Welke patiënten kunnen meedoen? Wat wordt verwacht van de

advertisement
Welke patiënten kunnen meedoen?
Patiënten die de huisarts verdenkt van een TIA, en waarbij de huisarts aanvullend onderzoek via een
TIA polikliniek overweegt. Belangrijke praktische voorwaarde is dat er binnen 72 uur na de start van
de klachten een bloedafname tijdens een huisbezoek gerealiseerd kan worden.
Er gelden de volgende in- en exclusiecriteria.
Inclusiecriteria
Volwassen patiënt(e) (18 jaar en ouder)
Presenteert zich bij de huisarts met een nieuwe (niet per se eerste) episode van klachten en
verschijnselen verdacht voor TIA en waarbij de huisarts verder aanvullend onderzoek
overweegt om TIA aan te tonen of uit te sluiten.
Er kan binnen 72 uur na start van de klachten een bloedafname gerealiseerd worden.
Exclusiecriteria
Patiënt(e) presenteert zich met actieve klachten of verschijnselen verdacht voor een
'ongoing' CVA, en onmiddellijke verwijzing naar een neuroloog is geïndiceerd.
Het afnemen van een betrouwbare anamnese is niet mogelijk, door ernstige cognitieve
beperkingen of het niet machtig zijn van de Nederlandse taal.
Patiënt(e) met een levensverwachting < 6 maanden.
Patiënt(e) kan of wil geen informed consent geven
Wij verwachten dat u uw patiënt volgens de normale route verwijst naar de TIA polikliniek.
Wat wordt verwacht van de huisarts?
De belangrijkste rol van de huisarts in MIND-TIA is het aanmelden van patiënten die hij/zij verdenkt
van een TIA.
Er zal dan zo spoedig mogelijk een huisbezoek door een research verpleegkundige worden gepland .
Er verandert niets aan de routine zorg. De huisarts verwijst de patiënt(e) volgens de normale route
naar de regionale TIA poli, en start naar eigen inzicht wel of/geen behandeling. Als patiënt definitief
deelneemt, vragen wij u eenmalig enkele items in te vullen op een korte elektronische vragenlijst.
Onderstaand lichten we puntsgewijs toe wat we van u verwachten.
1. Een korte introductie van de studie en het overhandigen van informatiemateriaal aan de
patiënt
U introduceert kort het doel en de procedure van het onderzoek. Hierbij ligt de nadruk op
het eenmalige huisbezoek (van ± 45 min) met de informed consent procedure, vragenlijsten
en bloedafname en het feit dat het normale zorgproces niet wordt beïnvloed.
U geeft de patiënt (in een vooraf geleverd pakketje of zelf uitgeprint ) het volgende
informatiemateriaal mee:
1. De MIND-TIA informatiebrief voor proefpersonen (inclusief MIND-TIA
toestemmingsformulier)
2. De algemene brochure ‘Medisch Wetenschappelijk Onderzoek, informatie voor de
proefpersoon’
2. Het aanmelden van patiënten verdacht van een TIA
U vraagt de patiënt of hij/zij akkoord gaat dat u telefoonnummer en adresgegevens
doorgeeft aan de onderzoeker, zodat de onderzoeker vervolgens contact op kan nemen met
de patiënt voor de verdere procedure.
De onderzoeker zal de patiënt bellen, nogmaals een korte uitleg geven en vervolgens een
huisbezoek door de research verpleegkundige plannen.
U meldt de patiënt aan bij de onderzoeker Faas Dolmans op 06-16144133, (zie ook
Contactinformatie)
Logboek
We willen graag een indruk hebben waarom patiënten NIET deelnemen aan onze studie.
Daarom vragen we u om een bijgevoegd logboekje bij te houden. Hierin schrijft u kort enkele
gegevens op van de patiënt die u hebt gezien, maar uiteindelijk niet meedoet aan MIND-TIA.
3. Een carotis souffle?
Een vraag in onze studie is of de aanwezigheid van een carotis souffle (vastgesteld door de
huisarts) de kans op een TIA voorspelt. Daarom willen we u vragen om bij de deelnemers te
bepalen of er sprake is van een carotis souffle door middel van auscultatie van beide
carotiden. Hierbij hoeft u geen gradatie aan te geven.
U geeft het al dan niet bestaan van een carotis souffle aan op een korte elektronische
vragenlijst die u per mail ontvangt na definitieve deelname van patiënt (zie punt 4).
4. Het invullen van een korte elektronische vragenlijst
Na definitieve inclusie van een patiënt verzoeken we u enkele vragen op een webportaal in
te vullen.
U ontvangt een link naar de online vragenlijst per mail van de onderzoeker, nadat het
huisbezoek (met informed consent procedure) heeft plaatsgevonden.
Het invullen van de vragenlijst zal u ongeveer 5 minuten kosten.
In de vragenlijst vragen we naar:
- Enkele gegevens lichamelijk onderzoek: bloeddruk, pols, eventuele aanwezigheid van
atriumfibrilleren, aanwezigheid van een carotissouffle.
- De door u geschatte kans dat deze patiënt een TIA heeft doorgemaakt op een schaal van
0 tot 100%.
- Of u behandeling bent gestart, en zo ja welke.
5. Verwijzing naar de TIA polikliniek
U verwijst uw patiënt volgens de normale route naar de regionale TIA polikliniek. De
neuroloog hoeft niet van het onderzoek op de hoogte te worden gesteld. De procedure op de
TIA polikliniek wordt niet beïnvloed door de studie. Wij zullen enkel achteraf de
correspondentie verzamelen van de neuroloog over de deelnemers.
Download