remote-sensing - Werken met satellietbeelden
16A
-
Vergelijken: Aralmeer
16B
-
Vergelijken en onderscheiden: La Paz (Bolivia)
16C
-
Vergelijken, onderscheiden en verklaren: Burkina Faso
37
35
Nederland - Rivierklei- en
veenlandschappen
37A35ARivierkleilandschap
37B35BLaagveenlandschap
37C35CHoogveenlandschap
38
36
Nederland - Veranderend Nederland
38A
36A
Bodemgebruik in 1900
38B
36B
Fragment Arnhem/Nijmegen, situatie 1850
38C
36C
Verdeling bodemgebruik in 1900
39
37
Nederland - Veranderend Nederland
39A37ABodemgebruik
39B37BFragment Arnhem/Nijmegen
39C37CVerdeling bodemgebruik
40
38
Nederland - Klimaat
40A38AJaartemperatuur
40B
38B
Eerste warme dag
40C38CIJsdagen
40D38DTropische dagen
40E38EZonneschijn
40F
38F
Zeer koude dagen
40G
38G
Zeer warme dagen
40H38HStookbehoefte
41
39
Nederland - Klimaat
41A39AGemiddelde neerslaghoeveelheid
41B39BVerdamping
41C39CWind
41D-
Onweer
41E39ESneeuwval
41F- Stormen
41G39GNeerslag
41H
39H
Som en duur van de neerslag
41I39IWaterbalans
42
40
Nederland - Dreigend water
42A40DWaterkeringen
42B
40G
Veiligheidsnorm per dijkring
42C
40J
Scenario doorbraak van de rivierdijk bij
Rotterdam-Alexanderpolder
43
41
Nederland - Waterstaatkundige werken
43A
-
Landaanwinning vanaf 1300
43B41AZuiderzeewerken
43C
41C
Samenhang Rijnkanalisatie, Zuiderzee- en Deltawerken
43D
41A/B Tijdschema van Zuiderzee- en Deltawerken
43E41BDeltawerken
44
42-43 Nederland - Ruimte voor rivieren
44A
43A
Stroomgebieden internationale rivieren
44B
43C
Hoogwatergolf Rijn
44C
43D
Debietverloop van Rijn en Maas
44D
42A-C Ruimte voor de rivier
45
43
Nederland - Ruimte voor rivieren
45A
43F
De Waal tussen Varik en Brakel
45B43GNoordwaard
45C43HGrensmaas
46
44
Nederland - Waterkwaliteit en waterregulering
46A
44A/C Waterbeheersing: verzilting en doorspoeling
46B
44E
Herkomst van het oppervlaktewater
46C
44F/G Waterkwaliteit van Rijn en Maas
46D44DDroogteschade
46E- Zoutschade
46F
44B
Watervervuiling in 1970 en 2000
47
45
Nederland - Drinkwatervoorziening
47A
45F
Drinkwaterverbruik 1900-2010
47B 45A/BDrinkwatervoorziening
47C
45E
Waterverbruik naar verschillende gebruikersgroepen
47D
-
Amsterdamse waterleidingduinen
47E
-
Drinkwaterspaarbekkens in de Biesbos
48
46
Nederland - Bevolking
48A46AGeboortecijfer
48B46BBruto sterftecijfer
48C46CBinnenlandse migratie
48D46DBevolkingsgroei
48E
46E
Geboorte en sterfte
48F
46F
Geboorte- en migratieoverschot
48G
46G
Gemiddeld aantal personen per huishouden
48H
-
Levensverwachting bij de geboorte
49
47
Nederland - Bevolking
49A47ABevolkingsdichtheid
49B47BBevolkingsspreiding
20
18
Nederland - Reliëf
20A
18A
Nederland zonder dijken
21
19
Nederland - Provincies
21A19ACaribisch Nederland
22
26
Nederland - Actueel hoogtebestand
22A26AIJssmeltwaterdal
22B26BGetijdekreken
22C26CLimburgs heuvelland
22D
26D
Dalen in stuwwal
22E26EAfgesneden rivierbocht
22F26FDroogmakerijen
23
27
Nederland - Actueel hoogtebestand
2327Actueel hoogtebestand
24-2520-21Noord-Nederland
26-2722-23Midden-Nederland
28-2924-25Zuid-Nederland
28A- Plusregio’s
28B24BEuregio’s
30
28
Nederland - Paleogeografie
30A28APleistoceen
30B28BGeologische tijdschaal
30C
28C
Glaciale verschijnselen uit het saalien
30D28DHoloceen
31
29
Nederland - Geologie
32
30
Nederland - Grondsoorten
33
31
Nederland - Cultuurlandschappen
34
32
Nederland - Löss- en duinlandschappen
34A32ALösslandschap
34B
32B
(Jong en oud) duinlandschap
35
33
Nederland - Zandlandschappen
35A
33A
Esdorp op lage zandgronden
35B
33B
Esdorp in stuwwallenlandschap
35C33CHeideontginning
36
34
Nederland - Zeekleilandschappen
36A
34A
Kleinschalige zeekleipolder: terpenlandschap
36B
34B
Grootschalige zeekleipolder: landaanwinning
36C34CDroogmakerij
Omnummertabel_54-55.indd 1
4-11-2016 15:14:53
GB54GB55Paginatitel - Kaarttitel
GB54GB55Paginatitel - Kaarttitel
49C47CBevolkingsgroei 1900-2025
49D47DBevolkingspiramiden
50
48
Nederland - Bevolking
50A48AAllochtonen
50B48BNiet-Nederlanders
50C48CAsielzoekers
50D48DImmigratiegolven
50D448D4Herkomst asielzoekers
51
49
Nederland - Bevolking
51A49A‘Ontgroening’
51B49BVergrijzing
51C49CBevolkingsontwikkeling
51D
49D
Vergrijzing van de bevolking 1900-2050
51E
49E
Groene en grijze druk
51F
49F
Omvang en groei van het aantal 65-plussers
51G
49G
Levensverwachting op 65e verjaardag
52
50
Nederland - Bevolking
52A 50D/EGodsdienst
52B50HOpleidingsniveau
52C-
Stemgedrag
52D51HInkomens
52E50KKerkelijkheid
52F
50L
Middelbaar onderwijs
52G
50J
Politieke stromingen
52H51I Inkomensontwikkeling
5351Nederland - Werken
53A
51A
Werkgelegenheid per sector
53B
-
BRP per provincie
53C
