Cyanobacteriën – oorsprong van het moderne leven en

advertisement
Cyanobacteriën – oorsprong van het moderne leven en
hoop voor de toekomst
Bij het woord ‘bacterie’ denken de meeste
Micro-organismen tegen broeikasgassen
Taakstelling
mensen vooral aan ziektes. Het is echter zo dat
De grootste uitdaging voor mens en natuur
 Klimaatkast met daglichtlampen voor de
de mensheid zonder bacteriën niet zou
wordt in de komende decennia de bestrijding
cultivering van de stamcollectie
bestaan. Zo is het begin van de cyanobacteriën
van de effecten van broeikasgassen en de
thermofiele cyanobacteriën
gelijk te stellen met het begin van de
wereldwijde opwarming. Aan de universiteit
ontwikkeling van hogere levensvormen op
Duisburg-Essen wordt daarom op het gebied
aarde. Meer dan 3 miljard jaar geleden waren
van aquatische biotechnologie de unieke
het
levensvorm van de thermofiele cyanobacteriën
de eerste organismen
die oxygene
 Groei-experimenten met geselecteerde
culturen
 Regelbare temperatuur en verlichting
dit
onderzocht. In verschillende foto-bioreactoren
 Reproduceerbare resultaten
moleculaire
worden in de gehele wereld uiteenlopende
 Absoluut stabiele parameters binnen
zuurstof als afvalproduct. De fotosynthetische
micro-organismen, die licht gebruiken voor de
massaproductie
eigen
fotosynthese
konden
omvormingsproces
uitvoeren.
ontstaat
van
Bij
zuurstof
voerde
energiewinning,
binnen
deze
uiteindelijk tot de bepalende omzetting van de
kunstmatige omgeving gecultiveerd. Deze
oorspronkelijk
reactoren genereren een grote vraag naar de
zuurstofloze
in
een
organismen.
Het
project
een testreeks
zuurstofhoudende atmosfeer waardoor het
juiste
aan
de
leven op aarde mogelijk werd.
universiteit Duisburg-Essen is gebaseerd op
het zoeken en de karakterisering van deze
BINDER oplossing
 BINDER-klimaatkast met daglicht uit
de serie KBW
 Gelijkmatige, zachte luchtcirculatie over
grote zijwanden ook bij volledige
belading
 Homogene klimaatcondities voor alle
monsters
 Flexibel positioneerbare en geheel
verwijderbare lichtcassettes
 2 variabel positioneerbare lichtcassettes
met ieder 5 daglichtlampen,
in trappen schakelbaar
 Het gepatenteerde lichtsysteem staat
voor unieke lichthomogeniteit op het
gehele nuttige oppervlak
 Betrouwbaar testen onafhankelijk van de
omgevingscondities

Cultivering van verschillende concentraties en isolaten uit uiteenlopende delen van de wereld
organismen.
Deze moeten in een met zeewater bedreven
testinstallatie gekweekt worden, die zich
echter in een woestijnachtige omgeving
bevindt. Omdat de micro-organismen dus
naast de fotosynthese ook in staat moeten
zijn om in zeewater en onder extreme hitte te
gedijen, viel de keuze op de thermofiele
cyanobacteriën. De optimale temperatuur
voor de ook ‘blauwalg’ genoemde bacteriën
ligt tussen 40 °C – 75 °C.
Hoge temperatuurprecisie
Voor het onderzoek naar de cyanobacteriën

Groei-experimenten met thermofiele en thermo-halofiele culturen
zijn zoveel mogelijk constante licht- en
temperatuurcondities
van
groot
belang.
Homogene klimaatcondities
Karakterisering van bacteriën
Daarom heeft het onderzoeksteam van de
Er wordt geëxperimenteerd met geselecteerde
De werkgroep rondom prof. dr. Wolfgang Sand
universiteit Duisburg-Essen gekozen voor de
culturen
onder
bestaat sinds het begin van de jaren 80. De
condities,
verschillende
“Binnen een testreeks moeten de
parameters altijd stabiel zijn. Dit is
bij BINDER 100 % gegeven.“
Inga V. Kirstein, universiteit Duisburg Essen
variërende
temperatuur-
belichtingscycli
en
groep werkt als zwaartepunt aan onderwerpen
lichtintensiteit. Naast de homogene klimaat-
zoals de biologisch logen en biogene beton-
condities voor alle monsters waarderen de
en metaalcorrosie. De microbiologische focus
onderzoekers bovendien dat met de voor-
ligt daarbij hoofdzakelijk op chemolithotrofe
verwarmingskamertechnologie
van
het
acidofiele bacteriën van de zwavel- en / of
apparaat
resultaten
ijzerkringloop en op sulfaatreducerende en
aquatische
mangaanionen-oxiderende micro-organismen.
reproduceerbare
gegarandeerd
zijn.
“In
de
BINDER-klimaatkast uit de serie KBW met
biotechnologie moet reproduceerbaar worden
De
daglichtlampen en volume van 720 liter. De
gewerkt”, licht Inga Vanessa Kirstein, de
aquatische
belangrijkste
projectverantwoordelijke wetenschapster aan
gericht op onderzoeken m.b.t. biocorrosie aan
klimaatkast zijn de hoge temperatuurprecisie
de
stalen
en de unieke gelijkmatige lichtverdeling over
“Dat betekent enerzijds dat experimenten in
oppervlaktekolonisatie
het gehele nuttige oppervlak. Dit is bijzonder
meervoudige bepalingen lopen en anderzijds
mineralen en de fysiologische karakterisering
belangrijk bij het werken met fototrofe
dat ze moeten kunnen worden herhaald.
van
thermofiele
eigenschappen
van
de
universiteit
Duisburg-Hessen,
toe.
wetenschappelijke
oriëntatie
biotechnologie
bouwwerken,
hiervoor
m.b.t.
de
bioflotatie
en
sulfidische
bacteriestammen.
de
Binnen een testreeks moeten de parameters
Bovendien
cultivering van de stamcollectie van de
altijd stabiel zijn. Dit is bij BINDER 100 % ge-
afdichtingssystemen
thermofiele
geven.”
transportleidingen waarbij in het bijzonder
micro-organismen.
Naast
cyanobacteriën
worden
de
van
momenteel
van
relevante
wordt
is
ontwikkeling
voor
van
(riool)water-
bovendien verschillende groei-experimenten
rekening wordt gehouden met de microbiële
uitgevoerd.
kolonisatie- en afbreekbaarheid gestimuleerd.
Voordelen
Klantcontact
 Homogene lichtverdeling
UDE-Aquatische Biotechnologie
Universitätsstr. 5
 Natuurlijke groeicondities
D-45141Essen
 Temperatuur en licht in één apparaat
Contactpersoon
Inga Vanessa Kirstein
Toepassingsgebied
[email protected]
 Planten- / Insectengroei
https://www.uni-due.de/biofilm-centre/
 Cosmetica-industrie
aqua_home.shtml
 Verpakkingsindustrie
 Klinieken / universiteitsklinieken

Klimaatkast met licht KBW 720
BINDER GmbH | Im Mittleren Ösch 5 | 78532 Tuttlingen | Germany | Tel. +49 7462 2005-0 | Fax +49 7462 2005 | Internet: www.binder-world.com
Download