Module B

advertisement
STANDAARDCONTRACT
Individuele INCO-beurzen voor jonge onderzoekers uit ontwikkelingslanden
1
CONTRACT NR.
De Europese Gemeenschap, hierna "de Gemeenschap" genoemd, vertegenwoordigd door de Commissie
van de Europese Gemeenschappen, hierna "de Commissie" genoemd, die voor de ondertekening van deze
overeenkomst wordt vertegenwoordigd door [de Heer (nader aan te vullen)], [Mevrouw (nader aan te
vullen)], Directeur-generaal van [naam van het DG] of [zijn] [haar] gevolmachtigde vertegenwoordiger,
enerzijds
en
[Naam van de contractant] ([afkorting]) ("de contractant"), gevestigd in [naam van het land en volledig
adres], vertegenwoordigd door zijn statutaire/wettelijke/gevolmachtigde vertegenwoordiger(s), [de
Heer/Mevrouw [nader aan te vullen], [functie]], [de Heer/Mevrouw [nader aan te vullen], [functie]],
anderzijds,
(hierna gezamenlijk "de contractsluitende partijen" te noemen)
ZIJN OVEREENGEKOMEN, dat een project,"[naam van het project]" genoemd, uit hoofde van het
specifieke programma voor onderzoek en technologische ontwikkeling "bevestiging van de internationale
rol van het communautaire onderzoek (1998-2002)1" hierna het "specifieke programma" genoemd, volgens
de onderstaande bepalingen wordt uitgevoerd.
1
PB L L64 van 12.3.1999, blz. 78.
2
Artikel 1 - Voorwerp
1.
Dit contract betreft de uitvoering door de bursaal2 van hetzij onderzoekwerkzaamheden teneinde
aldus een opleiding te ontvangen, hetzij een bepaald experiment of een bepaalde studie die niet kan
worden uitgevoerd in zijn of haar instituut van herkomst. De naam van de bursaal is vermeld in
bijlage I.
2.
Derhalve verbindt de contractant jegens de Gemeenschap tot de goede uitvoering van het in bijlage I
vermelde project getiteld [naam van het project] (hierna het "project" genoemd) op de voorwaarden
van het onderhavige contract. Dit project wordt uitgevoerd in het kader van het OTO-project dat
voorwerp is van contract nr. [....] en waaraan de contractant deelneemt.
3.
Daartoe sluit hij voor het begin van het project een overeenkomst met de bursaal waarin de
voorwaarden voor de uitvoering van het project overeenkomstig het bepaalde in bijlage II zijn
neergelegd.
Artikel 2 - Duur
1.
Onverminderd artikel 4, lid 5 van bijlage II bij dit contract is de duur van het project vastgesteld op
[aantal] maanden, te rekenen vanaf de aanvangsdatum van het project die schriftelijk door de
contractant aan de Commissie wordt meegedeeld. De duur van het project kan niet worden verlengd.
2.
Het onderhavige contract wordt van kracht zodra het door de contractsluitende partijen is
ondertekend, op voorwaarde dat contract nr. [...] door alle daaraan deelnemende partijen is
ondertekend. De aanvangsdatum van het project is ten vroegste de datum waarop het contract van
kracht wordt en ten laatste [6] [aantal]3 maanden na deze datum.
Het contract is voltooid op de datum van de overmaking van de laatste betaling van de financiële
bijdrage van de Gemeenschap. Echter,
-
de artikelen 5, 6 en 8 van dit contract,
- artikel 2, lid 2, onder g) en i) () en (), artikel 3, lid 1, onder i) () en (), artikel 4, leden 3 en 4,
artikel 5, lid 5, artikel 6, de artikelen 8 tot en met 10 en artikel 12 van bijlage II bij dit contract
blijven na de voltooiingsdatum van toepassing, binnen de in de genoemde artikelen gestelde
beperkingen.
Artikel 3 - Financiële bijdrage van de Gemeenschap
1.
Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, lid 5 van bijlage II bij dit contact wordt het project
door de Gemeenschap gefinancierd met een forfaitair bedrag van [bedrag in cijfers] euro ([bedrag in
letters] euro), welk bedrag overeenkomstig artikel 11 van bijlage II bij dit contract aan de bursaal
wordt betaald.
2
De cursief gedrukte termen worden gebruikt volgens de definitie die daarvan wordt gegeven in artikel 1 van bijlage II
bij het onderhavige contract
3
De termijn is standaard zes maanden, maar kan langer zijn.
3
2.
De financiële bijdrage van de Gemeenschap aan het project wordt als volgt op de in artikel 4 van
bijlage II bij dit contract bepaalde wijze op de volgende bankrekening van de contractant
overgemaakt:
[bankgegevens van de contractant]
 een voorschot van [percentage4] % ;
 het saldo van de totale bijdrage van de Gemeenschap (ingehouden waarborg van [percentage] %).
Artikel 4 - Bij de Commissie in te dienen projectprestaties
1.
De uit hoofde van dit contract vereiste verslagen en aanvragen om betaling worden door de
contractant respectievelijk in [aantal invullen] exemplaren en in [aantal invullen] exemplaren
ingediend overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van bijlage II bij dit contract. De verslagen worden
in het [taal invullen] opgesteld.
In bijlage I wordt in voorkomend geval het aantal exemplaren bepaald en de taal waarin de andere
projectprestaties moeten worden opgesteld.
2.
Het verzoek om betaling van het voorschot wordt uiterlijk [aantal] dagen na de aanvangsdatum van
het project bij de Commissie ingediend.
3.
Het wetenschappelijke verslag en het financiële verslag bestrijken de duur van het project. Wanneer
de datum waarop de werkzaamheden worden beëindigd vóór het verstrijken van de duur van het
project ligt, bestrijken het wetenschappelijke verslag en het financiële verslag de periode tot aan deze
datum.
4.
In voorkomend geval bestrijken de andere projectprestaties de in bijlage I bij dit contract genoemde
perioden.
Artikel 5 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.
