AUWA-Veiligheidsinformatieblad-Waschstraße-Spezial

advertisement
40.1.9
Bladzijde: 1/9
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 26.05.2015
*
Versienummer 2
Herziening van: 26.05.2015
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1 Productidentificatie
Handelsnaam:
Waschstraße Spezial Hochglanzpolish
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en foutief gebruik
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Gebruiksgebied
SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
Productcategorie PC35 Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)
Procescategorie PROC11 Spuiten buiten industriële omgevingen
Categorie vrijmaking in het milieu ERC8a Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen
Toepassing van de stof / van de bereiding waxbehandeling
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Fabrikant/leverancier:
AUWA-Chemie GmbH
Argonstraße 7
86153 Augsburg / DUITSLAND
Telefoon: +49-(0)821-55 84 2900
Fax: +49-(0)821-55 84 2914
Homepage: www.auwa.de
nationale contactpunten
WashTec Benelux BV
Radonstraat 9
NL-2718 SV Zoetermeer
Tel. +31-79 368 37 04
Fax +31-79 368 37 09
www.washtec.nl
Inlichtingengevende sector:
Technische informatie
Veiligheidsinformatieblad
[email protected]
[email protected]
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
+49 (0) 89-19240 (24h) (alleen in het engels)
Telefoonnummer NVIC: 030-2748888. Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.
*
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1 Indeling van de stof of het mengsel
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
2.2 Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
Gevarenpictogrammen
GHS07
(Vervolg op blz. 2)
NL
40.1.9
Bladzijde: 2/9
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 26.05.2015
Handelsnaam: Waschstraße
Versienummer 2
Herziening van: 26.05.2015
Spezial Hochglanzpolish
(Vervolg van blz. 1)
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanbevelingen
P280
Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende gegevens:
het mengsel bestaat voor 7,5 procent uit een of meerbestanddelen waarvan de toxiciteit niet bekend is
bevat 7,5 % bestanddelen waarvan het gevaar voor het aquatisch milieu niet bekend is
2.3 Andere gevaren
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
PBT: Niet bruikbaar.
zPzB: Niet bruikbaar.
*
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.2 Mengsels
Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
Gevaarlijke inhoudstoffen:
EC-nummer: 931-296-8
C8-18 (even numbered) Alkylamidopropylbetain
Reg.nr.: 01-2119488533-30-xxxx CAS 61789-40-0
5-<10%
Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 68439-46-3
Alcohol Ethoxylate
1-<3%
Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302
CAS: 5131-66-8
EINECS: 225-878-4
Reg.nr.: 01-2119475527-28
3-butoxy-2-propanol
1-<3%
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
aminofunktionelles Dimethylsiloxan
1-<3%
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
SVHC
Bevat geen of < 0,1 % stoffendie genoemd zijn in de SVHC-lijst (Candidate List of Substances of Very High Concern for
authorisation).
Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia / Etikettering van gehalten
Parfums
amfotere oppervlakteactieve stoffen
5 - 15%
niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
< 5%
Aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts raadplegen.
(Vervolg op blz. 3)
NL
40.1.9
Bladzijde: 3/9
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 26.05.2015
Handelsnaam: Waschstraße
Versienummer 2
Herziening van: 26.05.2015
Spezial Hochglanzpolish
(Vervolg van blz. 2)
Na huidcontact:
Met warm water afspoelen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.
Na oogcontact: Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.
Na inslikken:
Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen.
Mond spoelen en overvloedig water drinken.
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Veiligheidsinformatieblad de arts ter beschikking stellen.
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1 Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.
Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Koolmonoxyde (CO)
Stikoxyde (NOx)
Onverbrande koolwaterstoffen.
5.3 Advies voor brandweerlieden
Speciale beschermende kleding:
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.
Ontploffings- en brandgassen niet inademen.
Volledig beschermende overall aantrekken.
Verdere gegevens
De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.
De brandresten en het besmette bluswater moeten overeenkomstig de overheidsvoorschriften worden geborgen.
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Bijzonder slipgevaar als gevolg van het uitgelopen/gemorste produkt.
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.
NL
(Vervolg op blz. 4)
40.1.9
Bladzijde: 4/9
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 26.05.2015
Handelsnaam: Waschstraße
Versienummer 2
Herziening van: 26.05.2015
Spezial Hochglanzpolish
(Vervolg van blz. 3)
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslag:
Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:
Het binnendringen in de grond beslist vermijden.
Enkel tanks gebruiken die speciaal voor het produkt/de stof toegelaten zijn.
Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Gescheiden van oxydatiemiddelen bewaren.
Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Tank op een goed geventileerde plaats bewaren.
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
7.3 Specifiek eindgebruik Zie hoofdstuk 1.2
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Zorg voor een adequate ventilatie op de werkplek.
8.1 Controleparameters
Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden
gecontroleerd moeten worden.
Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Aanraking met de ogen vermijden.
Ademhalingsbescherming: Niet noodzakelijk.
