CAMPING REGELEMENT Als bezoeker kun je vooraf

advertisement
CAMPINGREGELEMENT
Ø Alsbezoekerkunjevoorafgefouilleerdworden.Detoegangwordtgeweigerdaandegenediezichhier
nietaanonderwerpt,zonderrechtoprestitutievanenigegelden.
Ø Campingbezoekersmoetenzichmeldenaanéénvandekassa’saandeingangvanhetcampingterrein.
DaarkunjeaandehandvanjeID-kaartwordengecontroleerdopjeleeftijdenofjebagagevoldoet
aanderegels.
VERBODENZIJN:
Auto’s,fietsen,motors,scooters,aanhangwagensetc.
Winkelwagentjes(enkelkrui-ensteekwagentjesdiedoordevisitatiepoortjeskunnenrijdenzijn
toegestaan)
Glasofanderescherpevoorwerpen
Huisdieren
Openvuur,vuurwerk,kampvuurtjesofgroteBBQ’s(barbecueofkleinegasvuurtjeskunnenenkelop
debarbecue-zone)
Stoomgeneratoren,accu’s,autobatterijen,aggregatenetc.
Geluidsinstallaties
Gasflessen
Tapinstallaties(zelftappendevaatjesvan5Lzijntoegestaan)
Drugsofandereverdovendemiddelenofmiddelendiealsdrugsgebruiktkunnenwordengerekend.
Wapensofvoorwerpendiealswapengebruiktkunnenwordengerekend.
Hetbeklimmenen/ofvernielenvanhekkenen/ofandereinstallatiesofinfrastructuren
Graffiti,confetti,partypoppers,verfenz.
Kledingdiealsuitdagendofprovocerendkanoverkomen
Handelinwarenvanwelkestrekkingdanookzondertoestemmingvandeorganisatie
Droogijsenlachgaspatronen
Promotiemateriaalvanandereevenementen(flyers,stickers,posters,bannersetc.)
Dronesenprofessioneelfotoapparatuur
Ø Volgderichtlijnenvandecampinghosts,beveiligingenhulpdiensten.
Ø Volgbijhetplaatsenvanjetentdeinstructiesvandecampinghostsenhoudnooduitgangen,paden
voorhulpdienstenendoorgangenvrij.Foutiefgeplaatstetentenzullendoordecampinghosts
verplaatstwordenzondertoestemmingvandeeigenaar.
Ø Decampingbezoekerverblijftgeheelopeigenrisicoophetterrein.Deorganisatieisniet
verantwoordelijkvooreventuelelichamelijkeofmateriëleschade.
Ø Detentvandebezoekerisgeenwoning.Deorganisatiemagteallentijdeeentent(laten)doorzoeken
tercontroleopdenalevingvanditreglement.
Ø Gebruikjegezondeverstandenbrenganderennietingevaar!
CARAVANS/CAMPERS
Ø Despecialecaravan/campercampingisalleentoegankelijkalsjeinhetbezitbentvaneen
caravan/camperticket.Jekunhiermeeopaangewezentijdenhetcampingterreinoprijden.
Ø Eencaravan/camperplaatsismaximum24m2(6mbij4m).
Ø Eententjebijplaatsenmag,mitsjebinnenhettoegewezenvakvan6mbij4mblijft.
Ø Enkelvoertuigendiedaadwerkelijkingeschrevenstaanals‘kampeervoertuig’wordentoegestaan.
Tijdelijkomgebouwdevoertuigenmeteenmatraserindusniet.
Ø Caravansofcampersdielangerzijndan6mwordenniettoegelaten.
Ø Auto’szijnverbodenophetterrein.Alsjeertochopmoetomjecaravanopdejuisteplektezetten,
kanhetzijndatjeborgmoetbetalen,zodatwezekerwetendatjeookterugkomtmetdeauto.Jezal
jeborgterugkrijgenalsjehetterreinmetdecaravanverlaatopmaandag.Laterishetnietmeer
mogelijkjeborgterugtevragen.
Ø Hetalgemeencampingreglementisookvantoepassingopdecaravan-encamperzones
Download