Sodium dodecyl sulphate

advertisement
bladzijde : 1
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Herziene uitgave nr : 3
Datum : 9 / 10 / 2015
Vervangt : 2 / 10 / 2015
Sodium dodecyl sulphate
S1377




Gevaarlijk
Synoniemen
1-Sodium dodecyl sulphate
Sodium Lauryl sulfate
SDS
RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Identificatie van het product
Productcode
Handelsnaam
CAS nummer
:
:
:
:
Grondstoffen
S1377
Sodium dodecyl sulphate
CAS-nr. : 000151-21-3
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Gebruik
: Enkel voor professioneel gebruik.
Duchefa Biochemie B.V. producten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik bij
onderzoek in " in vitro laboratoria ".
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Bedrijfsidentificatie
: Duchefa Biochemie B.V.
A. Hofmanweg 71
2031 BH Haarlem The Netherlands
Tel: +31(0)23-5319093
Fax: +31(0)23-5318027
E-mail:[email protected]
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Telefoonnr. in noodgeval
: Tel: (+31)-(0)23-5319093 (plaatselijke tijd: 9.00-17.00)
Nationaal Vergifcentrum Nederland : +31 30 274 88 88
(alleen beschikbaar voor de profesionele gezondheidszorg)
Zie www.who.int/ipcs/en/ voor het plaatselijke vergifcentrum.
RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45
Gevarenklasse en categorie Code Verordening EG 1272/2008
• Gezondheidsgevaren
• Materiële gevaren
• Milieugevaren
: Acute toxiciteit, oraal - Categorie 4 - Waarschuwing (CLP : Acute Tox. 4)
Acute toxiciteit, bij inademing - Categorie 4 - Waarschuwing (CLP : Acute Tox. 4)
Huidirritatie - Categorie 2 - Waarschuwing (CLP : Skin Corr. 2)
Ernstig oogletsel - Categorie 1 - Gevaarlijk (CLP : Eye Dam. 1)
: Ontvlambare vaste stoffen - Categorie 1 - Gevaarlijk (CLP : Flam. Sol. 1)
: Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - chronisch Gevaarlijk - Categorie 3 (CLP :
Aquatic Chronic 3)
2.2. Etiketteringselementen
Duchefa Biochemie B.V.
A. Hofmanweg 71 2031 BH Haarlem The Netherlands
Tel: +31(0)23-5319093
Fax: +31(0)23-5318027
E-mail:[email protected]
In geval van nood : +31(0)23-5319093
bladzijde : 2
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Herziene uitgave nr : 3
Datum : 9 / 10 / 2015
Vervangt : 2 / 10 / 2015
Sodium dodecyl sulphate
S1377
RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)
Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45


• Symbo(o)l(en)
: Xn : Schadelijk
: R20/22 : Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
R36/37/38 : Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R41 : Gevaar voor ernstig oogletsel.
R42 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
: S22 : Stof niet inademen.
S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen.
S36 : Draag geschikte beschermende kleding.
• R-Zinnen
• S-Zinnen
Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)
 

 