Handbescherming:
Veiligheidshandschoenen
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
Handschoenmateriaal
Bij vol contact: Butyl rubber, >480 min (EN 374).
Bij sproei contact: Butylgummi, >120 min (EN 374).
Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
(Vervolg op blz. 5)
NL
40.1.9
Bladzijde: 5/9
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 26.05.2015
Handelsnaam: Waschstraße
Versienummer 2
Herziening van: 26.05.2015
Spezial Hochglanzpolish
(Vervolg van blz. 4)
Oogbescherming:
Nauw aansluitende veiligheidsbril
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Algemene gegevens
Voorkomen:
Vorm:
Kleur:
Reuk:
Geurdrempelwaarde:
Vloeistof
Gekleurd
Karakteristiek
Niet bepaald.
pH-waarde bij 20 °C:
8,5
Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik:
Kookpunt/kookpuntbereik:
Niet bepaald.
Niet bepaald.
Vlampunt:
> 60 °C
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):
Niet bruikbaar.
Ontstekingstemperatuur:
Ontbindingstemperatuur:
Niet bepaald.
Zelfonsteking:
Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
Ontploffingsgevaar:
Niet bepaald.
Ontploffingsgrenzen:
Onderste:
Bovenste:
Dampspanning:
Dichtheid bij 20 °C:
Relatieve dichtheid
Dampdichtheid
Verdampingssnelheid
niet toepasselijk
niet toepasselijk
Niet bepaald.
1 g/cm³
Niet bepaald.
Niet bepaald.
Niet bepaald.
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water:
Volledig mengbaar.
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald.
Viscositeit
Dynamisch:
Kinematisch:
VOC (EG)
Niet bepaald.
Niet bepaald.
0,28 %
(Vervolg op blz. 6)
NL
40.1.9
Bladzijde: 6/9
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 26.05.2015
Handelsnaam: Waschstraße
Versienummer 2
Herziening van: 26.05.2015
Spezial Hochglanzpolish
(Vervolg van blz. 5)
9.2 Overige informatie
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1 Reactiviteit Stabiel bij gebruik volgens de voorschriften.
10.2 Chemische stabiliteit
Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.
*
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1 Informatie over toxicologische effecten
Geen testgegevens beschikbaar voor het mengsel. Voor het mengsel werden de relevante geschatte waarden van de acute toxiciteit
(ATE) uit de toxiciteitsgegevens van de grondstoffen en (indien vereist) uit het voormengsel berekend. Bovendien werden daarop de
toxiciteitsgegevens voor relevante grondstoffen aangegeven. ATE=acute toxiciteitsschatting
Acute toxiciteit:
Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:
Oraal
ATEmix
>5000 mg/kg (-)
Dermaal ATEmix
>5000 mg/kg (-)
Inhalatief ATEmix, berekend voor stoffen/nevel. >5 mg/l (-)
C8-18 (even numbered) Alkylamidopropylbetain
CAS 61789-40-0
Oraal
LD50
>8000 mg/kg (rat) (OECD 401)
68439-46-3 Alcohol Ethoxylate
Oraal
LD50
300,1-2000 mg/kg (rat)
Dermaal LD50
2000,1-5000 mg/kg (rabbit)
Inhalatief LC50/4 h
20,1 mg/l (rat)
5131-66-8 3-butoxy-2-propanol
Oraal
LD50
3300 mg/kg (rat)
Dermaal LD50
>2000 mg/kg (rat)
Inhalatief LC50/4 h
>651 mg/l (rat)
Primaire aandoening:
op de huid: Geen testgegevens beschikbaar voor het mengsel.
aan het oog: Geen testgegevens beschikbaar voor het mengsel.
Overgevoeligheid: Geen effect van overgevoeligheid bekend.
Aanvullende toxicologische informatie:
Irriterend
De toxicologische gegevens zijn de ingrediënten beestimmt voor medische professionals, experts op het gebied van gezondheid en
veiligheid en Toxikolgen. De gegevens van de bestanddelen die door de fabrikanten van grondstoffen.
Resultaat van de test: OECD 437: "het is niet bijtend voor de ogen" (Datum: 21-07-2014) (extrapolatieprincipes - bridging principle).