51G
BRP per COROP-gebied
53D51DWerkloosheid (absoluut)
53E51EWerkloosheid (relatief)
53F51FWerkloosheid (ontwikkeling)
53G
-
Arbeidskrachten in de landbouw (absoluut)
53H
-
Arbeidskrachten in de landbouw (ontwikkeling)
53I- Kantoren
53J
51J
Beroepsbevolking na 1900
53K
-
Samenstelling beroepsbevolking
53L 51KParticipatiegraad
53M
51L
Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
54
52
Nederland - Landbouw en visserij
54A52AIntensiviteit landbouw
54B
52B
Ontwikkeling aantal bedrijven
54C52COntwikkeling bedrijfsgrootte
54D52DAkkerbouw
54E52EOntwikkeling glastuinbouw
54F52FVisserij
54G52GRunderen
54H52HVarkens
54I52IKippen
54J
52J
Omvang per hoofdbedrijfstype
54K
52K
Ontwikkeling aantal landbouwbedrijven
naar economische omvang
54L
52L
Ontwikkelling biologische landbouw
54M52MBedrijfshoofden
55
53
Nederland - Industrie
55A
53B/J Werkgelegenheid in de industrie
55B
53C
Ontwikkeling werkgelegenheid in de industrie
55C
-
Loonkosten R&D
55D
-
Economische prestaties
55E
53D-G Spreiding industriesectoren
56
54
Nederland - Diensten
56A
54B/J Samenstelling werkgelegenheid in de dienstensector
56B
54C
Ontwikkeling werkgelegenheid in de dienstensector
56C
54A
Centrale plaatsen en verzorgingsgebieden
56D
-
Arbeidsplaatsen in topsectoren
56E
-
Kantoren in Amsterdam
5755Nederland - Toerisme
57A
-
Toeristengebieden en overnachtingen
57B
-
Overnachtingen naar logiesvorm
57C 55D-FToeristendichtheid
57D 55G-IAttractiepunten
57E
55M
Overnachtingen door buitenlandse toeristen
57F
-
Bestedingen aan toerisme
58
-
Nederland - Stedelijke uitbreiding: Amsterdam
58A
-
Amsterdam locatiekaart
58B
-
Voor 1625: Centrum
58C
-
1610-1877: Jordaan
58D
-
1877-1915: Oud-Zuid
58E
-
1877-1915: Watergraafsmeer
58F
-
1915-1950: Stadionbuurt
58G
-
Na 1950: Osdorp
58H
-
Na 1950: Zuidoost
58I
-
Na 1950: Zeeburg
59
-
Nederland - Stedelijke indeling naar functie:
Rotterdam
59A
-
Centrum van de agglomeratie
59B
-
Vooroorlogse uitbreiding
59C
-
Na-oorlogse woonwijken
59D
-
Sport en recreatie
59E- Verkeersaders
59F- Bedrijven
59G-
Havens
60
58
Nederland - Spreiding van steden
60A
58A
Steden met historische stadskern
60B
58B
Steden ontstaan uit dorpskern
60C
-
Nieuw ontworpen steden
60D-
Vinex-locaties
60E58EVerstedelijking
61
59
Nederland - Randstad / Groene Hart
61A
59A
Randstad en Groene Hart:
ruimtelijk ordeningsbeleid vóór 2000
61B
59D
De economische motor: Randstadbeleid na 2000
61C
-
Kennisintensieve diensten
61D
59B
Het Groene Hart verbrokkeld
61E
59E
Ontwikkelingen in de Randstadregio
in de periode 2000-2010
62
60
Nederland - Ruimtelijke ordening
62A60AStedelijke netwerken
62B60BPrioriteitswijken
62C
60C
Ruimtelijke hoofdstructuur: economie en infrastructuur
62D60DEcologische hoofdstructuur
62E
60E
Ruimtelijke ontwikkelling knooppunt Arnhem-Nijmegen
63
-
Nederland - Verstedelijking
63A
-
Suburbanisatie 1970-1984
63B58DStedelijkheid
63C
-
Bevolkingsgroei agglomeratie Eindhoven
64
62
Nederland - Energie
64A
62A-H Delfstoffen
64B62I Elektriciteitsproductie
64C62HAardgas
64D62GAardolie
64E
62J
Energieverbruik naar soort brandstof
64F
-
Ontwikkeling energieverbruik
64G
62K/L Ontwikkeling energieprijzen
65
63
Nederland - Energie
65A63EZonnestroom
65B
63D
Duurzame energie
65C
-
Verkoop zonnestroomsystemen
65D
63J
Ontwikkeling windenergie
65E
63L
Productie van duurzame energie
66
64
Nederland - Milieu
66A- Verdroging
66B- Vermesting
66C-
Verzuring
66D64DZwavelconcentratie
66E64EFijnstof
66F64FBodemverontreiniging
66G
64G
Stikstofdioxide in 2005
66H
64H
Stikstofdioxide in 2010
66I
64I
Stikstofdioxide in 2015
66J64JMilieu-indicatoren
66K64KEmissie broeikasgassen
66L
64L
Emissie, verzuring en grootschalige luchtverontreiniging
66M
64M
Afval van huishoudens
67
61
Nederland - Verkeer en vervoer
67A
61A
Verkeersintensiteit water- en spoorwegen
67B
-
Ontwikkeling autosnelwegennet
67C
61B
Intensiteit wegverkeer
67D
-
Ontwikkeling intensiteit wegverkeer
67E61EAutobezit 1960-2011
67F
61F/G Gebruik van de auto 1960-2010
67G
61F/G Gebruik van het openbaar vervoer 1960-2010
67H61HVerkeersdoden
68
66
Nederland - in de wereld
Omnummertabel_54-55.indd 2
4-11-2016 15:14:53
GB54GB55Paginatitel - Kaarttitel
GB54GB55Paginatitel - Kaarttitel
68A66AEconomische machtscentra
68B66BMainports luchtverkeer
68C
66C
Banken wereldwijd: Rabobank, ING en ABN-AMRO
68D66DMultinational Philips
68E
66E
De Randstad in Europa
69
67
Nederland - Internationaal belang van Nederland
69A
67A
Nederland in Europa
69B167B1Buitenlandse handel: West-Europa
69B2
67B2
Buitenlandse handel: rest van Europa
69C
67B3