• Gevarenpictogrammen
• Gevarenpictogrammen code
• Signaal woord
• Gevarenaanduidingen
• Voorzorgsmaatregelen
- Preventie
: GHS02 - GHS05 - GHS07
: Gevaarlijk
: H228 - Ontvlambare vaste stof.
H302 - Schadelijk bij inslikken.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H332 - Schadelijk bij inademing.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
: P210 - Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur of hete oppervlakken –
niet roken.
P261 - Inademing van stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oog-bescherming,
gelaatsbescherming dragen.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
: P305+P351 - BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten.
- Reactie
2.3. Andere gevaren
Geen in normale omstandigheden.
RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
: Stof.
Sodium dodecyl sulphate
CAS-nr. :000151-21-3
EG-nr. :205-788-1
Bijlage-nummer :--REACH :--: Dit produkt is gevaarlijk.
Stof / Mengsel
Componenten
Naam Component
Sodium dodecyl sulphate
:
Inhoud
> 99 %
Duchefa Biochemie B.V.
A. Hofmanweg 71 2031 BH Haarlem The Netherlands
Tel: +31(0)23-5319093
Fax: +31(0)23-5318027
E-mail:[email protected]
CAS-nr.
151-21-3
EG-nr.
205-788-1
Bijlage-nummer
-----
REACH
-----
Indeling
Xn; R20/22
Xi; R36/37/38-41
R42
---------------------------------Flam. Sol. 1
Acute Tox. 4 (oral)
In geval van nood : +31(0)23-5319093
bladzijde : 3
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Herziene uitgave nr : 3
Datum : 9 / 10 / 2015
Vervangt : 2 / 10 / 2015
Sodium dodecyl sulphate
S1377
RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen (vervolg)
Eye irrit 2
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
Moleculair gewicht (g/mol) 288.4
Structuur formule C12H25O4SNa
RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
- Inademing
- Kontakt met de huid
- Oogcontact
- Inslikken
: Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen.
Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
: Huid wassen met zachte zeep en water.
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie
ontwikkelt.
: Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie
ontwikkelt.
Spoelen met water.
: De mond spoelen.
Onmiddellijk een arts raadplegen.
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Acute en uitgestelde symptomen en : Irriterend
Ademhalingsmoeilijkheden.
effecten
Slaperigheid.
Hoest.
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Onmiddellijke medische verzorging
en speciale behandeling
: Geen gegevens beschikbaar.
RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
- Geschikte blusmiddelen
: Schuim.
Water verstuiven.
Koolstofdioxide (CO2).
Droog poeder.
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Geeft giftige rook af bij opwarming tot de ontbinding.
COx
Zwaveldioxide.
5.3. Advies voor brandweerlieden
Brand- en (explosie)beveiliging
Speciale procedures
: In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een ademhalingstoestel gebruiken.
Aangepaste veiligheidsuitrusting dragen.
: Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.
RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Draag geschikte beschermende kleding.
Vermijden dat poedermateriaal wordt bewogen zodat stof in de lucht in suspensie geraakt.
Evacueer de omgeving.
Duchefa Biochemie B.V.
A. Hofmanweg 71 2031 BH Haarlem The Netherlands
Tel: +31(0)23-5319093
Fax: +31(0)23-5318027
E-mail:[email protected]
In geval van nood : +31(0)23-5319093
bladzijde : 4
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Herziene uitgave nr : 3
Datum : 9 / 10 / 2015
Vervangt : 2 / 10 / 2015
Sodium dodecyl sulphate
S1377
RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel (vervolg)
6.2. Voorzorgsmaatregelen voor het milieu
Voorzorgsmaatregelen voor het
milieu
: Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethoden
: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale
voorschriften.
Het droge poeder opvegen en voorzichtig opruimen.
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Verwijzing naar andere rubrieken
: Geen Verwijzing
RUBRIEK 7 Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Algemeen
: Opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte.
Hygroskopisch.
Lichtgevoelig.
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslag
: Opslaan bij kamertemperatuur.
Geen vocht bij dit hygroscopisch produkt laten komen om te voorkomen dat het
produkt desintegreert of aankoekt.
Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.
7.3. Specifiek eindgebruik
Specifiek eindgebruik
: Enkel voor professioneel gebruik.
Duchefa Biochemie B.V. producten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik bij
onderzoek in " in vitro laboratoria ".
RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
Geen gegevens beschikbaar.
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
- Oogbescherming
- Huidbescherming
- Handbescherming
- Ademhalingsbescherming
:
:
:
:
Chemische stofbril of veiligheidsbril.
S36 : Draag geschikte beschermende kleding.
Handschoenen.
P3 Wanneer overmatig stof kan worden gevormd, goedgekeurd masker dragen.
RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen
• Uiterlijk
Uiterlijk
Kleur
: Poeder.
: Wit.
• Geur
Geur
: Reukloos.
• Geurdrempel
Geurdrempel
: Niet vastgesteld.
Duchefa Biochemie B.V.
A. Hofmanweg 71 2031 BH Haarlem The Netherlands
Tel: +31(0)23-5319093
Fax: +31(0)23-5318027
E-mail:[email protected]
In geval van nood : +31(0)23-5319093
bladzijde : 5
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Herziene uitgave nr : 3
Datum : 9 / 10 / 2015
Vervangt : 2 / 10 / 2015
Sodium dodecyl sulphate
S1377
RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)
• pH
pH waarde
: 6 - 9 10 g/l, 20°C
• Smeltpunt / Vriespunt
Smeltpunt [°C]
: Ongeveer 204 - 207
• Beginkookpunt - interval van het kookpunt
• Vlampunt
Vlampunt [°C]
: 10
• Verdampingssnelheid
Verdampingssnelheid (ether=1)
: Geen gegevens beschikbaar.
• Brandbaarheid
Brandbaarheidsgebied [vol % in
lucht]
: Geen gegevens beschikbaar.
• Explosiegrenzen (onderste - bovenste)
Explosiegrenzen
: Geen gegevens beschikbaar.
• Dampspanning
Dampspanning [hPa]
: Geen gegevens beschikbaar.
• Dampdichtheid
Relatieve dampdichtheid (lucht=1)
: Geen gegevens beschikbaar.
• Relatieve dichtheid
Dichtheid
Losgestorte dichtheid [kg/m3]
: 0,37 g/cm3
: Ongeveer 490 - 560
• Oplosbaarheid
Oplosbaarheid in water
: > 100 g/l, 20 °C
• Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water
Log P octanol / water bij 20°C
: 1,6
• Zelf-ontbrandingstemperatuur
• Termische ontbinding
Termische ontbinding [°C]
: Geen gegevens beschikbaar.
• Viscositeit
• Explosieve eigenschappen
Explosieve eigenschappen
: Niet vastgesteld.
• Oxiderende eigenschappen
Oxiderende eigenschappen
: Niet vastgesteld.
9.2. Overige informatie
RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Stabiel onder normale omstandigheden.
10.2. Stabiliteit
Duchefa Biochemie B.V.
A. Hofmanweg 71 2031 BH Haarlem The Netherlands
Tel: +31(0)23-5319093
Fax: +31(0)23-5318027
E-mail:[email protected]
In geval van nood : +31(0)23-5319093
bladzijde : 6
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Herziene uitgave nr : 3
Datum : 9 / 10 / 2015
Vervangt : 2 / 10 / 2015
Sodium dodecyl sulphate
S1377
RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit (vervolg)
Stabiliteit
: Stabiel onder normale omstandigheden.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gegevens beschikbaar.
10.4. Te vermijden condities
Te vermijden condities
: Warmte.
Open vuur.
Vochtigheid.
10.5. Te vermijden stoffen
Sterk oxyderende middelen.
10.6. Gevaarlijke ontbindingsproducten
Gevaarlijke ontbindingsproducten
: Bij ontbinding door opwarming komen gevaarlijke dampen vrij.
SOx
COx
RUBRIEK 11 Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
- Inademing
- Dermaal
- Oculair
- Overige
Oraal (rat) LD50 [mg/kg]
Huidirritatie (konijn)
- Inademing
Mutageniteit
: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
: Kan huidirritatie veroorzaken.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
: Ernstig oogletsel - Categorie 1 - Gevaarlijk (CLP : Eye Dam. 1) (OECD 405)
: RTECS nummer: WT1050000
: 1200
: Irriterend voor de huid. 24 h
: LC50 > 3900 mg/l (rat) 1 h
: Geen.
RUBRIEK 12 Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Algae LOEC -Pseudokirchneriella subcapitata - 2,68 mg/l 6d
48 Uur-EC50 - Daphnia magna [mg/l] : 5,55
: > 120
IC50 72h Algae [mg/l]
: 29
96 Uur-LC50 - Stekelbaarsje [ppm]
12.2. Persistentie - afbreekbaarheid
Ratio BZV/ThBZV 95,9 %
95 Biologisch afbreekbaar. (%)
12.3. Vermogen tot bioaccumulatie
BCF 3,9 - 5,3
Cyprinus carpio 72 h
12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen gegevens beschikbaar.
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen gegevens beschikbaar.
Duchefa Biochemie B.V.
A. Hofmanweg 71 2031 BH Haarlem The Netherlands
Tel: +31(0)23-5319093
Fax: +31(0)23-5318027
E-mail:[email protected]
In geval van nood : +31(0)23-5319093
bladzijde : 7
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Herziene uitgave nr : 3
Datum : 9 / 10 / 2015
Vervangt : 2 / 10 / 2015
Sodium dodecyl sulphate
S1377
RUBRIEK 12 Ecologische informatie (vervolg)
12.6. Andere schadelijke effecten
Voorzorgsmaatregelen voor het
milieu
: Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
Voorkom lozing in het milieu.
RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Algemeen
Speciale voorzorgsmaatregelen
: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale
voorschriften.
: Indien een verpakking niet leeg is naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval brengen.
RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer
14.1. UN Nr
UN nummer
: 1325
14.2. Juiste vervoersnaam
UN1325 FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S., 4.1, III, (E)
14.3. Gevarenklasse
4.1



