Model GEU – Beeldrecht ckv - Nederlands Uitgeversverbond

advertisement
Bijlage 1 bij Overeenkomst beeldrecht in educatieve uitgaven
Modelcontract GEU/Beeldrecht voor
CKV-uitgaven
vastgesteld per 1 januari 2005 door de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) en de
Stichting Beeldrecht
Partijen:
(1)…, gevestigd te …, hierna te noemen ‘de Uitgever’;
en
(2) De Stichting Beeldrecht, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen ‘Beeldrecht’
Overwegingen:
a. dat Beeldrecht als auteursrechtorganisatie voor kunstenaars (schilders,
beeldhouwers, illustratoren, ontwerpers, architecten en andere) ten doel heeft de
auteursrechten en meer in het bijzonder de reproductierechten namens de bij haar en
haar buitenlandse zusterorganisaties aangesloten kunstenaars en rechthebbenden
exclusief uit te oefenen en te beschermen (voor de actuele lijst van aangeslotenen
wordt verwezen naar de website van Beeldrecht, www.beeldrecht.nl);
b. dat de Uitgever onderwijsuitgaven die specifiek zijn bedoeld voor het vak Culturele
en Kunstzinnige Vorming en/of andere voor een kunstvak bedoelde uitgaven
vervaardigt, hierna gezamenlijk te noemen ‘CKV-uitgaven’, waarin werken van
door Beeldrecht vertegenwoordigde kunstenaars kunnen worden gereproduceerd;
c. dat deze overeenkomst gebaseerd is op en onderdeel uitmaakt van een collectieve
regeling die de Uitgever met Beeldrecht heeft getroffen voor het gebruik van
reproducties van kunstwerken in educatieve uitgaven;
d. dat indien de Uitgever en Beeldrecht niet tot een overeenkomst voor CKV-uitgaven
kunnen komen of indien er anderszins een geschil is, partijen een beroep zullen doen
op de GEU die ter zake een bemiddelende rol op zich zal nemen;
e. dat partijen ten behoeve van CKV-uitgaven een overeenkomst wensen aan te gaan
waarmee enerzijds de belangen van de bij Beeldrecht aangesloten kunstenaars of
hun rechthebbenden optimaal worden beschermd en anderzijds de te verrichten
formaliteiten tot een minimum worden beperkt;
f. dat partijen deze overeenkomst uitdrukkelijk aanmerken als een dading ter oplossing
en voorkoming van geschillen op het gebied van de in de Auteurswet 1912
1
opgenomen excepties die met betrekking tot de aard van de uitgaven, die object van
deze overeenkomst zijn, zouden kunnen worden ingeroepen, alsmede ter zake van
de bepaling van de hoogte van de billijke vergoeding, als bedoeld in artikel 16 van
de Auteurswet 1912;
Partijen zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1
Reproductie en Openbaarmaking
1. Beeldrecht verleent onder te noemen voorwaarden toestemming aan de
Uitgever de werken van de bij haar of bij één van haar zusterorganisaties aangesloten
kunstenaars te reproduceren en openbaar te maken in CKV-uitgaven.
2. Voor het reproduceren van werken van beeldende kunstenaars op omslagen
zal de Uitgever van geval tot geval schriftelijk aan Beeldrecht toestemming vragen.
Beeldrecht zal de aanvraag terstond in behandeling nemen en zal zo spoedig als
mogelijk de beslissing kenbaar maken.
3. Indien de toestemming door de kunstenaar of diens erven afhankelijk wordt
gesteld van voorafgaande fiattering van drukproeven van de reproductie zal Beeldrecht
op aanvraag van de Uitgever als bedoeld in lid 2 van dit artikel zo spoedig mogelijk de
beslissing van de betrokken kunstenaar of diens erven schriftelijk mededelen.
