PowerPoint-presentatie - Jaar van de Boerderij 2013

advertisement
Gerard Hendrix
projectleider AEN
Herbestemmen
Het thema in
het Jaar van de Boerderij
Onderwerpen
• 2003 – 2013
• Herbestemmen: de dimensies
–
–
–
–
–
–
–
Aantallen
Kwaliteit
Kennis
Architectuur
Ruimte en regels
Economie
Maatschappelijk
• Herbestemmen in het Jaar van de
Boerderij
Waar ik sta ….
•
•
•
•
•
Het gewone, biografie van het landschap
Zelf doen
Omgevingskwaliteit: fysiek & niet-fysiek
Kennis + beleving + zorg
Het Jaar van de Boerderij is geen feestje maar
moet iets teweeg brengen en daarna
doorgaan
(©rien de visser)
Boodschap Jaar vd Boerderij
• Er verdwijnen boerderijen
maar er zijn er nog heel veel
• Die zijn essentieel voor het
aanzien en de leefbaarheid
op het platteland
• We blijven ons inzetten voor
behoud-door-ontwikkeling
met de mogelijkheden van
nu
1. Van 2003 - 2013
• Omslag in benadering Ruimtelijke
Ordening
• Demografische ontwikkeling
• Landbouw: doorgroeien of
verbreden, stoppen
• Wat vrijkomt is groter dan eerder
• Klimaat en energie;
duurzaamheid
• Identiteit
2. De dimensies: aantallen
In 2001
91.000 objecten
Per dag verdwijnt 1,5 boerderij x 12 jr
- 6.000
Over
85.000
Daarnaast nog ‘boerderij’
x
Wederopbouwboerderij
8.000
Kwaliteit
• Van object naar omgeving;
voorbeeld de ervenconsulent
• Van ruimtelijke kwaliteit naar
omgevingskwaliteit: ruimte,
maatschappelijk en
duurzaamheid
• Veel instrumenten ingezet die
niet meer werken: Rood voor
Rood, Ruimte voor Ruimte
Kennis
• Blijft de grondslag voor omgang
met agrarisch erfgoed
• Niet langer in boeken etc maar ook
via nieuwe en sociale media
(Twitter-academie)
• Specialistisch (gebinten) en weinig
breed, dwz maatschappelijk,
landschap, gebiedsontwikkeling
Architectuur
• Opvatting over welstand en behoud zijn
veranderd: meer vrijheid zeker achter de
voordeur
• Met het badwater het kind weggooien?
• Rood voor Rood heeft ons weinig
vernieuwing gebracht: boerderette,
catalogus
• Het regionale accent bij een nieuwe
boerderij is te duur. Wat doen we daar
aan?
Ruimte en regels
• Van Toelatings- naar
Ontwikkelingsplanologie en
zelfs Uitnodigingsplanologie
• Van ‘limitatieve lijst’ naar …..
• Plattelandswoning
• Nieuwe formules zoals
knooperven
Economie
• Erfgoed wordt afgerekend op
economische bijdrage; je moet
het bv toeristisch verkopen
• Waarde van een agrarisch
erfgoed object
• Andere verdien-mogelijkheden
• Economische investeringen
vinden in de stad plaats
Maatschappelijk
• Wat zijn de gevolgen van al dan niet
herbestemmen voor een gebied, een
persoon?
• Zeker nu: een veel grotere
verantwoordelijkheid bij de bewoners zelf
• De ‘zachte’ kant is veel belangrijker geworden:
iedere boerderij, iedereen heeft een verhaal
3. Herbestemmen in het JvdB
• Nieuwe ‘instrumenten’:
tijdelijkheid, CPO, ..
• Koppel boerderijbehoud
aan gebieds- en
dorpsontwikkeling
• Zoek naar nieuwe
economische borging
• Zoek naar nieuwe coalities
Dilemma’s, vragen, opdrachten
voor het JvdB 2013
• Kunnen we nog wel alles in de benen houden?
Keuzes maken
• Erfgoed is meer dan een gebouw en een erf
• Moeten we ons weer meer op ‘kennis’ richten?
Kennis delen
• Als boerderijstichtingen moeten we
ondernemend en sociaal zijn/worden
• Nieuwe partners
• Nieuw erfgoed
Afsluiting
Het zou mooi zijn als we geen ruzie meer
hoeven te maken over wet- en
regelgeving maar mogen praten over
gezamenlijke opvattingen over kwaliteit,
functie, realisatie en doel bij het
herbestemmen van (historische)
boerderijen
Download