Werkgebied - Sterk Consulting

advertisement
Programma 6 oktober
9.00 - 9.10 uur
Welkom
9.10 - 9.25 uur
Doel en achtergrond KBW
9.25 - 9.45 uur
Het instrument KBW
9.45 - 10.00 uur
Oefenen met de beslisboom
10.00-10.20 uur
Koffie & thee
10.20- 12.00 uur Toepassen KBW-tool – case Haarrijn
12.00-12.15 uur
Afsluiting
Handen en voeten aan
Doelmatigheid
Cursus
Kosten Baten Waterbeheer
kernteam KBW
6 oktober 2010
Programma 6 oktober
13.15 - 13.25 uur
Welkom
13.25 - 13.40 uur
Doel en achtergrond KBW
13.40 - 14.00. uur Het instrument KBW
14.00 - 14.15 uur
Oefenen met de beslisboom
14.15 - 14.30 uur
Koffie & thee
14.30 - 15.45 uur
Toepassen KBW-tool – case Haarrijn
15.45 - 16.00 uur
Afsluiting
Doel en achtergrond KBW
Vraag vanuit het bestuur;
Kwaliteitsverbetering;
Het helpt om de afweging duidelijk te
maken;
Nu alleen bestuurlijk traject;
(ambtelijke fase: voorjaar 2011)
Niet vrijblijvend !
Uitgangspunten
KBW als lust en niet als last !
Doen wat nodig is !
Kennis en kunde binnen HDSR
Structuur aanbrengen in wat we al doen!
Stapsgewijze aanpak
KBW = Kosten Baten Waterbeheer
Doel
het ontwikkelen en het in 2010 geïmplementeerd hebben van
een uniforme en breed gedragen werkwijze die het mogelijk
maakt keuzes in projecten en beleid tegen elkaar af te wegen
op basis van een analyse van kosten en baten.
Doelmatigheid
STORM
Transparant
Aantoonbaar
Faciliteert de besluitvorming
Samenhang KBW -MVO
KBW is een methode om keuzen
tussen projectalternatieven
transparant weer te geven.
Bij het zoeken naar en het kiezen
tussen alternatieven speelt MVO
een belangrijke rol
Kennis en kunde binnen HDSR
KBW -Helpdesk
Het instrument KBW
Het instrument KBW
Doel
het ontwikkelen en het in 2010 geïmplementeerd hebben van
een uniforme en breed gedragen werkwijze die het mogelijk
maakt keuzes in projecten en beleid tegen elkaar af te wegen
op basis van een analyse van kosten en baten.
Keuzes inzichtelijk maken  Projectalternatieven
Afweging in kosten (financiële module)
Afweging in baten (effecten module)
MVO
KBW: een overzicht
1. Wat is KBW?
Handreiking
2. Van toepassing?
3. Welke module?
Beslisboom
Modules
0
1
2
3
Producten KBW: stapelbare modules
Module 0: Beargumenteerd niets doen;
Module 1: Een financiële analyse;
Module 2: Een financiële analyse aangevuld met een kwalitatief beeld van
maatschappelijke effecten;
Module 3: Een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA).
Complexiteit methode
Module 3

