VMWare Workstation instellen

advertisement
Tips & fricks
l
J
.
In het dagelijks leven van een IA professional is het gebruik van Vjrtual machines bijna niet meer weg te
denken. Toch t)lijkt in de praktijk dat veel engineers verschillende 1ervaringen hebben met het gebruik
van bijvoorbeeld VMware Virtual machines. Eénian de dingen ~ie je vaak hoort is dat een virtual
machine traag is of vaak vast loopt. Terwijl een ndere collega fllet een zelfde soort host computer
geen hinder ondervindt. Met dank aan Richard eenheer.
Instelmogelijkheden VM
Tussen de Player en
e Workstation is een
groot verschil als het gaat om de aanpassingen die gedaan kunnen worden aan een
virtual machine. Het gebruik van VMware
HardwareVM
Hardware
Memor
Processors
Processor core
Vlrtuollzation e
Harrdlsk drefra '
Harddisk Com act
Player
versie 7
Functie
x
WS
versie 12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Player
versie 7
WS
versie 12
x
x
x
Workstation geniet d e voorkeur boven
VMware Player. Er wordt onderscheid
machine opties. In tobel hiernaast staan de
OptiesVM
Optie
Guest
lsolation
belangrijkste items d ie invloed op de
VMware Tools
gemaakt in hardware instellingen en Virtual
Functie
Overslepen van bestanden van en naar VM in Windows
Deze functie, indijn ingeschakeld, belast de host Iets
zwaarder.
Verbetert grafisc~~ prestaties VM en maakt bepaalde
user Interface op es mogelijk, zoals ' unity mode' en
bestanden slepei, van de VM naar de host. Dit verbeterd
de prestaties van de VM aanzlenliik.
1
1
performance hebben.
x
1
Virtualization
Networking c1ptions
engin~~
1
Het is mogelijk om bij een VM een netwerk
Virtualization engine in VMware heeft als
Bij latere versies werd de snelheid ook
doel het virtueel draciien van software
substantieel hoger. De nieuwste versies ier
connectie in te stellen. In Workstation zijn er 5
betrouwbaarder en sneller te maken. In
van zijn: VT-X/EPT (Extended Page Tables) en
verschillende mogelijkheden :
1
1
VMware kan dit daa1om ook worden
AMD-V/RVI (RapidLVirtualization lndexingl.
ingesteld bij de hardware instellingen van
Vanaf 2015 bescl ,ikt bijna elke process©r
een VM bij de Proce ssors.
van deze merke1 over deze hardware
virtualisatie.
Binary translation, is (;en software oplossing
•
•
•
•
•
Bridged
Host-Only
NAT
Custom : Virtual Network
LAN Segment
om software gevirtuoliseerd te kunnen
weergeven. Dit wordt gebruikt als de host
Het kiezen van de juiste optie is belangrijk.
CPU geen virtualisatie mogelijkheden heeft.
Als deze verkeerd wordt ingesteld resulteert
AMD-V and VT-x, zijn
een beschrijving van verschillende netwerk
dit geregeld in ongewenst gedrag. Hier volgt
p hardware geba-
seerde virtualisatie methoden, AMD-V voor
keuzes die in VMware gemaakt kunnen
AMD processoren en VT-x voor lntel
worden.
processoren. De ee ste versies hiervan
zorgden ervoor dat <je software voor het
virtualiseren een stuk eenvoudiger kon maar
met een beperkte snelheid winst.
Best practices
1. Bij ~et draaien van een V~, kijk hoeveel RAM geheugen er wordt gebruikt. Is deze te
hoog verhoog dan het grheugen van je VM bij je VM instellingen. Let er wel op dat je
ni~t te veel geheugen re erveert, want als je host te weinig geheugen overhoudt zal je
ho~t computer traag wor~ en wat ook weer je VM langzamer maakt. Een goede balans
vind en is belangrijk. Dit is eker belangrijk als er meerdere VM's tegelijkertijd actief zijn .
2. Ste) bij een VM niet meer CPU's in dan de host computer fysiek heeft.
3. Het is aan te raden om '~isk space' te reserveren op je VM, vooral als je vaak data
ko~ieert van en naar je ~M. Dit is alleen in te stellen wanneer je een nieuwe VM
aanmaakt en dan het H~ 1ype selecteert.
4. Voer na een schone inst llatie op een VM altijd een Harddisk defragmentatie uit. Dit
bestaat uit twee fases . E . rst in de VM zelf en daarna via de VMware software.
5. lnsfialleer VMware Tools. Het installeren van de VMware Tools is niet alleen handig om
bij~oorbeeld gemakkelijk, iles over te slepen van je VM naar je host pc. De grafische
prestaties zullen hierdoor verbeterd worden. Dit is nodig om goed in full-screen modus te
we.:1rken . Daarnaast advis ert VMware om altijd in full-screen modus te draaien . Ze
ze gen dat de prestatie van een VM dan beter zijn dan wanneer deze in de window
m dus draait.
6. Zor~ bij een lntel proces~r dat in de BIOS van de host pc 'lntel-VT-x' staat ingeschakeld.
Bij en AMD processor is it AMD-V.
1
7. He is mogelijk om SCSI e IDE schijven te emuleren. Volgens VMware presteren virtuele
SCSI schijven beter dan irtuele IDE schijven.
Tips & Tricks
Bij Bridged gebruikt e VM de netwerkkaart
Voor het optimaliseren van een VM zijn hier een omtol tips die de prestatie verbeteren:
1
van de host comput<9r. Op deze manier
verbindt de VM zich cfüect met het netwerk
l org er voor dat de Vrt.1 HD schijven op een s el medium staan. Bij voorkeur op een
schijf of lokaal op harde schijf. De VM op een externe harde schijf via USB werkt
nog steeds goed mair de prestaties zijn merkbaar lager. In dat geval is wel zeer sterk
aan te bevelen om 0 1 USB 3.0 te verbinden.
iZorg er voor dat je all en de hardware, die je daadwerkelijk nodig hebt activeert in je
1VM. Schakel overige hardware, zoals de floppydisk uit in je VM. Het zelfde geldt ook
voor de software die p de VM staat. Probeer zo weinig mogelijk softwarepakketten te
installeren, die veel i~pact hebben op de performance van de VM. Schakel software,
die niet nodig is bij he opstarten van de VM uit.
.Stel je OS op zowel d host computer als in de VM zo in dat er zo min mogelijk
grafische effecten zijn.
Als het in 'suspended' etten van een VM vaal< lang duurt, dan kun je dit mogelijk
1
versnellen door in de M opstart file vier instellingen aan te passen of toe te voegen .
Deze file is te vinden if de map waar je VM is opgeslagen en het is een VMX file. Open
deze file met Notepa en verander of voeg cje volgende entries toe.
l.
~SD
en wordt op het netwerk aangemerkt als
een volwaardige netwerkkaart met een
eigen IP en MAC adres. Dit is de meest
2.
gebruikte optie.
Bij de Host-Only instelling wordt alleen een
netwerk tussen de VM en de host computer
gemaakt. Bij deze in, telling zal de VM geen
toegang hebben tot computers verbonden
3.
4.
met de host compu1er. Dit is een goede
instelling als er voor cle VM een geïsoleerd
netwerk nodig is. Meerdere VM's op dezelfde
host computer kunnen met deze instelling
~e
IBij traditionele harde s hijven:
a.
MemTrimRate = 0
b.
Sched.mem.pshare.enable = "FALSE"
c.
mainMem.useNamedFile = "FALSE"
d.
prefvmx.minVmMernPct = "l 00"
Bij SSD hardeschijven:
a.
MemTrimRate = 30
Sched.mem.pshare.enable = "FALSE"
b.
c.
moinMem.useNamedFile = "FALSE"
d.
prefvmx.minVmMernPct = " l 00"
wel met elkaar communiceren .
Bij Network Adress Tr nslation [NAT) gebruikt
1
de VM, net zoals bridged, de hardware van
de host computer. A leen de VM krijgt geen
eigen IP adres op het netwerk. Uiteindelijk
wordt er nog steeds een soort Host-Only
netwerk gemaakt maar kan de VM wel data
ontvangen van en verzenden naar het
netwerk waar de host computer mee is
verbonden . Deze toepassing wordt vaak
gebruikt bij VM's die geen actieve rol in het
netwerk vervullen, maar wel data van het
netwerk nodig hebben.
Virtual Networks zijn virtuele netwerken die
door VMware worde gecreëerd bij
installatie. Het hangt van de versie van
altijd een VM te hebben die 'vers' ge'1nstalleerd is. Maak daar een 'snapshot'
van zodat je altijd ee kaal 9eïnstalleerde versie van de VM hebt.
6. Als op de host pc Hy9er Threading is ingeschakeld dan kan dit problemen op de host
pc veroorzaken. Het Rrobleem is dan vaak dat de host pc bevriest terwijl de VM in
1
mindere mate door 1ijft werken. Hyper Threading moet vaak in de BIOS van de host
pc worden uitgescha eld.
l
7. Het geheugen van e · n VM wordt grotendeels op de harde schijf van de host gezet. Bij
grote VM's kan dit wel eens tot traagheid leiden. In VMware Workstation is het mogelijk
om aan te geven ho veel r<AM geheugen op de host PC mag worden gebruikt. Het is
i
zelfs mogelijk om in t stellen dat het geheugen van de VM alleen in het geheugen
van de host pc mag orden gezet en niet op de schijf zelf. Dit kan bij de instelling van
Workstation (Edit> Pr .ferences >Memory tab) . Het enige nadeel is dat meerdere
VM's tegelijkertijd dra ien don eigenlijk niet meer mogelijk is. Deze instelling is in de
Player niet aanwezig.
8. Zet in de BIOS van de host computer alle 'Power Save' functies uit.
9. i Schakel de 'Debug Mode' uit. Dit kan bij de VM Settings in de options tab bij
'Advanced'. (Alleen i Workstation)
l 0. Hoewel deze instellin niet heel zwaar is voor qe host computer, kun je er voor kiezen
l om bij de VM Option 'Guest lsolation' uit te schakelen . Hiermee voorkom je dat het
slepen van bestande van en naar je VM mogelijk is. (Alleen in Workstation)
5.
i Probeer
1
VMware Player / Worl<station af hoeveel er
beschikbaar zijn. Ze eten allemaal vmnetO,
vmnetl , enzovoort. Ook de bridged, hostonly en NAT opties maken gebruik van deze
virtuele netwerken . Over het algemeen
maakt bridged geb1uik van vmnetO, hostonly vmnetl en Nat vmnet8, maar dit kan
per versie van VMwrne variëren . Zodra deze
virtuele netwerken worden gebruik zijn ze ook
terug te vinden onder 'Network Connections'
--
instellingen op de host pc. Bij het selecteren
van een nog niet gebruikt virtual network kun
je ook selecteren wot voor netwerk het is
zoals bridged of ho t-only.
Er is uiteraard nog veel meer mogelijk. We
hopen je hiermee een goede start gegeven
te hebben •
=
Download