visietekst auti-gon-begeleiding

advertisement
VISIETEKST AUTI-GON-BEGELEIDING
Leerlingen en studenten met een buitengewone persoonlijkheid hebben nood
aan een buitengewone ondersteuning.
Met ons auti-GON-team proberen we elke dag opnieuw open te staan voor alle
vragen met betrekking tot emoties, relaties, studeren en communiceren die
voortvloeien uit de ontwikkelingsstoornis autisme. In eerste instantie gaan we
hierbij op zoek naar de mogelijkheden en talenten van de jongere die ons is
toevertrouwd. De moeilijkheden en zorgen zien we als een uitdaging, een
motivatie om met de jongere op stap te gaan. Stap na stap werken we aan
het zelfbeeld en het functioneren van die jongere in de maatschappij. We
streven ernaar de jongere een volwaardige plaats in de maatschappij te laten
innemen, maar nog belangrijker vinden we het de jongere te vormen tot een
mens die gelukkig is en vol levenslust in het leven staat. Even belangrijk is het
gevolg voor hun leeftijdsgenoten. Zij krijgen unieke kansen om een correct
beeld te vormen over mensen met een beperking. Op die wijze worden zij
uitgenodigd om mee te bouwen aan een maatschappij waarin jongeren en
volwassenen met een handicap een evenwaardige plaats hebben. De
medemens met een beperking een eigen plaats in de maatschappij geven,
gaat niet van vandaag op morgen, maar elke dag groeien we een beetje.
Wij richten ons hierbij tot leerlingen uit de scholengemeenschap Sint-Paulus
(Dit zijn de secundaire scholen van het vrij onderwijs uit Waregem, Avelgem
en Anzegem.) en tot studenten uit het hoger onderwijs. Aanvragen voor het
begeleiden van leerlingen die niet tot de scholengemeenschap behoren,
worden in overleg met andere dienstverlenende scholen besproken. Het GONteam staat open voor een verdere uitbreiding van de regio en dit in overleg
met andere dienstverlenende scholen, CLB-centra, begeleidingsdiensten,…
Het GON-team bestaat bijna volledig uit personeelsleden die meerdere jaren
ervaring hebben met het lesgeven in het buitengewoon en vaak ook in het
gewoon onderwijs, maar ook met de individuele begeleiding van zorgleerlingen
en leerlingen met een diagnose ASS. Er wordt naar gestreefd het GON-team
zo divers mogelijk samen te stellen. In het team zijn zowel therapeuten als
onderwijskundigen actief. We streven ernaar de unieke feeling met de praktijk
in het buitengewoon onderwijs te behouden. Op regelmatige basis vinden
overlegmomenten plaats. Deze worden gebruikt om informatie uit te wisselen,
casussen te bespreken, praktische afspraken te maken.
De deskundigheid van het team wordt dagelijks verder ontwikkeld.
De jarenlange ervaring in het gewoon en/of buitengewoon onderwijs wordt
verrijkt met bijscholingen, avondlezingen, deelnames aan werkgroepen,…
VIBSO Waregem
Visietekst GON-begeleiding
2015 - 2016
Het gemotiveerd verslag vormt de basis van de begeleiding. In dit verslag
engageren de verschillende partijen zich om met de leerling op stap te gaan.
Er wordt aangegeven aan welke hulpvragen de GON-begeleider, gesteund
door het GON- en leerkrachtenteam, zal proberen tegemoet te komen. De
hulpvragen worden geconcretiseerd in doelen waaraan gedurende een periode
gewerkt wordt. Die doelen zijn terug te vinden in de individuele
handelingsplanning van de leerling. Tijdens een volgend overlegmoment
worden deze doelen geëvalueerd en worden nieuwe doelen naar voren
geschoven.
Het GON-urenpakket dat de school genereert, wordt aangewend om zoveel
mogelijk GON-leerlingen te begeleiden. Hierbij wordt rekening gehouden met
de specifieke hulpvraag van de leerling/student, het al dan niet rechthebbend
zijn, …
In team wordt bepaald aan welke GON-leerlingen uren worden toegekend. De
leerlingen en studenten met de grootste hulpvraag komen als eerste in
aanmerking.
Er wordt naar gestreefd om GON-begeleiders te verbinden aan scholen. Op die
manier wordt de GON-begeleider het auti-gezicht van de school, wat de
samenwerking en de flexibiliteit bevordert. GON-begeleiders moeten zich ook
minder verplaatsen en kunnen dagelijks meer leerlingen/studenten
begeleiden.
De GON-werking is uitgesplitst in drie domeinen:
1. de leerlinggerichte werking
Deze begeleiding vindt plaats in een afzonderlijk begeleidingslokaal of in de
klas zelf tijdens een les. Alle problemen die hun oorsprong vinden in de ASS
kunnen aan bod komen. De inhoud van de begeleiding kan van sociaalemotionele aard of leerstofgericht zijn. Tijdens de startvergadering worden
hierover afspraken gemaakt.
GON-begeleiding is geen bijles. Het systematisch bijwerken van een vak waar
de leerling het moeilijk mee heeft, kan niet gebeuren tijdens de
begeleidingsmomenten.
Het is belangrijk dat tussen de leerling en zijn begeleider een
vertrouwensrelatie groeit. Indien nodig wordt een andere begeleider aan een
leerling gekoppeld. Enkel zo krijgt de integratie van de leerling in het gewoon
onderwijs de meeste kansen.
2. de ouder- en gezinsgerichte werking
Ouders zijn de belangrijkste partners bij de begeleiding. Zij kennen hun kind
het best. In een sfeer van wederzijds respect en open communicatie wordt
gewerkt aan de integratie van de jongere. Ouders worden regelmatig op de
hoogte gebracht van de opvolging van hun kind.
VIBSO Waregem
Visietekst GON-begeleiding
2015 - 2016
Zij kunnen ook inschrijven op een aantal initiatieven om de beperking autisme
beter te leren kennen ( uitnodigingen avondlezingen, auti-nieuwsbrief,… ).
3. de leerkracht- en teamgerichte werking
Het is de taak van de GON-begeleider het schoolteam te informeren en te
sensibiliseren over de ontwikkelingsstoornis ASS in het algemeen en de
specifieke zorgvragen van de leerling waaraan ze lesgeven in het bijzonder.
De GON-begeleider ondersteunt het leerkrachtenteam en de algemene
schoolwerking in functie van het creëren van een auti-vriendelijk klimaat.
De GON-begeleider gaat samen met de school op zoek naar redelijke
aanpassingen. Dit zijn individuele maatregelen die het effect van de beperking
zo veel mogelijk neutraliseren. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de
Sticordi-maatregelen ( stimuleren, compenseren, remediëren, differentiëren
en dispenseren ). Dit zijn maatregelen die leerlingen met autisme kunnen
ondersteunen om leerachterstand en sociale isolatie te vermijden.
Deze maatregelen maken deel uit van het algemeen zorgbeleid van de school.
Vaak kunnen leerlingen zonder beperking meegenieten van deze maatregelen.
We streven ernaar dat scholen stapje na stapje ‘opschuiven’ in de richting van
het kind met een zorgvraag. Communicatie en respect voor elkaars werk is
hierbij van groot belang. Externe diensten zoals het CLB,
thuisbegeleidingsdiensten, logopedische en psychologische centra worden van
heel nabij betrokken bij de begeleiding. Dit vraagt duidelijke afspraken en een
omschrijving van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, maar dit vraagt
vooral respect voor ieders rol in dit verhaal. Iedere betrokkene levert vanuit
zijn invalshoek een waardevolle bijdrage aan het GON-verhaal. Het doel van
alle medewerkers hetzelfde: een antwoord bieden op de zorgvragen.
Het is de bedoeling de opgebouwde deskundigheid te delen met iedereen die
zich bekommert over het welzijn van elke leerling en elke student met een
zorgvraag. Een belangrijk element hiervoor is de constructieve samenwerking
met andere dienstverlenende scholen en externe diensten die op de één of
andere manier met ASS te maken hebben.
Wat gewoon is, wordt een beetje buitengewoon.
Wat buitengewoon is een beetje gewoon.
Op termijn kunnen we er alleen maar sterker uitkomen.
En daar willen wij graag ons steentje toe bijdragen.
(GON-vademecum)
GON-team VIBSO Waregem
Xavier De Jaegher, directeur VIBSO
Lieven Villays, Auti-GON-coördinator
Linda Pappijn, Carlos Debaere, Evelyne Rogge, Bieke Grymonpon, Geert
Vanluchene, Nicky De Frene, Nathalie De Smul, Lieven Villays:
Auti-GON-begeleiders
VIBSO Waregem
Visietekst GON-begeleiding
2015 - 2016
Download