4. Indien de betrokken kunstenaar of diens erven de drukproef goedkeuren
blijkens de schriftelijke mededeling van Beeldrecht bedoeld in lid 3 van dit artikel,
houdt zulks tevens de toestemming tot reproductie in waarom de Uitgever verzocht
heeft. De toestemming wordt tevens geacht te zijn verleend indien Beeldrecht niet
binnen drie weken na ontvangst van de proeven een beslissing heeft bekendgemaakt.
5. Beeldrecht zal geen claim voor een reproductie in een uitgave indienen voor
kunstenaars, die op het moment van publicatie van de uitgave niet door Beeldrecht zijn
vertegenwoordigd.
Artikel 2
Opgave door Beeldrecht
De Uitgever kan te allen tijde van Beeldrecht verlangen dat zij aantoont dat
een bepaalde kunstenaar daadwerkelijk de uitoefening van zijn auteursrechten aan
Beeldrecht of aan één van haar zusterorganisaties heeft opgedragen.
Artikel 3
Opgave door de Uitgever
1. De Uitgever zal binnen twee weken na verschijning van een CKV-uitgave één
exemplaar aan Beeldrecht toezenden.
2. Gelijktijdig met de onder lid 1 van dit artikel bedoelde toezending, doet de
Uitgever opgave van de oplage van de CKV-uitgave. Voor her- of bijdrukken geldt
eenzelfde verplichting.
2
Artikel 4
Vergoeding
(OPTIE) De Uitgever wordt de mogelijkheid geboden om in onderling overleg
met Beeldrecht voor het gebruik van werken van bij Beeldrecht aangesloten
kunstenaars in CKV-uitgaven een afkoopsom te treffen. In afwijking van het bepaalde
in artikel 1.1 en 1.5 kunnen partijen ook overeenkomen dat de overeenkomst en de
vergoeding tevens betrekking hebben op reproducties van werken van beeldende kunst,
waarvan de maker niet bij Beeldrecht is aangesloten.
Uitgaven binnenwerk
1. Vergoedingen voor gebruik van werken van bij Beeldrecht aangesloten
kunstenaars in het binnenwerk van een uitgave worden bepaald volgens geldend
Beeldrechttarief met een korting van 40%. Het geldende tarief kan worden geraadpleegd
op de site van Beeldrecht, www.beeldrecht.nl.
Uitgaven cover
2. Vergoedingen voor gebruik van werken van bij Beeldrecht aangesloten
kunstenaars op de cover van een uitgave worden, na verleende toestemming door
Beeldrecht, bepaald volgens geldend Beeldrechttarief met een korting van 20%
3. Beeldrecht zal de Uitgever, na ontvangst van de uitgaven en de benodigde
gegevens, de daarvoor verschuldigde reproductierechten door middel van een
gespecificeerde en op basis van de tussen partijen overeengekomen vergoedingen
samengestelde factuur, in rekening brengen.
4. Indien de Uitgever niet heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 3
zullen de overeenkomstig dat artikel in rekening te brengen tarieven worden toegepast
zonder korting.
Betaling
5. De Uitgever zal de betaling overeenkomstig de facturen binnen 30 dagen na
de factuurdatum verrichten. Bij overschrijding hiervan is de Uitgever een
vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke rente, aan Beeldrecht verschuldigd. Deze gaat
in op de 31e dag na de factuurdatum.
Indexering
6. Beeldrecht past ieder jaar zijn tarieven aan op grond van veranderingen van
het gemiddelde van het loon- en prijspeil. Als loonindex wordt gehanteerd het door het
CBS te publiceren loonindexcijfer op uurbasis voor alle werknemerscategorieën
tezamen. Als prijsindex wordt gehanteerd het door het CBS te publiceren totaal
prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.
Exclusief BTW
7. Alle volgens deze overeenkomst door Beeldrecht in rekening te brengen
bedragen zijn exclusief het hoge BTW-tarief en dienen daarmee te worden verhoogd.
3
Artikel 5
Persoonlijkheidsrecht en copyrightvermelding
1. De Uitgever zal, met inachtneming van het persoonlijkheidsrecht van de
betrokken kunstenaar (als bedoeld in artikel 25 van de Auteurswet 1912), aan de
uitvoering van de reproducties de uiterste zorg besteden.
2. De Uitgever verbindt zich om op één van de entreepagina’s of in een colofon,
dan wel op de pagina waar reproducties van kunstwerken zijn opgenomen, de volgende
tekst te vermelden:
‘Van werken van kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn de
publicatierechten geregeld met Stichting Beeldrecht te Amsterdam.
© c/o Beeldrecht Amsterdam .. (jaartal publicatie)’
Artikel 6
Vrijwaring
1. Beeldrecht vrijwaart de Uitgever tegen alle aanspraken van derden jegens de
Uitgever voorzover deze zijn gebaseerd op beweerdelijk inbreuk op auteursrechten op
werken van bij Beeldrecht aangesloten kunstenaars door de Uitgever en staat in voor
alle deswege door GEU-leden geleden schade.
2. Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op claims van de door Beeldrecht
vertegenwoordigde rechthebbenden, voor zover deze betrekking hebben op vermeend
handelen van de Uitgever in strijd met de bepalingen van artikel 25 Auteurswet 1912. In
een zodanig geval zal Beeldrecht niettemin naar alle redelijkheid alle maatregelen
treffen die kunnen leiden tot een beperking van de door de Uitgever te lijden schade, die
uit de aanspraken van deze rechthebbenden mocht voortvloeien.
3. Lid 1 is mede van toepassing op aanspraken van kunstenaars die Beeldrecht
pretendeerde te vertegenwoordigen, indien deze pretentie onjuist blijkt te zijn.
4. De Uitgever zal zich onthouden van het maken van afspraken met bij
Beeldrecht aangesloten kunstenaars of rechthebbenden ter verkrijging van toestemming
tot reproductie van bestaand werk.
Artikel 7
Controle
1. Beeldrecht is gerechtigd om jaarlijks aan de Uitgever opgave en aanvullende
gegevens te vragen door middel van een inventarisatieformulier.
2. Beeldrecht heeft het recht eenmaal per jaar en op eigen kosten de boeken en
bescheiden van de Uitgever, betrekking hebbende op de exploitatie van uitgaven waarin
en op werken voorkomen van door Beeldrecht vertegenwoordigde kunstenaars, door
een door haar aangewezen registeraccountant, lid van het NIVRA, te doen controleren.
3. Mocht bij controle blijken dat de Uitgever zich ten nadele van de door
Beeldrecht vertegenwoordigde kunstenaar(s) en rechthebbenden aan niet te verwaarlozen
4
nalatigheden betreffende de te betalen bedragen heeft schuldig gemaakt, dan komen, in
afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, de kosten van de controle ten laste van
de Uitgever.
4. Beeldrecht zal tegenover derden absolute geheimhouding betrachten van alle
gegevens en feiten die haar ter kennis komen bij de uitvoering van de bepalingen in
deze overeenkomst.
Artikel 8
Publicatiedatum
De datum van publicatie van de in Nederland verschijnende uitgaven wordt
beschouwd te zijn de datum van vermelding van de titel van de betreffende uitgave in
de rubriek Officiële Berichten op de site www.boekblad.nl of in soortgelijke officiële
publicaties.
Artikel 9
In licentie uitgegeven werken/co-edities
1.a. Indien de Uitgever werken publiceert, die in licentie zijn aangekocht bij een
collega-uitgever, zal door de Uitgever opgave worden gedaan als bedoeld in artikel 3
van deze overeenkomst.
1.b. Indien de Uitgever tenminste 6 weken voorafgaand aan de publicatie van de
licentie-uitgave naar genoegen van Beeldrecht heeft aangetoond dat de oorspronkelijke
uitgever de Uitgever uitdrukkelijk heeft gevrijwaard voor aanspraken van derden, zal
Beeldrecht geen rekening zenden voor de licentie-uitgave, tenzij mocht blijken of
gebleken is dat de oorspronkelijke uitgever de rechten van de bij Beeldrecht of een van
haar zusterorganisaties aangesloten kunstenaars niet heeft geregeld.
2. Indien de Uitgever tezamen met een derde uitgaven produceert als bedoeld in
artikel 1 van deze overeenkomst, is deze overeenkomst, op voorwaarde dat uit de
titelpagina en/of het colofon van de uitgave blijkt dat de uitgevers mede-uitgevers zijn,
mede daarop van toepassing.
Artikel 10
Toerekenbare tekortkoming
1. Ingeval van een toerekenbare tekortkoming door de Uitgever op grond van de
bepalingen van deze overeenkomst is Beeldrecht bevoegd tot het treffen van
rechtsmaatregelen, zonder dat de verkoop en verspreiding van lopende oplagen zullen
(kunnen) worden aangetast, onverminderd het recht op schadevergoeding.
2. Partijen zullen in geval van een geschil voortvloeiende uit deze overeenkomst
in overleg treden met de GEU die hierbij een bemiddelende rol op zich zal nemen. Bij
een blijvend geschil zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
5
Artikel 11
Overgangsbepalingen
1. Opgave door de Uitgever als bedoeld in artikel 3 van deze overeenkomst,
heeft betrekking op CKV-uitgaven waarvan de datum van publicatie valt na de datum
van inwerkingtreding van deze overeenkomst.
2. Betaling als bedoeld in artikel 4 van deze overeenkomst heeft betrekking op
alle CKV-uitgaven die vanaf 1 januari 2005 voor de eerste maal zijn verschenen of als
herziene druk zijn uitgebracht.
Artikel 12
Duur
1. Deze overeenkomst is per 1 januari 2005 voor onbepaalde tijd in werking
getreden.
2. Opzegging of wijziging van de overeenkomst is alleen mogelijk met ingang
van 1 januari van het volgende kalenderjaar, mits schriftelijk vóór 1 oktober van het
desbetreffende kalenderjaar.
3. Opzegging als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft geen betrekking op
uitgaven, waarvan de publicatiedatum is gevallen vóór de datum waartegen is opgezegd,
noch op uitgaven die reeds door de Uitgever in productie genomen waren, voor zover de
Uitgever Beeldrecht binnen één maand na laatstbedoelde datum schriftelijk op de
hoogte stellen van die productie en het desbetreffende werk binnen zes maanden na
beëindiging van de overeenkomst wordt gepubliceerd.
6
Toelichting modelcontract GEU/Beeldrecht voor CKV-uitgaven
Werkingssfeer
De Auteurswet 1912 heeft betrekking op alle werken van letterkunde, wetenschap of
kunst. Onder ‘kunstenaars’ wordt begrepen: schilders, beeldhouwers, illustratoren,
ontwerpers, architecten, fotografen en dergelijke.
Beeldrecht beheert, in samenwerking met 21 buitenlandse zusterorganisaties,
wereldwijd de auteursrechten van circa 21.000 kunstenaars. Voorliggende
overeenkomst is op hun werk van toepassing. De overige kunstenaars regelen hun
auteursrechten zelf. Indien de Uitgever werk van niet-aangesloten kunstenaars wilt
afbeelden, dan dient hij dat rechtstreeks met hen regelen, tenzij een beroep kan worden
gedaan op een van de beperkingen van het auteursrecht.
Ad artikel 1 Toestemmingprocedure voor omslagen
In het geval dat de Uitgever werk van de exclusief door Beeldrecht vertegenwoordigde
kunstenaars in zijn publicaties wil reproduceren, hoeft hij dit niet vooraf te melden.
Indien het echter gaat om een coverillustratie, dan dient de Uitgever vóóraf
toestemming te vragen. In voorkomend geval kan schriftelijk opgave worden gedaan
van de naam van de kunstenaar, de titel van het werk in kwestie, een korte aanduiding
van de aard van het boek en de oplage van het werk. Beeldrecht neemt de aanvraag
terstond in behandeling en geeft zo spoedig mogelijk uitsluitsel.
Het kán voorkomen dat een kunstenaar of diens erven zich willen vergewissen van de
kwaliteit van de reproductie. Zij kunnen dan ook verzoeken om (toezending van) een
kleurproef. In dat geval verplicht Beeldrecht zich ertoe om binnen drie weken na
ontvangst van zo’n verzoek daarvan te berichten aan de Uitgever.
Ad artikel 3 Opgave door de Uitgever
Alle CKV-uitgaven (inclusief kunstuitgaven) waarin ‘werken van beeldende kunst’ zijn
opgenomen, worden onder opgave van de oplage aan Beeldrecht gezonden. Indien het
werk uitsluitend via internet wordt aangeboden, dient de omvang van het aantal
gebruikers van de CKV-uitgave te worden vermeld.
Beeldrecht verifieert of in de her- en bijdrukken afbeeldingen van bij hen aangesloten
kunstenaars zijn opgenomen. Indien reproducties worden aangetroffen, worden deze op
basis van de overeengekomen tarieven in rekening gebracht.
Bevat een uitgave géén repertoire, dan worden uiteraard geen kosten in rekening
gebracht aan de uitgever.
Ad artikel 7 Controle
Beeldrecht zal jaarlijks een controleformulier sturen, waarop de Uitgever ontbrekende
gegevens kan invullen met betrekking tot in dat jaar uitgebrachte drukken van CKVuitgaven. Beeldrecht kan in het uiterste geval de boeken van de Uitgever met betrekking
tot exploitatie van CKV-uitgaven laten controleren op correctheid van verstrekte
opgaven. Uiteraard zal de verkregen informatie strikt vertrouwelijk worden behandeld
door Beeldrecht.
De Uitgever maakt zich schuldig aan niet te verwaarlozen nalatigheden betreffende de
te betalen bedragen (lid 3) indien sprake is van een afwijking van meer dan 5%. In dat
geval komen de kosten van de controle ten laste van de Uitgever.
7
Ad artikel 9 Licentie en/of co-editie
Als de oorspronkelijke uitgever de rechten van een door de Uitgever aangekochte
publicatie reeds heeft geregeld, zal Beeldrecht hiervoor geen rekening opstellen indien
en voor zover de Uitgever dit aantoont. In het geval dat de rechten nog niet zijn
geregeld, zal Beeldrecht een en ander wel in rekening brengen. Co-edities vallen onder
de overeenkomst indien in het colofon of op de entreepagina is aangegeven dat de
Uitgever mede-uitgever is. De voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst zijn
alsdan van toepassing als ware het een eigen uitgave.
Ad artikel 11 Overgangsbepalingen
Artikel 11 lid 2 is ter verduidelijking opgenomen omdat voor ongewijzigde herdrukken
van CKV-uitgaven reeds is betaald op grond van de voor 1 januari 2005 van toepassing
zijnde overeenkomst tussen Beeldrecht en de GEU.
Vragen
In het geval er vragen zijn over de inhoud van de overeenkomst dan wel over de in de
overeenkomst opgenomen procedures, kan contact worden opgenomen met het
secretariaat Juridische zaken van het Nederlands Uitgeversverbond of met de Stichting
Beeldrecht.
Stichting Beeldrecht: Postbus 75982, 1070 AZ Amsterdam, telefoon 020 5891840;
www.beeldrecht.nl
GEU/Nederlands Uitgeversverbond: Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam ZO, telefoon
020 4309150; www.nuv.nl.
8
Download