Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar 2V

advertisement
Programma van Toetsing en Afsluiting
Leerjaar 2V / 2T
Grotius College
Schooljaar 2016-2017
GROTIUS COLLEGE DELFT 2016-2017
Vak: Aardrijkskunde
Methode: De Geo
Leerjaar: 2
Leerweg: mavo/ havo/ vwo
Periode:
1
Leerstofomschrijving:
Selectie leerstof/ paragrafen uit De Geo hoofdstukken 1 t/m 8 + leerstof uit bijbehorende Basisboeknummers.
Toetsvorm:
2 repetities
Evt. S.o.’s
2
Selectie leerstof/ paragrafen uit De Geo hoofdstukken 1 t/m 8 + leerstof uit bijbehorende Basisboeknummers.
2 repetities
Evt. S.o.’s
3
Selectie leerstof/ paragrafen uit De Geo hoofdstukken 1 t/m 8 + leerstof uit bijbehorende Basisboeknummers.
2 repetities
Evt. S.o.’s
Opmerkingen:
Wegingsfactoren: Schriftelijke overhoring (S.o.) = weging 1, Repetitie = weging 3.
GROTIUS COLLEGE DELFT 2016-2017
Vak: Arts
Methode: Geen
Leerjaar: 2
Leerweg: TTO ath/gym
Periode:
Leerstofomschrijving:
Toetsvorm:
Visual aspect Composition, worksheet(s) and practical assignments related to
Composition
Praktical Assignment(s)
1
Art history and art appreciation
2
Visual aspects Shape and Texture, worksheet(s) and practical assignments related to
shape and texture
Art history and art appreciation
3
Visual aspects Colour and Space, worksheet(s) and practical assignments related to
colour and space
Art history and art appreciation
Opmerkingen:
test
Praktical Assignment(s)
test
Praktical Assignment(s)
tests
GROTIUS COLLEGE DELFT 2016-2017
Vak: Drama
Methode: Keith Johnstone, improviseren
Andre Besseling. Theater vanuit het niets.
Leerjaar: 2
Leerweg: Mavo/Havo/VWO/T.T.O
Periode:
Kerstrapport
Prognose rapport,april
Overgangscijfer, juni
Leerstofomschrijving:
Toetsvorm:
Groepsgesprek n.a.v. onderstaande criteria geven
de ll zich zelf en een mede klasgenoot een
waarderingscijfer. De docent bepaalt het
uiteindelijke eindcijfer. Leren geven en ontvangen
van feedback staat hierbij centraal.
Warming ups/losmakers
Concentratieoefeningen
Zintuiglijke oefeningen via de 4
1
contactfuncties, kijken, luisteren,
Spelen:
bewegen/handelen en aanrak/voelen.
Het vergroten van vaardigheden, om als speler
Onderscheid leren maken tussen spel en Eerste waarderingscijfer: Kerstrapport
binnen dramatisch spel met gebruik van nonBeoordelingscriteria:
werkelijkheid
verbale en verbale uitdrukkingsvaardigheden op
Inzet/aanwezigheid
anderen in te spelen en uiting te geven aan de zich
De 5 W’s, wie ,waar, wat waarom en hoe Concentratie: groepsconcentratie
ontwikkelende spelsituaties.
concentratie tijdens de voorbereiding
Begin, midden en eind.
spelconcentratie
Mime/non-verbaal spel, plaats,
Vormgeven:
Samenwerking:tijdens de voorbereiding
voorwerpen, handelingen en emoties
Basisvaardigheden voor dramatische vormgeving
uitbeelden. Zonder kostuum en
tijdens het spelen.
kunnen toepassen.
rekwisieten.
Spelplezier/lef
Tableaus/foto’s.
Rol invulling en rol vast houden.
Beschouwen:
Leren presenteren voor een klassengroep.
Inzicht verwerven in de functies en betekenissen
De begrippen focus, schakelen,
van dramatische verbeelding, zowel met
vergroten/verkleinen, hoog/laag,
betrekking tot hun eigen spel als tot door anderen versnellen/vertragen.
gespeeld toneel
Ontmoeting scènes met maskers, fysiek
spelaanbod leren geven
De rol vorm geven in beweging of stem
binnen een gegeven opdracht of situatie
met gebruik van kostuum en rekwisieten.
Werken vanuit een personage of een
typering
Afspraak en inspringspelen
2
Spelen
Vormgeven
Beschouwen
3
Spelen
Vormgeven
Beschouwen
Blok emoties
Keith Johnstone, improvisatieoefeningen
en technieken. De begrippen hoge en lage
status gedrag.