De wetgeving van [gastland] is op dit contract van toepassing.
2.
Het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen en, in het geval van hogere
voorziening, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zijn bij uitsluiting bevoegd
kennis te nemen van geschillen tussen de Gemeenschap enerzijds en de contractant anderzijds, inzake
de geldigheid, de toepassing en de uitlegging van dit contract.
Artikel 6 - Bijzondere voorwaarden
[Voor dit contract gelden geen bijzondere voorwaarden.]
4
Voor contracten met een maximale duur van twaalf maanden bedraagt het voorschot 75% en het saldo 25%.
4
[Voor dit contract gelden bijzondere voorwaarden:]
[De voor dit contract geldende bijzondere voorwaarden worden in bijlage III genoemd.]
[Naast de in bijlage III genoemde bijzondere voorwaarden gelden voor dit contract de volgende bijzondere
voorwaarden:]
Artikel 7 – Wijzigingen
Dit contract en de bijlagen daarbij mogen alleen door middel van een schriftelijke aanvulling op het
contract waarvan de inhoud is overeengekomen tussen de gemachtigde vertegenwoordigers van de
contractsluitende partijen worden gewijzigd. Mondelinge overeenkomsten zijn voor de contractsluitende
partijen niet bindend.
Elk verzoek om wijziging van het contract moet ten minste twee maanden vóór het verstrijken van de duur
van het project bij de Commissie binnenkomen.
Artikel 8 - Slotbepalingen
1.
De volgende bijlagen maken een integrerend onderdeel van dit contract uit:
- Bijlage I - Beschrijving van het project
- Bijlage II - Algemene voorwaarden
[- Bijlage III - Bijzondere voorwaarden]
2.
Indien bijlage I in strijd is met enige andere bepaling uit dit contract, geldt deze laatste.
[3. De bijzondere voorwaarden [in artikel 6] [in bijlage III] [in artikel 6 en bijlage III] gaan voor boven
alle andere bepalingen van dit contract]
5
Artikel 9 - Ondertekening van het contract en taal waarin dit is opgesteld
Dit contract wordt door de contractsluitende partijen in [aantal (minimaal twee)] exemplaren in het [taal]
ondertekend en alleen de versie in deze taal is authentiek.
Gedaan te Brussel,
Voor [naam en afkorting van de contractant]:
Naam: (voluit geschreven)
Functie:
Handtekening:
(stempel van de instantie)
Voor de Commissie:
Naam: (voluit geschreven)
Functie:
Handtekening:
Datum:
6
BIJLAGE I - BESCHRIJVING VAN HET INCO-PROJECT voor jonge
onderzoekers uit ontwikkelingslanden
(overeenstemmend met de project-beschrijving in voorstel nr. [voorstel nr.] dat op [datum] door de
Commissie is geselecteerd)
1.
Titel: [naam van het project]
2.
Samenvatting: [samenvatting van het project]
3.
Bursaal:
- naam: [naam]
- nationaliteit: [nationaliteit]
4.
Duur van het project: [aantal] maanden
5.
Plaats waar het project wordt uitgevoerd:
- Instelling: [naam en adres van de instelling, met inbegrip van het land]
- Laboratorium: [naam en adres van het laboratorium, met inbegrip van het land]
- Verantwoordelijke wetenschappelijke medewerker: [naam van de verantwoordelijke
wetenschappelijke medewerker]
6.
7.
Verdeling van het bedrag van de beurs dat aan de bursaal wordt betaald:
- toelage: [bedrag] euro/maand
Totaal: [bedrag] euro
- reiskostenvergoeding: [bedrag] euro
Totaal: [bedrag] euro
Totaalbedrag van de beurs: [bedrag] euro
7
BIJLAGE II ALGEMENE VOORWAARDEN
DEEL A:
TENUITVOERLEGGING VAN HET PROJECT
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Verplichtingen van de contractant
Artikel 3 - Relatie tussen de contractant en de bursaal
Artikel 4 - Financiële bijdrage van de Gemeenschap
Artikel 5 - Indiening van de projectprestaties
Artikel 6 - Aansprakelijkheid
Artikel 7 - Opzegging van het contract
DEEL B:
REGELS
BETREFFENDE DE INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM, OPENBAARHEID EN
VERTROUWELIJKHEID
Artikel 8 - Eigendom van de kennis
Artikel 9 - Bescherming van de kennis
Artikel 10 - Publiciteit en vertrouwelijkheid
DEEL C
KOSTEN
Artikel 11 - Aan de bursaal toegekende bijdragen
DEEL D:
CONTROLES.
Artikel 12 - Technische en financiële controle
DEEL E-1 :
DEEL E-2 :
VERZOEK OM BETALING VAN HET VOORSCHOT
VERZOEK OM LAATSTE BETALING
8
DEEL A:
TENUITVOERLEGGING VAN HET PROJECT
Artikel 1 – Definities
1.
"Besluit": Besluit 1999/65/EG van de Raad van 22 december 1998 betreffende de regels inzake de
deelneming van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten, en inzake de verspreiding van de
onderzoeksresultaten ter uitvoering van het vijfde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap
(1998-2002)5.
2.
"Verordening": Verordening (EG) nr. 996/1999 van de Commissie van 11 mei 1999 tot vaststelling
van de uitvoeringsbepalingen van Besluit 1999/65/EG van de Raad betreffende de regels inzake de
deelneming van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten, en de regels inzake de
verspreiding van de onderzoeksresultaten ter uitvoering van het vijfde kaderprogramma van de
Europese Gemeenschap (1998-2002)6.
3.
"contractsluitende partijen": de Gemeenschap en de contractant.
4.
"contractant": een rechtspersoon, een internationale organisatie of het GCO, die of dat het
onderhavige contract met de Gemeenschap gesloten heeft.
5.
"bursaal": een natuurlijke persoon die aan het project deelneemt krachtens een met de contractant
gesloten overeenkomst.
6.
"overeenkomst": de overeenkomst die krachtens artikel 3 van deze bijlage tussen de contractant en de
bursaal is gesloten.
