AUWA-Veiligheidsinformatieblad-Fastcleaneco-NL

advertisement
37.1.16
Bladzijde: 1/9
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 08.11.2013
*
Versienummer 3
Herziening van: 08.11.2013
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1 Productidentificatie
Handelsnaam:
fastclean eco
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en foutief gebruik
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Toepassing van de stof / van de bereiding Voorreinigingsmiddel
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Fabrikant/leverancier:
AUWA-Chemie GmbH
Argonstraße 7
86153 Augsburg / DUITSLAND
Telefoon: +49-(0)821-55 84 2900
Fax: +49-(0)821-55 84 2914
Homepage: www.auwa.de
Inlichtingengevende sector:
Technische informatie
Veiligheidsinformatieblad
[email protected]
[email protected]
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: +49 (0) 89-19240 (24h) (alleen in het engels)
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1 Indeling van de stof of het mengsel
Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG
Xi; Irriterend
R38-41:
Irriterend voor de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel.
2.2 Etiketteringselementen
Kentekening volgens EEG-richtlijnen:
Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt:
Xi Irriterend
R-zinnen:
38 Irriterend voor de huid.
41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
S-zinnen:
26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
39 Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.
2.3 Andere gevaren
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
PBT: Niet bruikbaar.
(Vervolg op blz. 2)
NL
37.1.16
Bladzijde: 2/9
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 08.11.2013
Handelsnaam: fastclean
Versienummer 3
Herziening van: 08.11.2013
eco
(Vervolg van blz. 1)
zPzB: Niet bruikbaar.
*
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.2 Mengsels
Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
Gevaarlijke inhoudstoffen:
EC-nummer: 931-296-8
C8-18 (even numbered) Alkylamidopropylbetain
Reg.nr.: 01-2119488533-30-xxxx Xi R41
1-<5%
Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
Reg.nr.: 01-2119457892-27
natriumhydroxide
C R35
1-<5%
Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Alkylamine, ethoxylated
Xn R22; Xi R36; N R50
1-<5%
Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302
EC-nummer: 931-292-6
Reg.nr.: 01-2119490061-47
Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides
Xn R22; Xi R38-41; N R50
<1%
Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302;
Skin Irrit. 2, H315
Fatty amine derivative
C R35; Xn R22; N R50
<1%
Skin Corr. 1A, H314; Aquatic Acute 1, H400; Acute Tox. 4, H302
SVHC
Bevat geen of < 0,1 % stoffendie genoemd zijn in de SVHC-lijst (Candidate List of Substances of Very High Concern for
authorisation).
Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia / Etikettering van gehalten
amfotere oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
< 5%
Aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts raadplegen.
Na huidcontact:
Met warm water afspoelen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.
Na oogcontact: Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.
Na inslikken:
Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen.
Mond spoelen en overvloedig water drinken.
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Veiligheidsinformatieblad de arts ter beschikking stellen.
NL
(Vervolg op blz. 3)
37.1.16
Bladzijde: 3/9
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 08.11.2013
Handelsnaam: fastclean
Versienummer 3
Herziening van: 08.11.2013
eco
(Vervolg van blz. 2)
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1 Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen:
Produkt zelf brandt niet.
Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Koolmonoxyde (CO)
Stikoxyde (NOx)
Onverbrande koolwaterstoffen.
Gevaar voor vorming van toxische pyrolyseprodukten.
5.3 Advies voor brandweerlieden
Speciale beschermende kleding:
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.
Volledig beschermende overall aantrekken.
Verontreinigd bluswater gescheiden inzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.
Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke
voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden.
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Bijzonder slipgevaar als gevolg van het uitgelopen/gemorste produkt.
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Enkel in goed geventileerde omgevingen gebruiken.
Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslag:
Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:
Loogbestendige vloer voorzien.
Het binnendringen in de grond beslist vermijden.
Enkel tanks gebruiken die speciaal voor het produkt/de stof toegelaten zijn.
Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:
Gescheiden van oxydatiemiddelen bewaren.
Niet bewaren met zuren.
Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Tank op een goed geventileerde plaats bewaren.
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Opslagklasse: 12
(Vervolg op blz. 4)
NL
37.1.16
Bladzijde: 4/9
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 08.11.2013
Handelsnaam: fastclean
Versienummer 3
Herziening van: 08.11.2013
eco
(Vervolg van blz. 3)
7.3 Specifiek eindgebruik Zie hoofdstuk 1.2
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Zorg voor een adequate ventilatie op de werkplek.
8.1 Controleparameters
Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden
gecontroleerd moeten worden.
Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Aanraking met de huid vermijden.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Ademhalingsbescherming: Niet noodzakelijk.
Handbescherming:
Veiligheidshandschoenen
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
Handschoenmateriaal
Bij vol contact: Nitrilrubber, >480 min (EN 374).
Bij sproei contact: Nitrilrubber, >480 min (EN 374).
Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
Oogbescherming:
Nauw aansluitende veiligheidsbril
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Algemene gegevens
Voorkomen:
Vorm:
Kleur:
Reuk:
Geurdrempelwaarde:
Vloeibaar
Helder
Karakteristiek
Niet bepaald.
pH-waarde bij 20 °C:
13
Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik:
Niet bepaald.
(Vervolg op blz. 5)
NL
37.1.16
Bladzijde: 5/9
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 08.11.2013
Handelsnaam: fastclean
Versienummer 3
Herziening van: 08.11.2013
eco
(Vervolg van blz. 4)
Kookpunt/kookpuntbereik:
Niet bepaald.
Vlampunt:
Niet bruikbaar.
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):
Niet bruikbaar.
Ontstekingstemperatuur:
Ontbindingstemperatuur:
Niet bepaald.
Zelfonsteking:
Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
Ontploffingsgevaar:
Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
Ontploffingsgrenzen:
Onderste:
Bovenste:
Dampspanning:
Dichtheid bij 20 °C:
Relatieve dichtheid
Dampdichtheid
Verdampingssnelheid
niet toepasselijk
niet toepasselijk
Niet bepaald.
1,1 g/cm³
Niet bepaald.
Niet bepaald.
Niet bepaald.
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water:
Volledig mengbaar.
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald.
Viscositeit
Dynamisch:
Kinematisch:
VOC (EG)
9.2 Overige informatie
Niet bepaald.
Niet bepaald.
0,00 %
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1 Reactiviteit Stabiel bij gebruik volgens de voorschriften.
10.2 Chemische stabiliteit
Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties
Reacties met oxydatiemiddelen.
Reacties met zuren.
10.4 Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.
*
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1 Informatie over toxicologische effecten
Geen testgegevens beschikbaar voor het mengsel. Toxicologische gegevens voor de grondstoffen als volgt.
Acute toxiciteit:
Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:
C8-18 (even numbered) Alkylamidopropylbetain
Oraal
LD50 >8000 mg/kg (rat) (OECD 401)
(Vervolg op blz. 6)
NL
37.1.16
Bladzijde: 6/9
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 08.11.2013
Handelsnaam: fastclean
Versienummer 3
Herziening van: 08.11.2013
eco
(Vervolg van blz. 5)
1310-73-2 natriumhydroxide
Oraal
LD50 2000 mg/kg (rat)
Alkylamine, ethoxylated
Oraal
LD50 >500 - 2000 mg/kg (rat)
Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides
Oraal
LD50 1064 mg/kg (rat)
Dermaal LD50 >2000 mg/kg (rat)
Fatty amine derivative
Oraal
LD50 >300-2000 mg/kg (rat)
Primaire aandoening:
op de huid:
OECD 431, GLP: niet-corrosieve. Datum: 20120612
Geen testgegevens beschikbaar voor het mengsel.
aan het oog:
Sterk prikkelend effect met gevaar voor ernstige oogbeschadiging.
Geen testgegevens beschikbaar voor het mengsel.
Overgevoeligheid: Geen effect van overgevoeligheid bekend.
Aanvullende toxicologische informatie:
OECD 431, GLP: niet-corrosieve. Datum: 20120612
Het produkt vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de EG voor toebereidingen
in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:
Irriterend
De toxicologische gegevens zijn de ingrediënten beestimmt voor medische professionals, experts op het gebied van gezondheid en
veiligheid en Toxikolgen. De gegevens van de bestanddelen die door de fabrikanten van grondstoffen.
*
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1 Toxiciteit
Aquatische toxiciteit:
C8-18 (even numbered) Alkylamidopropylbetain
EC50 (72 h) 1,5 mg/l (algae) (DIN 38412 T.9)
EC50, 48 h 6,5 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)
LC50 (96h) 1,11 mg/l (fish) (OECD 203)
NOEC, 21 d 0,32 mg/l (daphnia magna) (OECD 211)
1310-73-2 natriumhydroxide
LC50 (48 h) 133 mg/l (fish)
Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides
EC50 (72 h) 0,266 mg/l (algae)
EC50, 48 h 3,1 mg/l (daphnia magna)
LC50 (96h) 3,46 mg/l (fish)
NOEC, 21 d 0,7 mg/l (daphnia magna)
Fatty amine derivative
LC50 (96h) 0,1 - 1 mg/l (fish)
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
Die wasactieve stoffen in het product voldoen aan de wet over de milieuvriendelijkheid van was- en reinigingsmiddelen en zijn
biologisch afbreekbaar.
12.3 Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
(Vervolg op blz. 7)
NL
37.1.16
Bladzijde: 7/9
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 08.11.2013
Handelsnaam: fastclean
Versienummer 3
Herziening van: 08.11.2013
eco
(Vervolg van blz. 6)
Verdere ecologische informatie:
Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL) 7: Vergiftig voor in het water levende organismen.
Wegspoelen van grotere hoeveelheden in rioleringen of waterlopen kan tot een stijging van de pH-waarde leiden. Een hoge pHwaarde beschadigt in het water levende organismen. In de verdunning van de toepassingsconcentratie vermindert de pH-waarde
aanzienlijk, zodat na het gebruik van het product het afvalwater dat in de riolering geraakt maar een gering gevaar vormt voor het
water.
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
PBT: Niet bruikbaar.
zPzB: Niet bruikbaar.
12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Aanbeveling:
Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
Productresten dienen te worden afgevoerd met inachtneming van de Richtlijn betreffende afvalstoffen 2008/98/EG alsook volgens
nationale en regionale voorschriften. Voor dit product kann geen afvalstoffencode volgens de Europese afvalcatalogus (EWC)
worden
bepaald, aangezien pas door het gebruiksdoel bij de verbruiker een toewijzing mogelijk wordt. De afvalstoffencode dient binnen de
EU
in overleg met de verwijderaar te worden bepaald.
Europese afvalcatalogus (aanbevolen)
07 06 01* waterige wasvloeistoffen en moederlogen
Niet gereinigde verpakkingen:
Aanbeveling:
Afvalstoffensleutel-Nr. (aanbevolen) 150110*
Besmette verpakkingen moeten optimaal leeggemaakt worden; ze kunnen vervolgens na adequate reiniging opnieuw gebruikt
worden.
Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof zelf verwijderd worden.
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
14.1 VN-nummer
ADR, ADN, IMDG, IATA
Niet van toepassing
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
ADR, ADN, IMDG, IATA
Niet van toepassing
14.3 Transportgevarenklasse(n)
ADR, ADN, IMDG, IATA
klasse
Niet van toepassing
14.4 Verpakkingsgroep:
ADR, IMDG, IATA
Niet van toepassing
14.5 Milieugevaren:
Marine pollutant:
Neen
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Niet bruikbaar.
(Vervolg op blz. 8)
NL
37.1.16
Bladzijde: 8/9
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 08.11.2013
Handelsnaam: fastclean
Versienummer 3
Herziening van: 08.11.2013
eco
(Vervolg van blz. 7)
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij
MARPOL 73/78 en de IBC-code
Niet bruikbaar.
VN "Model Regulation":
-
RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
geen der bestanddelen staat op de lijst.
SZW-lijst van mutagene stoffen
geen der bestanddelen staat op de lijst.
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid
geen der bestanddelen staat op de lijst.
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling
geen der bestanddelen staat op de lijst.
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding
geen der bestanddelen staat op de lijst.
Kentekening volgens EEG-richtlijnen:
1967/548 (1999/45); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (Reach);
1272/2008; 75/324/EEG (2008/47/EG); 453/2010/EG
DE VERORDENINGEN VAN HET
VERVOER
ADR (2011); IMDG-Code (2011, 35. Amdt.); IATA-DGR (2011).
Nationale voorschriften:
Gevaarklasse v. water: Waterbezwaarlijkheid (NL) 7: Saneringsinspanning B
15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.
*
RUBRIEK 16: Overige informatie
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen
en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.
Artikelnummer: 148-2
Relevante zinnen
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
R22
R35
R36
R38
R41
Schadelijk bij opname door de mond.
Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Irriterend voor de ogen.
Irriterend voor de huid.
Gevaar voor ernstig oogletsel.
(Vervolg op blz. 9)
NL
37.1.16
Bladzijde: 9/9
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 08.11.2013
Handelsnaam: fastclean
Versienummer 3
Herziening van: 08.11.2013
eco
(Vervolg van blz. 8)
R50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Voorlopige indeling voor informatie.
GHS05 corrosie
Met. Corr.1 H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
Eye Dam. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.
Blad met gegevens van de afgifte-sector:
AUWA Chemie GmbH
Argonstraße 7
86153 Augsburg
Afkortingen en acroniemen:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd
NL
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards