Verslag FOT 7-11-2014

advertisement
Verslag Fysieke overlegtafel d.d. 7 november 2014
Aanwezig: Alle genodigden.
Agenda.
nr. 1. Opening en mededelingen door de voorzitter van het overleg.
Iedereen van harte welkom, fijn dat iedereen aanwezig is.
nr. 2. Verslag 6e fysieke overlegtafel.
Verslag wordt in zijn geheel behandeld.
Opmerking blz 1: Als je kleine zorgaanbieder zonder PGB, deze tekst moet vervallen in het verslag.
Verder geen opmerkingen , het verslag wordt vastgesteld.
nr. 3. Notitie nieuwe Klanten door Louis Teunissen.
Namens de ambtelijke werkgroep balen we hiervan. We kunnen als Kerkrade niet doorzetten, zoals
we het willen. Kerkrade heeft een naam om vernieuwing te doen, en dat doen we niet. De klant en
de zorgaanbieders samen willen we recht doen, rekening houden met de mogelijk grote gevolgen.
Meander spreekt juist haar waardering uit dat Kerkrade deze keuze maakt, deze weg blijft volgen.
Radar (A. Bijl) sluit zich daarbij een, en het kost tijd om vernieuwing door te voeren.
Aantal zorgaanbieders hebben gereageerd dat zij akkoord gaan met overeenkomst nieuwe klanten.
Dit draait de gemeente terug – het NIEUWE aanbod geldt voor iedereen.
Voorstellen.
1. Onderverdeling in zwaarte, 1,2 en 3. De definities van die zwaarte is het praktische probleem voor
in de uitvoering: hoe weet de professional in het Sociale Wijkteam wanneer hij zwaarte 1, 2 of 3
moet indiceren?
Marie-Therese reikt de toelichting onderverdeling categorieën t.b.v. opstellen ondersteuningsarrangement als voorzet voor de oplossing van dit probleem.
De moeilijkheid is, zoals gezegd, “Wanneer 1, 2, of 3?” Coaching, helpen bij, overnemen – bij dit
onderscheid is stil gestaan, maar doet onvoldoende recht aan de werkelijkheid.
Radar – Ageeth Bijl heeft de deskundigheidsniveau en het veiligheidsrisico genoemd, is ook geen
duidelijke onderverdeling uitgekomen, eventueel gekoppeld aan de ZRM.
Daarom: Verbetering, stabilisatie, vertraging van achtergang, als uitgangspunt nemen voor de
onderverdeling naar 1,2 en 3.
Toelichting Marie-Therese:
Verbetering, stabilisatie, vertraging van achtergang, landt in het besluit. In de praktijk levert de
zorgaanbieder volgens de invulling van de “oude” NZa-codes. Ook bij de facturatie / declaratie
worden de NZa codes (transponsmodel) toegepast.
Oftewel: indicatie in nieuwe productdefinitie – levering en facturatie volgens de NZa-codes die bij die
nieuwe productindeling horen. Dat is het voorstel nu.
Is er een substantiele verandering? Dan terugkoppelen met sociaal wijkteam.
Bijvoorbeeld: Vanuit de indicatie bijv. Zelfredzaamheid 3, kan de zorgaanbieder H 151 en 153
leveren. Dit om duidelijkheid naar alle partijen te geven.
We maken geen volume (Q) afspraken maken. Op basis van vertrouwen, als de gemeente iedere
maand de Q bij te houden. Van zorgaanbieder kunnen we ook niet meer volume eisen.
Meander doet het voorstel om een stuk tussen nr. 1 en 2 in te voeren, bijv. begeleiding plus en met
het tarief er tussenin.
Antwoord: Dit zullen we moeten gaan uitwerken in de innovatietafel, en dit binnen een ½ jaar op de
rit krijgen.
Probleem is en blijft echter: Code H 300 kan in Ondersteuning Zelfredzaamheid 1,2 of 3 geleverd
worden, dat is geen 1 op 1 naar alléén OZ1.
Oplossing en definitieve afspraak:



In de indicatie wordt bijv. Ondersteuning Zelfredzaamheid 2 afgegeven.
Levering en facturatie gebeurt vervolgens via te hanteren NZa-codes die onder
Ondersteuning Zelfredzaamheid 1, 2 of 3 vallen
Oftewel: de bandbreedte waarbinnen te leveren zijn de NZa-codes die enerzijds onder
Ondersteuning Zelfredzaamheid vallen of anderzijds Ondersteuning Maatschappelijke
Deelname.
Samenvatting.
 Meneer Janssen klopt aan bij het sociaal wijkteam.
 Zelfredzaamheidmatrix wordt toegepast , ondersteuningsplan wordt opgesteld
 Conclusie: indicatie ondersteuning zelfredzaamheid 3, komt in het besluit, aan de klant wordt
uitgelegd dat er een aantal zorgaanbieders zijn, meneer Janssen, kiest voor zorgaanbieder X.
 Die levert bijv. H153 en af en toe H150 als het een keer slecht gaat.
Het ondersteuningplan zit in de termijn van 6 weken. Binnen 8 weken moet het besluit liggen.
Eigen bijdrage CAK.
Wat moet het CAK aan maximale bijdrage bij de burger in rekening brengen? Welke tarieven moeten
we aan het CAK doorgeven? Als we aan het CAK wel de gewogen gemiddelden doorgeven?
Door terug te grijpen op de NZa tarieven los je dit probleem op.
nr. 4. Losse eindjes.
ad 1. Code H 803 komt niet te vervallen.
ad 2. Louis stelt een lijst op, die de zorgaanbieders moeten invullen en inleveren.
ad. 3. Code H 992 en H 993 gaat naar de centrumgemeente. In Heerlen is daar discussie over.
Het verhaal van de kapitaalslasten wordt daarin meegenomen zie ad 4. Idem voor H 994.
ad. 5. Eigen verklaring aanbesteding, wordt door onze inkoper aangeleverd.
ad. 6. H 873 zintuigelijk gehandicapten. Hoe het proces moet gaan verlopen, is nog niet duidelijk.
H 873 is er maar 1. Volgens Meander, zijn het er 8. Is bijzonder. Verzoek is om deze clienten aan te
leveren.
Verder: door gemeente en de partners wordt sterk ingestoken op Eigen Kracht. We moeten
voorkomen dat de Samen Leven-partners getraind worden en de overige partners niet. Om deze
trainingen voor alle aanbieders en medewerkers te organiseren gaat te ver overigens, de gemeente
denkt er daarom aan om dit zelf te laten regelen door de gecontracteerde aanbieders.
nr. 5. Prijsvoorstellen Overgang en Nieuw.
Is besproken.
nr. 6. Rondvraag.
Alle losse eindjes worden door Louis opgepakt en landen in de deelovereenkomst.
Daarna in de routing in het college, op de website, met het verzoek aan de zorgaanbieder om
akkoord te gaan. Ondertekening door de wethouder en de vice-voorzitter Wmo platform, met het
verzoek te ondertekenen en terug te mailen.
Vervolgtafels over de zorgvernieuwing vinden plaats vanaf het nieuwe jaar – dit was daarom in het
kader van de afsluiting van de contracten de laatste FOT.
Algemene opmerking der deelnemers: Het was een prettige uitkomst en een prettige overlegtafel.
nr. 7. Sluiting.
Download