Buitenlandse handel: wereld buiten Europa
69D
67C
Handelsbelang van Nederland
69E
-
Nederland diplomatiek
85F
-
Historische cultuurinvloeden
86
-
Europa - Cultuur: opvattingen, tolerantie
en democratie
86A
-
Waardering werk en vrije tijd
86B- Arbeidsethos
86C-
Volgzaamheid
86D
-
Werkende vrouwen
86E
-
Waardering leefomgeving
86F
-
Waardering werkomgeving
86G
-
Tolerantie: buitenlanders
86H
-
Tolerantie: homoseksuelen
86I
-
Acceptatie echtscheiding
86J
-
Democratische gezindheid
86K
-
Democratische vrijheden
86L- Persvrijheid
87
85/89 Europa - Sociaal-economische verschillen
87A
89A
Bruto Nationaal Product
87B89BSterkte economie
87C
89C
Human Development Index
87D89DInkomensverdeling
87E
89F
Koopkracht ten opzichte van Nederland
87F 89GLandbouw
87G85A Geboortecijfer
87H85BSterftecijfer
87I 89HLevensverwachting
87J89I Zuigelingensterfte
87K89J Onderwijsuitgaven
87L 89KComputers
88
-
Europa - Identiteit en vertrouwen
88A
87F
Europese identiteit
88B
-
Lokale identiteit
88C
-
Nationale identiteit
88D
-
Nationale trots
88E
-
Vertrouwen in de Europese Unie
88F
-
Failed States Index
89
92
Europa - Europese Unie
89A
92A
Groei van de Europese Unie
89B92BDe euro
89C92CSchengen
89D92DBuitenlandse investeringen
89E
92E
Groei van de handel
89F
92F
Groei van de welvaart
9088Europa - Werken
90A88ALandbouw
90B88BIndustrie
90C88CDiensten
90D
88D
Bruto Binnenlands Product
90E88EWerkloosheid
90F88FArbeidsparticipatie vrouwen
9191Europa - Toerisme
91A91AToeristencentra
91B91BOvernachtingen
91C
91C
Inkomsten uit toerisme
91D
91D
Uitgaven aan toerisme
91E
91E
Buitenlandse vakanties Nederlanders
91F91FBinnenkomende toeristen
92
90
Europa - Verkeer en vervoer
92A
90A
Havens en vervoer over water
92B
90B
Wegvervoer via de corridor Rotterdam-Antwerpen
92C
90C
Verkeer over het spoor
92D
90D
Verkeer over de weg
92E
90E
Vervoer door de lucht
92F
90F
Europese verbindingen door de lucht vanuit Schiphol
93
-
Europa - Milieu
93A- Luchtverontreiniging
93B
-
Neerslag van zwavel
93C
-
Zure regen in 1989
93D
-
Zure regen in 2000-2004
93E
-
Neerslag van stikstof
93F- Fijnstof
9494Noordzee - Water
94A
94A
Jaarlijks verloop van de zeewatertemperatuur
langs de kust
94B
94B
Diepteprofiel Noordzee
95
95
Noordzee - Energie
95A
95A
Reserves aardolie en aardgas
95B
95B
Productie aardolie en aardgas
72-73 70-71 Europa - Natuurkundig [overzichtskaart]
73A
70A
Europa in de voorlaatste ijstijd
73B
70B
Europa in de laatste ijstijd
73C
79B
Duur van de jaarlijkse sneeuwbedekking
74-75 72-73 Europa - Staatkundig [overzichtskaart]
75A
73A
Staten in de eerste Bosatlas (1877)
75B
73C
Europa in 1989
75C
-
Internationale samenwerking
76
76
Europa - Fysisch milieu
76A76AWest-Europa: Geologie
76B
76B
Geologie en tektoniek
76C
76C
Geologische bouw en gebergtevorming
77
77
Europa - Fysisch milieu
77A77AStroomgebieden
77B77BBodemgroepen
77C77COorspronkelijke plantengroei
78
78
Europa - Klimaat
78A78ANeerslag
78B
78B
Temperatuur in januari
78C
78C
Temperatuur in juli
79
79
Europa - Klimaat
79A
-
Klimaatgebieden I
79B
79A
Klimaatgebieden II
79C
79C
Verandering van de temperatuur
in vier seizoenen tussen 1950 en 2010
80
82
Europa - Energie
80A
82A
Aardolie en aardgas
80B
82B
Energiebalans en handel in elektriciteit
80C
82C
Vraag naar aardgas
81
83
Europa - Energie
81A
83A
Steenkool, bruinkool en uranium
81B
83B
Elektriciteitsproductie: thermische energie
81C83CElektriciteitsproductie: hydro-energie
81D83DElektriciteitsproductie: kernenergie
81E83EZonne-energie
81F83FElektriciteitsproductie: windenergie
82
84
Europa - Bevolking
82A84ABevolkingsdichtheid
82B84BBevolkingsgroei
82C84CVergrijzing
83
86
Europa - Migratie
83A85FMigratiesaldo
83B- Buitenlanders
83C86CAsielzoekers: herkomst
83D86DAsielzoekers: bestemming
83E86EAsielzoekers: aantal
83F86FAsielzoekers: trends
84
-
Europa - Staatsvorming, verbrokkeling en etniciteit
84A
87A
Staatsvorming en nationalisme
84B87BTaalminderheden
84C
-
De Balkan in 1876
84D
-
Joegoslavië 1945-1991: administratieve indeling en
godsdiensten
84E
-
Joegoslavië 1990: etnische samenstelling van
de bevolking
84F
-
Voormalig Joegoslavië: nieuwe staten en
spanningshaarden
85
87
Europa - Cultuur: godsdienst, levensovertuiging
en taal
85A87CGodsdiensten
85B
-
Staatsgodsdienst versus seculiere staat
85C-
Islam
85D87DSeculiere levensbeschouwing
85E
87E
Taal en schrift
Omnummertabel_54-55.indd 3
4-11-2016 15:14:53
GB54GB55Paginatitel - Kaarttitel
GB54GB55Paginatitel - Kaarttitel
96-97 96-97 België en Luxemburg [overzichtskaart]
97A97ANeerslag
97B- Grondsoorten
97C97BBodemgebruik
97D97F Industrie
