België is een land van verenigingen in alle soorten en vormen. We

advertisement
België is een land van verenigingen in alle soorten en vormen. We kennen eenvoudige feitelijke
verenigingen (zoals bv buurtverenigingen) die spontaan ontstaan, maar ook meer uitgebouwde
verenigingen met belangrijke activiteiten en vele leden die uiteindelijk beslissen om de vorm van een
vereniging zonder winstoogmerk (vzw) aan te nemen. In sommige gevallen lijkt het evident om voor de
juridische structuur en bescherming van een vzw te kiezen. In andere gevallen twijfelt men: een vzw
brengt immers een hoop administratieve, fiscale en boekhoudkundige verplichtingen met zich mee.
Het is dan ook belangrijk om in de eerste plaats na te gaan of de vzw-structuur wettelijk mogelijk is,
vervolgens de voordelen en nadelen op een rijtje te zetten en tenslotte te checken wat voor uw
vereniging de beste keuze is.
Indien men een vzw wil oprichten, zal men in de eerste plaats moeten nagaan of dit wettelijk mogelijk is.
Dit wordt misschien duidelijk aan de hand van een aantal situaties die niet zijn toegelaten:


Men richt een vzw op met als hoofdactiviteit een commercieel doel
Men wil activiteiten organiseren in een vzw om persoonlijk iets bij te verdienen.
Indien men dit toch doet, stelt men zichzelf bloot aan verschillende sancties, waaronder de gerechtelijke
ontbinding van de vzw en persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders.
In volgende gevallen is het perfect mogelijk om een vzw op te richten:


Men heeft een gemeenschappelijk belangeloos doel, maar om dat doel te bereiken worden er
verschillende activiteiten georganiseerd. Bij deze activiteiten wordt er winst gemaakt. Deze winst
is noodzakelijk voor de vzw om te overleven.
Men wil de leden en bestuurders van de vzw onrechtstreeks beperkte materiële voordelen
bieden.
Vervolgens moet men nagaan wat de voor- en nadelen zijn van een vzw.
Het belangrijkste voordeel bestaat erin dat een vzw een rechtspersoon is. Hierdoor kan de vzw een
bepaald vermogen opbouwen en zijn de leden en bestuurders (in principe) beschermd tegen schuldeisers
van de vzw
Het voornaamste nadeel bestaat erin dat men aan een aantal administratieve, fiscale en
boekhoudkundige verplichtingen moet voldoen. Ook zal het oprichten en onderhouden van een vzw een
zekere kostprijs hebben.
Verenig ing info. be, een realisat ie v an i -pons bv ba, v erk laart dat de inhoud v an de webs ite en dow nloads op z orgv uldige w ijze en naar best
v ermogen z ijn sameng es teld. verenig ing info. be k an op g een enkele w ijze ins taan v oor de juist heid of v olledig heid v an d e informat ie.
v erenig ing info. be k an niet aans prak elijk g es teld w orden v oor ev ent uele schade, v an w elke aard dan ook , die het g ev olg is v an handelen
en/of bes liss ing en die g ebaseerd z ijn op bedoelde informat ie en/of gebruik v an document en of die op enigerle i w ijze v oortv loeit uit het
g ebruik v an de webs it e of de t ijdelijke onmog elijk heid om de w ebs ite t e k unnen raadpleg en.
Men moet echter beseffen dat de meeste nadelen opgevangen kunnen worden door gemotiveerde en
gedreven vrijwilligers en/of werknemers. Op die manier zullen deze nadelen geen echte nadelen blijken te
zijn en zal het grote voordeel van de vzw– structuur, namelijk de rechtspersoonlijkheid, de bovenhand
halen!
Maar wat is in uw geval de beste keuze? Een vzw oprichten of toch maar niet?
Deze keuze is niet gemakkelijk. Overloop daarom volgende stellingen. Indien uw vereniging het eens is
met verschillende van deze stellingen, is het aangewezen om een vzw op te starten of een vzw te blijven.









er bestaat een gezamenlijke wil om iets te bereiken
de vereniging sluit belangrijke contracten af
de vereniging maakt schulden
de vereniging heeft vele leden
de vereniging heeft een onroerend goed in eigendom
de vereniging heeft vele activiteiten, verdeeld over het hele
werkjaar en/of grote activiteiten
de vereniging heeft een groot werkingskapitaal
de vereniging wil personeel in dienst nemen
de vereniging vraagt subsidies aan
Samengevat komt het er op neer dat een vzw steeds aangewezen is wanneer er belangrijke financiële
risico’s worden genomen. In dat geval moet u niet langer aarzelen en kan u onmiddellijk over gaan tot
oprichting van een vzw, indien u die nog niet had opgericht.
Indien er geen echte grote financiële risico’s verbonden zijn aan uw vereniging en het aantal activiteiten
klein en beperkt zijn, dan is het meestal niet zinvol om de stap naar een vzw– structuur te zetten. U kan
dan een feitelijke vereniging blijven. Wel wordt dan aangeraden de feitelijke vereniging goed te
verzekeren voor de diverse activiteiten die men zou organiseren. Bovendien doet men er dan ook goed
aan om een contract (statuten) op te maken tussen alle leden van de feitelijke vereniging.
 Voor verdere informatie over deze afwegingen en voor het daadwerkelijk oprichten van
een vzw, kan u steeds bij
terecht!
 Uw vzw wettelijk in orde houden met een aantal handige tools en praktische informatie? Ook dat vindt
u bij
Verenig ing info. be, een realisat ie v an i -pons bv ba, v erk laart dat de inhoud v an de webs ite en dow nloads op z orgv uldige w ijze en naar best
v ermogen z ijn sameng es teld. verenig ing info. be k an op g een enkele w ijze ins taan v oor de juist heid of v olledig heid v an d e informat ie.
v erenig ing info. be k an niet aans prak elijk g es teld w orden v oor ev ent uele schade, v an w elke aard dan ook , die het g ev olg is v an handelen
en/of bes liss ing en die g ebaseerd z ijn op bedoelde informat ie en/of gebruik v an document en of die op enigerle i w ijze v oortv loeit uit het
g ebruik v an de webs it e of de t ijdelijke onmog elijk heid om de w ebs ite t e k unnen raadpleg en.
Download