PowerPoint-presentatie - Evangelische Kerk Koekelare

advertisement
Filippenzen 2
12 Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde
gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in
mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn
afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en
beven, 13 want God is het, die om zijn welbehagen
zowel het willen als het werken in u werkt. 14 Doet
alles zonder morren of bedenkingen, 15 opdat gij
onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken
kinderen Gods te midden van een ontaard en
verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende
sterren in de wereld,
16 het woord des levens vasthoudende, mij ten
roem tegen de dag van Christus, dat ik niet
vruchteloos (mijn wedloop) gelopen, noch
vruchteloos mij ingespannen heb. 17 Maar ook
indien ik geplengd word bij de offerande en de
eredienst van uw geloof, verblijd ik mij, en ik verblijd
mij met u allen. 18 Verblijdt gij u evenzo en verblijdt
u met mij.
Handelingen 10
34 En Petrus opende zijn mond en zeide: Inderdaad
bemerk ik, dat er bij God geen aanneming des
persoons is, 35 maar onder elk volk is wie Hem
vereert en gerechtigheid werkt, Hem welgevallig, 36
naar het woord, dat Hij heeft doen brengen aan de
kinderen Israels om vrede te verkondigen door Jezus
Christus. Deze is aller Heer. 37 Gij weet van de
dingen, die geschied zijn door het gehele Joodse
land, te beginnen in Galilea, na de doop, die
Johannes verkondigde,
38 van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de
Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is
rondgegaan, weldoende en genezende allen, die
door de duivel overweldigd waren; want God was
met Hem. 39 En wij zijn getuigen van al hetgeen Hij
gedaan heeft in het land der Joden zowel als te
Jeruzalem; en zij hebben Hem gedood door Hem te
hangen aan een hout. 40 Hem heeft God ten derden
dage opgewekt en heeft gegeven, dat Hij verscheen,
41 niet aan het gehele volk, doch aan de getuigen,
die door God tevoren gekozen waren, aan ons, die
met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij
uit de doden was opgestaan; 42 en Hij heeft ons
geboden het volk te prediken en te betuigen, dat Hij
het is, die door God is aangesteld tot rechter over
levenden en doden. 43 Van Hem getuigen alle
profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft,
vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. 44
Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de
Heilige Geest op allen, die het woord hoorden.
45 En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met
Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat
de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen
was uitgestort, 46 want zij hoorden hen spreken in
tongen en God grootmaken. Toen merkte Petrus op:
47 Zou iemand het water kunnen weren, om dezen
te dopen, die evenals wij de Heilige Geest hebben
ontvangen? 48 En hij beval hen te dopen in de naam
van Jezus Christus. Toen verzochten zij hem nog
enige dagen te blijven.
Handelingen 11
13 en hij heeft ons medegedeeld, hoe hij een engel in
zijn huis had zien staan die tot hem zeide: Zend
iemand naar Joppe en nodig Simon uit, die
bijgenaamd wordt Petrus; 14 deze zal woorden tot u
spreken, waardoor gij en uw gehele huis behouden
zult worden. 15 En toen ik begonnen was te spreken,
viel de Heilige Geest op hen, evenals in het begin ook
op ons. 16 En ik herinnerde mij het woord des Heren,
hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar
gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden
. 17 Indien nu God hun op volkomen gelijke wijze als
ons de gave heeft gegeven op het geloof in de Here
Jezus Christus, hoe zou ik dan bij machte geweest
zijn God tegen te houden? 18 En toen zij dit gehoord
hadden, kwamen zij tot rust en verheerlijkten God,
zeggende: Zo heeft dan God ook de heidenen de
bekering ten leven geschonken
Hebreeën 2
1 Daarom moeten wij te meer aandacht schenken
aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet
afdrijven. 2 Want indien het woord, door
bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is
gebleken, en elke overtreding en
ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft
ontvangen, 3 hoe zullen wij dan ontkomen, indien
wij geen ernst maken met zulk een heil, dat
allereerst verkondigd is door de Here, en door hen,
die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons
is overgeleverd, 4 terwijl ook God getuigenis
daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei
krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar
zijn wil.
Galaten 5
13 Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn;
(gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding
voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. 14
Want de gehele wet is in een woord vervuld, in dit:
gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 15 Indien gij
echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij
niet door elkander verslonden wordt. 16 Dit bedoel
ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het
begeren van het vlees.
17 Want het begeren van het vlees gaat in tegen de
Geest en dat van de Geest tegen het vlees - want
deze staan tegenover elkander - zodat gij niet doet
wat gij maar wenst. 18 Indien gij u echter door de
Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 19
Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn:
hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij,
toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van
toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, 21
nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke,
waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd
heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het
Koninkrijk Gods niet zullen beerven.
22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap,
vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid,
trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23 Tegen
zodanige mensen is de wet niet. 24 Want wie
Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn
hartstochten en begeerten gekruisigd. 25 Indien wij
door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het
spoor houden. 26 Wij moeten niet praalziek zijn,
elkander tartend, elkander benijdend.
Filippenzen 3
16 maar hetgeen wij bereikt
hebben, in dat spoor dan ook
verder!
Download