Template tbv jaarverslag KLV 2009

advertisement
Jaarverslag 2012 Netwerk Land en Water
Opgericht in 1951
Aantal leden: 371
Doelstelling en kenmerken
Het Netwerk Land en Water (NLW), een studiekring van KLV, verbindt vakgenoten
die zich inzetten voor een duurzame groen-blauwe leefomgeving en stimuleert het
debat over actuele ruimtelijke ontwikkelingen. Het NLW draagt bij aan het vakdebat
over nieuwe uitdagingen in het landelijk en stedelijk gebied, onder meer
klimaatverandering, waterbeheer, groeiend ruimtebeslag, duurzame
energieproductie, ecologie en demografische veranderingen. We richten ons op
concrete vraagstukken in Nederland en plaatsen deze in een internationale context.
We stimuleren uitwisseling tussen de leden van het NLW en andere organisaties die
actief zijn op het terrein van de groen-blauwe leefomgeving. Het NLW organiseert
studiemiddagen, excursies en debatten. Daarnaast wordt de Folkert Hellinga MSc
Award toegekend aan de meest toonaangevende scriptie uit de MSc-programma's
omgevingswetenschappen van de Wageningen University. Per maart 2013 heeft het
NLW 371 leden. De meeste van hen hebben een opleiding aan de Wageningen
University gevolgd binnen de omgevingswetenschappen. Een groot deel van de
leden is werkzaam bij adviesbureaus, overheden of kennisinstellingen, als
cultuurtechnicus, planoloog, natuurbeheerder of waterbeheerder.
Ledenbestand
In 2012 hebben we een toename kunnen zien van het aantal nieuwe leden. De
nieuwe leden bestaan met name uit studenten en alumni die al enige tijd
afgestudeerd zijn. Ondanks een toename van het aantal nieuwe leden is het
ledenaantal in 2012 gedaald. Reden hiervoor in een opschoning van het
ledenbestand in het najaar van 2012, waarbij jarenlange wanbetalers zijn geschrapt
van de lijst. Gedurende 2012 heeft het bestuur zich expliciet ingezet om meer jonge
mensen bij ons netwerk te betrekken, aangezien deze groep mensen de laatste jaren
ondervertegenwoordigd is. Middels het organiseren van borrels hebben we ervaren
dat deze groep kan worden gestimuleerd lid te worden van ons netwerk.
Bestuurswisselingen
We hebben als bestuur afscheid genomen van Adri van der Brink, Martine de Vaan
en Livina Tummers. Nieuw in het bestuur zijn Remko Uijlenhoet, Léon Schouten,
Arjen Meeuwsen en Margreet Smit.
Visie voor het netwerk
In 2012 is het bestuur begonnen met het vormen van een visie voor de toekomst
van het netwerk. Grote vraag hierbij is wat onze leden bindt aan het netwerk en op
welke wijze wij nieuwe mensen kunnen binden? Waarvoor komt men naar
bijeenkomsten en met welke actuele thema’s moeten wij ons komende jaren bezig
houden. Om deze nieuwe visie te testen en te operationaliseren hebben we onder
andere de jonge-mensen-borrel geïntroduceerd. Ook het concept om iedere ALV en
Winterborrel ons te laten uitnodigen bij een organisatie of bijzondere plaats in
Nederland pakt goed uit. Dit levert naast een boeiende discussie tevens een kijkje in
de keuken bij ieder bezoek. Komend jaar willen wij verder werken aan deze visie en
www.netwerklandenwater.nl
[email protected]
daaraan gerelateerd op zoek gaan naar een goed format voor de verschillende
(jaarlijks terugkerende) activiteiten.
Activiteiten 2012
Winterlezing SBB Driebergen
Op 26 januari waren wij op bezoek bij Staatsbosbeheer (SBB), de grootste
natuurbeherende organisatie van Nederland. Directeur Chris Kalden heeft ons
ontvangen op het hoofdkantoor in Driebergen en de ontwikkelingen van SBB
geschetst onder de toegenomen bezuinigingen en de veranderende visie op
natuurbeleid van het kabinet. De kwaliteit van natuurgebieden blijft een zeer
belangrijk aandachtspunt. Minder prioriteit gaat de komende jaren uit naar zaken als
educatie. Daarnaast was er een gelegenheid tot het stellen van vragen. Zo werd er
onder meer gevraagd naar de samenwerking van SBB met particuliere
terreinbeheerders, zoals agrariërs. Volgens een deelnemer zou SBB dit kunnen
verbeteren, was zijn ervaring, door op een andere wijze beheercontracten af te
sluiten. Chris Kalden gaf aan dat hij deze geluiden vaker had vernomen en dat het
een punt van aandacht is. Het was boeiend om te vernemen welke strategie er
wordt toegepast om 240.000 ha natuur in Nederland de komende jaren te
beschermen.
Jonge mensen borrel
Op 9 maart hield het Netwerk Land en Water een jonge-mensen-borrel in Café de
Ballons in Utrecht. De bijeenkomst was bedoeld om mensen tot vijf jaar werken met
elkaar te verbinden en kennis te laten maken met het NLW, voor zover het netwerk
nog niet bekend was voor hen. De sfeer was goed, hoewel de opkomst iets hoger
had mogen zijn. De volgende jonge-mensen-borrel zal worden gehouden bij een
studievereniging in Wageningen, om studenten nader kennis te laten maken met het
NLW. De doelstelling van deze bijeenkomsten is om meer jonge mensen bij het
netwerk te betrekken.
ALV en Netwerk Wandeling Vilsteren
Op 20 april was de ALV op landgoed Vilsteren (nabij Ommen). Tijdens de ALV werd
er gediscussieerd over samenwerking met andere netwerken en het betrekken van
meer jonge mensen bij het NLW. Hierna volgde een lunch. Vervolgens gaf de heer
Hugo Vernhout, de beherend rentmeester van landgoed Van Vilsteren, een lezing
over de geschiedenis van het landgoed. Een opmerkelijk detail is dat veel mensen
niet weten dat het gasleidingenknooppunt van Nederland is gelegen op dit landgoed.
Hierna volgde een wandeling over het landgoed met een toelichting door Hugo
Vernhout. Bijzondere uitkijkposten, een kluizenaarshut en rivierherstel waren hiervan
een onderdeel.
Hydrologielezing
Op 20 juni was er in Wageningen een themabijeenkomst rond hydrologisch
onderzoek. Er waren diverse sprekers uit het wetenschappelijke veld, die ingingen op
hydrologische modellen en hierbij praktijkvoorbeelden aanhaalden om de
meerwaarde van deze modellen te onderstrepen voor de praktijk, zoals de Hupselse
Beek. Het stroomgebied van de Hupselse Beek kreeg in 2010 te maken met extreme
regenval. Door de stortvloed in detail te onderzoeken, is meer inzicht ontstaan in de
www.netwerklandenwater.nl
[email protected]
werking van stroomgebieden tijdens extreme weersomstandigheden. Ook het model
MijnAkker van E-leaf werd zeer uitgebreid behandeld. Dit model kan onder meer
meeldauw in graan detecteren en het percentage biomassa op het veld vaststellen.
De sprekers toonden allen aan dat de wetenschappelijke modellen voor brede
praktische toepassing nuttig zijn.
Folkert Hellinga Msc Award
Op 20 juni werd tijdens de hydrologielezing, door Jan van Bakel de Folkert Hellinga
MSc Award uitgereikt aan studenten landschaparchitectuur. Er waren vier scripties
ingediend, uiteindelijk heeft de jury gekozen voor de scriptie 'A working landscape
for New Orleans' van Chris Swet, Peter Hermens en Jaap van der Salm. Volgens de
jury onder leiding van Martien den Blanken, maakt de combinatie van ontwerpen en
berekenen dat het rapport een belangrijke bijdrage kan leveren aan de
beroepspraktijk en is de gevolgde systematiek en verzorging van het rapport zeer
goed. De jury was dan ook unaniem van oordeel dat de Folkert Hellings MSc Award
aan deze studenten diende te worden toegekend.
Cradle tot Cradle Floriade in Venlo
Op 28 september 2012 hebben wij de Floriade in Venlo bezocht. De doelstelling van
deze dag was om terug te kijken op vijf jaar Cradle to Cradle en
gebiedsontwikkeling. Hiertoe waren er diverse lezingen. De heer Fred Koiter hield
namens de gemeente Venlo een lezing over het gebouw Villa Flora. Daarnaast hield
de heer Niels van Geenhuizen van Arcadis een verhaal over Greenport Venlo en was
er een paneldiscussie onder leiding van Martine de Vaan. Een conclusie van de
paneldiscussie was dat Cradle to Cradle nog steeds veelvuldig wordt toegepast in
gebiedsontwikkeling. Hiertoe werd onder meer een voorbeeld aangehaald van
olifantsgras rondom Schiphol door landschapsarchitect Vincent Kuypers. De
resultante van dit gewas is dat agrariërs hier net zoveel aan verdienen als aan
bieten, maar veel minder arbeid hoeven in te zetten, de ganzen rondom de
luchthaven geen broedmogelijkheden meer hebben en er is een toegenomen
bodemleven.
Bestuur
De samenstelling van het bestuur in 2012: dr. ir. Eddy Moors (voorzitter),
ing. Margreet Smit MSc (secretaris en pr-commissaris), ir. Ronald Loeve
(penningmeester), ir. Léon Schouten (mediacommissaris), ir. Fennie van Straalen,
prof. dr. ir. Remko Uijlenhoet,. ir. Piet Dircke, ir. Diana Frikkee, ir. Evert Kloosterboer
en ir. Arjen Meeuwsen.
www.netwerklandenwater.nl
[email protected]
Download