DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons

advertisement
DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat
onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en
uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In dit dienstverleningsdocument geven wij
daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor Mooijman Assurantiën. Hierna
vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze
dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten. Dit document is informatief. Dat
betekent dat u niet verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of
om een bepaalde overeenkomst met betrekking tot een financieel product te sluiten.
WIE ZIJN WIJ?
Naam en adresgegevens
Mooijman Assurantiën
Hofwijckstraat 1
2275 AJ Voorburg
Postbus 174
2270 AD Voorburg
Telefoon: 070-3871818
Fax:
070-3694025
E-mail: [email protected]
Website: www.mooijman-assurantien.nl
Bereikbaarheid
Geopend tijdens werkdagen van 08.30 tot 17.00
Voor afspraken buiten kantooruren kunt u ons bellen.
Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende
schade kunt u ons bereiken via de volgende
telefoonnummers:
Robin Grell: 06-24516062
Marcel Mooijman: 06-53734983
Eric Keijer: 06-42305703
ONZE DIENSTVERLENING
Wij beschikken over een vergunning om te adviseren over en te bemiddelen in financiële
producten en diensten van diverse aanbieders. Dit betekent dat wij samen met u een overzicht
maken van de financiële risico's waar u mee te maken heeft of kunt krijgen en dat wij u
kunnen adviseren over de financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw
(toekomstige) wensen en persoonlijke omstandigheden. Bemiddeling houdt in dat wij u onder
meer begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten.
Schadeverzekeringen als intermediair
Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering
van uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u
beschermen tegen financiële schade door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid.
Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in schadeverzekeringen.
Schadeverzekeringen als gevolmachtigd agent
Wij hebben een volmacht van meerdere verzekeringsmaatschappijen. Dit houdt in dat wij van
deze verzekeringsmaatschappijen de bevoegdheid hebben gekregen om in een aantal
gevallen namens hen te handelen. Hierdoor zijn wij onder meer bevoegd om zelfstandig
nieuwe verzekeringen te accepteren en schades af te wikkelen. Op ons briefpapier kunt u zien
van welke verzekeraars wij een volmacht hebben.
Levensverzekeringen
Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart
te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een
verzekering waarmee u de schuld van uw hypotheek aflost, kan een levensverzekering zijn.
Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in levensverzekeringen.
Versie januari 2011
1
Hypothecair krediet
Indien u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een
belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een
lange periode. Bij zo'n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de
hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en de mogelijkheden
zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u
belangrijk zijn. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in hypotheken.
Bancaire diensten via ons agentschap van de SNS Regiobank:
Consumptief krediet: Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld
omdat u een nieuwe baan krijgt in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een auto
moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden
geregeld door het afsluiten van een krediet. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te
bemiddelen in kredieten.
(Bank)sparen / Beleggen: Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te
storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de
levensloopregeling. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in betaalen spaarproducten. Het opbouwen van vermogen kan ook met (bank)sparen of door te
beleggen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het aflossen van uw hypotheek of het opbouwen van
een oudedagsvoorziening of lijfrentevoorziening. Wij beoordelen graag met u welke vorm
van vermogensopbouw geschikt is voor u. Wanneer u besluit om in beleggingsfondsen te
gaan participeren, kunnen wij u op basis van uw beleggingsprofiel adviseren over de fondsen
die daar het beste bij aansluiten.
ONZE RELATIE MET AANBIEDERS
Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van financiële
producten.
Ongebonden en onpartijdige bemiddelaar
Wij behoren geheel tot de ongebonden en onpartijdige bemiddelaars. Wij hebben geen
financieel voordeel bij het onderbrengen van verzekeringen bij één of meerdere specifieke
verzekeraar(s). Wij baseren het advies voor de cliënt op een analyse van een toereikend aantal
op de markt verkrijgbare financiële diensten. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle
verzekeraars zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte
groep verzekeraars. Een lijst met namen van verzekeraars met wie wij een relatie onderhouden
zenden wij u op aanvraag toe.
Gevolmachtigd agent
Wij hebben een volmacht van meerdere verzekeringsmaatschappijen. Dit houdt in dat wij van
deze verzekeringsmaatschappijen de bevoegdheid hebben gekregen om in een aantal gevallen
namens hen te handelen. Hierdoor zijn wij onder meer bevoegd om zelfstandig nieuwe
verzekeringen te accepteren en schades af te wikkelen. Op ons briefpapier kunt u zien van
welke verzekeraars wij een volmacht hebben.
Versie januari 2011
2
ONZE RELATIE MET U
Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen
wij ook een aantal zaken van u.
Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die
wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig
informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote
uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede
bepalend voor de adviezen die wij u geven.
Totaalbeeld
Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas
compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde
financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen
optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben.
Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat
wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan
het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket.
Wijzigingen doorgeven
Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie
die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan
een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt
worden.
