De marketingmixstrategie

advertisement
De marketingmixstrategie
Marketing in een veranderende wereld :
voorzien in menselijke behoeften
Evolutie naar marketing
Product – standpunt : “ze kopen het wel”
Verkoop – standpunt : “ ik verkoop het ze wel”
Marketing –standpunt : “ wat zijn de behoeften
van mijn potentieel publiek?”
Marketing is de – op de markt afgestemde –
ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en
distributie van producten, diensten en ideeën,
teneinde volgens een vast plan transacties te
creëren waarmee organisaties en personen hun
wederzijdse doelstellingen vervullen. (gebaseerd
op de definitie van de American Marketing
Association)
Wat is marketing ?
Een sociaal en managementproces waarin
individuen en groepen verkrijgen wat ze nodig
hebben en wensen, door producten en waarde
te creëren en deze met anderen uit te wisselen
Het inspelen op de wensen en behoeften van de
afnemer, het opbouwen van een duurzame
relatie met de koper en het op winstgevende
wijze oplossen van de problemen van de klant
bedrijfskolom
De reeks personen en organisaties- van oerproducent
tot en met consument- die betrokken zijn bij de
productie, voortstuwing en het verbruik van goederen
en diensten, noemen we een bedrijfskolom
Schematische weergave van de keten van bedrijven die
zorgen voor de doorstroming van goedereen/diensten
van oerproducent naar consument
In de regel geldt: hoe meer schakels een product
doorlopen heeft, hoe groter de teogevoegde waarde is.
Oerproductie
Collecterende kleinhandel
Collecterende groothandel
Importeur/exporteur
Basisindustrie
Industrie voor halffabrikaten
Industrie voor eindproducten
Distribuerende groothandel
Distribuerende kleinhandel
consument
Bewegingen in de bedrijfskolom:
verticale
horizontale
Integratie : samenvoegen
van opeenvolgende fasen in
de bedrijfskolom
voorwaartse of
achterwaartse integratie
Differentiatie : een bepaalde
fase binnen de bedrijfskolom
wordt afgestoten naar een
aparte onderneming
Specialisatie :
werkzaamheden binnen een
onderneming die zich
beperken tot één product of
productgroep
Parallellisatie (diversificatie):
bijeenbrengen in één
onderneming van producten
die zich in =/=
bedrijfskolommmen bevinden
maar in dezelfde
bewerkingsfase
Parallellisatie
groeistrategie
Integratie
Specialisatie
verkrappingsstrategie
differentiatie
Vormen van samenwerking
Fusie
Overname of acquisitie
Joint venture
Strategische alliantie
Groeistrategieën
product/markt expansiematrix van
Ansoff
Huidige
markten
Nieuwe
markten
Huidige
Nieuwe
producten
producten
Marktpenetratie Productexpansie
Marktexpansie
(ontwikkeling)
diversificatie
concurrentiestrategieën
Penetratieprijsstrategie : lage kosten strategie
winstmarge klein , verkoop groot , vooral voor
massaproductie
Afroomprijsstrategie : uniqueness
winstmarge groot; verkoop laag, voor exclusieve
producten
Focus-strategie of segmentatie
marktsegmentatie
Het opsplitsen van de totale markt voor een
bepaald product in kleinere, homogene
deelmarkten om vervolgens het product en de
bijpassende marketing-strategie zo goed
mogelijk af te stemmen op de kenmerken of
wensen en behoeften van een bepaald segment
in plaats van op de totale markt
Hoe segmenteren?
Geografische segmentatie
Demografische segmentatie
Psychografische segmentatie
Gedragsbeschrijvende segmentatie
Geografische segmentatie:
verschillend koopgedrag in verschillende streken
(problemen bij export) op basis van
cultuur,tradities of klimaat
Demografische segmentatie :
inkomen,leeftijd,burgerlijke staat,
gezinssamenstelling,godsdienst,ras
Psychografische segmentatie
iemands voornaamste
bezigheden,interessen,attitudes en meningen

persoonlijkheid

levensstijl
Gedragsbeschrijvende segmentatie
feitelijk gedrag van de consument zoals het
verbruik van een product,de mate van
merkentrouw,koopbereidheid
Voorwaarden voor segmentatie
De segmenten moeten meetbaar zijn
De segmenten moeten bereikbaar zijn
De segmenten moeten groot genoeg zijn om
rendabel te zijn
Alternatieven voor marktsegmentatie
Ongedifferentieerde marketing
Geconcentreerde marketing
Gedifferentieerde marketing = marktsegmentatie
Download