97E97DBevolkingsdichtheid
97F97ETalen/Gewesten
98-9998-99Duitsland [overzichtskaart]
100100Duitsland
100A100AAdministratieve indeling
100B100BBevolkingsdichtheid
100C100CBevolkingsgroei
100D100DBuitenlanders
100E
100H
Bruto Regionaal Product
100F100I Werkloosheid
100G-
Verstedelijking
100H-
Energie
100I 100FBodemgebruik
101
101
Duitsland - Ruhrgebied
101A
101A
Ligging in Nordrhein-Westfalen
101B101BBevolkingsdichtheid
101C101CSteenkolenmijnbouw
101D101DWerkloosheid
101E101EWaterhuishouding
101F101FIndustrieel erfgoed
101G
-
De nieuwe Emscher (2001-2020)
102-103 102-103 Verenigd Koninkrijk [overzichtskaart]
103A
103D
Mijnbouw en industrie
103B-
Bevolkingsgroei
103C-
Werkloosheid
103D
-
Ruimtelijk beleid
104-105104-105Frankrijk [overzichtskaart]
105A-
Zonneschijn
105B
105B
Bodemgebruik en visserij
105C-
Bevolkingsgroei
105D-
Toerisme
106-107106-107Noord-Europa [overzichtskaart]
107A106AIJsland [overzichtskaart]
107B
80B
IJsland: tektoniek en vulkanisme
107C
-
Denemarken [overzichtskaart]
107D107CEconomie
107E107EEnergie
108-109 126-127 Centraal en Oost-Europa [overzichtskaart]
110-111108-109Alpen [overzichtskaart]
112-113110-111Zwitserland [overzichtskaart]
112A
110A
Administratieve indeling (kantons)
112B110ATalen
113C110BBevolkingsdichtheid
113D-
Toerisme
114
-
Alpen - Toerisme en verkeer
114A-
Toerisme
114B
-
Toerisme: doorgang en verblijf
114C-
Verkeer
114D
-
Verkeer via de Brennerpas
114E-
Goederenvervoer
114F
-
Goederenvervoer over de Alpen per land, 1994-2009
115
-
Zuidwest-Tirol - Toerisme
115A
-
Toeristische overnachtingen
115B
-
Overnachtingen naar herkomst
115C
-
Ontwikkeling toerisme 1970-2010
115D
-
Zomer- en wintertoerisme
115E
-
Ischgl: bergbeken en veiligheid
115F
-
Ischgl: skigebieden en skiliften
116-117 120-121 Spanje en Portugal [overzichtskaart]
117A121ABodemaantasting
117B121BWaterhuishouding
117C121DToerisme
117D
121C
Bevolkingsdichtheid en autonome regio’s
118-119122-123Italië [overzichtskaart]
119A
123A
Mijnbouw en industrie
119B123CBeroepsbevolking
119C123DInkomens
119D
123E
Binnenlandse migratie
119E-
Regio’s
120-121124-125Zuidoost-Europa [overzichtskaart]
121A
-
Vulkanisme op Santorini
121B
-
Etnische groepen
122130Turkije [overzichtskaart]
123131Turkije
123A
131A
Aardbevingen en platen
123B131BKlimaat
123C
131C
Bodemgebruik, waterbeheer en toerisme
123D131DBevolkingsdichtheid
123E131EBinnenlandse migratie
123F131FBeroepsbevolking
123G131GBuitenlandse handel
123H131HWelvaart
123I131IToerisme
124
116-117 Middellandse Zeegebied - Klimaat
124A
116B
Neerslag in januari
124B
117E
Neerslag in juli
124C
116B
Temperatuur in januari
124D
117E
Temperatuur in juli
124E
116C
Zeewatertemperatuur in januari
124F
117F
Zeewatertemperatuur in juli
125
117/118 Middellandse Zeegebied - Water en bodem
125A
117D
Jaarlijkse evapotranspiratie
125B 114-115Bodemgebruik
125C118BVerwoestijning
125D118AWaterschaarste
125E
-
Great Man-Made River Project, Libië
126
-
Middellandse Zeegebied - Tektoniek
126A-
Tektoniek
126B80A Aardbevingsrisico
126C
-
Aardbevingen 1995-2011
126D
-
Aardbeving İzmit
126E
-
Eruptie Stromboli
127
119
Middellandse Zeegebied - Welvaart, toerisme en
migratie
127A
-
Bruto Binnenlands Product: omvang en groei
127B
-
Bruto Binnenlands Product per inwoner
127C
119B
Ontwikkeling toerisme
127D119AToeristencentra
127E-
Migratiesaldo
127F
119C
Illegale vluchtelingen
128-129132-133Oost-Europa [overzichtskaart]
130-131 134-135 Rusland en Centraal-Azië [overzichtskaart]
132
136
Rusland en voormalige Sovjetrepublieken
132A
136A
Klimaat en verkeer te water
132B136BBodemgroepen
132C136CBodemgebruik
132D136DAardolie
132E136EAardgas
132F136FKolenmijnbouw
132G136GOverige mijnbouw
132H136HElektriciteitsproductie
132I
136I
Industrie en vervuiling
133
137
Rusland en voormalige Sovjetrepublieken
133A137ABevolkingsdichtheid
133B137BEtnische samenstelling
133C137CNationaliteitenprobleem
133D137DBevolkingsontwikkeling
133E137EGodsdiensten
133F
137F
Etnische groepen naar bevolkingsomvang
133G
137G
Republieken en nationaliteiten
134138Rusland
134A138AInfrastructuur
134B138BAdministratieve indeling
134C138CStedelijke bevolking
134D138DMigratiesaldo
134E
138E
Bruto Regionaal Product
134F138FGroei BRP
135139Rusland
135A139AIndustrie
135B
139B
Buitenlandse investeringen en
speciale economische zones
135C139CInkomens
135D139DWerkloosheid
135E
139E
Inflatie
135F139FOntwikkeling investeringen
135G
139G
Ontwikkeling industriële productie
135H139HOntwikkeling export
Omnummertabel_54-55.indd 4
138-139 142-143 Azië - Natuurkundig [overzichtskaart]
4-11-2016 15:14:54
