Reglement - Bruce Dance Factory

advertisement
REGLEMENT BRUCE DANCE FACTORY
1. Het is bij inschrijving verplicht een pasfoto voor de ledenpas aan te leveren. Zonder pasfoto kan er geen ledenpas
worden verstrekt.
2. Vanaf de datum van inschrijving bestaat er tussen de deelnemer en BDF een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De
minimum duur van de overeenkomst is afhankelijk van de duur van het gekozen abonnement, wat in de meeste gevallen
een maandabonnement is.
3. Vanaf de begindatum is de deelnemer contributie verschuldigd, die hij/zij bij vooruitbetaling dient te voldoen. De
verplichting tot het betalen van de contributie loopt door tot het moment van rechtsgeldige beëindiging van de
overeenkomst, ook indien er sprake is van ziekte, blessure(s) of zwangerschap.
4. Opzegging dient minimaal één maand van tevoren te geschieden vóór de einddatum van het betaalde
abonnement met inachtneming de duur van het gekozen abonnement.. De einddatum van het betaalde abonnement is
ten alle tijden op te vragen bij de balie.
5. De opzegging dient schriftelijk te geschieden per post, email of aan de balie van BDF d.m.v. het zogenaamde formulier
“opzegging lidmaatschap”. Bij opzegging d.m.v. het formulier “opzegging lidmaatschap” ontvangt de deelnemer een
ontvangstbewijs welke zal dienen als bewijs van opzegging.
6. Naast inschrijfgeld van €22,50 is dient er tevens €7,50 betaald te worden voor het aanschaffen van de ledenpas. Bij
verlies van de pas dient er een nieuwe pas worden aangeschaft. De cursist ontvangt altijd een kwitantie van contante
betalingen. Het is verplicht deze te laten zien als betalingsbewijs als BDF hier naar vraagt, dus bewaar het goed!
7. Leden/deelnemers zijn verplicht om bij elk bezoek aan de dansstudio de ledenpas bij zich te hebben. BDF is gerechtigd
de toegang te weigeren indien de deelnemer zijn/haar ledenpas 3x opeenvolgend niet bij zich heeft.
8. Contributie moet gewoon worden door betaald, ongeacht of de deelnemer verschijnt of niet.
9. Indien er minder dan 5 deelnemers zijn, is BDF gerechtigd om de les te laten vervallen en de aanwezige deelnemers
in een andere groep te plaatsen. Indien zulks niet mogelijk is, hebben de betreffende deelnemers het recht om de
betreffende les op een ander tijdstip in te halen.
10. BDF is gerechtigd om de lessen door een ander dan de vaste docenten te laten verzorgen.
11. Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen naar BDF, er mag geen drank gebruikt worden in de zaal.
12. BDF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij vermissing of diefstal van goederen van de deelnemers.
13. Tot 4 uur van tevoren kan een les worden afgezegd, waarbij de deelnemer recht heeft op het inhalen van de
desbetreffende les. Bij niet tijdige afmelding heeft de deelnemer geen recht op een vervangende les. Afmelden kan
persoonlijk aan de bar of telefonisch.
14. BDF is niet aansprakelijk voor eventuele blessures en/of ongevallen die tijdens de les mochten ontstaan.
15. De deelnemer is verplicht om schone binnenschoenen in de zaal te dragen. Deze schoenen dienen ook pas
binnen te worden aangetrokken. Schoenen met zwarte zolen zijn verboden, tenzij het indoorschoenen zijn.
Sportkleding is verplicht.
16. Contributie stopzetten met feestdagen en schoolvakanties is uitgesloten. Inhaallessen zijn dan niet mogelijk.
Contributie stopzetten voor vakanties van de deelnemer zelf is uitgesloten, inhaallessen zijn dan wel mogelijk.
17. Het blokkeren van het lidmaatschap is alleen mogelijk bij langdurige ziekte, zwangerschap en blessures. Dit dient
door de cursist schriftelijk te geschieden. Het lidmaatschap wordt max, 1 jaar geblokkeerd. Zonder tegenbericht
wordt daarna het lidmaatschap weer voortgezet.
18. Deelnemer zal alle beschadigingen die hij/zij aan de studio heeft toegebracht vergoeden.
19. Alle kosten, zowel binnen- als buitengerechtelijk, welke voortvloeien uit niet nakoming van deze overeenkomst
door de cursist komen voor rekening van de cursist en bedragen 15% van het totaal verschuldigde met een
minimum van € 50,20. Alle wijzigingen zijn onder voorbehoud. Het reglement is ten alle tijden op te vragen bij de balie.
Download