Project Management Plan

advertisement
1
[Geef de titel van het document op]
Project Management Plan
<naam project>
Dit sjabloon kan worden gebruikt bij het maken van een Project Management Plan (PMP).
Alle <tekst> tussen de haken zijn onderwerpen die bij het desbtreffende hoofstuk horen. Bij de
opgesomde onderwerpen geldt wel dat niet in alle gevallen alle vermelde onderwerpen moeten
worden uitgewerkt. De samenstelling van het PMP moet natuurlijk in verhouding staan met de
projectgrootte en complexiteit en zullen in een bij het project passende volgorde en detaillering
aan de orde moeten komen.
Auteur:
<naam>
Opdrachtgever: <naam>
Datum:
xx-yy-20aa
Versienummer: <c.d>
[Kies de datum]
2
[Geef de titel van het document op]
Inhoudsopgave
1.
Initiatiefnemer ......................................................................................................................... 3
2.
Status ....................................................................................................................................... 3
3.
Achtergrond ............................................................................................................................. 3
3.1
Context .................................................................................................................................... 3
3.2
Aanleiding ................................................................................................................................ 3
4.
Projectdefinitie ........................................................................................................................ 3
4.1
Doelstellingen .......................................................................................................................... 3
4.2
Aanpak..................................................................................................................................... 3
4.3
Bereik ....................................................................................................................................... 3
4.4
Resultaten................................................................................................................................ 3
4.5
Afbakening .............................................................................................................................. 3
4.6
Randvoorwaarden en aanname .............................................................................................. 3
4.7
Relatie met andere projecten, afhankelijkheden .................................................................... 3
4.8
Planning en budget.................................................................................................................. 4
5.
Risicomanagement .................................................................................................................. 4
6.
Redenen om het project te starten ......................................................................................... 4
7.
Projectorganisatie .................................................................................................................... 4
7.1
Projectmanagementteam ....................................................................................................... 4
7.2
Rapportages ............................................................................................................................ 4
8.
Communicatieplan ................................................................................................................... 4
9.
Kwaliteitsverwachtingen en –zorg ........................................................................................... 4
9.1
Kwaliteitsplan .......................................................................................................................... 4
10.
Referentiemateriaal ................................................................................................................. 4
11.
Bijlagen PM proces .................................................................................................................. 5
[Kies de datum]
3
[Geef de titel van het document op]
1.
Initiatiefnemer
<verantwoordelijkheid>
<opdrachtgever>
2.
Status
<huidige stand van zaken>
3.
Achtergrond
3.1 Context
<visie en visievorming
<Verwijzing of samenvatting strategisch instellingsplan of business plan>
<ICT strategie of roadmap>
<ontwikkelingen in de markt en/of klanten en/of organisatie>
<experimenten/pilots>
3.2 Aanleiding
<huidige situatie>
<opbouw project, fasering op hoofdlijnen
4.
Projectdefinitie
4.1 Doelstellingen
<gevolgen>
<belangen>
4.2 Aanpak
<pilots>
4.3 Bereik
<visie>
<pilots>
<personele functies>
< doelgroep en eindgebruikers>
< gebruikte afkortingen>
4.4 Resultaten
<n.a.v. doelstellingen>
<welke werkprocessen>
<resultaten per plateau cq pilots cq 0-serie>
4.5 Afbakening
<begrenzing project>
4.6 Randvoorwaarden en aanname
<ambassadeurschap>
<participatie>
<middelen>
<beschikbaarheid manager, coördinatoren>
<tijd>
<faciliteiten>
4.7 Relatie met andere projecten, afhankelijkheden
<andere projecten binnen of buiten de organisatie>
[Kies de datum]
4
[Geef de titel van het document op]
<Onderdeel van een overkoepelend programma>
4.8 Planning en budget
5.
Risicomanagement
<risico’s rondom resultaten; bruikbaarheid, leverancier, verwachtingen gebruikers, gebruik,
budget, termijn>
6.
Redenen om het project te starten
<Return-om-Investment; financieel en niet-financieel>
7.
Projectorganisatie
< Organigram >
<Materiële benodigdheden>
7.1 Projectmanagementteam
<opdrachtgever>
<projectmanager>
<projectleden>
7.2 Rapportages
<aan wie>
<frequentie>
8.
Communicatieplan
<verzorging communicatie; IM secretariaat>
<bijdrage communicatie aan doelen>
<doelgroepen/middelen a.d.h.v. onderstaand schema>
Doelgroep
9.
Middel
Kwaliteitsverwachtingen en –zorg
<rapportages>
<focusgroepen>
<externe orientatie>
<projectmanagementproces>
9.1 Kwaliteitsplan
<plannen, begrotingen, deliverables>
<betrokkenheid eindgebruikers>
<eisen programmeerwerk>
<eisen eindgebruik>
<evaluatie>
10. Referentiemateriaal
<projectopdracht>
<strategisch businessplan of instellingsplan>
< Kwaliteit proces met daarin opgenomen het gebruikte PM proces>
[Kies de datum]
5
[Geef de titel van het document op]
11. Bijlagen PM proces
< afwijkingen van gebruikte PM proces>
[Kies de datum]
Download