Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog

advertisement
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Vertrouwd en dichtbij
Informatie voor patiënten
Onderzoek en behandeling door
de medisch psycholoog
zz
1
Deze brochure geeft u informatie over de werkwijze van de medisch
psychologen in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Onder andere kunt
u lezen met welke klachten u bij hen terecht kunt, wat psychologisch
onderzoek inhoudt en welke behandelingen mogelijk zijn.
Klachten
Voor een onderzoek en eventueel een behandeling door de medisch psycholoog
hebt u een verwijzing nodig van een medisch specialist.
Een medisch psycholoog wordt over het algemeen ingeschakeld wanneer er
een mogelijke samenhang bestaat tussen lichamelijke en psychische klachten.
Zo kunt u geconfronteerd worden met ziekte en pijn en daardoor last hebben
van angstgevoelens, depressieve gevoelens of andere psychische klachten.
Ook kunt u ten gevolge van een ongeluk, een herseninfarct of een hersenbloeding hersenletsel hebben opgelopen en daardoor te maken krijgen met
geheugenstoornissen of concentratieproblemen.
Het omgekeerde kan ook: bepaalde spanningen, bijvoorbeeld op uw werk
of thuis, kunnen tot uitdrukking komen in lichamelijke klachten als hoofdpijn,
maagpijn, buikpijn of pijn in uw rug
In al deze gevallen kan een doorverwijzing naar de medisch psycholoog zinvol
zijn.
2
Psychologisch onderzoek bij volwassenen
 De medisch psycholoog bespreekt eerst met u wat uw klachten zijn. Meestal
neemt dit gesprek drie kwartier tot een uur in beslag. Soms levert zo'n eerste
gesprek zoveel informatie op, dat op basis daarvan een advies kan worden
gegeven voor verdere behandeling.
 In de meeste gevallen vindt na het eerste gesprek meteen een psychologisch
onderzoek plaats. Tijdens het onderzoek wordt een aantal tests afgenomen.
Welke dat zijn, is afhankelijk van uw klachten. Zo zijn er verschillende tests
om uw geheugen, intelligentie of concentratievermogen te toetsen. Ook bestaan er speciale vragenlijsten aan de hand waarvan de psycholoog zich een
duidelijker beeld kan vormen van uw persoonlijkheid. Het afnemen van de
tests wordt gedaan door de psychodiagnostisch medewerker.
 Als dat zinvol is, heeft de medisch psycholoog ook gesprekken met eventuele
direct betrokkenen, zoals uw partner of naaste familieleden. Natuurlijk
gebeurt dit alleen als u daarvoor toestemming geeft.
 Wanneer het testgedeelte achter de rug is, stelt de medisch psycholoog een
rapport op van zijn bevindingen. Meestal heeft de medisch psycholoog twee
tot drie weken na het onderzoek opnieuw een gesprek met u. Hij bespreekt
dan de resultaten van het onderzoek en de behandelingsmogelijkheden die
er zijn voor uw klachten. Soms is het voldoende als u weet waardoor uw
klachten veroorzaakt worden en is een behandeling niet nodig. Het kan
wenselijk zijn dat uw partner of een familielid bij deze bespreking aanwezig
is.
3
Psychologisch onderzoek bij kinderen
De medisch psycholoog onderzoekt en behandelt niet alleen volwassenen. Ook
kinderen bij wie een verband wordt verondersteld tussen lichamelijke klachten
en gedragsproblemen kunnen, samen met hun ouders, terecht bij de medisch
psycholoog. Er wordt dan bekeken of er psychische oorzaken zijn die de klachten van het kind in stand houden, bijvoorbeeld problemen met het functioneren op school of thuis, of problemen in het contact met leeftijdgenoten.
Bij kinderen wordt grotendeels dezelfde procedure gevolgd als bij volwassenen.
Het belangrijkste verschil is dat het kind start met een psychologisch onderzoek, terwijl de ouders een gesprek hebben met de psycholoog.
Als het om een jong kind gaat, zijn bij het nagesprek alleen de ouders aanwezig.
Oudere kinderen worden uitgenodigd om ook zelf aan het nagesprek deel te
nemen.
Behandeling volwassenen en kinderen
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kan de medisch psycholoog
zelf een behandeling voorstellen, of wordt u doorverwezen naar een andere
hulpverlener of instantie.
In het algemeen beperkt de medisch psycholoog zich tot kortdurende behandelingen. Meestal gaat het daarbij om een serie gesprekken waarin u uw klachten
c.q. problemen leert hanteren. Daarnaast kan de psychodiagnostisch medewerker u of uw kind ondersteuning bieden in de vorm van trainingen,
bijvoorbeeld geheugentraining en ontspanningstraining.
Als langdurige behandeling nodig is, zal de medisch psycholoog u vrijwel altijd
doorverwijzen naar een psycholoog buiten het ziekenhuis of naar een andere
hulpverlenende instantie, zoals GGZ-Drenthe. Vanzelfsprekend gebeurt dit in
overleg met u.
4
Inzage in uw dossier
De resultaten van het onderzoek en de behandeling worden door de medisch
psycholoog vastgelegd in een dossier. Als u wilt, kunt u dit dossier inzien. Wilt
u van de mogelijkheid gebruik maken, laat u dat dan weten aan de medisch
psycholoog. Deze is altijd bereid om het dossier met u door te nemen.
Vertrouwelijke informatie
De medisch psycholoog en de psychodiagnostisch medewerker hebben een
beroepsgeheim. Dat betekent dat zij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en
alleen informatie doorgeven aan ziekenhuismedewerkers die direct bij de
behandeling betrokken zijn. Zij verstrekken dus géén informatie aan instanties
en hulpverleners buiten het ziekenhuis, tenzij u daarvoor zelf toestemming
geeft. Ook wordt zonder uw medeweten geen informatie doorgegeven aan uw
partner, familie of vrienden. Als het gegevens van uw kind betreft, worden
daarbij dezelfde privacyregels in acht genomen.
Kwaliteit
Misschien doet zich in verband met het onderzoek of de behandeling iets voor
wat u niet begrijpt of waarover u niet tevreden bent. Aarzelt u dan niet om dit
met de medisch psycholoog te bespreken. Als een gesprek niet tot het gewenste
resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis (telefoon (0592) 32 56 24 van maandag tot en met donderdag).
De medisch psychologen zijn verplicht zich te houden aan de gedragscode
van het Nederlands Instituut van Psychologen. Voor meer informatie over
dit onderwerp kunt u bellen naar telefoonnummer (020) 41 06 22 2.
5
Vragen
Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kunt u contact opnemen
met een van de psychodiagnostisch medewerkers. Zij zijn bereikbaar op
werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur, telefoonnummer (0592) 32 53 68.
Hebt u een opmerking of een klacht?
De medewerkers en specialisten van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen doen hun best u de
juiste (medische) zorg te geven. Mocht er toch iets gebeuren waarover u niet tevreden
bent, dan verzoeken wij u om dat door te geven. U kunt dat het beste doen aan degene die
direct verantwoordelijk is. Als u dat moeilijk vindt of een gesprek heeft niet het gewenste
resultaat, dan kunt u zich wenden tot de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Deze is
bereikbaar via:
 e-mailadres: [email protected]
 telefoonnummer: (0592) 32 56 24/32 55 55 (maandag t/m donderdag)
 postadres: WZA t.a.v. ombudsfunctionaris, postbus 30.001, 9400 RA Assen
Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u op www.wza.nl/patienten/een-klacht
Europaweg-Zuid 1
Postbus 30.001
9400 RA Assen
Telefoon (0592) 32 55 55
www.wza.nl
© 2015WZA
psycho01 – oktober 2015
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Download