Bekijk of het Reuring Festival Beleidsplan 2013-2016

advertisement
Beleidsplan 2013-2016
Reuringfestival
De missie van Reuring
Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend.
Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.
Het Reuring Festival stelt zichzelf ten doel theater en muziek aan te bieden op een laagdrempelige manier, om ontmoeting en verbinding
tot stand te brengen tussen inwoners van Purmerend en de wijde omgeving - waar Reuring
het belangrijkste culturele evenement van het
jaar vormt.
De visie
Reuring wil jong en oud verrassen en inspireren
met een programmering die bestaat uit nationale en internationale acts. Reuring biedt voorstellingen en optredens van een hoge kwaliteit.
Het programma bestaat voor een groot deel uit
toegankelijke voorstellingen, maar daarnaast
is er zeker ruimte voor experiment en eigen
producties. Reuring is in de basis een gratis festival. Voor bijzondere of specifieke onderdelen
van de programmering, worden kaarten verkocht.
Doelgroep en locatie
Het Reuringpubliek is zeer divers: van festivalliefhebbers in alle leeftijdsgroepen die voor de
sfeer en de gratis aangeboden voorstellingen
en concerten komen; kinderen en gezinnen
voor familie- en jeugdvoorstellingen; jongeren
voor Reuring Cityslam; theaterpubliek voor de
meer specifieke (betaalde) voorstellingen tot
toevallige passanten (winkelend publiek) voor
het straattheater. Allen komen voornamelijk uit
Purmerend en de regio.
Verreweg de meeste optredens vinden plaats
in het festivalhart in het Leeghwaterpark. Uitzonderingen hierop kunnen de locatievoorstellingen en het straattheater zijn. Er zal extra
aandacht worden geschonken aan de infrastructuur en aankleding, om deze aan te laten
sluiten op een festivalhart dat theater en live
muziek omvat.
Profilering
Reuring blijft een festival met een brede doelstelling: zich richtend op een breed publiek,
met een brede programmering bestaande uit
voorstellingen van een grote verscheidenheid
met een hoge kwaliteit.
Draagvlak
Het karakter van Reuring en de verscheidenheid in het aanbod zorgt voor een groot draagvlak. Allereerst bij de belangrijkste subsidiënt
en sponsor van Reuring, de gemeente Purmerend. Maar vooral ook bij de inwoners van Purmerend en die uit de regio. Naast de voorstellingen
dragen vooral ook de gezellige sfeer, het ongedwongen karakter, de niet commerciële opzet,
het enthousiasme van de vrijwilligers en het divers samengestelde publiek hiertoe bij. Naast
‘verrassen en inspireren’ staan ’ontmoeten, genieten en plezier’ centraal.
Ambities op hoofdlijnen
De ambities van Reuring voor de beleidsperiode
2013-2016 zijn te onderscheiden op twee hoofdlijnen. De zware economische tijden en de bezuinigingen die daar het directe gevolg van zijn,
beïnvloeden voor een deel de ambities van Reuring.
Het muziekprofiel loopt langs drie artistieke lijnen:
Een aanbod van kwalitatief hoogstaande landelijke
popacts, zowel bands als DJ’s, die anders waarschijnlijk niet in Purmerend zouden optreden.
De kans om aanstormend Purmerends poptalent
op te laten treden voor een groot en breed publiek.
Acts die bijdragen aan het laagdrempelige karakter
van het festival.
Bestendigen
Verschillende muzikale disciplines zijn hierin verUitgangspunt in de programmering van Reuring is: tegenwoordigd en er wordt thematisch geprogram“Theater en muziek beleef je niet alleen, maar met meerd in thema’s als akoestisch, wereldmuziek,
elkaar. Die collectieve ervaring zorgt voor ontmoe- ‘tribute’ en specifiek voor Reuring Cityslam.
ting en verbinding”.
Het Reuring Festival stelt zichzelf ten doel theater Reuring programmeert voor ongeveer 90% proen muziek aan te bieden op een laagdrempelige fessionele artiesten, aangevuld met regionale semanier, om ontmoeting en verbinding tot stand te miprofessionele en amateurgroepen. Er wordt in
brengen tussen inwoners van een stad - en wijde de komende jaren gestreefd om de podiumfunctie
omgeving - waar Reuring het belangrijkste cultu- van het festival voor semiprofessionals en amarele evenement van het jaar vormt.
teurs te consolideren. Er zal daarbij worden gezocht naar een vorm die het karakter van Reuring,
Het theaterprofiel loopt langs twee lijnen:
als festival met een professionele programmering,
Straattheater, waarbij ook het experiment niet geen afbreuk doet.
wordt geschuwd. Reuring wil straattheater bieden
van hoge kwaliteit. Er wordt daarom ook interna- Publieksbereik
tionaal geboekt.
De basis van de visie op publieksbereik wordt
Locatietheater, waar naast theaterpubliek ook min- ingegeven door de richtlijnen in de subsidieverder frequente cultuurbezoekers in een laagdrem- strekking van de gemeente Purmerend. “Een
pelige festivalsetting verleidt worden tot voornamelijk gratis toegankelijk festival waarkennismaking met theater. Bij de locatievoorstel- mee een zo breed mogelijk publiek wordt belingen is aandacht voor vernieuwend aanbod en reikt en waarvan omvang en kwaliteit passen
experiment, jonge theatermakers, spreiding van de bij Purmerend als centrum van de regio Watertheaterdisciplines en het opnemen van eigen pro- land".
ducties.
Met dit aspect als uitgangspunt richt Reuring
zich met de programmering op alle leeftijdscategorieën. Deze worden benoemd in vier verschillende publieksdoelgroepen:
- volwassenen en jongeren die ervaren theaterbezoekers en festivalliefhebbers zijn,
- volwassenen en jongeren die naar Reuring
komen voor ontmoeting, sfeer en gezelligheid,
- toevallige passanten (winkelend publiek),
- jeugd en families.
Cultureel en maatschappelijk ondernemen
Een belangrijke ambitie voor de komende beleidsperiode is om meer cultureel en maatschappelijk ondernemerschap deel uit te laten
maken van de festivalorganisatie. Daarbij zal
Reuring niet tornen aan de brede opzet van een
toegankelijk festival en rekening blijven houden
met de visie op Reuring van de belangrijkste
subsidiënt en sponsor, de gemeente Purmerend.
Wat betreft het cultureel ondernemerschap zal
Reuring zich meer richten op het verwerven van
eigen inkomsten. Voor zaken als sponsoring,
crowdfunding, fondsenwerving en andere manieren om gedurende deze beleidsperiode extra
inkomsten en externe gelden te verwerven, zullen actiepunten worden geformuleerd.
Imago en positionering: Duurzaamheid
In het kader van maatschappelijk (verantwoord) ondernemen heeft Reuring ook ambities met betrekking tot het imago en de
positionering van het festival. Nu staat Reuring
bekend als een toegankelijk festival met een
brede programmering. Reuring wil hier een element aan toevoegen en zal nadrukkelijk aandacht gaan schenken aan duurzaamheid en het
milieu in de festivalorganisatie. Uiteindelijk ligt
de ambitie, op termijn, in het organiseren van
een duurzaam Reuring Festival. Stapsgewijs zal
hier de komende festivaledities aan gewerkt
worden aan de hand van een aantal actiepunten.
Imago en positionering:
Kwaliteit en diversiteit horeca
Een onderdeel waar cultureel en maatschappelijk ondernemen samen opgaan met aandacht
voor imago en positionering is de kwaliteit en
diversiteit van de horeca.
Het Reuring Festival wordt door de bezoeker
niet alleen beoordeeld op het programma. Het
is het totaal van activiteiten dat de uitstraling
bepaalt. Belangrijk aspect hierbij is de horeca.
Hier valt in termen van niveau de komende
jaren veel winst te behalen. Een festival met
een theaterprogrammering van hoog niveau en
een duurzame uitstraling, vraagt om horecafaciliteiten die hierop aansluiten. Denk hierbij aan
een wine-bar met een diversiteit aan wijnen,
kramen met duurzame, biologische producten
(Fairtrade), of met een aanbod uit de Purmerendse regio, zoals de Beemster en Waterland.
Of aan tentjes waar één of meerdere restaurants uit Purmerend en omstreken zijn vertegenwoordigd met een proeverij uit hun
assortiment.
Een verrijking aan horeca zorgt voor een lan-
gere verblijfsduur in het park en kan het een
gunstige uitwerking hebben op de horecainkomsten. Daarnaast draagt het bij aan de
positionering van het festival. Het bovenstaande neemt niet weg dat op zondag de
frietkraam er gewoon moet staan.
Aankleding
Grotere aandacht voor de aankleding van het
festivalterrein is onderdeel van de ambities van
Reuring. Programmering en aankleding dragen
gezamenlijk bij aan de algehele festivalbeleving
van het publiek. Voor veel festivals is dit de manier om zich te onderscheiden van collega-festivals. Bij Reuring zou dit de komende jaren ook
het geval moeten worden. Aankleding van het
festivalterrein zal een integraal onderdeel worden van de programmering. Deze ambitie zal
zijn uitwerking moeten gaan krijgen in de organisatie en de begroting. Talent uit Purmerend
zal een belangrijke rol kunnen spelen bij het
verzorgen van de aankleding van het festival.
Hierbij valt te denken aan een samenwerking
met Cultuurhuis Wherelant, of bijvoorbeeld met
de kunstklas van het Jan van Egmond Lyceum.
Organisatie en ontwikkelen
Reuring is een organisatie met vrijwilligers in
de voorbereiding en uitvoering, die wordt aangestuurd door een kleine kern van (deels betaalde) professionals. Ook het bestuur bestaat
uit vrijwilligers. Het bestuur werkt voor het festival als geheel faciliterend en voorwaarden-
scheppend maar kan, indien dit wenselijk of
noodzakelijk wordt geacht, specifiek aandacht
besteden aan de diverse onderdelen van de festivalorganisatie.
De organisatiestructuur is vanuit de historie zo
gegroeid en Reuring is hierover tevreden.
De inzet en het enthousiasme van de vrijwilligers zijn een belangrijk visitekaartje voor het
festival. Eveneens zorgt deze inzet voor een
breed draagvlak binnen de Purmerendse samenleving.
Het financiële zwaartepunt van het festival ligt
bij de programmering, bij de faciliteiten die
nodig zijn om deze te realiseren en bij die zaken
die nodig zijn om het publiek veilig het festival
te laten bezoeken. De beschikbare financiële
middelen worden met grote kennis van zaken
ingezet voor het organiseren van een festival
op een professioneel niveau. Dit maakt dat Reuring onmogelijk door alleen betaalde krachten
zou kunnen worden uitgevoerd.
Reuring wil de komende beleidsperiode investeren in haar vrijwilligersorganisatie. Om zaken
als werving, binding, deskundigheidsbevordering en andere zaken die bijdragen aan het ontwikkelen van de vrijwilligersorganisatie te
kunnen realiseren, zullen fondsaanvragen worden gedaan.
Colofon
Dit beleidsplan is een uitgave van Stichting OKE
(Organisatie Kunst Evenementen)
Redactie
Fred Scheepmaker
Eindredactie
Ariane van Pelt
Fotografie
Evert Ruis, Sander van Ketel,
Raymon de Waal, Han Cozijn
Samenstelling
Anja Nagelkerke
Vormgeving/productie
Fred Smalhout/FACE Communicatie
Reuring Festival
Postbus 772
1440 AB Purmerend
Download