Indeling: H319
(Vervolg op blz. 7)
NL
40.1.9
Bladzijde: 7/9
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 26.05.2015
Handelsnaam: Waschstraße
Versienummer 2
Herziening van: 26.05.2015
Spezial Hochglanzpolish
(Vervolg van blz. 6)
CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)
Uit het geheel van de informatie over de grondstoffen blijkt niet dat de werking van het mengsel mogelijk kankerverwekkend zou zijn,
veranderingen aan het erfelijke materiaal zou kunnen veroorzaken of de voortplanting in gevaar zou kunnen brengen
*
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1 Toxiciteit
Aquatische toxiciteit:
C8-18 (even numbered) Alkylamidopropylbetain
CAS 61789-40-0
EC50 (72 h) 1,5 mg/l (algae) (DIN 38412 T.9)
EC50, 48 h 6,5 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)
LC50 (96h) 1,11 mg/l (fish) (OECD 203)
NOEC, 21 d 0,32 mg/l (daphnia magna) (OECD 211)
68439-46-3 Alcohol Ethoxylate
EC50 (72 h) 1,1-10 mg/l (algae)
EC50, 48 h 1,1-10 mg/l (daphnia magna)
LC50 (96h) 1,1-10 mg/l (fish)
5131-66-8 3-butoxy-2-propanol
EC50, 48 h >1000 mg/l (daphnia magna)
LC50 (96h) >560 mg/l (fish)
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
Die wasactieve stoffen in het product voldoen aan de wet over de milieuvriendelijkheid van was- en reinigingsmiddelen en zijn
biologisch afbreekbaar.
12.3 Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Verdere ecologische informatie:
Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Weinig schadelijk voor water levende organismen.
Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water
Het produkt kan in zuiveringsinstallaties schuimvorming veroorzaken.
Met de best beschikbare technieken behandelen alvorens in het riool of het aquatisch milieu
te lozen.
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
PBT: Het mengsel bevat geen PBT stof. (PBT=persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen ).
zPzB: Het mengsel bevat geen vPvB stof. (vPvB=zeer persistente en sterk bioaccumulerende stoffen (zPzB)).
12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Aanbeveling:
Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
Productresten dienen te worden afgevoerd met inachtneming van de Richtlijn betreffende afvalstoffen 2008/98/EG alsook volgens
nationale en regionale voorschriften. Voor dit product kann geen afvalstoffencode volgens de Europese afvalcatalogus (EWC)
worden
bepaald, aangezien pas door het gebruiksdoel bij de verbruiker een toewijzing mogelijk wordt. De afvalstoffencode dient binnen de
(Vervolg op blz. 8)
NL
40.1.9
Bladzijde: 8/9
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 26.05.2015
Handelsnaam: Waschstraße
Versienummer 2
Herziening van: 26.05.2015
Spezial Hochglanzpolish
(Vervolg van blz. 7)
EU
in overleg met de verwijderaar te worden bepaald.
Europese afvalcatalogus (aanbevolen)
07 06 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
Niet gereinigde verpakkingen:
Aanbeveling:
Besmette verpakkingen moeten optimaal leeggemaakt worden; ze kunnen vervolgens na adequate reiniging opnieuw gebruikt
worden.
Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof zelf verwijderd worden.
Afvalstoffensleutel-Nr. (aanbevolen) 150110*
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
14.1 VN-nummer
ADR, ADN, IMDG, IATA
Niet van toepassing
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
ADR, ADN, IMDG, IATA
Niet van toepassing
14.3 Transportgevarenklasse(n)
ADR, ADN, IMDG, IATA
klasse
Niet van toepassing
14.4 Verpakkingsgroep:
ADR, IMDG, IATA
Niet van toepassing
14.5 Milieugevaren:
Marine pollutant:
Neen
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Niet bruikbaar.
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij
MARPOL 73/78 en de IBC-code
Niet bruikbaar.
VN "Model Regulation":
*
-
RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
Het product valt niet onder de exportnotificatie EG 649/2012.
Het product valt niet onder de conventie met betrekking tot chemische waqpens (CCW)
Het product valt niet onder de EG VO 1382/2014 (Dual Use).
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
geen der bestanddelen staat op de lijst.
SZW-lijst van mutagene stoffen
geen der bestanddelen staat op de lijst.
(Vervolg op blz. 9)
NL
40.1.9
Bladzijde: 9/9
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 26.05.2015
Handelsnaam: Waschstraße
Versienummer 2
Herziening van: 26.05.2015
Spezial Hochglanzpolish
(Vervolg van blz. 8)
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid
geen der bestanddelen staat op de lijst.
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling
geen der bestanddelen staat op de lijst.
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding
geen der bestanddelen staat op de lijst.
DE VERORDENINGEN VAN HET
VERVOER
ADR (2015), IMDG (2013 Amdt. 36-12), IATA (2015 56. edition)
Nationale voorschriften:
Gevaarklasse v. water: Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Saneringsinspanning B
15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:
Voor mengsels is er geen Een chemische veiligheidsbeoordeling van de stof vereist.
Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.
*
RUBRIEK 16: Overige informatie
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen
en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.
Artikelnummer: 177-69 WS
Relevante zinnen
H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Zie hoofdstuk 2
Resultaat van de test: OECD 437: "het is niet bijtend voor de ogen" (Datum: 21-07-2014) (extrapolatieprincipes - bridging principle).
Indeling: H319
Blad met gegevens van de afgifte-sector:
AUWA Chemie GmbH
Argonstraße 7
86153 Augsburg
Afkortingen en acroniemen:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3
* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd
NL
Download