GB54GB55Paginatitel - Kaarttitel
GB54GB55Paginatitel - Kaarttitel
139A
-
Oorspronkelijke plantengroei
139B
143B
Temperatuur en neerslag in januari
139C
143C
Temperatuur en neerslag in juli
140-141 144-145 Azië - Staatkundig [overzichtskaart]
141A
145B
Azië in 1937
141B
145C
Azië in 1989
141C
-
Welvaart en inkomensgroei
142-143148-149Zuidwest-Azië [overzichtskaart]
144153Israël/Palestina
144A153AIsraël/Palestina [overzichtskaart]
144B153BNeerslag
144C153DIrrigatie
144D
152C
Westelijke Jordaanoever en Gazastrook
145
152
Zuidwest-Azië - Conflictgebieden
145A
152A
Kaukasus: staten en gewapende conflicten
145B
152B
Kaukasus: etnische groepen en godsdiensten
145C
152A
Midden-Oosten: staten en gewapende conflicten
145D
152B
Midden-Oosten: etnische groepen en godsdiensten
145E
-
Afghanistan: gewapende conflicten
145F
-
Afghanistan en omgeving:
etnische groepen en godsdiensten
146
150
Midden-Oosten - Natuurlijke hulpbronnen
147
151
Midden-Oosten - Toegang tot water
147A151ANeerslag
147B151CDroogte
147C151CWaterbalans
147D151EIrrigatie
147E151DWaterschaarste
147F151FWaterprojecten
148154Zuid-Azië
148A154AKlimaat
148B154BTektoniek
148C154CStroomgebieden
148D154DBodemgebruik
148E154ENarmada-stuwdamproject
149155Zuid-Azië
149A155ABevolkingsdichtheid
149B
155B
Staten en etnische groepen
149C155CBevolkingsgroei
149D
155D
Godsdiensten en etnisch-religieuze
geweldsuitbarstingen
149E155EKashmir
149F
155F
Brits-Indië aan het begin van de 20e eeuw
150156India
150A156AAdministratieve indeling
150B156BMigratie
150C156COnderwijs
150D156DSlums
150E
156E
Bruto Regionaal Product
150F156FGroei BRP
150G156GStedelijke bevolking
151157India
151A157AIndustrie
151B157BInfrastructuur
151C
157C
Speciale economische zones
151D157DInvesteringen
151E157EIT-stad Bengaluru
151F157FMumbai: slums
152-153158-159Zuidoost-Azië [overzichtskaart]
154
162-163Zuidoost-Azië
154A162AEtnische groepen
154B-
Godsdiensten
154C
162B
Staten en conflicten
154D
162C
Beroepsbevolking in de ASEAN
154E
-
Zuid-Thailand: moslim-minderheid
154F
-
Maleisië: Multimedia Super Corridor
155
162-163Zuidoost-Azië
155A
-
Buitenlandse investeringen
155B
162D
ASEAN-landen: buitenlandse handel
155C
-
Buitenlands toerisme
155D
-
Toeristische bestemmingen
155E163CSingapore
155F
163D
Singapore: economische ontwikkeling
156160Indonesië
156A160AKlimaat
156B
160B
Tektoniek en vulkanisme
156C
-
De tsunami van Aceh (2004)
156D
-
Krakatau: de uitbarsting van 1883
156E
-
Krakatau: as en tsunami’s na de uitbarsting
156F
-
Krakatau: de wedergeboorte van de vulkaan
157
161/163Indonesië
157A161ABevolkingsdichtheid
157B163BTransmigratie
157C
163A
Godsdiensten en sociale onrust
157D
-
De Azië-crisis van 1997
158-159164-165Oost-Azië [overzichtskaart]
160166Oost-Azië
160A166AKlimaat
160B166BExtreme weersomstandigheden
160C166CTektoniek
160D166DStroomgebieden
160E
-
Het Drie Klovenstuwmeer
160F
166E
Het Drie Klovenstuwmeer: bevolkingsverplaatsing
161167Oost-Azië
161A167BBevolkingsdichtheid
161B
-
China aan het einde van de 19e eeuw
161C
167E
Etnische groepen en regionale autonomie
161D
167F
Etnische groepen in China naar bevolkingsomvang
161E
-
Tibet: gebiedsdefinities
161F-
Tibetanen
162
167/168China
162A167CBevolkingsgroei
162B
167D
Binnenlandse migratie
162C168AInfrastructuur
162D
168B
Buitenlandse investeringen
162E
168C
Chinese investeringen in het buitenland
163169China
163A
169A
Mijnbouw en industrie
163B169BStedelijke bevolking
163C
169C
Bruto Regionaal Product
163D169DGroei BRP
163E-
Shanghai
163F
168D
Shanghai: economische ontwikkeling
164
170
Korea en Japan
164A
170A
Morfotektoniek en diepzeereliëf
164B
170B
Dwarsdoorsneden door de noordoostelijke Japanboog
164C170CTaifoens
164D
170D
Japan: tektoniek en vulkanisme
164E
-
Japan: risicobeheersing
164F
170E
Japan: tsunami’s
165
171
Korea en Japan
165A171ABodemgebruik
165B171BEnergie
165C171CBevolkingsdichtheid
165D
171D
Mijnbouw en industrie
165E171EInfrastructuur
165F
171F
Bruto Regionaal Product
Omnummertabel_54-55.indd 5
168-169 174-175 Grote en Indische Oceaan [overzichtskaart]
170-171 176-177 Australië en Nieuw-Zeeland [overzichtskaart]
171A177ANeerslag
171B177BBodemgebruik
171C
177C
Mijnbouw en industrie
171D177DBevolkingsdichtheid
174-175 180-181 Afrika - Natuurkundig [overzichtskaart]
174A
-
Geologische bouw
175B
181A
Temperatuur en neerslag in januari
175C
181B
Temperatuur en neerslag in juli
175D
181C
Tektoniek en vulkanisme
176-177 182-183 Afrika - Staatkundig [overzichtskaart]
176A
194
Zuid-Afrika [overzichtskaart]
177B
183A
Afrika in 1937
177C183BDekolonisatie
