Klachtenregeling - VluchtelingenWerk Nederland

advertisement
De behandeling van je klacht door de commissie duurt
ongeveer drie maanden. De commissie werkt met het
principe van hoor en wederhoor. De commissie oordeelt
onafhankelijk over de gegrondheid van je klacht en doet
aanbevelingen aan het bestuur van VluchtelingenWerk
Noord-Nederland over te nemen maatregelen. Jij en
degene over wie je geklaagd hebt, krijgen daarvan ook
bericht.
Klachtenregeling
Hulp en informatie
Bij het indienen en tijdens de behandeling van de klacht
kun je advies en hulp vragen van anderen, bijvoorbeeld
een familielid, advocaat of andere personen in wie je
vertrouwen stelt. Eventuele kosten die dat met zich
mee­brengt, worden niet vergoed door VluchtelingenWerk
Noord-Nederland. Ook de klachtenbemiddelaar c.q.
vertrouwenspersoon van VluchtelingenWerk NoordNederland kan jou terzijde staan. Deze hulp is gratis.
Als je klacht is afgewezen
Wil je contact opnemen met de klachtenbemiddelaar,
vertrouwenspersoon of Regionale Klachtencommissie,
stuur dan een brief naar:
Als je niet tevreden bent met het uiteindelijke oordeel
over en de afhandeling van je klacht door Vluchtelingen­
Werk Noord-Nederland, dan kun je een beroep doen op
de rechter.
Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland
t.a.v. Regionale Klachtencommissie
Postbus 70212
9704 AE Groningen
‘ongewenst gedrag medewerkers’
Stichting VluchtelingenWerk
Noord-Nederland
Of email:
[email protected]
Interne folder voor iedereen die
werkzaam is bij VluchtelingenWerk
Noord-Nederland, betaald of
onbetaald.
De officiële en volledige klachtenregeling ‘Ongewenst gedrag
medewerkers’ is bij elk kantoor van VluchtelingenWerk NoordNederland aanwezig. Je kunt het daar inzien. Ook kun je tegen
kostprijs een exemplaar verkrijgen.
VLU0006
Hoe wordt je klacht
behandeld?
Respect voor de grenzen
van een ander
Wat je zeker niet moet
doen!
Over de klachtenprocedure
Respect voor de grenzen van een ander is voor de meeste
mensen een normale omgangsvorm. Ook medewerkers
van VluchtelingenWerk Noord-Nederland zullen in het
algemeen die grenzen niet overschrijden, vooral niet
wanneer ze weten dat ze daar een ander veel pijn mee
kunnen doen. Af en toe gaat er iets mis. Iemand wordt
lastiggevallen met gedrag waar hij of zij absoluut niet
van gediend is of wordt gekrenkt tot op het bot. Er iets
van zeggen kan helpen, maar soms is dat moeilijk of trekt
iemand zich er niets van aan. (Seksuele) intimidatie,
agressie (waaronder pesten), geweld en discriminatie zijn gedragsvormen waar niemand de dupe van wil
worden. Maar wat als dat ongewenste gedrag zich toch
voordoet?
Blijf er niet mee rondlopen. Ga er niet van uit dat je zelf
schuldig bent aan het gedrag. Ga er al helemaal niet van
uit dat het vanzelf wel over gaat. Dit soort gedrag wordt
meestal alleen maar erger wanneer je het geen halt
toeroept. Ga er ook niet van uit dat er niets aan te doen
valt. De ervaring leert dat aanpakken werkt.
Hoe dien je je klacht in?
Wat kun je doen?
Wanneer je met ongewenst gedrag te maken krijgt, kun
je uiteraard de hulp inroepen van een collega. Je kunt
echter ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon
van VluchtelingenWerk Noord-Nederland. Zij is onafhankelijk en helpt bij het zoeken naar een oplossing. Haar
werkwijze wordt gekenmerkt door omzichtigheid en vertrouwelijkheid: er wordt niets gedaan zonder expliciete
toestemming van de betrokken medewerker.
Werkwijze vertrouwenspersoon
Bij seksuele intimidatie staat de vertrouwenspersoon
altijd aan de kant van degene die daarmee wordt
geconfronteerd en dat bij haar meldt. Indien mogelijk
zoekt de vertrouwenspersoon in eerste instantie naar een
informele oplossing, waarbij eventueel een bemiddelaar
(bijvoorbeeld een leidinggevende) wordt ingeschakeld.
Wanneer een informele oplossing echter niet tot het
gewenste resultaat leidt (of niet tot de mogelijkheden
behoort), kan de melding veranderen in een klacht. Die
wordt formeel afgehandeld door de Regionale Klachtencommissie Stichting VluchtelingenWerk NoordNederland. De vertrouwenspersoon kan de klager hierbij
begeleiden.
Bij alle andere vormen van ongewenst gedrag is de
vertrouwenspersoon minder partijdig. Haar werkwijze is
gericht op het bespreekbaar maken van de problemen en
bestaat vooral uit advisering en/of bemiddeling. Soms
leidt haar advisering of bemiddeling echter niet tot een
adequate oplossing. Zij kan dan o.a. adviseren om een
klacht in te dienen bij de Klachtencommissie en daarbij
ondersteuning aanbieden.
Je kunt je klacht schriftelijk indienen bij de Regionale
Klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit
tenminste drie leden. Minimaal twee van de drie
leden, onder wie de voorzitter, zijn onafhankelijk. Dat
wil zeggen dat zij noch in het verleden noch op dit
moment verbonden zijn (geweest) met VluchtelingenWerk Noord-Nederland. Een mondelinge klacht geef je
door aan de klachtenbemiddelaar c.q. vertrouwenspersoon. Die schrijft het voor je op, zodat de klacht
schriftelijk bij de commissie terecht komt. Je vermeldt
o.a. je naam en adres, de naam van degene(n) tegen
wie je een klacht indient en de inhoud van de klacht.
Het adres van de Regionale Klachtencommissie staat
achter in deze folder vermeld. Ook vind je daar het
adres van de klachtenbemiddelaar c.q. vertrouwenspersoon.
Bij de indiening en de behandeling van de klacht kun
je hulp of ondersteuning vragen van anderen, bijvoorbeeld een familielid. Ook degene tegen wie de klacht
is gericht, kan zich laten bijstaan door anderen.
Download