schacht Ir en Eon tv

advertisement
Nota betreffende geologiscire verhoudi-ngen
Bijgaand
is
gegeve¡? een
in
T
Schacht
Tf,
Sm
Beatrix.
geologisch profiel d.oor d.e Beatrix-schach+-
boringen en Ð3 LXX en een situatieplan.
De koolbank A, de schelpenbank I en de zandsteen C uit Schachtboríng ïï zijn goed te correleren met dezelfde lagen in DB LXX.
Ïn boorschacht I zlin een koollaag en een schelpenbank aangetroffenr d.i.e, voor zover het materiaal dit toeliet, gelijk gesteld kunnen
wo¡d.en met de horizonten A en B. Deze horizonten liggen echter lager
dan red.elijkerrvijs verwacht kon worrlen. Ook hdt oppervlak van het Carboon
in schacbt r ligt iets lager dan uit de gegevens va¡ schacht Ir en
DB ÏJXX verwacht was.
Ïn Schaeht I is tussen 495 - 496 rn storingsklei aangetroffen, waarbij laaghelli-ngen van het gesteente onder deze storing van 1z-1Jo optraden' Toen bleek dat de laaghellingen naar d.e diepte toe toenamen
tot !o-!!o, kon verwacht word.en d.at de hoofd.storing nog niet bereikt
was. Het gesteente in deze steile zone bestaat gedeeltel!þ uit zandsteen en sterkzandige lei r d.ie mogelijk overeenkomen met horizont Ð in
ÐB LXX.
Eon tv¡eede storingsklei is gevonden bij 505 n diepte¡ waarna het
onderliggende gosteente, een zanoige lei rnet plantenhaksel, vrijv,rel hovizontaal gelegen i-s. Het is dus aan te nemen dat d.e storingszone doorboord is. In dat geval is de zandige lei met plantenha-ksel te correleren
met een horizont die ongeveer bij !10 m in lB LXX 1igt. fnd.erdaad. is in
DB Lxx van 5o7r9o - !1or8o m, zandige lei met plantenhaksel aangetrofa
fen. In deze boring volgt hieronder lelsteen met sehelpenresten en een
bitumineuse leisteen met veel schelpen boven een koollaag (laag j7/36).
Îden kan dus bij het verder boren in Schachtboring I spoedig schelp-
resten verwach-ten.
Ðe helling van de storing zai- ongeveer 620 z\n. Dit is slechts aan
één klein stukje geiaeten - dus geheel zeker is d.it niei - maar word.t
dit aangenomenr dan za1, brj een boordiameter van I meter, de storing
eerst bij ongeveer J12 m uit de icomende schachtwand lopen, ïîaarna ongestoord gesteente te verwachien 1s.
,'l
-2bìj die diepte clan ongeveer r,lidden in de bitumineuse
scìieJ-penì-ei zitien en het i¡eer vaste zantiige gestee.rrie volgt eerst
orr.ùer d.e koollaag.
Men moot
Heerlen,
1O
nei
1957"
Wf
/iÐr
n.;.H. parijn)"
Download