Module 2
Module 1
Module 0
Frequentie toepassing



Module 0: geen analyse
beargumenteerd geen KBW analyse;
Wanneer:
Er zijn beperkte financiële consequenties;
Er zijn geen maatschappelijke effecten;
De alternatieven zijn al gecommuniceerd
of alternatieven zijn niet mogelijk
(bijvoorbeeld in onderhoudsplannen).
Er is bewust afgezien van het ontwikkelen van projectalternatieven uitvoeren van verdere KBW
modules omdat..
Module 1: financiële module
Module 1:
Financiële analyse;
Kosten
0-Alternatief
Alternatief 1
euro x 1.000
euro x 1.000
Initiële investeringen
100
140
Jaarlijkse kosten
15
7
Omschrijving type investering
Investeringen
Wanneer:
Jaren
Euro * 1.000
100.000
1
….
100.000
1
….
100.000
1
….
2.000.000
25
….
0
0
….
0
0
2.300.000
108
Een investeringsproject.
Alternatieven
12 / niets doen
Geen maatsch. effecten
Kapitaalslasten
Omschrijving
Totaal
euro x 1.000
Beheer en
onderhoud Jaarlijkse
kosten
Inhoudelijke
afspraken
maken.
(jaarlijks)
Afschrijvingstermijn
Euro * 1.000
Alternatief 2
Euro * 1.000
Euro * 1.000
BTW;
100.000
10.000
Indexatie;
100.000
10.000
Kosten
eigen
uren;
100.000
10.000
Afschrijftermijnen;
123.100
50.000
Beheeren
onderhoudskosten;
0
0
etc. 0
0
423.100
80.000
110.000
110.000
110.000
173.100
0
0
503.100
Module 2: module 1 +effectentabel
Module 2:
financiële analyse +
effectentabel;
Wanneer:
Kosten
Kosten
0-alternatief
0-alternatief
euro
euro xx 1.000
1.000
Initiële
Initiële investeringen
investeringen
Jaarlijkse
Jaarlijkse kosten
kosten
Een investeringsproject of een
onderzoeksvoorstel
Alternatieven / niets doen
Maatschappelijke effecten
relevant
Opstellen maatschappelijke
effectentabel
Alternatief 1
Alternatief 2
euro x 1.000
euro x 1.000
8.650
7.700
597
558
Effecten
Effecten
0-alternatief
0-alternatief
Alternatief 1
Alternatief 2
Doelen
Doelen HDSR
HDSR
veilige
veilige dijken
dijken
voldoende
voldoende water
water
schoon
schoon water
water
landschap
landschap en
en beleving
beleving
waterketen
waterketen
klimaat
klimaat
leefomgeving
leefomgeving
energie
energie
+
+
+
+
n.v.t.
n.v.t.
+
-
++
+
+
+
n.v.t.
n.v.t.
+
+
Overige
Overige effecten
effecten
economie
economie
risico
risico
imago
imago waterschap
waterschap
anders
anders ……..
……..
n.v.t.
n.v.t.
++
n.v.t.
++
n.v.t.
Nul alternatief wettelijk niet opportuun
Module 3: MKBA
Module 3:
Maatschappelijke kosten- batenanalyse;
Wanneer:
Een investeringsproject of een
onderzoeksvoorstel.
Alternatieven / niets doen
Grote maatschappelijke effecten
Maatschappelijke effecten worden in geld
uitgedrukt.
Uitvoeren maatschappelijke kostenbatenanalyse.
Sporadisch + specialistisch = uitbesteden
KBW: een overzicht
1. Wat is KBW?
Handreiking
2. Van toepassing?
3. Welke module?
Beslisboom
Modules
0
1
2
3
Module 0: beargumenteerd KBW niet
toepassen
1. Staat u voor een beslissing met geldelijke en/of maatschappelijke gevolgen?
Nee
Ja
Volg het bestuurlijk spoor indien
u hiervoor naar het bestuur moet
Volg het ambtelijk spoor indien
u hiervoor niet naar het bestuur moet
Bestuurlijk spoor (fase 1)
Ambtelijk spoor (fase 2)
2. Moet er geld worden vrijgegeven
door het bestuur?
Ja
2. Moet er geld worden vrijgegeven
door afdeling of dir.?
Nee
Ga naar vraag 3
Voer i.i.g. module 1 uit
Ja < 35 K werken
Ja > 20K diensten
Ja > 35K werken
Ja > 20 K diensten
Voer i.i.g. module 1 uit
KBW via opdrachtbon
Adm. verankering
in bonnen
3. Zijn maatschappelijke belangen aan
de orde?
3. Zijn maatschappelijke belangen aan
de orde?
Ja
Nee
Ja
- als vraag 2 is nee: KBW
module 0
- als vraag 2 is ja: module 1
Module
2 module 2 uit
Voer
i.i.g.
Nee
Beperk u tot module 1
Module
2 module 2 uit
Voer
i.i.g.
Adm. verankering
in bonnen
Adm. verankering
in bestuursvoorstel
4. Is het in geld uitdrukken van
maatschappelijke effecten van belang?
Ja
4. Is het in geld uitdrukken van
maatschappelijke effecten van belang?
Nee
Ja
Module
2
Voer module
3 uit
Beperk u tot module 2
Adm. verankering
in bestuursvoorstel
Adm. verankering
in bestuursvoorstel
Module
2
Voer
module
3 uit
Adm. verankering
in aanbest..beleid
Nee
Beperk u tot module 2
Adm. verankering
in bonnen
3 oefeningen
1. Aanschaf Koffie Max Havelaar
2. Verplaatsen RWZI Utrecht
3. Visvriendelijke pomp of vijzel?
Welke module pas ik toe?
Een oefening
KOFFIE & THEE
Download