10 De particuliere woningvoorraad - verslag

advertisement
Verslag Workshop 10: De particuliere woningvoorraad: opgaven en kansen
André Buys (RIG0)
Andre presenteert cijfers over het belang van investeren in de particuliere woningvoorraad. Dat
heeft een meerledig belang: waardebehoud, duurzaamheid, woongenot, leefbaarheid en
werkgelegenheid. De woningvoorraad is in Nederland in het algemeen goed onderhouden, maar
huurwoningen toch minder dan koopwoningen. Vraag is hoe je eigenaren kunt stimuleren tot
verduurzaming van de woning. Energiegebruik in naoorlogse woningen is lager dan in
vooroorlogse, maar kan desondanks nog beter. Probleem bij woningverbetering is dat wonen
steeds duurder aan het worden is. Woonquote is tussen 2002 en 2010 gestegen van 18% naar
25%. Ook de schuldenlast is toegenomen. Ouderen hebben duurste woningen en de minste
schulden.
Francine de Hoop (VVE-balie Den Haag, vervangster van Maaike van Langelaan)
Den Haag heeft al enkele jaren een loket voor vragen van VVE-ers. Hoe kunnen vve-ers investeren
in de eigen woning? Hierop is niet één antwoord te vinden, omdat de belangen en posities
verschillend liggen. Kern is wel dat geld het gedrag van mensen niet verandert. Beter is om
mensen te wijzen op de mogelijkheden die er zijn, en duidelijk te krijgen wat precies de vraag is.
Dorine Putman-Deville (ASN-Bank, portefeuille duurzaamheid)
Financierbaarheid van het onderhoud voor vve's is vaak een probleem vanwege het juridisch
construct. Vaak staat in statuten vve's dat aanpassingen in belang van instandhouding gebouw
moet zijn. Zo'n investering heeft draagvlak nodig bij alle mede-eigenaren. Niet iedereen vindt
verbetering nodig, of heeft daarvoor het vereiste geld beschikbaar. Beter werkt dan om dat op te
bouwen via getrapte besluitvorming. Daarnaast moeten banken ism rijksoverheid oplossing vinden
voor deelfinanciering van woningverbetering. Statutenwijziging van vve kost veel tijd en energie.
Wet milieubeheer eist dat je een renovatie toepast als dit energievermindering oplevert en binnen
5 jaar terugverdiend kan worden. Maar dit staat niet in de Bouwverordening. Hoe krijg je voor
elkaar dat individuele eigenaar-bewoners mee gaan doen? Er zijn thans 1 miljoen woningen met glabel, die verduurzaamd zouden moeten worden. Hoe dat aan te pakken is een te groot probleem
voor gemeenten, in relatie met eigendomsrechten. Niet de beste keus om via wetgeving
(toekomstige Omgevingswet?) ander gedrag af te dwingen.
Sociale duurzaamheid, kunnen blijven waar je woont, naar behoefte kunnen wonen is lastig: de
woningmarkt is niet flexibel.
Wie heeft ideeën om meer flexibel te maken? Gemeenten willen wat met bestaande
woningvoorraad, ism corpo's. Maar het is momenteel lastig ivm verhuurdersheffing. Ouderen
kunnen interventie bovendien als betuttelend ervaren. Toegankelijkheidslening? Gemeente
Borssele kent deze.
Duurzaamheidslening Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting gemeenten(SNV). Is een
revolverend fonds, maar zitten wel kosten aan, o.a. ooperationele kosten.
Download