177D
187C
Grensconflicten en separatisme
178
188/189Afrika
178A188AEconomie
178B
-
Natuurlijke plantengroei
178C188DBebossing
178D
189B
Landbouw en visserij
178E189BIndustrie
178F189BDiensten
179
183-189Afrika
179A
183C
Economische samenwerking
4-11-2016 15:14:54
GB54GB55Paginatitel - Kaarttitel
GB54GB55Paginatitel - Kaarttitel
179B
189A
Bruto Nationaal Product
179C
186B
Bevolkingsgroei en honger
179D188BVeehouderij
179E-
Energiegebruik
179F
189G
Toegang tot water
179G-
HIV/AIDS
179H189HVoedselvoorziening
180
186-187Afrika
180A186ABevolkingsdichtheid
180B
187E
Etnische samenstelling van de bevolking
180C
-
Zuid-Afrika: etnische samenstelling van de bevolking
180D187BTalen
180E187DVluchtelingen
180F187FRegeringsvormen
180G-
Bevolkinggroei
180H
186G
Stedelijke bevolking
180I 186HVerstedelijking
181193Nigeria
181A
193A
Bodemgebruik en grondstoffen
181B193BBevolkingsdichtheid
181C193CCultuurgebieden
181D
193D
Talen en godsdiensten
181E
193E
Landbouw en visserij
181F193FGezondheidsvoorzieningen
181G
-
Herkomst drinkwater
181H
193H
Arm en rijk
182190Marokko [overzichtskaart]
182A190ANeerslag
182B190BDroogte
183191Marokko
183A
191A
Bodemgebruik en irrigatie
183B
191B
Mijnbouw, industrie en toerisme
183C191CBevolkingsdichtheid
183D
191D
Etnische samenstelling van de bevolking
183E191EWerkloosheid
183F191FMarrakech
183G191GMarrakech: stratenpatroon
193B
209B
Hurricanes en tropische stormen
193C
209C
Hurricanes: schade en slachtoffers
193D209DTornado’s
193E
-
Hurricane Katrina 2005
193F
209E
Hurricane Katrina in New Orleans
194
210
Verenigde Staten - Steden
194A
210A
Los Angeles en omgeving
194B
210B
Los Angeles: Hispanics
194C
210C
Los Angeles: ‘Gentrification’ in etnische enclaves
194D
210D
San Francisco en omgeving: stedelijke groei 1865-2005
194E
210E
San Francisco en omgeving: Edge Cities
195
211
Verenigde Staten - Steden
195A
211A
New York en omgeving
195B211BNew York: Hispanics
195C211CNew York
195D
211D
Washington-Baltimore: Edge Cities
195E
211E
Edge City Tysons Corner
196
212
Verenigde Staten en Mexico - Grensgebied
196A212AGrensverkeer
196B212BMexico: maquiladoraindustrie
196C
212C
Grensstaten Verenigde Staten: inkomen
196D1212D1Mexico: inkomen
196D2 212D2 Grensstaten Mexico: inkomen
197
213
Verenigde Staten en Mexico - Grensgebied
197A213ABevolkingsdichtheid
197B213BBevolkingsontwikkeling
197C213CHispanics
197D213DIndiaanse bevolking
197E1213E1Mexico: migratie
197E2 213E2 Grensstaten Mexico: migratie
198-199214-215Midden-Amerika [overzichtskaart]
186-187198-201Noord-Amerika [overzichtskaart]
187A
-
‘Boswash’: het verstedelijkte Noordoosten
187B
199B
Temperatuur en neerslag in januari
187C
199C
Temperatuur en neerslag in juli
188-189 204-205 Verenigde Staten en Mexico [overzichtskaart]
188A
-
Staten en tijdzones
189B
201A-C Uitbreiding van het grondgebied
van de Verenigde Staten
190206Verenigde Staten
190A206ABodemgebruik
190B206CElektriciteitsproductie
190C
206B
Mijnbouw en industrie
190D-
Bodemgroepen
190E-
Bodemerosie
190F206EKolenmijnbouw
190G206F Aardolie
190H206GAardgas
190I-
Inkomens
191207Verenigde Staten
191A
-
Ontwikkeling spoorwegnet en kolonisatie
191B
207B
Minderheden: zwarte bevolking
191C207ABevolkingsdichtheid
191D
207B
Slavernij rond 1860
191E
-
Slavernij en katoenbouw
191F207FIndianenreservaten
191G
207C
Hispanic bevolking
191H207EMigratie
191I 207DBevolkingsgroei
192
208
Verenigde Staten - Natuurgeweld
192A
208A
Tektoniek en vulkanisme
192B
208B
San Francisco en omgeving: aardbevingsrisico
192C
208C
San Francisco en omgeving:
seismische activiteit langs breuklijnen
192D
208D
San Francisco en omgeving: historische aardbevingen
192E
208E
Hot Spot Hawaii
192F
208F
Hot Spot Hawaii: de Hawaii-eilanden
192G
208G
Vulkanisme op Hawaii
193
209
Verenigde Staten - Natuurgeweld
193A
209A
Hurricanes en tornado’s
Omnummertabel_54-55.indd 6
202
220
Zuid-Amerika - Natuurkundig [overzichtskaart]
203
221
Zuid-Amerika - Staatkundig [overzichtskaart]
204216/
224-226Latijns-Amerika
204A216A/
224A
Temperatuur en neerslag in januari
204B216B/
224B
Temperatuur en neerslag in juli
204C216C/
224C
Tektoniek en vulkanisme
204D216D/
226BBodemgebruik
204E225EGroei BNP
204F225FInkomensongelijkheid
204G225GVerandering inkomensongelijkheid
205216/
225-226Latijns-Amerika
205A216E/
225ABevolkingsdichtheid
205B216F/
225B
Etnische samenstelling van de bevolking
205C216G/
226A
Mijnbouw en industrie
205D216H/
226DHandelspartners
205E226EUitvoerproducten
206
229/231Brazilië
206A
-
Administratieve indeling
206B229ABevolkingsdichtheid
206C
229B
