Duurzaam en doelmatig zuiveren

advertisement
Inleiding
Zuiveren
Duurzaam
Doelmatig
Samenwerking
< Vorige
Volgende >
Duurzaam en doelmatig zuiveren
Visie op de toekomst van de afvalwaterketen
sterke dijken
schoon water
Inleiding
Zuiveren
Duurzaam
Doelmatig
Samenwerking
< Vorige
Volgende >
Hennie Roorda
presenteert de visie op de afvalwaterketen
Heemraad Hennie Roorda:
‘Met trots presenteer ik deze samenvatting
van onze visie op de afvalwaterketen in het
rivierengebied. Deze visie van Waterschap
Rivierenland geldt tot en met 2021. Is een
actuele visie dan nodig? Jazeker! De afgelopen jaren is de nadruk sterk komen te
liggen op een doelmatige samenwerking en
een verbreding van de duurzame invulling
van taken. Ons denken over duurzaamheid
is ingrijpend veranderd. We willen niet alleen vervuiling tegengaan, maar beschouwen afvalwater nu ook als een waardevolle
bron van grondstoffen, energie en van
schoon water. In de visie staan drie thema’s
centraal: zuiveren, duurzaam en doelmatig.
U leest wat u hierbij van ons mag verwachten. Wij werken natuurlijk nauw samen
met gemeenten en alle andere partners in
de waterketen. Want alleen gezamenlijk
kunnen we een goede waterkwaliteit voor
iedereen waarborgen!’
Wat de kern van onze visie op de
afvalwaterketen is
Het waterschap zorgt voor de inzameling
en zuivering van afvalwater. Wij doen dat
samen met onze partners. De grote uitdaging tot en met 2021 is om alle emissies die
nu nog een knelpunt vormen, te reduceren
tot een acceptabel niveau. We gaan maatregelen uitvoeren conform de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW) en de uitstoot
van broeikasgassen reduceren.
De titel Duurzaam en doelmatig zuiveren
geeft helder aan waarvoor we staan. Onze
kerntaak is en blijft het transport en het
zuiveren van afvalwater en het (laten)
verwerken van de restproducten. Wij doen
dat zo duurzaam mogelijk. We gebruiken
rioolwater als bron van grondstoffen, energie en schoon water. Ook hebben we doelmatig werken hoog in het vaandel staan.
De samenleving verwacht terecht dat wij
onze activiteiten uitvoeren tegen de laagst
mogelijke maatschappelijke kosten.
Inleiding
Zuiveren
Duurzaam
Doelmatig
Samenwerking
Wat het belang van de visie is
Waarom een nieuwe visie nodig is
Het huidige Waterbeheerprogramma
loopt in 2015 af. Wij maken een nieuw programma voor de periode 2016 tot en met
2021. Onze visie vormt het fundament voor
het onderdeel waterketen. We vermelden
in het programma welke concrete maat­
regelen we willen nemen.
Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor de toekomstige inrichting van de
waterketen. De waterschappen anticiperen
hierop in het Klimaatakkoord Unie - Rijk
Wij hebben als missie: Waterschap
Rivierenland zorgt voor veilige dijken en
een evenwichtig watersysteem. Deze
missie is de basis voor ons werk. In de visie
staat wat wij tot en met 2021 willen bereiken met de afvalwaterketen.
De nieuwe visie was hard nodig. De wereld
om ons heen verandert in rap tempo. Denk
bijvoorbeeld aan fysieke veranderingen als
klimaatverandering en technologische ontwikkelingen. En ook aan maatschappelijke
en economische ontwikkelingen.
< Vorige
Volgende >
uit 2010 en het Bestuursakkoord Water uit
2011. Ook zijn er afspraken over waterkwaliteit gemaakt op basis van de Europese
Kaderrichtlijn Water. De sector heeft in de
Routekaart afvalwaterketen tot 2030 een
landelijke toekomstvisie geschetst. Wij hebben onze eigen visie daarop gebaseerd.
Inleiding
Zuiveren
Duurzaam
Doelmatig
Samenwerking
< Vorige
Volgende >
Zuiveren
Waar we voor staan
Waterschap Rivierenland zuivert het afvalwater om de gezondheid van de inwoners
en de kwaliteit van het watersysteem te
waarborgen. De kwaliteit van het gezuiverde afvalwater is wettelijk bepaald. Wij hanteren deze kwaliteitseisen als uitgangspunt
voor de zuivering van het water. Daarnaast
zorgen we voor het transport van afval­
water en het verwerken van reststoffen die
na zuivering zijn overgebleven.
