nivolumab - Bristol

advertisement
Europese Commissie keurt uitgebreid gebruik van Opdivo (nivolumab)
van Bristol-Myers Squibb goed voor de behandeling van eerder
behandeld metastatisch niet-plaveiselcel niet-kleincellig
longcarcinoom
Deze goedkeuring breidt het huidige gebruik van Opdivo (nivolumab) uit van eerder
behandeld metastatisch plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC, non-small cell
lung cancer) naar niet-plaveiselcel NSCLC, die samen 85% van de longkankers vormen.
Opdivo is de enige anti-PD-1 die goedgekeurd is voor patiënten met een eerder behandeld
metastatisch NSCLC, ongeacht de PD-L1 expressie.
Met deze goedkeuring is Opdivo de enige anti-PD-1 die een betere globale overlevingskans
voorlegt dan docetaxel voor patiënten met een eerder behandeld metastatisch NSCLC.
(Braine-L’Alleud, 3 mei 2016) - Bristol-Myers Squibb heeft vandaag aangekondigd dat de
Europese Commissie Opdivo (nivolumab) heeft goedgekeurd als monotherapie voor de
behandeling van volwassen patiënten met lokaal geavanceerde of metastatische nietkleincellige longcarcinomen (NSCLC, non-small cell lung cancer) die reeds met chemotherapie
behandeld zijn. Opdivo is de eerste in Europa goedgekeurde PD-1 remmer die in twee
afzonderlijke fase III testen een verbetering toont in termen van algemene overleving (AO) ten
opzichte van chemotherapie: Checkmate 017 voor niet-plaveiselcel NSCLC en Checkmate 057
voor niet-plaveiselcel NSCLC. Deze twee studies bevestigen het voordeel van Opdivo bij eerder
behandeld NSCLC, onafhankelijk van de PD-L1 expressie. De goedkeuring staat uitgebreide
marketing van Opdivo toe voor eerder behandelde metastatische NSCLC in alle 28 lidstaten van
de Europese Unie.
Deze goedkeuring is gebaseerd op de resultaten van de fase III studie CheckMate -057, die
gepubliceerd werden in “The New England Journal of Medicine”. In de CheckMate -057 studie
werd Opdivo vergeleken met docetaxel, bij patiënten met een geavanceerd niet-plaveiselcel
NSCLC, onafhankelijk van de PD-L1 expressie. Opdivo vertoonde een betere AO dan docetaxel,
met een daling van 27% in het sterfterisico (HR=0.73 [95 % CI: 0.59-0.89; p = 0.0015]) en een
ONCBE16NP02684-01
Emmanuel Blin, senior vice president, Head of Commercialization, Policy and Operations,
Bristol-Myers Squibb, verklaart: “Het is ons doel bij Bristol-Myers Squibb om de
levensverwachting van de patiënten met moeilijk te behandelen kankers te verbeteren, zoals
nu bij het niet-kleincellig longcarcinoom. De goedkeuring van vandaag is indicatief voor ons
engagement om onze kennis van de immuno-oncologie te blijven verbeteren, alsook de
overlevingskans op lange termijn, dit allemaal om een brede populatie van patiënten met
longkanker te helpen in Europa. Opdivo is momenteel de enige in Europa goedgekeurde PD-1
remmer die, in twee afzonderlijke fase III studies, een significante verbetering toont wat betreft
overlevingskansen in deze patiëntenpopulatie en daarbij dus een nieuwe
behandelingsmogelijkheid biedt aan patiënten die tegen deze ziekte vechten.”
overlevingskans na 1 jaar van 51% voor Opdivo (95% CI: 44.6-56.1), tegenover 39% voor
docetaxel (95% CI: 33.3-44.6). De analyse van de biomarkers voor de expressie van PD-L1 is niet
nodig voor Opdivo.
Het Summary of Product Characteristics (SmPC) geeft aan dat dokters rekening moeten houden
met een mogelijks laattijdig optreden van het effect van Opdivo vooraleer de behandeling te
starten bij patiënten met een minder goede prognose en/of een agressievere vorm van de
ziekte. Bij patiënten met een niet-plaveiselcel NSCLC was er een groter aantal sterftegevallen
waargenomen tijdens de 3 eerste maanden onder Opdivo in vergelijking met docetaxel. De
geassocieerde factoren met een vroege dood waren een slechte prognose en/of een zeer
agressieve ziekte, in combinatie met lage of geen tumor PD-L1 expressie.