Etnische samenstelling van de bevolking
206D231CIndianenreservaten
206E229EBevolkingsgroei
206F 229CMigratie
206G
229F
Stedelijke bevolking
207
230/231Brazilië
207A230AIndustrie
207B
230B
Koffie-uitvoer
207C
230C
Auto’s op bio-ethanol
207D
231B
Amazonië: ontbossing
207E230EInfrastructuur
207F
230F
Bruto Regionaal Product
207G230GGroei BRP
207H
-
Herkomst van drinkwater
208227Suriname [overzichtskaart]
208A227ABevolkingsdichtheid
4-11-2016 15:14:54
GB54GB55Paginatitel - Kaarttitel
GB54GB55Paginatitel - Kaarttitel
208B227BWerkloosheid
208C
227C
Herkomst van drinkwater
209217Nederlandse Antillen
209A217AAruba
209B217BBonaire
209C217CCuraçao
209D217DSint Maarten
209E217ESaba
209F217FSint Eustatius
209G217GBevolking
209H217HGesproken talen
228B
250B
Slachtoffers natuurrampen
228C250CVulkanische-explosiviteitsindex
229
251
De wereld - Voedingsgewassen en handel
229A
251A
Wereldproductie van tarwe
229B
251B
Wereldproductie van rijst
229C
251C
Wereldproductie van maïs
229D
251D
Wereldproductie van aardappelen
229E
-
Wereldproductie van vlees
230
252
De wereld - Energie/Mijnbouw
230A252AAardolie
230B252BAardgas
230C
252C
Steenkool en bruinkool
230D
252D
Hydro-elektriciteit en kernenergie
230E
252E
Wereldproductie van aardolie
230F
252F
Wereldproductie van aardgas
230G252GWereldenergiereserves
230H252HEnergieverbruik/bevolking
231
253
De wereld - Energie/Mijnbouw
231A253ADuurzame energie
231B253BElektriciteitsproductie
231C253CEnergieverbruik
231D253DEnergiebalans
231E
253E
Aardolieraffinagecapaciteit 1950-2009
232
254
De wereld - Grondstoffen
232A
254A
Wereldproductie van ijzererts
232B
254B
Wereldproductie van koper
232C
254C
Wereldproductie van bauxiet
232D
254D
Wereldproductie van goud
232E
254E
Wereldproductie van kobalt
233
255
De wereld - Delta’s en stroomgebieden
234
256/260 De wereld - Bevolking
234A256ABevolkingsdichtheid
234B256BGeboorteoverschot
234C260BZuigelingensterfte
234D256CGeboortecijfer
234E
256E
Bevolkingsgroei in industrie- en ontwikkelingslanden
234F256FBevolkingsgroei 1965-2010
234G
256G
Bruto Nationaal Product en verstedelijking
234H256HBevolkingspiramiden
235
257/260/De wereld - Bevolking/Verstedelijking
266
235A260ALevensverwachting
235B256DSterftecijfer
235C
257B
Bevolkingsgroei: verdubbelingstijd
235D257DVerstedelijking
235E257EJeugd
235F
257F
Groei van enkele wereldsteden
235G
257G
Groei van de wereldbevolking
236
263
De wereld - Cultuur
236A263AGodsdiensten
236B
263B
Officiële landstalen
236C263CWetgeving: abortus
236D263DWetgeving: doodstraf
236E263ERokers
236F263FCannabisgebruik
236G
263G
Wettelijke status homoseksualiteit
237
265
De wereld - Cultuur: islam
237A265AIslam
237B
265B
Stromingen binnen de islam
237C265CIslamitisch recht
237D265DArabische wereld
237E
265E
Arabisch: taal en schrift van de Koran
237F
265F
Staatsgodsdienst en islamitisch recht
237G
-
Arabische lente in 2010-2011
238
266
De wereld - Politiek
238A266ASamenwerking I
238B266BSamenwerking II
238C266CPolitieke bondgenootschappen
238D
-
Wereldhandelsorganisatie (WTO)
238E266EStaatsuitgaven
238F266FOntwikkelingshulp
238G266GMilitaire bestedingen
239
267
De wereld - Politiek
239A267APolitieke burgerrechten
239B
267B
Politieke stabiliteit en afwezigheid geweld
239C
267C
Doelmatigheid overheid en bestuur
239D
267G
Beheersing van corruptie
212-213 234-235 De aarde - Natuurkundig [overzichtskaart]
214-215 236-237 De wereld - Staatkundig [overzichtskaart]
216
238
De aarde - Geologie
216A238AGeologie
216B238BPlatentektoniek
216C
238C
Geologische bouw en gebergtevorming
216D
238D
Aardbevingen en vulkanisme
216E238EGeologische tijdschaal
216F
238F
Dwarsdoorsnede langs de evenaar
217
239
De aarde - Geologie
217A
239A
Verschuiving van de continenten
217B
239B
Afbraak van de continenten
217C239CVergletsjering
217D239DBodemgroepen
217E239EReliëfgebieden
218
240
De aarde - Klimaat
218A
240A
Temperatuur in januari
218B
240B
Luchtdruk en winden in januari
218C
240C
Temperatuur in juli
218D
240D
Luchtdruk en winden in juli
218E
240E
Klimaatgrafieken
219
241
De aarde - Klimaat/Fysische zones
219A
241A
Luchtstreken en jaarisothermen
219B241BJaarlijkse temperatuurschommelingen
219C241CJaarlijkse neerslag
219D
241D
Fysisch-geografische zones
219E241EWeerkaarten
220
242
De aarde - Klimaatverandering
220A242ATemperatuurverloop 1906-2005
220B
242B
Mogelijke verandering in temperatuur
220C
242C
Kwetsbaarheid voor klimaatverandering
220D
242D
Mogelijke verandering in neerslag
220E242ETemperatuurstijging
220F242FKooldioxide-uitstoot
220G242GZeespiegelstijging
221
243
De aarde - El Niño
221A