Toneel begrippen als blokkeren/
Prognose rapport april. Zie boven en aanvulling hieronder.
incasseren en accepteren.
Rolinvulling/rolvast houden, grotere en kleinere rollen en
verschillende rollen spelen krijgen een belangrijke plaats bij de
Twee lessen rond het thema pesten.
beoordeling.
In spring en afspraakspelen
Voor het eerst alleen spelen met een
inspringer.
Spelen rond conflictsituaties
De klas speelt samen een toneelstuk
Blok tekst/dialoog
Verschil tussen improvisatie en werken
vanuit tekst
Lessen rond ruimtegebruik, zoals de
laatste scene bedenken en spelen van een
voorgelezen verhaal, waarbij het
Zo ook spelaanbod geven en ontvangen, niet blokkeren maar
accepteren en reageren.
Prognose overgangsrapport, juni. Zie boven en aanvulling.
Rolinvulling/rolvast houden, grotere en kleinere rollen en
verschillende rollen spelen krijgen een belangrijke plaats bij de
beoordeling.
Zo ook spelaanbod geven en ontvangen, niet blokkeren maar
accepteren en reageren.
vormgeven van de plek het uitgangspunt
is voor het spel.
Spelen rond het thema discriminatie
Spelen rond het thema multiculturele
samenleving
Solo’s rond een telefoongesprek, leren
schakelen tussen twee emoties.
Werken vanuit een vrije opdracht en hier
langer mee bezig kunnen zijn.
Opmerkingen:schooljaar2016/2017:
vanuit de dramalessen samenwerking taaldorp, samenwerking conversatielessen TTO.( ondersteuning bij de presentatie)
Dramawerkvormen aanbieden middels een workshop aan mentoren brugklas/tweede klas.
Ondersteuning bij verschillende presentaties, zoals bij Performance night / muziekavond.
GROTIUS COLLEGE DELFT 2016-2017
Vak: Duits
Methode: Salzgitter heute 1 (T)HV
Leerjaar: 2
Leerweg: MAVO/ HAVO/ VWO/ TTO 2
Periode: Leerstofomschrijving:
Toetsvorm:
Kapitel 1 haben en sein o.t.t., getallen 0 t/m 1000, alfabet, groeten M/H: 2 so’s (tellen 1x), 1 repetitie (telt 6x)
en voorstellen
V/TTO: 1 so (telt 1x), 1 repetitie (telt 3x)
1
M/H: 2 so’s (tellen 1x), 1 repetitie (telt 6x)
Kapitel 2 o.t.t. zwakke en sterke werkwoorden, geslachtsbepaling, V/TTO: 1 so (telt 1x), 1 repetitie (telt 3x)
1e naamval der-groep, uitspraak Umlaut
Alle leerlagen dubbel so (telt 2x)
Kapitel 3 o.t.t. werden, 1e naamval ein-groep, uitbreiding zwakke
en sterke ww o.t.t., uitspraak tweeklanken
Kapitel 4 hulpwerkwoorden modaliteit o.t.t., 4e naamval, uitspraak M/H: 2 so’s (tellen 1x), 1 repetitie (telt 6x)
g en ch
V/TTO: 1 so (telt 1x), 1 repetitie (telt 3x)
2
Kapitel 5 verder met o.t.t. ww modaliteit, ww met 3e en 4e
naamval, uitspraak s-klanken
Kapitel 6 haben en sein o.v.t., naamvallen persoonlijk
voornaamwoord, gebruik möchten, uitspraak verkleinwoorden
M/H: 2 so’s (tellen 1x), 1 repetitie (telt 6x)
V/TTO: 1 so (telt 1x), 1 repetitie (telt 3x)
M/H: 2 so’s (tellen 1x), 1 repetitie (telt 6x)
V/TTO: 1 so (telt 1x), 1 repetitie (telt 3x)
M/H: 2 so’s (tellen 1x), 1 repetitie (telt 6x)
V/TTO: 1 so (telt 1x), 1 repetitie (telt 3x)
3
Kapitel 7 o.t.t. sterke ww met a in stam, voorzetsels 4e naamval,
uitspraak sch, sp, st
Kapitel 8 o.t.t. sterke ww met e/i-Wechsel, voorzetsels 3e naamval
Alle leerlagen dubbel so (telt 2x)
Opmerkingen:
Naast de onderwerpen hierboven genoemd, oefenen we ook leesvaardigheid (tekstjes en leesboekje), kijk- en luistervaardigheid en
gesprekjes (o.a. taaldorp)
Vak: Engels
Methode: Cutting Edge Pre-Intermediate
Vocabulary Builder 2
Leerjaar: 2
Leerweg: TTO
Periode:
Leerstofomschrijving:
Toetsvorm:
Module 1-5 Cutting Edge
Schriftelijk - Repetitie na 5 modules/including writing
Tussentijds - SO’s
Vocabulary Builder pages 130
Schriftelijk - SO per tien pagina’s
1
Novel
Vrije keuze
Boekverslag
Junior speaking contest
Deelname contest– individuele spreekbeurten – cijfer voor rapport
Irregular verbs
Module 6-10 Cutting Edge
SO’s
Schriftelijk - Repetitie na 5 modules/including writing
Tussentijds - SO’s
Vocabulary Builder pages 3140/50
Schriftelijk - SO per tien pagina’s
2
Novel + supporting Hand
Outs (HO)
Artemis Fowl – Literary devices – a novel, taking a closer look at content and structure.
Boekverslag
SO’s
Irregular verbs
Toets niveau Mavo 4
Listening Test
Module 11-15 Cutting Edge
Schriftelijk - Repetitie na 5 modules/including writing
Tussentijds - SO’s
Vocabulary Builder pages
41/51- 60
Schriftelijk - SO per tien pagina’s
Novel-discussion
Artemis Fowl – Literary devices – a novel, taking a closer look at content and structure.
Boekverslag (continued)
Reading Test
Toets niveau Mavo 4
Opmerkingen:
Elke periode zijn er creatieve spreek- en schrijfopdrachten.
In periode drie wordt er een reisverslag geschreven over Hastings. Dit wordt toegevoegd aan het individuele TTO-portfolio.
Voor versterking van de Engelse taalvaardigheid worden leerlingen aangemoedigd zoveel mogelijk Engels te spreken, te lezen en te
luisteren zowel op school als buiten school.
Motivatie en taalvaardigheid worden apart beoordeeld via de skill-list.
TTO 2016-2017 Vak: Frans
Leerjaar: 2TTO
Periode:
Vaardigheden
1
Schrijven
Schrijven/lezen
Luisteren/Lezen
2
3
Methode: Grandes Lignes 2TTO 5e editie
Leerweg: 2TTO
Leerstofomschrijving:
Toetsvorm:
Chapitre 1: Grammatica, vocabulaire en
SO (2x)
zinnen
Repetitie (6x)
Schrijven
Schrijven/Lezen
Luisteren/Lezen
Schrijven/Lezen
Schrijven
Schrijven/Lezen
Luisteren/Lezen
Spreken
Repetitieweek
Ww + leesvaardigheid
Chapitre 2: Grammatica, vocabulaire en
zinnen
SO (2x)
Repetitie (6x)
Chapitre 3: Grammatica, vocabulaire en
zinnen
SO (2x)
Repetitie (6x)
Chapitre 5: Grammatica, vocabulaire en
zinnen
SO (2x)
Repetitie (6x)
Leesdossier
Chapitre 6: Grammatica, vocabulaire en
zinnen
weging (2x)
SO (2x)
Repetitie (6x)
Chapitre 7: Grammatica, vocabulaire en
zinnen
SO (2x)
Repetitie(6x)
Taaldorp; Spreektoets
Mondeling overhoring
(2x)
Eindtoets
Repetitie (6x)
GROTIUS COLLEGE DELFT 2016-2017
Vak: Global Orientation
Methode: geen
Leerjaar: 2
Leerweg: tto
Periode:
Leerstofomschrijving:
Toetsvorm:
1
Introduction human rights
Refugee crisis
To be decided
(story writing/
short movie)
2
3
Opmerkingen:
Children’s Rights
Fair Food/ Fair Fashion
To be decided
Awareness
assignment
GROTIUS COLLEGE DELFT 2016-2017
Vak: Grieks
Methode: Pallas
Leerjaar: 2
Leerweg: Gymnasium (TTO)
Periode:
1
2
Leerstofomschrijving:
Pallas 1:
les 1 t/m 5
- cultuur
- grammatica
- woordenschat/alfabet
- vertalingen
Pallas 1:
les 6 t/m 9
- cultuur
- grammatica
- woordenschat
- vertalingen
Houd rekening met uitval (gymnasiumdag, TTO reizen etc.)
Toetsvorm:
Proeftoets alfabet: telt
niet mee
So: 1x
Groot so grammatica: 2x
Proefwerk/vertaling: 3x
Decemberproject
minimaal 2 toetsen per
periode
So grammatica: 1x
Groot So/ proefvertaling:
2x
Proefwerk/vertaling : 3x
minimaal 2 toetsen per
periode
So grammatica: 1x
3
Pallas 1 les 10 & 11:
- cultuur
- grammatica
- woordenschat
- vertalingen
Houd rekening met uitval (gymnasiumdag, TTO reizen etc.)
So woorden: 2x
groot so/ proefvertaling:
2x
proefwerk/ proefvertaling:
3x
minimaal 2 toetsen per
periode
Opmerkingen:
GROTIUS COLLEGE DELFT 2016-2017
Subject: History
Method: Digging Deeper
Year: 2
Level: vwo tto
Period:
Description:
1
Era 5: Discoverers and Reformers
2
Era 6: Regents and Dukes
Era 7: Wigs and Revolutions
3
Era 7: Wigs and Revolutions
Era 8: Citizens and Steam Engines
All tests except tests with * count 3 times
Tests with * count 1 time
Tests
Test 10 era’s*
Test Renaissance
Test Dutch Revolt
Test Golden Age
Test Enlightenment and
American Revolution
Test French Revolution
Test Napoleon
Test Industrial Revolution
Vak: Latijn
Leerjaar: 2
Periode:
1
2
3
Methode: Disco
Leerweg: Gymnasium (TTO)
Leerstofomschrijving:
Disco 1:
herhaling klas 1+ les 9 t/m 11
- cultuur
- grammatica
- woordenschat
- vertalingen
les 12 t/m 14
- cultuur
- grammatica
- woordenschat
- vertalingen
Disco 1:
les 15 t/m 17
- cultuur
- grammatica
- woordenschat
- vertalingen
Opmerkingen:
Toetsvorm:
So Herhaling: 1x
groot so: 2x
woorden SO: 2x
proefwerk/vertaling: 3x
decemberproject
minimaal 2 toetsen per
periode
So herhaling/grammatica:
1x
groot so: 2x
cultuur essay: 2x
proefwerk/vertaling: 3x
minimaal 2 toetsen per
periode
So grammatica: 1x
woorden SO: 2x
groot so: 2x
proefwerk/vertaling: 3x
minimaal 2 toetsen per
periode
GROTIUS COLLEGE DELFT 2016-2017
Vak: Maths
Methode: Numbers and Space (Getal en Ruimte)
Leerjaar: 2
Leerweg: TTO
Periode:
1
2
3
Leerstofomschrijving:
Chapter 1 Calculations with letters
Chapter 2 Plane geometry
Chapter 3 Lineair formulas and equations
Chapter 4 Pythagorean theorem
Toetsvorm:
Test, Weight 2
Test, Weight 2
Test, Weight 3
Test, Weight 3
Chapter 5 Squares and square roots
Chapter 6 Percentage and diagrams
Test, Weight 3
Test, Weight 3
Chapter 7 Quadratic equations
Chapter 8 Enlargements
Test, Weight 3
Test, Weight 4
Opmerkingen:
The use of calculators:
- During regular lessons calculators are required.
- During tests calculators will not be permitted unless permitted by teacher.
There can be additional written assignments during this year. They have a weight of 1, 2 or 3
Chapters 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 8 will be accompanied by Questions from Khan-academy.
Goal for second year is 200,000 points at Khan-academy
GROTIUS COLLEGE DELFT 2016-2017
Vak: Moderne Media
Methode: Geen
Leerjaar: 2
Leerweg: Mavo/Havo
Periode:
1
2
3
Leerstofomschrijving:
Photoshop + poster maken Halloween
Fotografie – Hoe zie jij jezelf over 10 jaar
Logo en visitekaartje maken. Leerlingen gaan aan de hand van Adobe Illustrator een logo
en visitekaartje maken.
Filmopdracht
Opmerkingen:
Tussen de lessen door krijgen de leerlingen lessen mediawijsheid. Dit zullen vooral theoretische lessen zijn.
Toetsvorm:
Praktische opdracht
Praktische opdracht
Praktische opdracht
GROTIUS COLLEGE 2016-2017
Vak: Muziek
Methode: Beats ‘n Bits (www.beatsnbits.nl) + muziekopschool.com + eigen materiaal docent
Leerjaar: 2
Leerweg: vwo tto
Periode:
Leerstofomschrijving:
Toetsvorm:
1
Luisteren
Musiceren (zingen, instrumenten)
Ontwerpen/Componeren
Samenspel (speelstukken)
Muziektheoretische kennis (opdrachten en aantekeningen)
Presentaties voor een cijfer
(individuele beoordelingen)
Groepspresentaties voor de klas
(groepsbeoordelingen)
Mondelinge overhoringen
2
Luisteren
Musiceren (zingen, instrumenten)
Ontwerpen/Componeren
Samenspel (bandopdracht)
Muziektheoretische kennis (opdrachten en aantekeningen)
Presentaties voor een cijfer
(individuele beoordelingen)
Groepspresentaties voor de klas
(individuele beoordelingen)
Mondelinge en schriftelijke overhoringen
3
Luisteren
Musiceren (zingen, instrumenten)
Ontwerpen/Componeren/Samenspel (eindopdracht waar het vak Muziek mee wordt
afgesloten)
Muziektheoretische kennis (opdrachten en aantekeningen)
Presentaties voor een cijfer
(individuele beoordelingen)
Groepspresentaties voor de klas
(groepsbeoordelingen)
Schriftelijke en mondelinge overhoringen
Opmerkingen:
In leerjaar 2 TTO krijgen leerlingen 1 lesuur Muziek per week.
In leerjaar 2 ligt de nadruk op samenwerken/samenspelen.
Aan de hand van praktische opdrachten wordt de muziektheoretische kennis aangeboden.
Presentaties worden altijd klassikaal besproken, waarbij leerlingen leren feedback te geven en ontvangen.
Aan de Grotius Muziekavond kunnen leerlingen op vrijwillige basis deelnemen.
GROTIUS COLLEGE DELFT 2016-2017
Vak: Nederlands
Methode: Op Niveau
Leerjaar: 2
Leerweg: havo/vwo/tto
Periode:
Leerstofomschrijving:
Toetsvorm:
1 week 34 t/m
51
repetitie blok 1
tekstrepetitie
repetitie blok 2
1 leesboek getoetst d.m.v. schrijfopdracht
meerkeuze/open
vragen
gewicht repetitie :6
gewicht so:2
so werkwoordspelling
gewicht: 4
repetitie blok 3 en 4 samen.
repetitie schrijfvaardigheid: een zakelijke brief
2 week 2 t/m 16 mondelinge taalvaardigheid: boekbespreking
3 week 19 t/m
25
repetitie blok 5 en alle paragrafen 4 (over spelling) van blok 1 t/m 5
repetitie tekst
meerkeuze/open
vragen
gewicht
boekbespreking: 4
so werkwoordspelling
gewicht:4
meerkeuze/open
vragen
so werkwoordspelling
gewicht:4
Opmerkingen:Voor elke blokrepetitie uit het boek komen twee schriftelijke overhoringen. Een over grammatica, een over spelling en
woordenschat.
Iedere maand een so werkwoordspelling.
Verdeeld over het schooljaar worden 9 boeken gelezen.
GROTIUS COLLEGE DELFT 2016-2017
Vak: Physics
Methode: Physics for you
Leerjaar: 2
Leerweg: TTO
Periode:
Leerstofomschrijving:
Toetsvorm:
1
01 – Units
02 – Energy
30 – Static Electricity
31a – Electric Circuits I
03 – Molecules
schriftelijk
2
04 – Expansion
05 – Thermometers
12 – Density
29a – Sound I
schriftelijk
3
21 – Waves
22 – Light
23 – Reflection
11 – Pushes and Pulls
14 – Forces, Friction
schriftelijk
Opmerkingen:
GROTIUS COLLEGE DELFT 2016-2017
Vak: Tekenen
Methode: Geen
Leerjaar: 2
Leerweg: Mavo/Havo/Vwo
Periode:
1
Leerstofomschrijving:
Beeldaspect Compositie, werkblad en opdracht mbt thema Compositie.
Repetitie tekenen. Kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing
Beeldaspecten Vorm en Structuur, werkbladen en opdrachten linoleum snede.
2
Repetitie tekenen. Kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing
Praktische opdracht
Repetitie
Praktische opdracht
Repetitie
Beeldaspect Licht, werkblad en opdracht stilleven.
Beeldaspect Ruimte, werkblad en Opdracht mbt het thema Ruimte.
3
Toetsvorm:
Repetitie tekenen. Kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing
Opmerkingen:
Praktische opdracht
Repetitie
Download