Nieuwsbrief - PCPO Trivia

advertisement
Nieuwsbrief
nr. 2 | juni 2016
Geachte ouders en verzorgers,
medewerkers, leden van de verenigingen,
Zo, halverwege de meivakantie en de zomervakantie willen we u informeren over de stand van zaken rond de
voorgenomen fusie van de Vereniging School met de Bijbel De Regenboog (in Boven-Hardinxveld) – hierna te
noemen ‘De Regenboog’ - en de Vereniging PCPO TriVia – hierna te noemen ‘TriVia’.
In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan twee rapportages met betrekking tot de fusie: organisatie en
onderwijs. Beide rapportages zijn besproken in de stuurgroep. De rapportage over de organisatie is ook al met
de GMR van TriVia besproken en aan de MR van School met de Bijbel de Regenboog gezonden. Nog niet voor
een formele reactie, maar vast ter kennisneming.
We delen graag op hoofdlijnen de inhoud met u. Ook is er in deze nieuwsbrief ruimte voor het onderwerp
‘schoolcommissies’. Voor de scholen van TriVia een bekend begrip, voor de School met de Bijbel De Regenboog
iets nieuws.
Onderwijs
fusie zal die ook worden toegepast op School met de
De kerntaak op onze scholen is het geven van
Bijbel De Regenboog.
onderwijs. Dat willen we zo goed mogelijk doen.
Onderwijs dat is doordrenkt van onze identiteit, maar
Organisatiestructuur
ook onderwijs dat voldoet aan de eisen die daaraan
Bij de fusie wordt De Regenboog overgedragen aan
door het Ministerie worden gesteld. Dat is nu ook zo.
TriVia. Dat betekent dat alles wat nu deel uitmaakt
De onderwijskwaliteit is op alle scholen goed. Als
van de vereniging (de school, het schoolgebouw, de
de fusie tot stand is gekomen zal verenigingsbreed
leermiddelen, het vermogen) wordt overgedragen
worden nagedacht over het te voeren onderwijs-
aan TriVia. Wat niet wordt overgedragen zijn de
beleid. Dat gebeurt door het College van bestuur
‘leden van De Regenboog’. Dat kan wettelijk niet bij
en de directeuren samen. De directeuren zijn ervoor
de manier waarop de fusie wordt uitgevoerd. TriVia
verantwoordelijk dat dit beleid op de scholen
vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk leden van De
gestalte krijgt. Daarbij kan gebruik gemaakt worden
Regenboog ook lid gaan worden van de vereniging.
van – op schoolniveau gekozen – lesmethoden
Als de besluitvorming over de fusie rond is, zal ook
en onderwijsmethodieken. De directeuren leggen
een wervingsactie voor leden worden gevoerd.
over de manier waarop zij, met hun team, het
onderwijsbeleid vormgeven verantwoording af aan
TriVia heeft, omdat het een vereniging is, een
het College van bestuur.
‘ledenvergadering’ als hoogste orgaan. Daarin
worden de belangrijkste besluiten van de vereniging
De onderwijskwaliteit op de scholen wordt ook
genomen. De ledenvergadering benoemt de leden
gevolgd. TriVia heeft daarvoor een eigen ‘monitor’
van de Raad van toezicht. De leden van deze raad
ontwikkeld die op alle scholen wordt toegepast. Na de
komen (geografisch gespreid) uit het voedingsgebied
1
Nieuwsbrief PCPO Trivia en De Regenboog
nr. 2 | juni 2016
van de scholen van TriVia. Deze raad houdt toezicht op
Tijdens het schooljaar zijn de leden van de commissie
de vereniging, op de scholen van de vereniging en op
regelmatig aanwezig op school en zijn aanwezig bij de
het College van bestuur.
jaaropening en jaarsluiting.
Het College van bestuur vormt het feitelijke bestuur
Wat merken ouders van de schoolcommissie?
van TriVia. Dit college bestaat uit twee personen die
De schoolcommissie bestaat uit ouders die lid zijn van
beiden fulltime in dienst zijn bij Trivia. Het College
de vereniging. De commissie heeft een belangrijke
van bestuur legt verantwoording af aan de Raad
functie als communicatiekanaal tussen de ouders
van toezicht. Het College van bestuur stuurt de
en de school. Ouders kunnen hun ideeën, adviezen
directeuren van de scholen aan en zorgt er, samen
en feedback inbrengen bij de schoolcommissie,
met die directeuren en hun teams, voor dat de
die ze vervolgens bespreekt met de schoolleiding.
organisatie als een geoliede machine loopt.
Sinds het ontstaan van schoolcommissies hebben
deze zich op elke school van TriVia ontwikkeld als
Op schoolniveau is in elke school een zogeheten
een waardevol instrument, dat de belangen van
‘schoolcommissie’ actief. De schoolcommissie vervult
alle doelgroepen goed naar voren kan brengen. De
een belangrijke rol in de relatie tussen de ouders van
meeste scholen hebben naast een schoolcommissie
de leerlingen van een school enerzijds en de school en
een ouderraad of oudercommissie. Die houdt zich
de vereniging anderzijds, met name op het punt van
bezig met de organisatie van schoolactiviteiten zoals
identiteit. In het onderstaande stukje wordt dieper
het schoolreisje en de sportdag, en heeft dus een
ingegaan op de positie van de schoolcommissie.
andere taak. Ook de medezeggenschapsraad, die er
op elke school is heeft een andere taak. Die voert de
Een schoolcommissie, wat is dat?
wettelijke medezeggenschapstaken uit. Daarover gaat
Alle scholen van TriVia hebben een schoolcommissie.
een schoolcommissie niet.
De schoolcommissies zijn ontstaan toen TriVia werd
opgericht, ruim twaalf jaar geleden. Verschillende
Planning fusie
scholen werden toen samengebracht onder
Nu we al enige tijd in stuurgroepverband aan de
één bestuur en hadden niet langer een eigen
fusie werken kan er ook al iets meer gezegd worden
schoolbestuur. Toch was er vanuit de ouders de
over de verwachte fusiedatum (natuurlijk onder
behoefte om op de eigen school een aanspreekpunt
de aanname dat de conclusie van het onderzoek
te hebben. Daarom werd in 2004 voor elke school een
is dat fusie moet plaatsvinden). Die verwachte
schoolcommissie in het leven geroepen.
fusiedatum is 1 januari 2017. Het ziet er naar uit dat
het fusierapport rond de zomervakantie gereed
Wat doet een schoolcommissie?
is. De besluitvormingsprocedure kan dan na de
De schoolcommissie vormt een brug tussen ouders
zomervakantie plaatsvinden. Redelijkerwijs is er dan
en de school. Haar belangrijkste taak is om advies te
nog voldoende tijd om alle werkzaamheden af te
geven aan de schoolleiding. Met name op het gebied
ronden voor 1 januari 2017.
van identiteit: de schoolcommissie ondersteunt
de christelijke identiteit van de school. Ook op
Vragen of opmerkingen
andere terreinen geeft de commissie advies, zowel
Hebt u vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief?
gevraagd als ongevraagd. Bijvoorbeeld over het
Dan kunt u die altijd richten aan het e-mailadres
onderwijs, de organisatie, het personeelsbeleid en
[email protected]
het financiële beleid. Ook speelt de commissie een
rol bij het aannemen van nieuwe medewerkers.
2
Download