Antwoorden studenten hoofdstuk 7 7 Capita selecta 7.1

advertisement
Antwoorden studenten hoofdstuk 7
7
Capita selecta
7.1
1.
Nettovermogenswaarde RunShoe bv per 1 januari 2012:
Zichtbaar eigen vermogen van RunShoe bv:
Aandelenkapitaal
Overige reserves
Eigen vermogen
Reële waarde aanpassingen:
Hogere reële waarde gebouwen
Voorziening ontslag directeur
Per saldo uitgestelde belasting
(25% x € 250.000)
€ 400.000
€ 650.000
€ 1.050.000
€ 300.000
€ 50.000 -/€ 250.000
€ 62.500 -/€ 187.500 +
€ 1.237.500
Nettovermogenswaarde
2.
80% x € 1.1237.500 = € 990.000
0..
0..
Aan 1..
3.
Goodwill
Deelneming
Bank
Credit
€ 1.600.000
Nettowinst RunShoe bv volgens enkelvoudige jaarrekening
Reële waarde aanpassingen:
Hogere afschrijvingskosten gebouw
€ 20.000 -/Vrijval voorziening ontslag directeur
€ 50.000 +
Hogere winst vóór aftrek van belastingen
€ 30.000
Hogere belastinglast (25% x € 30.000)
€ 7.500 -/Herrekende nettowinst RunShoe bv
4.
Debet
€ 610.000
€ 990.000
€ 240.000
€ 22.500 +
€ 262.500
80% x € 262.500 = € 210.000
0..
Aan 9..
Deelneming
Resultaat deelneming
© 2013 Noordhoff Uitgevers bv
Debet
€ 210.000
Credit
€
210.000
Antwoorden studenten hoofdstuk 7
7.3
062
063
Aan 061
Aan 9..
Aan 0..
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Uitgestelde belastingen (1)
Uitgestelde belastingen uit hoofde van herwaardering (2)
Vervroegde belastingen (3)
Belastinglast (4)
Herwaarderingsreserve (5)
€
€
Debet
5.700
10.800
Credit
€
€
€
1.800
3.900
10.800
5/30 x € 34.200
5/30 x € 64.800
5/30 x € 10.800
Debetmutatie rekening 062 -/- creditmuatie rekening 061.
Verlaging uitgestelde belastingen uit hoofde van herwaardering komt ten gunste
van de ongerealiseerde herwaardering.
7.4
1. Deferral methode
2. Liability methode
1. Deferral methode: Het voor- of nadeel van de tariefswijziging wordt
toegerekend aan het boekjaar waarin de uitgestelde belastingen worden
afgerekend c.q. de vervroegde belastingen worden verrekend.
2. Liability methode: De hoogte van uitgestelde en vervroegde belastingen
wordt aangepast in het jaar waarin bekend wordt dat het belastingtarief het
volgende jaar wijzigt.
7.5
1. Bedrijfseconomische winst vóór aftrek van belastingen:
€ 135.000 + € 70.000 -/- € 40.000 = € 165.000
2. Saldo fiscale winst: € 135.000 + € 65.000 -/- € 80.000 = € 120.000
3. Belastbare bedrag: € 120.000 -/- € 65.000 = € 55.000
© 2013 Noordhoff Uitgevers bv
Antwoorden studenten hoofdstuk 7
1.
Journaalpost vennootschapsbelasting jaar 15:
9..
Aan 1..
2.
Belastinglast
Te betalen vennootschapsbelasting
Debet
€
13.750
Credit
€
Nominale druk over de bedrijfseconomische winst
vóór aftrek van belastingen
Onderdruk:
Fiscaal lagere resultaat deelneming
(25% x € 5.000) / € 165.000 x 100% =
Fiscaal hoger liquidatieverlies
(25% x € 40.000) / € 165.000 x 100% =
Fiscaal toepassing deelnemingsvrijstelling
(25% x € 65.000) / € 165.000 x 100% =
Effectieve belastingdruk
13.750
25,00%
0,76% -/6,06% -/9,85% -/8,33%
7.7
1.
Het te betalen belastingbedrag of het terug te vorderen belastingbedrag wordt
per fiscale eenheid berekend in plaats van berekening voor elke juridische
entiteit afzonderlijk.
2. Voor de verantwoording in de jaarrekening van elke juridische entiteit afzonderlijk
moet het volgende worden vastgesteld:
- wat de belastinglast is die in de winst-en-verliesrekening moet worden
opgenomen.
- op welke wijze de uitgestelde en vervroegde belastingen in de balans
moeten worden weergegeven.
- op welke wijze de verhouding ten opzichte van de Belastingdienst in de
jaarrekening moet worden weergegeven.
7.8
In hoofdlijnen worden de volgende mogelijkheden aangetroffen:
 De moedermaatschappij rekent met de dochtermaatschappij af alsof deze
zelfstandig belastingplichtig is.
 De moedermaatschappij rekent af op basis van het fiscale resultaat van de
dochtermaatschappij met inachtneming van een toerekening van de
voordelen van de fiscale eenheid aan de verschillende maatschappijen die
daarvan deel uitmaken.
 De moedermaatschappij rekent af op basis van het bedrijfseconomisch
resultaat van de dochtermaatschappij.
© 2013 Noordhoff Uitgevers bv
Antwoorden studenten hoofdstuk 7
 De moedermaatschappij draagt de gehele belastinglast.
7.9
9..
0..
Aan 0..
Aan 1..
Belastinglast (1)
Vervroegde belastingen (2)
Uitgestelde belastingen (3)
Te betalen vennootschapsbelasting (4)
Debet
€ 178.000
€
750
Credit
€
€
3.750
175.000
(1) Saldo van te betalen vennootschapsbelasting en mutaties vervroegde en
uitgestelde belastingen (bedrijfseconomische winst vóór aftrek van belastingen
+/- definitieve winstverschillen).
(2) (€ 25.000 -/- € 22.000) x 25%.
(3) (€ 95.000 -/- € 80.000) x 25%.
(4) (€ 500.000 + € 200.000) x 25%.
© 2013 Noordhoff Uitgevers bv
Download