volkstuinen - Waterschap Zuiderzeeland

advertisement
VEILIGHEID
voldoende water
schoon water
VOLKSTUINEN
waterschap Zuiderzeeland
Juli 2006
Postbus 229 - 8200 AE Lelystad
Lindelaan 20 - 8224 KT Lelystad
Schoon water rond uw volkstuin.
T
F
(0320) 274 911
(0320) 247 919
[email protected]
www.zuiderzeeland.nl
VOLKSTUINEN
Waterschap Zuiderzeeland zorgt voor schoon water.
Maar, voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het van belang dat iedereen die
tuiniert, weet hoe vervuiling van het oppervlaktewater kan worden voorkomen.
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen op (volks)tuinen verslechtert
de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ook wanneer de tuin niet direct aan
het water ligt, kunnen chemische stoffen via riolering of grondwater in het
oppervlaktewater terechtkomen en schade aanrichten.
Gevolgen voor de flora en fauna
Moeten ook (volks)tuinders aan deze
In water, waarin veel bestrijdingsmiddelen en
meststoffen voorkomen, komen verschillende
waterinsecten en kreeft­achtigen weinig voor
of ontbreken helemaal. Daarmee verdwijnt
ook de vis die hiervan afhankelijk is. Daar­naast
veroorzaken hoge concen­traties aan mest­­
stoffen over­matige algen­groei en kroos, waar­
door waterplanten en vissoorten verdwijnen.
regels voldoen?
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij
Wie agrarische activiteiten uitvoert langs
het oppervlaktewater, zowel beroeps- als
hobbymatig, heeft met het Lozingenbesluit
open teelt en veehouderij te maken. Doel
van dit besluit is de verontreiniging door
meststoffen en bestrijdingsmiddelen in
het oppervlakte­water terug te dringen. Zo
schrijft het besluit maatregelen voor op het
gebied van zorgvuldig spuiten en bemesten,
maar ook maatregelen ter voorkoming van
afvalwaterlozingen. Ook gelden langs de sloten
‘teeltvrije zones’ waar niet dezelfde gewassen
als op het veld mogen worden verbouwd.
Ja, ook (volks)tuinders moeten voldoen aan
de regels van het Lozingenbesluit open teelt
en veehouderij. De belangrijkste punten zijn:
• Sloottaluds mogen alleen pleksgewijs
met een afgeschermde spuitdop worden
gespoten, mits het middel dat wordt gebruikt
is toegelaten voor gebruik in sloottaluds.
• Vaste mest en de composthoop
moeten minimaal 5 meter van het
oppervlaktewater worden opgeslagen.
Let hierbij op dat er geen (vaste) mest in het
oppervlaktewater komt.
• Er moet een teelt- en mestvrije zone van
50 centimeter langs het oppervlaktewater
aangehouden worden.
Uitzonderingen
Op de bovenstaande regels gelden de
volgende uitzonderingen:
• Vaste mest en composthopen mogen op
minder dan 5 meter van het oppervlakte­
water worden opgeslagen indien deze
worden afgedekt of langs de hopen een
grondwal is aangelegd.
•E
r hoeft geen teeltvrije zone van 50 cm aan­
gehouden te worden wanneer er kan worden
aangetoond dat er geen gebruik gemaakt
wordt van bestrijdingsmiddelen (biologische
teelt).
•E
r hoeft geen teelt- en mestvrije zone
aangehouden te worden wanneer de tuin
langs een droge sloot ligt.
Verstandig gebruik bestrijdings­middelen
Door verstandig gebruik te maken van
bestrijdingsmiddelen verbetert de kwaliteit
van het oppervlaktewater. Daarom de
volgende tips:
•M
aak zoveel mogelijk gebruik van
biologische alternatieven.
•S
puit alleen daar waar een ziekte of plaag
aanwezig is.
•V
olg de gebruiksaanwijzing en dosering
die op de verpakking staat.
•M
aak niet meer bestrijdingsmiddelen aan
dan nodig is.
•R
estanten (aangemaakt) bestrijdings­
middelen horen ingeleverd te worden bij
het klein chemisch afval (KCA).
• Spuit niet voor het gaat regenen. Als het
gaat regenen kort na het spuiten, spoelt
het middel weg naar het oppervlaktewater
voordat het zijn werk heeft gedaan.
• Spuit als er weinig (geen) wind staat om
verwaaiing (drift) naar het oppervlakte­
water te voorkomen.
Bemestingsadviezen
Ook door het doordacht omgaan met
mest en bemesting kan de waterkwaliteit
verbeteren.
Daarom de volgende tips:
• Gebruik organische mest in plaats van
kunstmest om afspoeling te voorkomen.
• Houd rekening met de grondsoort. Een
kleibodem heeft een andere behoefte dan
een zandbodem.
• Breng uitsluitend mest aan op het moment
dat de plant er behoefte aan heeft.
Desnoods meerdere keren in het seizoen.
• Compost en vaste mest kunnen het beste
lichtjes worden ondergewerkt, zodat
de plantenwortels de voedingstoffen
makkelijk kunnen opnemen.
Download