Informatie doornemen
Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u
informatie zenden. Soms gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van een wettelijke
verplichting aan u verzenden. Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken
dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en
diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zonodig te
raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te
controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend
controleren wij deze documenten ook.
ONZE KWALITEIT
Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in
sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd
onder nummer 12009653.. Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt
Financiële Markten via telefoonnummer 0900-5400540 (5 ct/min.).
Vereniging van Adviseurs in Financiele zaken (AdFiz)
Ons kantoor is lid van AdFiz. AdFiz is de branchevereniging voor onafhankelijke financiële
en assurantie-adviseurs. De bij AdFiz aangesloten leden zijn onafhankelijk en vrij in de keuze
van producten en aanbieders.
Versie januari 2011
3
Register Makelaars in Assurantiën (RMiA)
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht
over onze dienstverlening hebben en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot
het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Wij staan geregistreerd bij het Kifid
onder aansluitnummer is 300.006223.
Kamer van Koophandel (KvK)
In het KvK handelsregister staan wij geregistreerd onder nummer 27077716.
ONZE BELONING (PARTICULIEREN)
Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij kosten.
Denkt u maar aan salarissen, huisvesting, opleidingen en vergunningen. De vergoeding die
wij voor onze dienstverlening rekenen, kunnen op verschillende wijzen worden voldaan. De
hieronder vermelde beloningswijzen gelden voor particulieren.
Vergoeding op basis van provisie
Wij ontvangen van (de) financiële instelling(en) waar uw financieel product is afgesloten een
provisie die onderdeel vormt van de prijs van het product. Bij levensverzekeringen is dat de
premie, bij hypotheken zijn dat de (maand)lasten. Als u de premie of de (maand)lasten hebt
betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening, tenzij wij vooraf andere afspraken
met u hebben gemaakt.
De hoogte van de vergoeding die wij van de financiële instelling uiteindelijk ontvangen is een
vast percentage van het verzekerd bedrag, het uitstaande kapitaal of het geleende hypotheekbedrag en verschilt over het algemeen per product en per financiële instelling. Ook de looptijd
van het product, alsmede het feit of u premie gedurende de looptijd van het product betaalt of
in eens bij het afsluiten (koopsom) heeft invloed op de hoogte van onze vergoeding die wij
van de financiële instelling ontvangen. De bandbreedtes van de hoogte van de vergoeding die
wij ontvangen van de financiële instelling zijn:
Productcategorie
Hypotheek complex (spaar /
bankspaar / leven / beleggen )
Hypotheek niet-complex
(aflosvrij, lineair, annuïtair)
Tweede hypotheek
Beleggingsverzekering
Levensverzekering
Pensioen / Lijfrente
Versie januari 2011
Eenmalig
0,7% - 1,4%
Jaarlijks (10 jr)
0,03% - 0,06%
0,5% - 1,0%
-
0,5% - 1,0%
-
2,0% - 6,0%
2,0% - 6,0%
2,0% - 6,0%
4
Vergoeding op basis van declaratie
Wij hanteren de volgende uurtarieven:
•
Senior financieel adviseur
€ 140
•
Financieel adviseur
€ 100
•
Administratief medewerker € 80
Een indicatie van de benodigde uren voor de verschillende werkzaamheden is:
Productcategorie
Hypotheek complex (spaar /
bankspaar / leven / beleggen )
Hypotheek niet-complex
(aflosvrij, lineair, annuïtair)
Tweede hypotheek
Beleggingsverzekering
Levensverzekering
Pensioen / Lijfrente
Indicatie
25 uur
20 uur
20 uur
10 uur
10 uur
20 uur
In het geval wij een uurtarief met u hebben afgesproken, heeft u de keuze de productprovisies
in te ruilen voor korting op de rente of de premie of deze te verrekenen met onze
declaratienota. Voor een eerste intake gesprek rekenen wij geen kosten. Wenst u daarna
gebruik te maken van onze diensten, brengen wij kosten in rekening ongeacht of u het
gewenste product via onze bemiddeling sluit of niet.
Vergoeding op basis van vast tarief
Wij kunnen ook een vast tarief met u afspreken voor advies en bemiddeling. Dit tarief geldt
dan ongeacht het aantal uren wat wij werkelijk aan uw advies en bemiddeling besteden.
Productcategorie (particulier)
Minimum
Maximum
Hypotheek complex (spaar /
bankspaar / leven / beleggen )
Hypotheek niet-complex
(aflosvrij, lineair, annuïtair)
Tweede hypotheek
€ 3.000
€ 5.000
€ 2.000
€ 3.500
€ 2.500
€ 4.000
Beleggingsverzekering
€ 500
€ 2.500
Levensverzekering
€ 500
€ 2.500
Pensioen / Lijfrente
€ 500
€ 3.500
Versie januari 2011
5
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards