Arestal 1 mg

advertisement
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Arestal 1 mg
tabletten
Loperamide-oxide als loperamide-oxide-monohydraat
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Wat is Arestal en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
1.
WAT IS ARESTAL EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
U gebruikt Arestal wanneer u last hebt van plotselinge (acute) diarree. Arestal zorgt ervoor dat er
minder vaak ontlasting is en dat deze vaster wordt.
Arestal stopt de diarree, maar behandelt de oorzaak van de diarree niet. Wanneer dat mogelijk is,
moet ook de oorzaak van de diarree worden behandeld.
Arestal is bedoeld voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in
rubriek 6.
-
Arestal mag niet de enige therapie zijn die wordt toegepast:
wanneer u bloed in uw ontlasting heeft of wanneer u koorts heeft, ten gevolge van
ernstige darmontstekingen (acute dysenterie);
wanneer u ontsteking in de dikke darm hebt (zoals acute ulceratieve colitis, bacteriële
enterocolitis of pseudomembraneuze colitis). Deze kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van
het gebruik van bepaalde geneesmiddelen (bepaalde antibiotica).
-
Arestal mag niet worden gebruikt als u weet dat u verstopping van de darmen of een
verminderde passage-snelheid in de darmen moet vermijden.
Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.
1
22-12-2016
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Bij diarree verliest uw lichaam veel vocht en zouten. Dit moet u aanvullen door veel te
drinken. Het beste kunt u in de apotheek een speciaal poeder kopen, dat suiker en zouten
bevat (ORS). U lost het op in water.

Vooral ouderen krijgen bij diarree snel last van uitdroging.

Wanneer de diarree-aanval na 48 uur (2 dagen) niet over is, moet u geen Arestal meer
innemen, maar uw arts raadplegen.

Zodra de ontlasting vaster wordt of zodra er langer dan 12 uur geen ontlasting meer heeft
plaatsgevonden dient u de behandeling met Arestal te stoppen.

Gebruik Arestal nooit langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

Stop onmiddellijk met het innemen van Arestal en raadpleeg uw arts wanneer u last krijgt
van verstopping, een opgeblazen buik en/of darmobstructie (ileus).

Vertel het uw arts wanneer u lijdt aan een leverziekte. Misschien is er dan medische controle
nodig wanneer u Arestal gebruikt.

Als u aids heeft en behandeld wordt met Arestal voor diarree en u last heeft van een
opgeblazen of opgezwollen buik, stop het gebruik van Arestal dan onmiddellijk en neem
contact op met uw arts.
Kinderen

Loperamide-oxide dient bij kinderen tussen 2 en 6 jaar uitsluitend onder medisch toezicht
van de arts te worden gebruikt.

Er is met Arestal weinig ervaring bij kinderen jonger dan 12 jaar. De arts kan aan kinderen
jonger dan 12 jaar een alternatieve toedieningsvorm voorschrijven waarmee een lagere
dosering kan worden bereikt, bijvoorbeeld een drank.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Arestal nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.
Geneesmiddelen die de werking van de maag of de darmen vertragen of versnellen kunnen het effect
van Arestal beïnvloeden.
Vertel het uw arts of apotheker als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
•
ritonavir (voor de behandeling van hiv);
•
kinidine (voor de behandeling van abnormaal hartritme);
•
via de mond ingenomen desmopressine (gebruikt bij plasproblemen);
•
gemfibrozil (gebruikt om het cholesterol te verlagen).
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Het is niet bekend of het gebruik van Arestal tijdens de zwangerschap veilig is. Uit proeven met
dieren is tot nu toe geen schadelijkheid gebleken. Als u in verwachting bent of van plan bent in
verwachting te raken tijdens de behandeling met Arestal, dient u uw arts hiervan op de hoogte te
stellen. Deze zal beslissen of u Arestal kunt innemen.
Loperamide-oxide wordt slechts in zeer kleine hoeveelheden in moedermelk uitgescheiden. De door
het kind opgenomen hoeveelheden zullen dan ook zeer klein zijn. Loperamide kan worden gebruikt
tijdens borstvoeding indien de voordelen voor de moeder opwegen tegen de mogelijke nadelen voor
het kind. Als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te gaan geven tijdens de
2
22-12-2016
behandeling met Arestal, dient u uw arts hiervan op de hoogte te stellen. Deze zal beslissen of u
Arestal kunt innemen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vermoeidheid, duizeligheid en slaperigheid kunnen voorkomen bij diarree behandeld met Arestal.
Daarom is het aan te raden om voorzichtig te zijn bij het besturen van een auto of het bedienen van
machines. Zie ook de rubriek ‘Mogelijke bijwerkingen’.
Arestal bevat lactosemonohydraat. Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Arestal tabletten moet u innemen met water of een andere vloeistof.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is als
volgt:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
Volwassenen (inclusief ouderen) en kinderen vanaf 12 jaar dienen bij een diarree-aanval 2 tabletten
tegelijk in te nemen. Neem daarna, na elke dunne ontlasting, 1 tablet. Neem geen tabletten meer als u
een normale of harde ontlasting hebt, of wanneer u 12 uur lang geen ontlasting hebt gehad.
Neem nooit meer dan 8 tabletten per 24 uur.
Kinderen tot 12 jaar
Loperamide moet aan kinderen tussen 2 en 6 jaar uitsluitend worden gegeven op medisch voorschrift
of onder toezicht van een arts. Overigens is er met Arestal 1 mg tabletten weinig ervaring bij
kinderen jonger dan 12 jaar. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen een alternatieve toedieningsvorm te
krijgen waarmee een lagere dosering kan worden bereikt, bijvoorbeeld een drank.
Aanpassing van de dosering bij patiënten met een verminderde werking van de nieren is niet nodig.
Arestal dient met voorzichtigheid te worden gedoseerd bij patiënten met een verminderde werking
van de lever.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer u of iemand in uw omgeving meer dan de normale dosis
heeft ingenomen. Verschijnselen van overdosering zijn: misselijkheid, braken, buikpijn en
buikkrampen, verstopping, een opgeblazen buik, een droge mond, spierstijfheid, ongecoördineerde
bewegingen, slaperigheid, moeite met plassen of zwakke ademhaling.
Kinderen reageren sterker op grote hoeveelheden Arestal dan volwassenen.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen komen vaak voor (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):
•
hoofdpijn;
•
(boven)buikpijn, obstipatie (verstopping), droge mond, gasvorming (flatulentie).
3
22-12-2016
De volgende bijwerkingen komen soms voor (bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers):
•
duizeligheid, slaperigheid;
•
misselijkheid; braken; gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de
bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie);
vervelend gevoel in de buik;
•
huiduitslag;
•
vermoeidheid, algehele lichaamszwakte.
De volgende bijwerkingen komen zelden voor (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers):
•
allergische reactie; ernstige allergische reacties die gepaard kunnen gaan met shock (sterke
daling bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd
bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige
overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock);
•
bewustzijnsverlies, verminderd bewustzijn, toestand van bewegingloosheid, verhoogde
spierspanning, afwijking in de coördinatie;
•
vernauwing van de pupil;
•
opgeblazen buik (abdominale distensie), darmafsluiting (ileus), verwijde dikke darm,
smaakstoornis;
•
huiduitslag met blaarvorming waaronder een ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge)
koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson
syndroom), huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme) en
ernstige, plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaand met koorts en blaren op de
huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse); plotselinge vochtophoping in
de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en of jeuk en
huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem); jeuk;
•
moeite met plassen.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks
melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen
te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Bewaren beneden 30°C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
4
22-12-2016
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof is loperamide-oxide als loperamide-oxide-monohydraat. In elke Arestal tablet
zit loperamide-oxide-monohydraat overeenkomend met 1 mg loperamide-oxide.
- De andere stoffen zijn: lactosemonohydraat, maïszetmeel, gepregelatiniseerd aardappelzetmeel,
microkristallijne cellulose (E 460), croscarmellose-natrium, polyvidon K90, magnesiumstearaat,
watervrij colloïdaal siliciumdioxide en polysorbaat 20.
Hoe ziet Arestal er uit en hoeveel zit er in een verpakking
Arestal tabletten zijn witte, ronde tabletten. Arestal tabletten zitten in verpakkingen van 10 of 30
tabletten in aluminium doordrukstrips. Elke doordrukstrip bevat 10 tabletten.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Janssen-Cilag B.V.
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS Breda
e-mail: [email protected]
Fabrikant
Janssen-Cilag
Campus de Maigremont BP615
27106 Val-de-Reuil
Frankrijk
Registratienummer
RVG 17112
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2016.
5
22-12-2016
Download