243A
Ontwikkeling El Niño in 1997
221B
243B
Verstoring van het neerslagpatroon
als gevolg van El Niño in september 1997
221C
243C
Zuidoost-Azië: gevolgen van El Niño
222
244
De aarde - Klimaatgebieden/Zeestromen
222A244AStromingssysteem
223
245
De aarde - Ecologische landschapszones (biomen)
224
246
De aarde - Oorspronkelijke plantengroei
225
247
De aarde - Vervuiling en ozon
225A247AKooldioxideproductie
225B
247B
Vervuiling van de wereldzee
225C-
CFK-verbruik
225D-
Watervervuiling
225E
247E
Het ‘gat’ in de ozonlaag: Zuidpoolgebied
226
248
De aarde - Bodemdegradatie
226A
248A
Uitbreiding van de woestijn
226B
248B
Droogte en vorming zoutbodems
226C248CBodemaantasting: kwalitatief
226D248DBodemaantasting: kwantitatief
226E248EVerdroging: Aralmeer
227
249
De aarde - Bosbouw en ontbossing
227A249ABebossing
227B249BHoutproductie
227C249CBosbranden
227D249DOntbossing
227E249EOntbossing: Borneo
227F249FBrandhout
228
250
De aarde - Natuurrampen
228A250AAardbevingen
Omnummertabel_54-55.indd 7
4-11-2016 15:14:54
GB54GB55Paginatitel - Kaarttitel
GB54GB55Paginatitel - Kaarttitel
239E267EKwaliteit rechtssysteem
239F267FKwaliteit regelgeving
239G
-
Dreiging van terrorisme
240
262/266/De wereld - Tegenstellingen in
259 verschillende dimensies
240A
259A
Bruto Nationaal Product (absoluut)
240B
262B
Levensomstandigheden en ontwikkeling:
Human Development Index
240C
262C
Economisch sterke en zwakke landen
240D262DOpkomende markten
240E
266D
Koloniën in 1937
240F
262E
Snelstgroeiende markten in Azië
240G
262F
Extreme armoede
241
264/267 De wereld - Tegenstellingen in
verschillende dimensies
241A264ACultuurgebieden
241B
264B
Culturele conflictgebieden
241C
264C
Failed States Index
241D
267D
Inspraak en verantwoording
241E264EPersvrijheid
241F 264DOndernemingsklimaat
241G
264G
Innovatie en kennis: patenten
242
260/262 De wereld - Ontwikkelingskenmerken
242A262AAnalfabetisme
242B260DVoedselvoorziening
242C260EGezondheidszorg
242D-
Kraamvrouwensterfte
242E-
Eiwitconsumptie
242F-
Inentingen
242G-
Telefoons
243
260-262 De wereld - Ontwikkelingskenmerken
243A261APrimair onderwijs
243B
261B
Toegang tot en gebruik van informatietechnologie
243C
261C
Meisjes in het onderwijs
243D
261D
Toegang tot water
243E 260GMalaria
243F260FHIV/AIDS
243G
262G
Inspraak en verantwoording
243H
262H
Human Development Index
244
258
De wereld - Ontwikkelingskenmerken
244A
258A
Werken in de landbouw
244B
258B
Werken in de industrie
244C
258C
Inkomens en buitenlandse schulden
244D258DTypen economie
244E
258E
Werken in de dienstensector
244F
258F
Ontwikkeling samenstelling beroepsbevolking
244G-
Autopark
245
259
De wereld - Ontwikkelingskenmerken
245A
259A
Bruto Nationaal Product (BNP)
245B
259B
Politieke en economische risico’s
245C
259C
Eenzijdigheid uitvoer naar product
245D
259D
Eenzijdigheid uitvoer naar bestemming
245E259EGroei BBP
245F259FSamenstelling invoer
245G259GSamenstelling uitvoer
246
272
De wereld - Globalisering
246A272AHandelsverkeer
246B272BInternet
246C
272C
Transnationale en multinationale ondernemingen
246D272DTechnologische ontwikkeling
247
268-269 De wereld - Globalisering
247A
269A
Externe gerichtheid economie
247B269BBilaterale investeringsverdragen
247C
269C
Landen met McDonald’s restaurants
247D
269D
Landen met een IKEA-vestiging
247E268BGlobalisatie-index
248
270
De wereld - Globalisering en global shift
248A
270A
Groei van de wereldhandel tussen 1960 en 2010
248B
270B
Aandeel in de wereldhandel 1977
248C
-
Concurrentiekracht 2011
248D
270D
Aandeel in de wereldhandel
248E
270E
Autoproductie en internationale autohandel
248F
270F
Herkomst onderdelen voor productie van één auto
249
271
De wereld - Globalisering en global shift
249A271AInternationale textielhandel
249B
271B
Lonen in de kledingindustrie
249C
271C
Uitvoer van kleding
249D
271D
Invoer van kleding
249E
271E
Economische belang textiel- en kledingindustrie
249F
271F
Uitvoer van textiel en kleding
249G
271G
Invoer van textiel en kleding
250
274-276Poolgebieden
250A274ANoordpoolgebied
250B276AZuidpoolgebied
251277Tijdzones
252-259278-285Statistiek
Omnummertabel_54-55.indd 8
260-261 286-287 Nederland - Gemeenten (Noord)
262-263 288-289 Nederland - Gemeenten (Zuid)
264
-
Nederland - Economisch-geografische gebieden
265
290
Nederland - COROP-gebieden
266291Landenregister/Afkortingen
267-294 292-323 Register van topografische namen
295
-
Geografische coördinaten
296-299 -
Verklaring van topografische namen
300-312324-336Trefwoordenregister
4-11-2016 15:14:54
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards