BE_bijlage_9_voorschriften_specifieke_re

advertisement
Bijlage 9: voorschriften voor specifieke reinigingsmiddelen
De inschrijver voegt eventuele milieulabels bij zijn offerte, alsook een verklaring op eer
waarmee hij aantoont dat de voorgestelde producten voldoen aan de criteria 1 t.e.m. 6
van deze bijlage.
Indien de inschrijver voor producten van post 2 geen product beschikbaar heeft dat aan
deze eisen kan voldoen, wordt hij verzocht het meest ecologische alternatief voor te
stellen, met expliciete vermelding van het criterium waaraan niet voldaan kon worden.
1.
Gebruiksgeschiktheid
Het product heeft een gelijkwaardig reinigingsvermogen als dat van het gelijkwaardig
marktproduct en scoort beter dan leidingwater.
2.
Kritisch verdunningsvolume (CDV of KVV)
Het product heeft een laag kritisch verdunningsvolume1.
3.
Verboden of beperkte stoffen en mengsels
a) Specifiek uitgesloten stoffen
Het product mag geen van de volgende ingrediënten bevatten, noch als onderdeel
van de formulering, noch als bestanddeel van een in de formulering gebruikt
preparaat:
- Alkylfenolethoxylaten (APEO's) en derivaten daarvan
- EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur) en zouten daarvan
- NTA (nitrilotri-acetaat)
- Nitromuskusverbindingen en polycyclische muskusverbindingen, zoals :
muskusxyleen : 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xyleen
muskusambrette : 4-tert-butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotolueen
moskeen : 1,1,3,3,5-pentamethyl-4,6-dinitroindaan
muskustibetine : 1-tert-butyl-3,4,5-trimethyl-2,6-dinitrobenzeen
muskusketon : 4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetofenon
HHCB (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta(g)-2benzopyran)
AHTN (6-acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetraline)
- Quaternaire ammoniumzouten die niet gemakkelijk biologische afbreekbaar zijn
- Chloorbleekmiddelen
- Toxische stoffen
b) Gevarenzinnen
Het product mag geen enkel ingrediënt (stof of preparaat) bevatten dat meer dan
0,01% (g/g) van het eindproduct uitmaakt, dat is ingedeeld in één of meer van de
volgende risicocategorieën overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG, zoals gewijzigd,
of Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad, zoals gewijzigd
- R31 (vormt giftige gassen in contact met zuren)
- R40 (carcinogene effecten zijn niet uitgesloten)
- R45 (kan kanker veroorzaken)
- R46 (kan erfelijke genetische schade veroorzaken)
- R49 (kan kanker veroorzaken bij inademing)
- R68 (onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten)
- R50+53 (zeer giftig voor in het water levende organismen ; kan in het
aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken)
- R51+53 (giftig voor in water levende organismen ; kan in het aquatische milieu
1
Het kritisch verdunningsvolume moet berekend worden volgens de formule die vermeld wordt in de besluiten van de
Commissie van 14 november 2012 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur , bijvoorbeeld :
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken)
- R59 (gevaarlijk voor de ozonlaag)
- R60 (kan de vruchtbaarheid schaden)
- R61 (kan het ongeboren kind schaden)
- R62 (mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid)
- R63 (mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind)
- R64 (kan schadelijk zijn via de borstvoeding)
In het laatste punt van bovenstaande lijst met verboden producten moeten de
bestanddelen van stoffen die R-zinnen bevatten die 0,01 % (g/g) bedragen van het
product individueel worden bekeken – indien aangewezen en mogelijk. Daarbij geldt het
principe dat die bestanddelen die afkomstig zijn van natuurlijke en hernieuwbare
grondstoffen – zoals bijvoorbeeld citrusvruchten – mogelijk toegelaten zullen worden.
4. biologische afbreekbaarheid
Inzake biologische afbreekbaarheid gelden de wettelijke vereisten, nl. dat de
oppervlakte-actieve stoffen totaal biologisch afbreekbaar moeten zijn tot CO2 en water
volgens de vereisten van de Verordening EG/648/2004, bijlage III (aerobe afbraak, 60%
binnen 28 dagen of 70%, afhankelijk van de te volgen testmethode). Alle
oppervlakteactieve stoffen (zowel anionogene, kationogene, non-ionogene als amfotere)
moeten ook primair biologisch afbreekbaar zijn volgens de Verordening EG/648/2004,
bijlage II (80%).
5.
Verpakking
a) Algemeen
Kunststof onderdelen in de primaire verpakking (uitgezonderd doppen en pompjes)
zijn geëtiketteerd volgens DIN 6120, deel 2 of een gelijkwaardige norm.
De ftalaten in de kunststof verpakking (indien aanwezig) zijn ftalaten waarvoor op
het moment van de inschrijving een risicobeoordeling heeft plaatsgevonden en die niet
zijn ingedeeld in één van de categorieën waarnaar in criterium 3 b) van deze checklist
verwezen wordt.
b) Gewicht/utiliteitsratio (WUR)
De gewicht/utiliteitsratio (WUR)8 van de verpakking is laag
OF
De verpakking bestaat uit kunststof / papier / karton die meer dan 80 % gerecycleerd
materiaal bevatten of meer dan 80 % kunststof uit hernieuwbare bron.
c) De verpakking (incl. etiketten) bevat geen PVC of andere gehalogeneerde plastics.
Alle benamingen die wettelijk noodzakelijk zijn, moeten vermeld worden op de
verpakkingen.
6. Dosering
Het product beschikt over een doseerhulpmiddel.
Download