Koninklijk besluit tot oprichting van een netwerk van federale

advertisement
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE,
ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE
21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot oprichting van een netwerk van federale
armoedeambtenaren
FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de Grondwet, artikelen 23, 37 et 108;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 2 juli 2013;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 25 september 2013;
Gelet op advies 54.278/1 van de Raad van State, gegeven op 12 november 2013, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat krachtens artikel 23 van de Grondwet de federale openbare administraties
gesensibiliseerd moeten worden om eenieder het recht te waarborgen een leven te leiden dat
beantwoordt aan de menselijke waardigheid; dat het tweede federale plan ter bestrijding van de
armoede, waarvan de Ministerraad kennis heeft genomen op 14 september 2012, actiepunt 2, tot
doel heeft de organisatie en de functionering van de federale administraties met betrekking tot de
armoedeproblemen in goede banen te leiden, is het noodzakelijk om dit besluit te nemen.
Op de voordracht van de Minister van Justitie en de Staatssecretaris voor Maatschappelijke
Integratie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Er wordt, bij de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding en Sociale Economie, een netwerk van federale ambtenaren opgericht, hierna te
noemen `het netwerk', dat de evolutie en uitvoering van de federale plannen inzake
armoedebestrijding opvolgt.
Art. 2. § 1. Dit netwerk bestaat uit ambtenaren afkomstig uit de federale overheidsinstellingen die
werden opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie kan een federale overheidsinstelling
toevoegen aan of schrappen uit de bijlage bij dit besluit, nadat hij daarvoor de instemming heeft
bekomen van de minister onder wie de betrokken federale overheidsinstelling ressorteert.
§ 2. De federale overheidsinstellingen die werden opgenomen in de bijlage bij dit besluit, duiden elk
een ambtenaar aan die zal worden belast met de uitvoering van de opdrachten waarin artikel 3
voorziet.
Deze instellingen verbinden zich ertoe de door hen aangeduide ambtenaar te ondersteunen bij het
uitvoeren van de opdrachten die hem worden toevertrouwd.
Art. 3. De leden van het netwerk hebben als opdracht :
1° de federale overheidsinstelling waarin ze tewerkgesteld zijn te ondersteunen bij het uitvoeren van
de maatregelen van de federale plannen inzake armoedebestrijding die betrekking hebben op hun
beleidsdomein;
2° het armoedebestrijdingsbeleid in de federale overheidsinstelling waarin ze tewerkgesteld zijn te
coördineren door onder andere deel te nemen aan de vergadering van het netwerk;
3° het netwerk te informeren over de uitwerking van de federale plannen inzake armoedebestrijding
in de federale overheidsinstelling waarin ze tewerkgesteld zijn;
4° de federale overheidsinstelling waarin ze tewerkgesteld zijn te sensibiliseren rond het
armoedebestrijdingsbeleid in het algemeen;
5° bij te dragen tot het ontwikkelen en uitdragen van een gemeenschappelijke visie inzake
armoedebeleid.
Art. 4. Het netwerk komt minstens driemaandelijks samen.
Art. 5. De Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en
Sociale Economie verzorgt de coördinatie en het secretariaat van het netwerk.
Art. 6. Ieder jaar stelt het netwerk een samenvatting van de uitgewerkte maatregelen van de
federale plannen armoedebestrijding op.
De samenvatting bevat eveneens de maatregelen die in uitwerking zijn en de maatregelen die niet
uitgewerkt konden worden. Voor iedere maatregel wordt in het document uitgelegd welke
problemen zich stelden bij de uitvoering ervan.
Deze samenvatting wordt bezorgd aan elke federale overheidsinstelling die werd opgenomen in de
bijlage bij dit besluit.
Art. 7. De minister bevoegd voor Armoedebestrijding is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, op 21 december 2013.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM
De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding,
Mevr. M. DE BLOCK
Bijlage bij het koninklijk besluit van 21 december 2013
Lijst van de federale overheidsinstellingen
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der
zelfstandigen
Institut national d'Assurances sociales pour
Travailleurs indépendants
POD Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding en Sociale Economie
SPP Intégration sociale, Lutte contre la
Pauvreté et Economie sociale
FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
FOD Personeel en Organisatie
SPF Personnel et Organisation
Rijksdienst voor Pensioenen
Office national des Pensions
FOD Financien
SPF Finances
POD Federaal Wetenschapsbeleid
SPP Politique scientifique
FOD Kanselarij van de Eerste Minister
SPF Chancellerie du Premier Ministre
POD Duurzame ontwikkeling
SPP Développement durable
SELOR
SELOR
FOD Mobiliteit en Vervoer
SPF Mobilité et Transports
FOD Budget en Beheerscontrole
SPF Budget et Contrôle de la gestion
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu.
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Office national de l'Emploi
Ministerie van Landsverdediging
Ministère de la Défense
Dienst Administratieve Vereenvoudiging
Agence pour la Simplification Administrative
Pensioendienst voor de overheidssector
Service des Pensions du Secteur public
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
SPF Economie, PME, Classes moyennes et
Energie
FOD Informatie- en Communicatietechnologie
(FEDICT)
SPF Technologie de l'Information et de la
Communication (FEDICT)
FOD Justitie
SPF Justice
FOD Sociale Zekerheid en Openbare instellingen van SPF Sécurité sociale et Institutions publiques
sociale zekerheid
de Sécurité sociale
Bpost
Bpost
FOD Binnenlandse Zaken
SPF Intérieur
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur
et Coopération au Développement
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 21 december 2013.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM
De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
Mevr. M. DE BLOCK
Download