Document

advertisement
Natuurrealisatie in
Brabant
&
Groen Ontwikkelfonds
Brabant
•
Nieuwe natuur in Brabant?
– 3x waarom?
– Hoe?
•
•
•
•
Geschiedenis
Heden
Uitdagingen/kansen toekomst
Ondernemend Natuur Netwerk
Biodiversiteit
Waarom?
http://hollanddefilm.nl/de-film/
https://we.tl/YwVJlR8WlM
Maatschappelijke betrokkenheid
Natuur en economie
Geschiedenis
Groen Ontwikkelfonds Brabant
Organisatie
Opdracht
Groen Ontwikkelfonds Brabant
Realisatie & inrichting Natuurnetwerk Brabant
Hoe opdracht realiseren?
Initiatiefnemers
uitnodigen,
stimuleren,
verleiden,
uitdagen
om Natuur aan te leggen
Waar staan we nu?
Waar staan we nu?
• Ruim 100 aanvragen; beschikt 400 hectare
• +/- 70 plannen in voorbereiding
• 30% particulieren
• Gemeenten!
• Eerste voorbeelden
van economie & natuur
Onze analyse
Bewegingsruimte
&
nieuwe partijen en nieuwe
concepten nodig
Verbinden met andere opgaven?!
• Energie transitie
• Klimaatadaptatie
• Natuurinclusieve landbouw
Toekomst?
Wat is Ondernemend
Natuurnetwerk?
• Combineren van natuurontwikkeling en economisch gebruik
• Op de betreffende gronden ontwikkelen zich natuurwaarden, maar
behouden daarnaast een economische verdiencapaciteit
• Verwachte resultaten zijn
– meer biodiversiteit
– verhoogde aantrekkelijkheid van het landschap
– verbeterde omgevingscondities
Natuur-inclusieve landbouw of
landbouw-inclusieve natuur?
• Geen kunstmest, geen drijfmest. Dus alleen ruige mest of alternatieven
daarvoor
• Geen chemische bestrijdingsmiddelen
• Het Ondernemend NNB mag niet leiden tot conflict met het ecohydrologisch wensbeeld
• Het kwaliteitsniveau van het natuurbeheerplan wordt op gebiedsniveau
gehaald
Of natuurinclusief werken ?
• Er zijn geen restricties ten aanzien van aard, vorm en omvang van de
economische activiteiten, mits minimaal voldaan wordt aan de
voorgaande eisen.
• Om die reden is er bij alle andere vormen van natuurinclusief
werken sprake van maatwerk.
De afspraak
• De financiële vergoeding is max. 50% van door GOB-getaxeerde
marktwaarde.
• We maken een “eeuwigdurende” overeenkomst d.m.v. een
kwalitatieve verplichting op de grond.
• Inrichtingssubsidie is mogelijk voor maatregelen die gericht zijn op
natuurlijke potenties.
• Aansluitend géén beheervergoeding voor (agrarisch) natuurbeheer
• Percelen blijven in Verordening Ruimte onderdeel van NNB en
behouden in bestemmingsplan agrarische (of andere bestemming)
bestemming.
Natuurinclusieve landbouw
Agroforestry,
Voedselbossen,voederbossen
Natuurinclusief wonen?
Natuurinclusief werken?
Natuurinclusief recreëren?
Natuurinclusief begraven?
Natuurinclusief sporten?
www.groenontwikkelfondsbrabant.nl
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards