Water? Natuurlijk Betaalbaar 5

advertisement
Water? Natuurlijk Betaalbaar
5-puntenplan voor lagere waterschapslasten
Als waterschappen ergens van bekend zijn, dan is het van de rekening die jaarlijks op de mat valt.
Logisch dat u er op wilt kunnen vertrouwen dat u niet meer betaalt dan nodig, en dat dit geld goed
wordt benut. Water Natuurlijk wil via het waterbeheer het gebied van Rivierenland mooier en
gezonder maken. Dat hoeft niet meer te kosten, in tegendeel, daarmee kunnen we op termijn juist
kosten besparen! Dat kan door andere keuzes te maken. Hiermee laat Water Natuurlijk zien dat juist
een duurzaam waterbeheer tot lagere kosten én tot mooiere resultaten leidt.
1. Investeren in circulaire economie
Het waterschap heeft veel mogelijkheden om geld te verdienen met duurzame maatregelen. Zo
kunnen waterschappen grondstoffen terugwinnen uit afvalwater, zelf veel energie opwekken en
warmte/koude opslag realiseren. Veel mensen vrezen dat duurzame maatregelen alleen maar met
subsidie mogelijk zijn. Het waterschap laat zien dat dit onzin is. Rioolwaterzuiveringsinstallaties
kunnen worden omgebouwd naar grondstoffen-, energie- of waterfabrieken. Deze investeringen
verdienen zich zelf terug en leiden op termijn tot lagere waterschapsbelastingen. Daarvoor moet het
denken in kringlopen gemeengoed worden en moeten we fors inzetten op innovaties. Afval wordt
weer grondstof en de producten kunnen eindeloos meerdere malen hergebruikt worden. Zo wordt
water de motor van de circulaire economie!
2. Consequent doorvoeren van de vervuiler betaalt
Nog te vaak lijden de goeden onder de verspillers en vervuilers. Zonder controles op watervervuiling
betaalt u ook voor de schade die anderen veroorzaken. Door vaker te controleren en strenger te
handhaven kunnen we overtreders steviger aanpakken. Wist u dat blauwalg veelal veroorzaakt wordt
doordat er teveel koeienmest in het water terecht komt? En dat veel tuinders nog steeds te veel
bestrijdingsmiddelen gebruiken die ook in het grond- en oppervlaktewater terecht komen? In de
Bommelerwaard wordt door enkele tuinders zelfs direct geloosd op de omliggende sloten. Het
waterschap maakt veel kosten om die vervuiling uit ons water te halen. Terecht maken mensen zich
ook steeds meer zorgen over microplastics en medicijnresten. Water Natuurlijk wil dat al deze
problemen aan de bron aangepakt worden. Zodat al deze stoffen nooit in het water terecht komen.
Dan hoeven we ook geen kosten te maken om ze eruit te halen. Dus elk ziekenhuis moet verplicht
een pharmafilter installeren, en elke boer moet maatregelen nemen om afspoeling van mest en
bestrijdingsmiddelen te voorkomen. Tegelijkertijd spant het waterschap zich om op innovatieve
wijze deze nieuwe reststoffen uit het afvalwater te verwijderen om de waterkwaliteit op niveau te
krijgen en te houden. En word je toch betrapt op watervervuiling, dan moet je ook financieel op de
blaren zitten. De vervuiler betaalt; wel zo eerlijk!
3. Belastingopbrengsten eerlijker benutten
Iedereen in Nederland betaalt elk jaar belasting voor de waterschappen. Landelijk wordt van de 1,3
miljard euro aan belasting, 90 procent opgebracht door de burgers, een heel klein deel door
bedrijven en 10 procent door agrariërs. Daarom mag verwacht worden dat de maatregelen die we op
het platteland nemen in het belang staan van iedereen. Water Natuurlijk wil daarom meer aandacht
voor de belangen van de burgers en minder specifiek voor alleen de agrarische belangen in dit
gebied. Meer natuur in het buitengebied betekent bijvoorbeeld meer wateropvang en dus minder
kosten. Meer flexibel peilbeheer betekent minder pompen en dus ook minder kosten. Beter
mestbeheer op boerenbedrijven betekent minder vervuiling, minder blauwalg en dus weer minder
kosten. 80% van de kosten op het platteland wordt nu door stedelingen opgebracht. Zij hebben dan
ook alle recht op een zuinig en effectief waterbeheer in agrarisch gebied!
4. Bonus op bijdrage aan stedelijke waterbeheer burgers
Steden worden door klimaatverandering steeds kwetsbaarder voor extreem weer. De kans op heftige
hoosbuien, maar ook op periodes van grote droogte neemt steeds meer toe. Om steden
‘klimaatproof’ te maken moeten gemeentes en het waterschap flink investeren in nieuwe riolen en
waterafvoer. Want u wilt ook niet dat uw straat elke keer blank staat na een hoosbui, of dat het park
bij u om de hoek verdroogt in de zomer. Dat kost heel veel geld en verhoogt de waterschapsbelasting
en het rioolrecht. Maar dat hoeft niet, want inwoners kunnen hier zelf veel aan doen. Dat kan met
maatregelen als het plaatsen van een regenton of groene daken, maar vooral ook door het anders
inrichten van hun tuin, met zo min mogelijk bestrating. Helaas worden steeds vaker tuinen betegeld,
waardoor het regenwater niet in de bodem kan verdwijnen. Dit vergroot de kans op wateroverlast.
Water Natuurlijk wil experimenten met nieuwe financiële prikkels voor duurzaam waterbeheer door
bewoners. Denk bijvoorbeeld aan een korting op de waterschapsbelasting voor bewoners met een
regenbestendige tuin. Een extra bonus, want een regenbestendige tuin vermindert niet alleen de
kans op wateroverlast en de bijbehorende kosten, maar vergroot ook de biodiversiteit en de
aantrekkelijkheid van je tuin!
5. Kostendeling door combinatie waterveiligheid met recreatie en natuur
Om ons te beschermen tegen wateroverlast en de gevolgen van klimaatverandering zullen de
komende jaren nog veel watermaatregelen nodig zijn. Dan kan je kiezen voor nog hogere dijken, met
nog meer asfalt en dure technische oplossingen. Maar je kan ook kiezen voor het combineren van
watermaatregelen met natuur en recreatie. Dat leidt tot effectieve oplossingen die flexibel en
duurzaam zijn, mooi en meestal goedkoper. In de praktijk blijken maatregelen om de waterveiligheid
te vergroten goed te combineren met aanleg en herstel van natte natuur- en recreatiegebieden,
duurzame drinkwatervoorziening en landbouw, duurzame delfstofwinning en een aantrekkelijk
vestigingsklimaat. Zo'n integrale aanpak levert netto voordeel op, onder andere door kostendeling
tussen meer partijen en het gratis gebruiken van natuurlijke processen. Ervaringen met
klimaatbuffers wijzen uit dat besparingen mogelijk zijn met 25 tot 80% ten opzichte van
"traditionele" alternatieven.
Download