richtlijnen pre-operatief onderzoek

advertisement
RICHTLIJNEN PRE-OPERATIEF ONDERZOEK
Geachte collega,
Wij menen dat u het pre-operatief onderzoek als huisarts kan verrichten. Indien u evenwel van
mening bent dat de patiënt best kan worden onderzocht en/of geoptimaliseerd door een artsspecialist van uw keuze , kan hiervoor een afspraak worden gemaakt op het secretariaat interne
ziekten.
Het pre-operatief onderzoek bestaat uit een anamnese en klinisch onderzoek, en enkele aanvullende
technische onderzoeken volgens onderstaande beslissingsboom. De neerslag van uw klinisch
onderzoek en anamnese vult u in op het aan de patiënt meegegeven pre-operatief blad; desgewenst
kan u de patiënt helpen bij het invullen van deze vragenlijst. Het resultaat van de aanvullende
technische onderzoeken geeft u best mee met de patiënt.
Aanvullende technische onderzoeken
a)Uitgaande van de anamnese en het klinisch onderzoek kan de patiënt in een ASA-klasse
ondergebracht worden.
ASA 1:patiënt in goede gezondheid; geen belangrijke antecedenten; geen regelmatig gebruik van
medicatie, behalve “de pil”.
ASA2:patiënt met gecontroleerde medische aandoeningen zonder weerslag op het dagelijks
functioneren. Bv gecontroleerde hypertensie of diabetes, gecontroleerde COPD, milde obesitas…
ASA 3: patiënt met een medische aandoening, intermittent geassocieerd met functionele
beperkingen. Bv gecontroleerde hartinsufficiëntie, stabiele angor, morbiede obesitas, oud
hartinfarct, chronisch nierfalen…
ASA 4: patiënt met slecht gecontroleerde medische aandoening geassocieerd met een significante
dysfunctie en potentieel levensgevaar. Bv instabiele angor, invaliderende COPD,symptomatische
hartinsufficiëntie…
b)Vervolgens bepaalt u de zwaartegraad van de voorziene ingreep.
Mineure heelkunde: huidletsel, drainage borstabces…
Intermediaire heelkunde: liesbreuk, varices, amandels en vegetaties, artroscopie, sinusscopie,
borstprothese, laparoscopie diagnostisch, curretage uterus, hysteroscopie, cystoscopie,…
Majeure heelkunde: Ingrepen op intracraniële of intra-abdominale organen, uitgebreide
orthopedische ingrepen, ingrepen met verwacht bloedverlies (meer dan 500ml) of belangrijke
fluidshifts
Cardiothoracale ingrepen of ingrepen op de grote bloedvaten.
c)Besluitvorming noodzaak pre-operatieve technische onderzoeken of alsnog doorverwijzing
Patiënten behorend tot ASA klasse 4 en/of die een cardiothoracale of ingreep op de grote
bloedvaten moeten ondergaan moeten preoperatief door een arts-specialist van uw keuze worden
nagekeken en geoptimaliseerd.
Bij ASA-klasse 1 gaat u rechtstreeks naar onderstaande synthesetabel die aangeeft welke
preoperatieve testen dienen uitgevoerd te worden.
AZ/Anesthesie/0004.1
12/09/13
WBP-nr.00352267/001264661
Bij ASA klasse 2 en 3 wordt eerst het cardiaal risicoprofiel bepaald aan de hand van de “Revised
Cardial Risk Index”.
Cardiale risicofactoren op basis van de Revised Cardial Risk Index.
Leeftijd boven de 70 jaar
Ischemisch hartlijden (exclusief eerdere geslaagde revascularisatie)
Congestief hartlijden
Voorgeschiedenis van CVA of TIA
Preoperatieve insulinetoediening
Preoperatief serumcreatinine boven 2mg/dl
Bij 1 of 2 risicofactoren gaat u naar onderstaande synthesetabel die aangeeft welke
preoperatieve testen dienen uitgevoerd te worden.
Bij meer dan 2 risicofactoren beslist u in functie van de patiënt:
-ofwel doorverwijzen naar cardioloog voor pre-operatief onderzoek met een
inspanningsproef en /of andere onderzoeken
-ofwel start emconcor 2,5 mg ’s morgens( behalve bij contra-indicatie), en uitvoeren
technische onderzoeken volgens onderstaande synthesetabel.
EKG
ASA 1
Boven 50 jaar
RX Thorax
Niet in routine
PT, aPTT,
trombocyten
Niet in routine
Bij nier of leverziekte; coumarinederivaten; alcoholisme; en bij
intermediaire of majeure chirurgie bij ASA3
HB, Hct,
trombocyten
Gekende anemie; recent bloedverlies; nierziekte; en bij majeure chirurgie
Nierfunctie en
ionogram
Bij gekende anemie
en /of recent
bloedverlies
Routine bij diabetes
en BMI boven 30
Routine boven 60
jaar
leverset
ethylabusus
Leverziekte en alcoholabusus
glycemie
Echo cor
ASA 2 en ASA 3
Boven 5o jaar; of bij cardiovasculaire ziekte, nierziekte of longaandoening;
bepaalde medicaties (neuroleptica, tric antidepressiva, cardiale glycosides,
anti-aritmica, cardiotoxische chemotherapie)
Bij nierlijden of cardiovasculaire ziekte; acute en chr. longaandoening
Obesitas; diabetes mellitus; nierziekte; corticoidengebruik
Routine boven 60 jaar
Bij majeure chirurgie: steeds.
Bij mineure/intermediaire chirurgie:
indien nierziekte; gebruik van laxerende middelen, diuretica, corticoiden;
COPD; diabetes mellitus; ernstige hypertensie
Bij ASA 3 en indien symptomen van recente hartdecompensatie en/of
dyspneu
Indien de nodige tijd ontbreekt om de noodzakelijke onderzoeken te laten verrichten , of bij
andere problemen, kan u de betreffende chirurg of dienst contacteren.
AZ/Anesthesie/0004.1
12/09/13
WBP-nr.00352267/001264661
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards