Full Finance Opleidingen

advertisement
OPLEIDINGEN
AA-opleiding, oriëntatie Accountancy mkb
Met ingang van het studiejaar 2016-2017 start Full•Finance Opleidingen de theoretische opleiding
tot Accountant-Administratieconsulent (AA), oriëntatie Accountancy mkb. De opleiding kenmerkt zich
door een sterke praktijkgerichtheid en een hoog actualiteitsgehalte. Full•Finance Opleidingen wil
een opleiding aanbieden die niet alleen opleidt voor het theoretisch getuigschrift AA maar die ook
daadwerkelijk van meerwaarde is voor de dagelijkse mkb-praktijk in de accountancy.
Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor (aankomend) assistenten die een afgeronde
hbo-opleiding op zak hebben en de capaciteit en wens hebben om AA te
worden.
Schakelprogramma AA
Het schakelprogramma AA omvat de verdieping op het basisprogramma.
Dit programma is bedoeld voor studenten die het niveau van het
basisprogramma bereikt hebben. Studenten die een economische bachelor
hebben afgerond, kunnen meestal direct in het schakelprogramma
Opzet van de opleiding
instromen. Afhankelijk van de vooropleiding kan er sprake zijn van
De opleiding omvat de vakgebieden van de accountantsopleiding vrijstellingen in het schakelprogramma. In het schakelprogramma is veel
en de eindtermen, zoals vastgesteld door de Commissie Eindtermen aandacht voor de toepassingen van het geleerde in de praktijk.
Accountantsopleiding.
Post-bacheloropleiding AA
Praktijkgericht
De post-bacheloropleiding AA is de afronding van de theoretische
De kennis en ervaring die Full•Finance heeft in de accountancybranche zal opleiding tot AA. Het programma kan gevolgd worden na afronding van
worden ingezet om de opleiding zeer praktijkgericht te maken. Vanuit de het schakelprogramma of na afronding van de bachelor Accountancy in
theorie zal bij alle vakgebieden telkens de verbinding worden gelegd naar het hoger beroepsonderwijs. De post-bacheloropleiding AA bestaat uit
de dagelijkse praktijk van de mkb-accountant. Er is naast vaktechniek een de modules Assurance, IT voor de accountant, Fiscaliteit, Risicogericht
sterke focus op processen, de rol van ict en ict-toepassingen.
Samenstellen en Advisering. Elke module omvat een conceptuele stroom en
daarnaast een praktijkgerichte stroom, waarbij onder meer aan opdrachten
Opleidingsstructuur
uit de praktijk wordt gewerkt. De post-bacheloropleiding AA kan gelijktijdig
De opleiding kent drie niveaus die gezamenlijk het totale examenprogramma met de praktijkopleiding (zie hierna) gevolgd worden. Op deze manier
van de theoretische opleiding tot AA afdekken.
kan een goede synergie tussen theorie- en praktijkopleiding bewerkstelligd
worden.
Basisprogramma AA
Het basisprogramma AA bestaat uit de inleidende modules. Afhankelijk Ondersteuning bij de praktijkopleiding AA
van de vooropleiding zullen één of meerdere modules van dit In de praktijkopleiding AA dient in de mkb-variant minimaal 250 uur aan
basisprogramma gevolgd moeten worden. Voor het volgen van de modules assurance besteed te worden. Als alternatief kan gekozen worden voor
uit het basisprogramma is geen specifieke voorkennis vereist. In het een traject waarbij minimaal 150 klanturen worden gecombineerd met
basisprogramma wordt, indien de student nog niet over voldoende kennis begeleidingsdagen. Full•Finance Opleidingen zal deze begeleidingsdagen
en vaardigheden beschikt, de basis gelegd voor de vervolgopleiding.
gaan aanbieden.
Overzicht te volgen onderdelen
Voor elke student zal in een persoonlijk intakegesprek het opleidingsprogramma worden vastgesteld. Het examenprogramma zoals vastgesteld
door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding alsmede de
regelingen van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding voor
instroom en vrijstellingen zijn hierbij leidend. Indicatief geldt onderstaand
overzicht, waarbij opgemerkt moet worden dat, afhankelijk van het exacte
programma van de vooropleiding, sprake kan zijn van vrijstellingen of
specifiek deficiënties.
De opleiding die is afgerond
• Bachelor Accountancy (hbo)
• Financiële bachelor of master in hbo of wo
• Niet financiële bachelor of geen master in hbo of wo
Het te volgen traject
• Bij een afgeronde bachelor Accountancy (hbo)
de postbacheloropleiding AA
• Bij een financiële bachelor of master in het hbo of wo
het schakeltraject AA en de postbacheloropleiding AA
• Bij een andere bachelor of master het basisprogramma AA,
het schakeltraject AA en de postbacheloropleiding AA
Programmering
Uniek aan de opleiding is de programmering, waarbij rekening gehouden
wordt met de drukke tijden in de praktijk. Dit betekent dat er in de maanden
januari tot en met half april geen onderwijsactiviteiten georganiseerd worden.
De ervaring leert immers dat studenten juist in deze periode erg druk zijn
met hun werk en weinig tijd aan hun studie kunnen besteden. Als eerste
opleiding in Nederland houdt Full•Finance Opleidingen hier daadwerkelijk
rekening mee. Het Basisprogramma AA wordt aangeboden op de avonden
en op vrijdag. Het Schakelprogramma en de Post-bacheloropleiding AA
worden aangeboden op vrijdag. De opleiding zal verzorgd worden in (de
directe omgeving van) Utrecht en eventueel ook op andere locaties.
Structuur van het
opleidingsaanbod
OPLEIDINGEN
Docenten
De docenten hebben naast een gedegen theoretische kennis van het
vakgebied ook ervaring in de accountantspraktijk. Veel docenten zijn als
consultant van Full•Finance dagelijks betrokken bij de accountantspraktijk
en weten wat er speelt binnen hun vakgebied in de praktijk.
Kosten
Aangezien er sprake is van een maatwerkprogramma voor elke student,
zullen de kosten voor de opleiding ook per student variëren. Een
kostenindicatie: voor zowel het basisprogramma, het schakelprogramma
en de post-hbo-opleiding moet gerekend worden op een cursusgeld
van ongeveer €8.000 (exclusief BTW). Dit is exclusief literatuur en
examenkosten.
Nadere informatie
Graag zijn we bereid om een toelichting te geven bij de achtergronden en
inhoud van de opleiding, en de individuele mogelijkheden en specifieke
mogelijkheden voor uw kantoor met u te bespreken.
U kunt contact opnemen met
Jurroen Cluitmans of Marcel Maassen
(055 – 355 99 79 of [email protected])
Achtergrond: opleidingsstructuur Accountancy
Met ingang van het studiejaar 2016-2017 verandert de opleidingsstructuur in de
accountancyopleiding. In plaats van de huidige opzet, waarbij zowel de AA als de
RA een volledig certificerende bevoegdheid hebben, komt er een structuur met
twee oriëntaties:
• de oriëntatie Assurance
(met bevoegdheid tot wettelijke controle van de jaarrekening), en
• de oriëntatie Accountancy
(meer gericht op bedrijfsvoering en advies).
De oriëntatie Accountancy kent vervolgens weer twee varianten: de mkb-variant
en de financevariant. Daarnaast worden de theorie- en praktijkopleiding meer met
elkaar verweven. Theorie-opleiding en praktijkopleiding worden afgerond met één
mondeling examen.
De titels AA en RA
blijven behouden. Wie
de theorie-opleiding
en praktijkopleiding
van de MKB-variant
afrondt, kan zich als
AA inschrijven in het
register.
055 – 355 99 79
[email protected]
www.fullfinance.nl
Download