7.
"project": de in bijlage I bij dit contract genoemde gezamenlijke werkzaamheden.
8.
"aanvangsdatum van het project": de in artikel 2, lid 1, van dit contract genoemde datum.
9.
"duur van het project": het in artikel 2, lid 1, van dit contract genoemde totale aantal maanden voor de
uitvoering van het project.
10.
"voltooiingsdatum": de in artikel 2, lid 2, tweede alinea, van dit contract genoemde datum.
11. "projectprestaties": de wetenschappelijke en financiële verslagen, en de betalingsverzoeken als
bedoeld in artikel 4 van dit contract en artikel 5 van de onderhavige bijlage alsmede elke prestatie die
als zodanig in bijlage I bij dit contract is aangeduid.
12. "overmacht" iedere onvoorziene en onoverkomelijke gebeurtenis die de verwezenlijking van het
project beïnvloedt.
13. "instituut van herkomst": het instituut in het land van herkomst van de bursaal, waar deze
onderzoekwerkzaamheden verricht.
5
6
PB L 26 van 1.2.1999, blz. 46.
PB L 122 van 12 mei 1999, blz. 9.
9
14. De "belangen van de Gemeenschap": belangen die met name worden beoordeeld tegen de achtergrond
van:
-
het streven naar verbetering van het internationale concurrentievermogen van de industrie van de
Gemeenschap;
-
het streven om passende stimulansen te verschaffen voor het behoud en het scheppen van
werkgelegenheid in de Gemeenschap;
-
het streven naar bevordering van duurzame ontwikkelingen en verbetering van de kwaliteit van
het bestaan in de Gemeenschap;
-
de eisen van ander communautair beleid ter ondersteuning waarvan de OTO-werkzaamheden
worden verricht;
-
het bestaan van overeenkomsten voor wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de
Gemeenschap en derde landen of internationale organisaties.
15. "gerechtvaardigd belang": elk belang, met name van commerciële aard, van de contractant dat in de
in de onderhavige bijlage bedoelde gevallen kan worden ingeroepen, op voorwaarde dat de
contractant aantoont dat aantasting van dat belang gezien de omstandigheden duidelijke en
onevenredige schade kan veroorzaken, gelet op de doelstellingen van de bepaling op grond waarvan
dit belang wordt ingeroepen.
16. "kennis": de resultaten, met inbegrip van de informatie, voortvloeiend uit alle projecten welke vallen
onder Besluit nr. 182/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 december 1998
betreffende het vijfde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied
van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (1998-2002)7 hierna "vijfde
kaderprogramma" genoemd, alsmede de auteursrechten of de aan resultaten verbonden rechten ten
gevolge van een aanvraag voor of de toekenning van octrooien, tekeningen, modellen en
plantenvariëteiten, van aanvullende certificaten of andere soortgelijke beschermingsvormen.
17. "bestaande knowhow": de informatie, andere dan kennis, waarover de contractanten vóór het sluiten
van een contract beschikken, of die zij daarnaast hebben opgedaan en die noodzakelijk is voor de
goede uitvoering van het project, alsmede de auteursrechten of de aan deze informatie verbonden
rechten ten gevolge van een aanvraag voor of de toekenning van octrooien, tekeningen, modellen en
plantenvariëteiten, van aanvullende certificaten of andere soortgelijke beschermingsvormen.
18. "toegangsrechten": licenties en gebruiksrechten met betrekking tot kennis of bestaande knowhow.
19. "geassocieerde Staat": een Staat welke partij is bij een met de Gemeenschap gesloten internationale
overeenkomst, met name op grond van artikel 170 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, uit hoofde waarvan de betrokken Staat een financiële bijdrage aan het kaderprogramma
levert.
7
PB L 26 van 1.2.1999, blz. 1.
10
Artikel 2 - Verplichtingen van de contractant
1.
De contractant ziet erop toe dat het in bijlage I beschreven project in overeenstemming met dit
contract wordt uitgevoerd. Hij treedt op als tussenpersoon tussen de bursaal en de Commissie. Hij is er
met name mee belast de Commissie alle documenten en correspondentie met betrekking tot het project
te doen toekomen.
2.
Met name dient de contractant:
a) de bursaal gedurende de gehele duur van het project op te nemen, waarbij de in bijlage I vermelde
verantwoordelijke wetenschappelijke medewerker gedurende de gehele duur van het project de
verantwoordelijkheid draagt voor de werkzaamheden van de bursaal;
b) tijdens de gehele duur van het contract te beschikken over de nodige middelen, met inbegrip van
infrastructuur, uitrusting en producten, om de uitvoering van het project en met name de opleiding
door middel van onderzoek op de betrokken wetenschappelijke en technische gebieden te
waarborgen;
c) waar nodig vanaf de aanvangsdatum van het project de onder b) bedoelde middelen ter beschikking
van de bursaal te stellen;
d) gedurende de gehele duur van het contract in staat te zijn zorg te dragen voor het beheer van de
beurs;
e) de opname van de bursaal niet te weigeren op grond van het feit dat deze geen andere kwalificaties
bezit dan die waarop de toekenning van de beurs gebaseerd is;
f) de bursaal ter plaatse van de uitvoering van het project dezelfde arbeidsomstandigheden, veiligheid
en hygiëne te bieden als zijn eigen onderzoekers;
g) zich binnen de gestelde termijnen in overeenstemming met de in artikel 3 van deze bijlage bedoelde
overeenkomst te kwijten van alle betalingen waarvoor hij verantwoordelijk is;
h) de bursaal redelijke bijstand te verlenen bij alle door de overheid van het gastland verlangde
administratieve formaliteiten;
i) de Commissie, zodra hem dit ter kennis komt, onverwijld in kennis te stellen van elke situatie die
nadelige gevolgen kan hebben voor de uitvoering van dit contract, bijvoorbeeld:
(α) elke gebeurtenis die nadelige gevolgen kan hebben voor de uitvoering of correcte voltooiing
van het project;
(β) elke verandering in de informatie waarop de toekenning van de beurs is gebaseerd;
() een zwangerschapsverlof en de consequenties daarvan, overeenkomstig de nationale
wetgeving als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder b) van deze bijlage;
j) het vertrouwelijke karakter te bewaren van de feiten, informatie, kennis, documenten en andere
zaken die hem bij de uitvoering van dit contract door de Commissie op vertrouwelijke basis zijn
meegedeeld;
11
k) de Commissie redelijke bijstand te verlenen bij haar follow-up van de uitvoering van het project.
Artikel 3 - Relatie tussen de contractant en de bursaal
1.
De contractant sluit een schriftelijke overeenkomst met de bursaal en waarborgt dat deze
overeenkomst in overeenstemming is met dit contract, met name met de bepalingen van dit artikel.
Deze overeenkomst beschrijft de voorwaarden voor de uitvoering van het project en de rechten en
plichten van de bursaal en de contractant. Dit contract wordt aan de overeenkomst gehecht. De
contractant bewaart gedurende de in deel D) van deze bijlage genoemde periode een kopie van deze
overeenkomst, zodat deze door de Commissie kan worden gecontroleerd.
In deze overeenkomst wordt met name het volgende vastgelegd:
a) de bedragen die de contractant ingevolge het onderhavige contract ten gunste van de bursaal
ontvangt en de wijze van betaling van de aan de bursaal verschuldigde bedragen;
b) de wetgeving die op de overeenkomst van toepassing is;
c) dat de bursaal onder het sociale zekerheidsstelsel valt dat geldt voor betaalde werknemers in de
betrokken lidstaat of geassocieerde Staat dan wel onder een socialezekerheidsstelsel dat hem qua
niveau en reikwijdte tenminste een gelijkwaardige dekking biedt;
d) alle op wettelijke gronden in mindering gebrachte bedragen;
e) de wissel- of omrekeningskoers(en) die wordt(worden) toegepast, met inbegrip van de
referentiedatum(data) en de bron(nen), als de overboekingen in nationale valuta plaatsvinden;
f)
dat de bursaal zich full-time met de in het project beschreven onderzoekwerkzaamheden zal
bezighouden;
g) dat de bursaal voor de in het project beschreven onderzoekwerkzaamheden geen andere beurs of
andere inkomsten mag ontvangen;
h) dat de bursaal bij uitsluiting verantwoordelijk is voor het naleven van zijn verplichtingen uit
hoofde van de onder b) bedoelde wetgeving en in voorkomend geval de van toepassing zijnde
bilaterale overeenkomsten;
i)
dat de bursaal de contractant onverwijld in kennis stelt van elke situatie die nadelig gevolgen kan
hebben voor de uitvoering van dit contract, zoals:
() elke gebeurtenis die nadelige gevolgen kan hebben voor de uitvoering of correcte voltooiing
van het project;
() elke verandering in de informatie waarop de toekenning van de beurs is gebaseerd;
een zwangerschap die een rechtstreeks gevolg kan hebben voor de uitvoering van het project;
12
j)
2.
de regels betreffende de intellectuele en industriële eigendom, openbaarheid en vertrouwelijkheid
die ingevolge deel B) van deze bijlage van toepassing zijn;
k) indien de contractant ingevolge het in artikel 1, lid 2, bedoelde contract een toegangsrecht heeft,
bepaalt hij, met inachtneming van de bepalingen van dat contract, welke toegangsrechten hij de
bursaal verleent.
Bij de in lid 1, onder a), bedoelde wijze van betaling wordt, rekening houdend met de toepasselijke
wetgeving, zoveel mogelijk uitgegaan van maandelijkse betalingen achteraf. De betalingen aan de
bursaal moeten vanaf het begin van het project plaatsvinden en de aan de bursaal toegekende
bedragen moeten uiterlijk aan het eind van het project volledig betaald zijn.
De reiskostenvergoeding wordt hetzij betaald in één termijn samen met de eerste maandelijkse
betaling, hetzij in twee termijnen samen met de eerste en de laatste maandelijkse betaling.
Artikel 4 - Financiële bijdrage van de Gemeenschap
1.
De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt als volgt betaald:
a) Binnen een termijn van maximaal 60 dagen vanaf de ontvangst door de Commissie van het
verzoek om betaling van het voorschot dat is opgenomen in deel E van deze bijlage, wordt een
voorschot betaald.
b) De laatste betaling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt gedaan binnen een
termijn van maximaal 60 dagen vanaf de datum waarop de Commissie overeenkomstig artikel 5,
lid 3, vierde alinea van de onderhavige bijlage de eindverslagen en het bijbehorende
betalingsverzoek of de laatste projectprestatie heeft goedgekeurd of wordt geacht te hebben
goedgekeurd.
De in de eerste alinea, onder a) en b), bedoelde betalingen worden geacht te zijn verricht op de datum
waarop de bankrekening van de Commissie wordt gedebiteerd.
De in de eerste alinea, onder b), bedoelde termijn van 60 dagen kan op elk moment door de
Commissie worden opgeschort door de mededeling aan de contractant dat de Commissie aanvullende
controles noodzakelijk acht. De termijn begint weer te lopen zodra de Commissie de aanvullende
controles heeft verricht.
Na afloop van de genoemde termijn en onverminderd de derde alinea kan de contractant uiterlijk
binnen twee maanden na ontvangst van de te late betaling, om vertragingsrente verzoeken tegen de
door de Europese Centrale Bank voor haar voornaamste verrichtingen inzake herfinanciering
gehanteerde rentevoet die wordt toegepast op de eerste dag van de maand waarin de termijn
verstreken is, verhoogd met anderhalve procentpunt. De rente wordt berekend over de periode die
begint op de dag na de datum waarop de uiterste betalingstermijn is verstreken en loopt tot aan de dag
waarop de betaling daadwerkelijk wordt verricht.
2.
Ingeval de Commissie vermoedt, dat de contractant fraude heeft gepleegd of zich aan ernstige
financiële onregelmatigheden schuldig heeft gemaakt, kan zij de betalingen opschorten en/of de
contractant gelasten zich van verdere betalingen aan de bursaal te onthouden. De contractant dient
zijn contractuele verplichtingen verder na te komen.
13
3.
De bankkosten voor alle terugbetalingen van bedragen welke aan de Gemeenschap verschuldigd zijn,
komen uitsluitend ten laste van de contractant.
Het door de Commissie opgestelde en aan de contractant die een bepaald bedrag verschuldigd is
toegezonden invorderingsbevel vormt een executoriale titel in de zin van artikel 256 van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap.
De Commissie kan besluiten de aan de Gemeenschap verschuldigde bedragen terug te doen betalen
door deze te verrekenen met bedragen welke om de één of andere reden aan de contractant
verschuldigd zijn.
4.
Na de voltooiingsdatum van het contract of de ontbinding van het contract kan of moet de Commissie,
al naar gelang van het geval, wanneer in de loop van een financiële controle fraude of ernstige
financiële onregelmatigheden zijn vastgesteld, van de contractant terugbetaling eisen van de totale
communautaire bijdrage die aan hem betaald is. Het terug te betalen bedrag wordt verhoogd met rente
die 2% hoger ligt dan de door de Europese Centrale Bank voor haar voornaamste verrichtingen inzake
herfinanciering gehanteerde rentevoet die wordt toegepast op de eerste dag van de maand waarin de
contractant de gelden heeft ontvangen. De rente heeft betrekking op de periode welke ligt tussen de
ontvangst van de gelden en de terugbetaling ervan.
5.
In geval van zwangerschapsverlof van de bursaal of bursalen kan, wanneer dat voor de goede
uitvoering van het project of de projecten nodig is, de in artikel 2, lid 2 van dit contract bedoelde
termijn worden verlengd en kan eventueel het bedrag van de financiële bijdrage van de Gemeenschap
worden aangepast op grond van de specifieke behoeften van het betrokken geval, met inbegrip van de
verplichte en niet terugvorderbare uitgaven krachtens de in artikel 3, lid 1, onder b) van deze bijlage
bedoelde nationale wetgeving.
Artikel 5 Indiening van de projectprestaties
1.
Verslagen:
a) De volgende verslagen worden ter goedkeuring aan de Commissie voorgelegd: een
wetenschappelijk verslag met een beschrijving van alle werkzaamheden, doelstellingen, resultaten
en conclusies alsmede een samenvatting van al deze onderwerpen en een financieel verslag over
de betalingen die de contractant gedurende de gehele duur van het project aan de bursaal heeft
gedaan.
b) De opzet van de verslagen moet in overeenstemming zijn met de door de Commissie
meegedeelde regels. De kwaliteit van de voor publicatie in aanmerking komende verslagen dient
zodanig te zijn dat zij direct kunnen worden gereproduceerd.
2.
Betalingsverzoeken en financieel verslag:
a) De betalingsverzoeken en het financieel verslag worden uitgedrukt in euro. De omrekenings- en
wisselkoersen die voor de opstelling van de betalingsverzoeken en het financieel verslag en de
desbetreffende betalingen worden gehanteerd, zijn de door de Commissie voor de uitvoering van
de begroting gepubliceerde koersen die gelden op de eerste werkdag van de maand volgende op
het einde van de periode waarop het betalingsverzoek betrekking heeft. Geen rekening wordt
14
gehouden met koerswinsten of koersverliezen tussen het opmaken van het betalingsverzoek en de
desbetreffende betaling.
b) De contractant dient zijn betalingsverzoeken in op de in deel E van deze bijlage weergegeven
formulieren.
3.
Het wetenschappelijke en het financiële verslag, met inbegrip van het bijbehorende betalingsverzoek
worden binnen twee maanden na het verstrijken van de duur van het project bij de Commissie
ingediend.
De eventuele andere projectprestaties worden binnen de in bijlage I bij dit contract genoemde
termijnen ingediend.
Indien de Commissie geen opmerkingen maakt, worden de projectprestaties binnen twee maanden na
ontvangst geacht te zijn goedgekeurd..
4.
De Commissie kan besluiten de laatste betaling niet te verrichten, indien binnen de in lid 3
vastgestelde termijnen het wetenschappelijke en het financiële verslag of het bijbehorende
betalingsverzoek niet zijn ingediend. Hiervoor geldt een termijn van een maand, nadat de Commissie
schriftelijk verzocht heeft de ontbrekende documenten in te dienen.
5.
De contractant verschaft de Commissie alle uitvoerige informatie die zij met het oog op de goede
uitvoering van dit contract verlangt.
Artikel 6 - Aansprakelijkheid
1.
De onderlinge aansprakelijkheid van de contractsluitende partijen bij verliezen of schade van
ongeacht welke aard ontstaan bij de uitvoering van het onderhavige contract, wordt geregeld volgens
de in artikel 5, lid 1, van dit contract genoemde wet.
2.
De in geval van overmacht te nemen maatregelen worden door de contractsluitende partijen
overeengekomen.
De contractsluitende partijen komen uitdrukkelijk overeen, dat onvolkomenheden in een product of
een dienst dat of die voor de uitvoering van dit contract wordt gebruikt, die aan de uitvoering afbreuk
doen, met inbegrip van onregelmatigheden bij de werking of de prestatie van dat product of die dienst
als gevolg van of in verband met de overgang naar het jaar 2000, geen overmacht opleveren.
3.
De Gemeenschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen of nalatigheden van de
contractant of de bursaal bij de uitvoering van dit contract. Zij is niet aansprakelijk voor
onvolkomenheden in producten of diensten welke eventueel zijn ontstaan op grond van uit het project
voortvloeiende kennis, en met name niet voor onregelmatigheden bij de werking of de prestatie van
dat product of die dienst als gevolg van of in verband met de overgang naar het jaar 2000.
De contractant vrijwaart de Gemeenschap integraal, en verbindt zich ertoe haar schadeloos te stellen,
bij iedere vordening, klacht of procedure van een derde jegens haar naar aanleiding van schade,
veroorzaakt hetzij door handelen of nalaten van de contractant of de bursaal bij de uitvoering van dit
contract, hetzij door producten of diensten welke eventueel zijn ontstaan op grond van uit het project
voortvloeiende kennis, een en ander slechts voorzover de contractant of de bursaal heeft bijgedragen
tot of aansprakelijk gesteld is voor het verlies of de betrokken schade.
15
4.
Wanneer een derde in verband met de uitvoering van dit contract tegen de Gemeenschap een
vordering instelt, is de contractant of de bursaal die aansprakelijk zou kunnen zijn, gehouden de
Commissie bijstand te verlenen.
5.
Wanneer een derde tegen de contractant of de bursaal een vordering instelt welke verband houdt met
de uitvoering van het onderhavige contract, kan de Commissie deze op diens schriftelijke verzoek
onverminderd lid 1 van dit artikel bijstand verlenen. De hiertoe door de Commissie gemaakte kosten
komen ten laste van de betrokken contractant of bursaal.
Artikel 7 - Opzegging van het contract
1.
De Commissie kan een einde maken aan het contract:
a)
wanneer het project door de contractant of de bursaal wordt beëindigd;
b) wanneer de overeenkomst tussen de contractant en de bursaal wordt beëindigd op grond van de
niet-naleving van hun verplichtingen krachtens genoemde overeenkomst;
c)
wanneer er belangrijke technische of economische redenen zijn welke het project nadelig
beïnvloeden (met inbegrip van het geval waarin een hervatting van de uitvoering van het contract, in
aansluiting op een opschorting als gevolg van overmacht, niet mogelijk blijkt te zijn).
Zij stelt bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs de opzeggingstermijn vast, welke maximaal één
maand bedraagt vanaf de datum van ontvangst van dat schrijven.
2.
De Commissie verzet zich er niet tegen dat het contract, op schriftelijk verzoek van de contractant om
de in lid 1, onder b) en c) genoemde redenen wordt opgezegd.
De opzegging van het contract wordt van kracht:
3.
-
op de datum van de aangetekend en met ontvangstbewijs verzonden brief van aanvaarding door de
Commissie,
-
uiterlijk één maand na ontvangst van de kennisgeving door de contractant, indien de Commissie
binnen die termijn geen schriftelijke opmerkingen heeft gemaakt.
De Commissie kan onmiddellijk een einde maken aan het contract vanaf de datum van ontvangst van het
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs:
a)
wanneer het project niet binnen de in artikel 2, lid 2, eerste alinea van het contract genoemde
termijn is begonnen en de eventuele nieuwe voorgestelde datum door de Commissie
onaanvaardbaar wordt geacht,
b) wanneer de contractant zijn verplichtingen niet volledig is nagekomen, nadat de Commissie hem
schriftelijk gevraagd heeft aan deze situatie binnen een termijn van maximaal één maand een einde
te maken,
c)
bij een faillissement, liquidatie, staking van de activiteiten, uitstel van betaling, gerechtelijke
liquidatie- of herstelprocedure en preventief akkoord van de contractant of een soortgelijke
16
procedure volgens de nationale wetgevingen en voorschriften, welke tot een soortgelijk resultaat
leidt,
d) wanneer zich ernstige financiële onregelmatigheden hebben voorgedaan.
5.
e)
in geval van beëindiging van het in artikel 1, lid 2, bedoelde contract inzake het OTO-project
waarvan het onderhavige project deel uitmaakt.
4.
De Commissie maakt onmiddellijk een einde aan dit contract op de datum van de ontvangst van een
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs:
a)
wanneer niet meer wordt voldaan aan de in de artikelen 3 tot en met 12 van het besluit genoemde
voorwaarden voor deelneming aan het project;
b)
wanneer de contractant en/of de bursaal valse verklaringen heeft (hebben) afgelegd waarvoor hij/zij
verantwoordelijk kan/kunnen worden gehouden, of opzettelijk nalatig is/zijn geweest, teneinde de
financiële bijdrage van de Gemeenschap of een ander in het contract vastgelegd voordeel te
verkrijgen,
De contractant neemt de passende maatregelen om na ontvangst van de brief van de Commissie waarin
hem wordt meegedeeld dat het contract wordt opgezegd of na verzending van het door hem gedane
verzoek het contract op te zeggen, de door hem aangegane verplichtingen ongedaan te maken of te
beperken.
Bij opzegging van het contract kan de Commissie de terugbetaling eisen van de gehele bijdrage van de
Gemeenschap of een gedeelte daarvan, waarbij zij let op de in het project geboekte voortgang. De
bedragen waarop de bursaal nog recht heeft, worden berekend naar rato van de aan de uitvoering van het
project bestede tijd.
Ten onrechte aan de bursaal betaalde bedragen moeten worden terugbetaald.
Het terug te betalen bedrag wordt verhoogd met rente die 2% hoger ligt dan de door de Europese
Centrale Bank voor haar voornaamste verrichtingen inzake herfinanciering gehanteerde rentevoet die
wordt toegepast op de eerste dag van de maand waarin de betrokken contractant de gelden heeft
ontvangen. De rente heeft betrekking op de periode welke ligt tussen de ontvangst van de gelden en de
terugbetaling ervan.
6. Niettegenstaande de opzegging van het contract blijven de volgende bepalingen daarna van toepassing
binnen de in die bepalingen aangegeven grenzen:
-
de artikelen 5, 6 en 8 van dit contract,
-
artikel 2, lid 2, onder g) en i) (α) en i (β), artikel 3, lid 1, onder i) (α) en i) (β), artikel 4, leden 3 en
4, artikel 5, lid 5, en de artikelen 6, 8, 9, 10 en 12 van deze bijlage.
De contractant moet de projectprestaties indienen, welke betrekking hebben op de werkzaamheden
die tot aan de opzegging van het contract zijn verricht.
17
18
DEEL B:
REGELS
BETREFFENDE DE INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM,
OPENBAARHEID EN VERTROUWELIJKHEID
Artikel 8 - Eigendom van de kennis
1.
De wijze waarop de toekenning en het genot van de eigendom van de uit het project voortvloeiende
kennis tussen de contractant en de bursaal worden geregeld, wordt met inachtneming van de
toepasselijke wetgeving door de contractant bepaald.
2.
Wanneer de uit het project voortvloeiende kennis gezamenlijk eigendom is, regelen de eigenaren in
overeenstemming met dit contract onderling de wijze waarop de eigendom van deze kennis wordt
toegekend en uitgeoefend.
3.
Wanneer de eigenaar (eigenaren) van kennis ingevolge lid 1, de eigendom van deze kennis overdraagt
(overdragen); treft hij (treffen zij) maatregelen of sluit hij (sluiten zij) overeenkomsten waardoor de
verplichtingen welke hem (hun) door het onderhavige contract worden opgelegd, overgaan op de
verkrijger, opdat met name met de belangen van de Gemeenschap rekening wordt gehouden en de
internationale, door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten, worden geëerbiedigd.
Artikel 9 - Bescherming van de kennis
1.
De eigenaar (eigenaren) van de kennis zorgt (zorgen) voor een adequate en doeltreffende bescherming
met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.
2.
Met inachtneming van zijn gewettigde belangen bepaalt de contractant samen met de bursaal de
wijze waarop de resultaten worden bekendgemaakt, rekening houdend met de noodzaak om kennis te
beschermen.
Artikel 10 - Publiciteit en vertrouwelijkheid
1.
Elke mededeling, bekendmaking of verspreiding van gegevens over de voortgang van het project of de
kennis, ongeacht de informatiedrager (inclusief Internet)) vermeldt het specifieke programma waaronder
de werkzaamheden zijn uitgevoerd of de kennis is verkregen en de aard van de door de Gemeenschap
verstrekte steun. Tevens wordt vermeld dat de meegedeelde, bekendgemaakte of verspreide inhoud
uitsluitend de mening van de schrijver en niet die van de Gemeenschap weergeeft en dat de
Gemeenschap niet aansprakelijk is voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de in deze
mededeling, bekendmaking of verspreiding opgenomen gegevens.
Wanneer het gebruik van het Europese embleem wordt overwogen dient dit gebruik van tevoren door
de Commissie te worden goedgekeurd. De binnen de Commissie geldende normen, met name op
grafisch gebied, moeten worden nageleefd.
19
2.
De Commissie mag met alle geschikte middelen en zolang dit noodzakelijk is, algemene gegevens
verspreiden over met name de doelstellingen, de financiële bijdrage van de Gemeenschap, de duur en
de voortgang van het project en de kennis, zoals deze in het wetenschappelijke verslag zijn
neergelegd.
Daarenboven worden de officiële naam van de deelnemers en de naam van de laboratoria die de
werkzaamheden verrichten bekendgemaakt, tenzij de contractant of de bursaal zich hiertegen van
tevoren wegens dwingende industriële of commerciële redenen, naar behoren onderbouwd, verzet.
3.
Onverminderd de leden 1 en 2 dienen de Commissie, de contractant en de bursaal het vertrouwelijk
karakter te bewaren van de gegevens, kennis en bescheiden welke hun vertrouwelijk zijn meegedeeld
of waarvan de openbaarmaking een van hen zou kunnen benadelen.
Deze verplichting vervalt:
4.
-
wanneer de inhoud van deze gegevens, kennis en bescheiden voor het publiek toegankelijk wordt
door werkzaamheden of handelingen welke buiten het onderhavige contract om wettig zijn verricht
en welke niet op activiteiten op grond van dit contract zijn gebaseerd,
-
door de mededeling van deze gegevens, kennis en bescheiden zonder beperkingen wegens de
vertrouwelijkheid ervan, of wanneer degene die deze heeft meegedeeld later van de
vertrouwelijkheid afziet.
Wanneer het onderhavige contract bepaalt dat gegevens, kennis of bescheiden als bedoeld in lid 3
worden meegedeeld, overtuigen de Commissie, de contractant en de bursaal zich er tevoren van dat
de partij die deze gegevens, kennis en documenten ontvangt, het vertrouwelijke karakter bewaart en
het medegedeelde slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor het is meegedeeld.
20
DEEL C - KOSTEN
Artikel 11 Aan de bursaal toegekende bijdragen
Het in het artikel 3, lid 1, van dit contract vermelde bedrag, dat uitsluitend voor de bursaal bestemd is, is een
forfaitair bedrag ter dekking van de volgende kosten:
a)
Een maandelijkse toelage die alle op grond van de nationale wetgeving in het kader van dit
contract verplichte heffingen omvat, maar geen enkele andere bijdrage.
Wanner de bursaal evenwel als gevolg van zijn arbeidsverhouding andere inkomsten geniet (zonder
daarvoor werkzaamheden te verrichten), wordt het maandelijkse bedrag door de Commissie
vastgesteld rekening houdend met deze extra inkomsten.
b) Een forfaitaire reiskostenvergoeding rekening houdend met de afstand tussen het land van
herkomst en het gastland.
21
DEEL D:
CONTROLES
Artikel 12 - Technische en financiële controle
1.
De Commissie en de door haar gemachtigde vertegenwoordigers hebben het recht op elk moment
tijdens de duur van het contract en tot vijf jaar na iedere betaling van de communautaire bijdrage, een
technische en een financiële controle te beginnen om na te gaan of het project wordt of is uitgevoerd
onder de door de contractant uiteengezette omstandigheden.
De controleprocedure wordt geacht te beginnen op de datum van ontvangst van de desbetreffende
door de Commissie verzonden aangetekende brief met ontvangstbewijs.
De controle wordt op vertrouwelijke grondslag uitgevoerd.
2.
De Commissie en de door haar gemachtigde vertegenwoordigers hebben op elk redelijk tijdstip
toegang tot met name de plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht, het bij het project
betrokken personeel van de contractant en elk document in verband met de werkzaamheden, de
computerbestanden en de uitrusting die zij als relevant beschouwt. Met het oog daarop kan zij
verlangen dat alle nodige gegevens in een passende vorm worden overhandigd opdat zij onder meer
kan vaststellen of de financiële bijdrage van de Gemeenschap in overeenstemming met bijlage I bij
het contract wordt gebruikt.
De Commissie neemt de passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de door haar gemachtigde
vertegenwoordigers het vertrouwelijke karakter eerbiedigen van de gegevens waartoe zij toegang
hebben of die hun zijn meegedeeld.
3.
Voordat de technische en de financiële controle worden uitgevoerd, deelt de Commissie de
contractant de identiteit mee van de door haar gemachtigde vertegenwoordigers die zich met deze
controle zullen bezighouden. Zij houdt rekening met de bezwaren van de contractant voorzover die
gebaseerd zijn op gerechtvaardigde belangen.
4.
De contractant verstrekt de Commissie of de door haar gemachtigde vertegenwoordigers passende
bijstand.
5.
Op grond van de tijdens de financiële controle gedane vaststellingen wordt een voorlopig verslag
opgesteld. De Commissie doet dit stuk aan de contractant toekomen. Deze beschikt over maximaal
één maand vanaf de datum van ontvangst om zijn eventuele opmerkingen te maken.
Het eindverslag wordt de contractant toegezonden. Deze kan de Commissie binnen een maand na
ontvangst zijn opmerkingen mededelen. De Commissie kan besluiten geen rekening te houden met
opmerkingen die haar na het verstrijken van deze termijn zijn meegedeeld.
De Commissie neemt aan de hand van de conclusies van de financiële controle alle door haar
noodzakelijk geachte maatregelen, met inbegrip van een bevel tot terugbetaling van alle of een
gedeelte van de door haar verrichte betalingen.
22
6.
De Rekenkamer kan de besteding van de financiële bijdrage van de Gemeenschap in het kader van dit
contract overeenkomstig haar eigen regels onderzoeken.
23
Deel E-1
EUROPESE COMMISSIE
DIRECTORAAT-GENERAAL
ONDERZOEK INCO-DC-
Ingevuld en ondertekend terug te zenden aan de dienst voor het
betrokken programma
BEURZEN
VERZOEK OM BETALING VAN HET VOORSCHOT
Gegevens
Onderzoekprogramma
Contractnummer
(15 tekens)
Naam van de
contractant
Naam van de bursaal
Aanvangsdatum van
het project
Gevraagd bedrag (euro)
Verklaring
Ondergetekenden verklaren hierbij dat de overeenkomst tussen de contractant en de bursaal overeenkomstig het
bepaalde in het onderhavige contract is gesloten en dat de bursaal (binnen 2 maanden na ondertekening van dit
betalingsverzoek) zal beginnen met de uitvoering van het project/op bovenstaande datum is begonnen met de
uitvoering van het project dat voorwerp is van het contract. Bijgevolg verzoeken ondergetekenden om uitbetaling
van het voorschot in overeenstemming met het bepaalde in het onderhavige contract.
STEMPEL VAN DE
INSTELLING
PLAATS EN DATUM
VAN ONDERTEKENING
HANDTEKENING VAN DE VERANTWOORDELIJKE
ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER
PLAATS EN DATUM
VAN ONDERTEKENING
HANDTEKENING VAN DE BURSAAL
24
Deel E-2
EUROPESE COMMISSIE
DIRECTORAAT-GENERAAL
Ingevuld en ondertekend terug te zenden aan de dienst voor het
betrokken programma.
ONDERZOEK INCO-DCBEURZEN
VERZOEK OM LAATSTE BETALING
Gegevens
Onderzoekprogramma
Contractnummer
(15 tekens)
Naam van de
contractant
Naam van de bursaal
Gevraagd bedrag (euro)
Verklaring
Overeenkomstig de bepalingen van het contract voegt de contractant het wetenschappelijke eindverslag en het
financiële verslag bij en verzoekt hij om de laatste betaling.
STEMPEL VAN DE
INSTELLING
PLAATS EN DATUM
VAN ONDERTEKENING
HANDTEKENING VAN DE VERANTWOORDELIJKE
ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER
PLAATS EN DATUM
VAN ONDERTEKENING
HANDTEKENING VAN DE VOOR HET PROJECT
VERANTWOORDELIJKE WETENSCHAPPELIJKE
MEDEWERKER
BIJLAGEN: Het door de bursaal en de verantwoordelijke wetenschappelijke medewerker ondertekende
wetenschappelijke eindverslag.
Het door de bursaal en de verantwoordelijke administratieve medewerker ondertekende
financiële eindverslag.
25
Deel E-2
EUROPESE COMMISSIE
DIRECTORAAT-GENERAAL
IN TE VULLEN DOOR DE COMMISSIE
ONDERZOEK INCO-DCBEURZEN
GOEDKEURING VAN HET VERZOEK OM LAATSTE BETALING
Gegevens
Contractummer
Ontvangstdatum van
het verzoek
Te betalen bedrag (euro)
Verklaringen
Hierbij verklaar ik dat het contractueel te leveren wetenschappelijke eindverslag is ontvangen, dat dit verslag
adequaat is en beantwoordt aan de voorwaarden van het contract.
Naam van de
verantwoordelijke
wetenschappelijke
medewerker van de
Commissie
DATUM VAN
ONDERTEKENING
HANDTEKENING VAN DE VERANTWOORDELIJKE
WETENSCHAPPELIJKE MEDEWERKER VAN DE
COMMISSIE
Hierbij verklaar ik dat het contractueel te leveren financiële eindverslag is ontvangen en dat de laatste betaling aan
de contractant kan worden gedaan.
Naam van de bevoegde
ambtenaar van de
Commissie
DATUM VAN
ONDERTEKENING
HANDTEKENING VAN DE BEVOEGDE AMBTENAAR
VAN DE COMMISSIE
26
Download