Dr. Luis Paz-Ares, MD, Hospital Universitario Doce de Octubre, Madrid, Spanje verklaarde: “De
vandaag ontvangen goedkeuring breidt de beschikbaarheid van Opdivo als
behandelingsmogelijkheid uit tot een groter aantal patiënten met longkanker - eerder
behandelde gevorderde niet-plaveiselcel niet-kleincellige longkanker - dat de meerderheid van
de gediagnosticeerde gevallen van longkanker vertegenwoordigt. Als enige goedgekeurde PD1remmer die een bewezen verbetering van AO heeft tegenover een standaardbehandeling,
ongeacht de PD-L1 expressie, geeft Opdivo de mogelijkheid aan zorgaanbieders om een
behandeling te kunnen voorleggen aan patiënten die eerder reeds chemotherapie ondergaan
hebben. Dit dus zonder eerst tests te moeten doen met biomarkers om de PD-L1 expressie te
achterhalen. Deze behandeling is belangrijk voor patiënten en hun families in afwachting van
nieuwe behandelingsmogelijkheden.”
Een globaal overlevingscijfer dat beter is dan dat van docetaxel in eerder behandelde
gevorderde niet-plaveiselcel NSCLC
CheckMate -057 is een open gerandomiseerde studie in fase III, die Opdivo vergeleken heeft
met docetaxel bij patiënten met eerder behandelde gevorderde niet-plaveiselcel NSCLC, met
AO als belangrijkste evaluatiecriterium. De secundaire evaluatiecriteria omvatten objectieve
responspercentage (ORR) en progressievrije overleving (PFS). Deze studie omvatte alle
patiënten, ongeacht de expressie van PD-L1. De patiënten werden in de studie gerandomiseerd
om Opdivo te ontvangen (om de 3 weken 3 mg/kg door intraveneuze toediening). De vooraf
gespecificeerde tussentijdse analyse werd uitgevoerd na observatie van 413 voorvallen (93%
van het verwachte aantal cases voor de finale analyse).
Opdivo heeft een superieure AO aangetoond in de eerder behandelde gevorderde nietplaveiselcel NSCLC, in vergelijking met docetaxel, met een daling van 27% voor het risico op
overlijden (HR=0.73 [95% CI: 0.59-0.89; p=0.0015]), en een overlevingspercentage na een jaar
van 51 % voor Opdivo (95% CI: 44.6-56.1) tegenover 39% voor docetaxel (95% CI: 33.3-44.6).
De mediane AO was 12.2 maanden voor de patiënten van Opdivo (95% CI: 9.66-14.98) en 9.4
maanden voor docetaxel (95% CI: 8.0-10.68). In de Opdivo -arm was de ORR 19% (56/292; 4
complete responses, 52 partiële responses; 95% CI: 15-24) en in de docetaxel-arm 12%
36/290; 1 complete respons, 35 partiële responses; 95% CI: 9-17, p=0.0246). Voor de patiënten
die Opdivo gekregen hadden was de gemiddelde responsduur 17.2 maanden, tegenover 5.6
maanden voor docetaxel. De gemiddelde PFS was 2.3 maanden voor Opdivo en 4.2 maanden
voor docetaxel (HR=0.92 [95% CI: 0.77-1.11, p=0.3932]).
De resultaten van een post-hoc multivariate verkennende analyse, uitgevoerd ter
ondersteuning van de SmPC ontwikkeling, hebben getoond dat patiënten met een slechtere
prognose en/of agressievere vorm van de ziekte, in combinatie met lage of geen tumor PD-L1
expressie, bij een behandeling met Opdivo een hoger sterfterisico hebben in de eerste drie
maanden (59/292, 20.2%) in vergelijking met docetaxel (44/290, 15.2%). Geen enkele
vroegtijdige sterfte werd toegeschreven aan toxiciteit van het geneesmiddel in kwestie; in geen
van beide armen. Het veiligheidsprofiel van Opdivo was bij de CheckMate -017 consistent met
de vorige studies.
CheckMate -017 is een fase III gerandomiseerde open klinische studie die Opdivo, in een dosis
van 3mg/kg intraveneus toegediend gedurende 60 minuten om de 2 weken, vergeleek met de
referentiebehandeling docetaxel, in een dosis van 75mg/m2 intraveneus toegediend om de 3
weken. De vergelijking gebeurde bij patiënten met een geavanceerd plaveiselcel NSCLC die
overgestapt waren tijdens of na een eerder platinum-gebaseerd chemotherapie doublet. Het
primair evaluatiecriterium was de AO en de secundaire criteria waren respectievelijk de
progressievrije overleving (PFS) en de objectieve responspercentage (ORR). De studie omvatte
alle patiënten, onafhankelijk van de PD-L1 expressie.
De resultaten van de CheckMate -017 tonen een vermindering van 41% voor het sterfterisico
(HR 0.59 [IC 96,8%: 0,43-0,81; p = 0,0002]) met een overlevingskans van 41% na één jaar voor
Opdivo (42.1% [95% CI: 33.7, 50.3]), tegenover 24% (23.7% [95% CI: 16.9, 31.1]) voor docetaxel.
De gemiddelde AO was 9.2 maanden voor Opdivo en 6 maanden voor docetaxel. Opdivo toonde
ook een statistisch en klinisch significante verbetering ten opzichte van docetaxel voor
secundaire criteria, ORR en PFS, bij patiënten met een eerder behandeld geavanceerd
plaveiselcel NSCLC. De overlevingskans is onafhankelijk van de PD-L1 expressie onderzocht, bij
alle op voorhand gespecifieerde expressieniveaus (1%, 5% en 10%). Het veiligheidsprofiel van
Opdivo was bij de CheckMate -017 consistent met de vorige studies. De resultaten van de
CheckMate -017 zijn gepubliceerd in “The New England Journal of Medicine” en zijn
gepresenteerd tijdens het ASCO congres (American Society of Clinical Oncology) in 2015.
Over longkanker
Longkanker is de grootste doodsoorzaak ter wereld, met meer dan 1.5 miljoen doden per jaar,
volgens gegevens van de World Health Organization. NSCLC is één van de vaakst voorkomende
types van deze ziekte, tot ongeveer 85% van de gevallen. plaveiselcel carcinomen
representeren 25 tot 30% van alle longkankers en de niet-plaveiselcel NSCLC zo’n 50 tot 65%.
De overlevingskansen variëren afhankelijk van het type kanker en het stadium op het moment
van diagnose. Op wereldschaal ligt de overlevingskans na 5 jaren voor stadium I NSCLC tussen
de 47 en 50%; voor stadium IV NSCLC daalt dat naar 2%.
Bristol-Myers Squibb en immuno-oncologie: kankeronderzoekonderzoek vooruit helpen
Bij Bristol-Myers Squibb is onze toekomstvisie voor kankerbehandelingen gericht op immunooncologie, dat tegenwoordig beschouwd wordt als een belangrijke therapiemogelijkheid naast
chirurgie, radiotherapie, chemotherapie en gerichte behandelingen voor bepaalde tumortypes.
We hebben een brede portfolio van experimentele en goedgekeurde immuno-oncologische
producten, waarvan en groot aantal ontdekt en ontwikkeld werden door onze wetenschappers.
Ons lopende klinische programma voor immuno-oncologie is gericht op zeer uiteenlopende
patiëntenpopulaties, voor uiteenlopende vaste tumoren en bloedkankers, en in uiteenlopende
behandelingslijnen en histologische vormen. Met onze tests proberen we de AO en andere
belangrijke maatstaven zoals de duur van de respons te verbeteren. We leiden het onderzoek
in de eerste goedkeuring voor de combinatie van 2 immuno-oncologie medicijnen en blijven de
rol van combinaties voor de behandeling van kanker evalueren.
We bestuderen ook andere pistes voor het immuunsysteem in de behandeling van de kanker,
met name CTLA-4, CD-137, KIR, SLAMF7, PD-1, GITR, CSF1R, IDO en LAG-3. Deze pistes kunnen
mogelijke nieuwe behandelingsopties opleveren, in combinatie of als monotherapie, om
patiënten te helpen in hun strijd tegen verschillende soorten kanker.
Onze samenwerking met de universiteiten, alsook met kleine en grote biotechnologiebedrijven,
is gericht op de studie van mogelijke behandelingscombinaties met immuno-oncologische en
niet-immuno-oncologische middelen, om nieuwe behandelingsopties te bieden aan de klinische
praktijk. Bij Bristol-Myers Squibb zetten we ons in om de levensverwachtingen te verbeteren
van moeilijk te behandelen kankers en de manier waarop patiënten met hun kanker leven.
Over Opdivo
Kankercellen kunnen gebruik maken van regulerende systemen, zoals controlepunten, om het
immuunsysteem te ontlopen en zo de tumor te beschermen tegen een aanval van het
afweerstelsel. Opdivo is een PD-1-remmer die bindt aan de receptor van het controlepunt PD-1
uitgedrukt aan de oppervlakte van geactiveerde T-lymfocyten. Het blokkeert de binding van PDL1 en PD-L2, en zo ook de signalen voor de onderdrukking van het PD-1-systeem in het
immuunsysteem die de antitumorale immuunreactie verhinderen.
Het wereldwijde ontwikkelingsprogramma voor Opdivo steunt op het inzicht dat Bristol-Myers
Squibb heeft verworven in de biologische processen die immuno-oncologie ondersteunen. Ons
bedrijf is een van de voorlopers in het onderzoek naar het potentieel van immuno-oncologie
om het leven te verlengen bij moeilijk te behandelen kankers. Deze wetenschappelijke kennis is
de basis van het ontwikkelingsprogramma voor Opdivo, dat een brede waaier aan klinische
proeven in fase III omvat, voor de evaluatie van de AO als voornaamste evaluatiecriterium voor
verschillende soorten tumoren. De tests met Opdivo dragen ook bij aan het klinische en
wetenschappelijke inzicht in de rol van biomarkers. Tot op heden omvatte het klinische
ontwikkelingsprogramma voor Opdivo meer dan 18.000 patiënten.
Opdivo was de eerste PD-1-remmer die goedgekeurd werd door de wereldwijde overheden in
juli 2014, en is momenteel goedgekeurd in 48 landen, waaronder de Verenigde Staten, Japan
en de Europese Unie.
Meer over de samenwerking tussen Bristol-Myers Squibb en Ono Pharmaceutical Co., Ltd.
Dankzij een samenwerkingsovereenkomst met Ono Pharmaceutical Co., Ltd (Ono) kon BristolMyers Squibb in 2011 de territoriale rechten uitbreiden voor de wereldwijde ontwikkeling en
commercialisatie van Opdivo, met uitzondering van Japan, Zuid -Korea en Taiwan, waar Ono
indertijd zijn rechten op de verbinding had behouden. Op 23 juli 2014 hebben Bristol-Myers
Squibb en Ono Pharmaceutical hun strategische samenwerkingsovereenkomst tussen de twee
ondernemingen uitgebreid om samen tal van immuuntherapieën te ontwikkelen en
commercialiseren, als monotherapie of gecombineerd, voor patiënten met kanker in Japan,
Zuid -Korea en Taiwan.
Meer over Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb is een biofarmaceutische groep op wereldschaal, met als missie de
ontdekking, ontwikkeling en het aanbod van innoverende geneesmiddelen die patiënten
helpen om ernstige ziekten te overwinnen. Meer informatie over Bristol-Myers Squibb op
BMS.com of volg ons op LinkedIn, Twitter en YouTube.
Toekomstgerichte verklaringen van Bristol-Myers Squibb
Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen", zoals beschreven in de Amerikaanse
"Private Securities Litigation Reform Act" van 1995 betreffende onderzoek, ontwikkeling en in de
handel brengen van farmaceutische producten. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn
gebaseerd op de huidige verwachtingen en houden inherente risico's en onzekerheden in, met
name factoren waardoor het verklaarde trager, anders of in een andere richting kan evolueren
en waardoor de resultaten sterk kunnen afwijken van de huidige verwachting. Geen enkele
toekomstgerichte verklaring kan gegarandeerd worden. De toekomstgerichte verklaringen in dit
persbericht moeten samen beschouwd worden met de talrijke onzekerheden die de activiteit
van Bristol-Myers Squibb beïnvloeden, vooral zoals aangeduid in de bespreking van de
waarschuwingsfactoren in het jaarverslag van Bristol-Myers Squibb in formulier 10-K voor het
jaar eindigend op 31 december 2015, in ons kwartaalverslag in formulier 10-Q en in ons laatste
verslag in formulier 8-K. Bristol-Myers Squibb heeft geen enkele verplichting om aanpassingen
aan deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, noch bij nieuwe informatie, noch bij
toekomstige of andere voorvallen.
Perscontact:
TBWA Antwerp - Wilma Schippers - [email protected] - 0479 / 95 08 55
Bristol-Myers Squibb – Sabine De Beuf – [email protected] - 02/ 352 76 11
Download