Wat we willen bereiken
Wij zorgen natuurlijk voor een goede
waterkwaliteit. Is er een betere kwaliteit
van het gezuiverde afvalwater nodig dan
de basiskwaliteit? Dan leveren wij die!
We maken een beoordeling met behulp
van een waterkwaliteitstoets. Ook kijken
we naar de maatschappelijke kosten en
baten. Als er een duidelijke noodzaak voor
een betere kwaliteit is, nemen we binnen
een redelijke termijn maatregelen. Denk
bijvoorbeeld aan KRW-maatregelen om
de invloed van lozingen door een aantal
rioolwaterzuiverings­installaties te verminderen.
Het inzicht in het functioneren van watersystemen en alles wat daarmee samenhangt, neemt nog steeds toe. Wij staan
open voor nieuwe concepten van sanitatie.
Ook hebben we aandacht voor stoffen als
hormoon­verstoorders, medicijnresten,
microplastics en nanodeeltjes in het afvalwater.
Hoe we het aanpakken
Hoofdlijnen van onze aanpak zijn:
• reduceren van lozingen van afvalwater
tot een acceptabel niveau;
• tijdig aanpassen van de afvalwater­
keten bij wijziging van kwaliteitseisen;
• bij de bedrijfsvoering de hoogste
prioriteit geven aan het voldoen aan
lozingseisen;
• direct actie ondernemen bij incidenten
en calamiteiten waarbij lozingeisen
worden overschreden;
• tijdig oplossen van knelpunten in de
bedrijfsvoering die (kunnen) leiden tot
overschrijding van vergunningseisen;
• actief volgen van de kennisontwikkeling
en het beleid voor nieuwe stoffen;
• positief reageren op de introductie
van nieuwe sanitatieconcepten door
anderen. Inleiding
Zuiveren
Duurzaam
Doelmatig
Samenwerking
< Vorige
Volgende >
Duurzaam
Waar we voor staan
Waterschap Rivierenland maakt zich sterk
voor het duurzame beheer van de waterketen. Dat houdt tegenwoordig meer in
dan het verlagen van milieubelasting en
het beperken van hinder. Wij beschouwen
afvalwater ook als bron van nuttige energie en grondstoffen en van schoon water
dat opnieuw kan worden gebruikt. Duurzaam betekent dus het creëren van waarde
uit afvalwater. Bij het benutten van deze
waarde streven we niet alleen naar het
verminderen van de milieubelasting en het
sluiten van kringlopen. We kijken ook of we
met duurzame oplossingen kosten kunnen besparen of er zelfs geld mee kunnen
verdienen.
Wat we willen bereiken
De Routekaart Afvalwaterketen tot 2030
is onze inspiratiebron. Daarnaast zijn er
resultaatafspraken over duurzaamheid
gemaakt in het Klimaatakkoord Unie - Rijk en
de Meerjarenafspraken energie-efficiency.
Op basis hiervan gaan wij door met energiebesparing en de opwekking van meer energie uit afvalwater.
Het terugwinnen van grondstoffen staat nog
in de kinderschoenen, net als de re­ductie
van de uitstoot van broeikasgassen. We
willen de mogelijkheden hiervoor onderzoeken. We kijken ook of we nieuwbouwprojecten op een duurzame wijze kunnen
realiseren. Wij stimuleren daarnaast de
duurzame eindverwerking van zuiveringsslib. Is er lokaal vraag naar afvalwater dat
nuttig kan worden hergebruikt? Dan komen
we in actie.
Planet
People
Profit
Hoe we het aanpakken
Hoofdlijnen van onze aanpak zijn:
• uitvoeren van duurzame maatregelen
wanneer de investeringen binnen tien
jaar kunnen worden terugverdiend of
tot tariefsverlaging leiden;
• onderzoeken bij projecten op zuiveringsinstallaties wat de mogelijkheden
zijn voor terugwinning van grondstoffen, energiewinst en reductie van de
uitstoot van broeikasgassen;
• opdoen van ervaring met minstens
twee voorbehandelingstechnieken om
herbruikbare grondstoffen te winnen
uit afvalwater voordat het de zuivering
binnenkomt;
• actief deelnemen aan kennisnetwerken;
• streven naar een eigen duurzame energieopwekking van minstens 40 procent
bij het zuiveringsbeheer;
• vergisten van meer slib om daarmee
de verwerking van restslib door andere
partijen te verminderen;
• streven naar het terugwinnen van 60
procent van het verwijderde fosfaat
(deels zelf, deels door partners).
Inleiding
Zuiveren
Duurzaam
Doelmatig
Samenwerking
< Vorige
Volgende >
Doelmatig
Waar we voor staan
Doelmatigheid is voor Waterschap Rivierenland geen loze kreet. Wij willen bij het uitvoeren van onze activiteiten de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk houden.
We doen dit door:
• kostenbewust te werken;
• continu aandacht te besteden aan de
verbetering van de bedrijfsvoering;
• veel werk te maken van innovatie;
• intensief samen te werken met andere
partijen (dit onderwerp komt aan bod
op de volgende pagina).
nodig zijn. Ook werken we voortdurend aan
de verbetering van de technische infrastructuur voor afvalwater. Verder belangrijk: we
staan op de bres voor innovatie. Hierdoor
kunnen we effectiever en efficiënter werken. Dan gaat het om technische, organisatorische en maatschappelijke maatregelen.
Wat we willen bereiken
Wij blijven scherp op de kosten letten. In
het Bestuursakkoord Water staan afspraken
om de toename van de kosten te beperken.
Onze begroting voor zuiveringsbeheer mag
daarom tussen 2010 en 2020 slechts een
paar procent stijgen. De afspraken zijn gebaseerd op het prijspeil van 2010; inflatie en
loonontwikkeling tellen niet mee.
Wij zijn continu bezig met het verbeteren
van werkprocessen. We zorgen ervoor dat
onze medewerkers de kennis en vaardig­
heden hebben die nu en in de toekomst
Hoe we het aanpakken
Hoofdlijnen van onze aanpak zijn:
• koppelen van de begroting en de meerjarenraming aan de financiële doelen
voor 2020 van het Bestuursakkoord
Water;
• niet alleen kijken naar onze eigen
kosten van beheeractiviteiten, maar
ook naar die van andere publieke
organisaties;
• toepassen van asset management
bij vervangingsinvesteringen en de
bedrijfsvoering van technische installaties;
• beoordelen van de kosten van maat­
regelen en investeringen tijdens de
hele levenscyclus van investeringen;
• verbeteren van werkprocessen door
onder meer ‘lean management’ en
samenwerking;
• uitvoeren en regelmatig herzien van
de slibstrategie;
• centraliseren en vergroten van de
schaal van zuiveringsinstallaties;
• invoeren van centrale besturing door
een regiekamer;
• benutten van netwerken voor het
delen van kennis over innovatie;
• vertalen van nieuwe ontwikkelingen
naar de praktijk door studies en pilots.
Inleiding
Zuiveren
Duurzaam
Doelmatig
Samenwerking
< Vorige
Volgende >
Samenwerking
Wat het belang van samenwerking is
Waterschap Rivierenland is uiteraard niet
op eigen houtje bezig. Wij werken nauw
samen met alle partijen in de afvalwaterketen. Dat is essentieel om doelmatig, duurzaam en effectief afvalwater te transporteren en te zuiveren.
We gaan in twee beleidsdocumenten
uit­gebreid in op dit onderwerp: Strategie
samenwerken in de waterketen en Samen
door één buis (over het rioleringsbeleid).
Wij werken intensief samen met de
gemeenten in het rivierengebied. In het
Bestuursakkoord Water zijn daarover
afspraken gemaakt. Ook werken we samen
met allerlei andere partijen, zoals andere
waterschappen, bedrijven, burgers, kennisinstituten en verwerkers van slib.
Hoe we samenwerken
Een integrale ketenbenadering staat voorop. We kijken dus verder dan onze eigen
taken en verantwoordelijkheden. Is het
effectief mogelijk om gedrag van burgers en
bedrijven te veranderen? Dan nemen we
actie.
Wij streven samen met de
gemeenten ernaar dat de hele afvalwaterketen functioneert alsof het één systeem is.
We zoeken hierbij naar kansen om winst te
behalen door:
• OAS-studies uit te voeren (OAS staat
voor Optimalisatie Studie Afvalwater
systeem);
• gezamenlijk plannen te maken;
• investeringsprogramma’s op elkaar af
te stemmen.
Hoe we het aanpakken
Hoofdlijnen van onze aanpak zijn:
• uitgaan van de beleidsdocumenten
Strategie samenwerken in de water­
keten en Samen door één buis;
• samen met gemeenten de stap maken
van praten over naar echt samenwerken op de werkvloer;
• organiseren van het gezamenlijk beheer van de afvalwaterketen, bij voorkeur op het niveau van regionale clusters van gemeenten;
• betrekken van andere partijen om
nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen.
Meer weten?
Kijk op onze site. Hier vindt u de
complete visie Duurzaam en doelmatig
zuiveren.
Colofon
Tekst: Hans Klip Tekstproducties
Fotografie: Waterschap Rivierenland
Redactie: Waterschap Rivierenland
Ontwerp: Het Lab ontwerp en advies
december 2013
Download