ADR-Etikettering
: 4.1
Vervoer over land
Gevaarsidentificatienummer
Juiste vervoersnaam
- ADR Klasse
- ADR Verpakkingsgroep
:
:
:
:
40
UN1325 FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S., 4.1, III, (E)
4.1
III
:
:
:
:
Klasse : 4.1
III
YES
F-A S-G
Zeevervoer
- IMO-IMDG code
- IMO Verpakkingsgroep
- IMDG-Zeevervuiling
- Emergency Schedule (EmS) - Fire
Luchtvervoer
- ICAO/IATA
- Juiste vervoersnaam
• Klasse
- IATA Verpakkingsgroep
: Packaging instructions cargo : 449
Packaging instructions passenger: 446
: FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (Sodium dodecyl sulphate)
: 4.1
: III
14.4. Verpakkingsgroep
III
14.5. Milieugevaarlijk
Duchefa Biochemie B.V.
A. Hofmanweg 71 2031 BH Haarlem The Netherlands
Tel: +31(0)23-5319093
Fax: +31(0)23-5318027
E-mail:[email protected]
In geval van nood : +31(0)23-5319093
bladzijde : 8
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Herziene uitgave nr : 3
Datum : 9 / 10 / 2015
Vervangt : 2 / 10 / 2015
Sodium dodecyl sulphate
S1377
RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (vervolg)
Bij morsen en/of lekkage
: Zelfs kleine lekken of gemorste vlekken opruimen indien dit mogelijk is zonder
onnodig risico.
14.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen
Noodmaatregelen bij ongeval
Aanvullende informatie
: De bestuurder moet geen maatregelen nemen in geval van brand van de lading.
: ONMIDDELLIJK POLITIE EN BRANDWEER WAARSCHUWEN.
: Geen.
RUBRIEK 15 Regelgeving
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het
mengsel
Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Niet vastgesteld.
RUBRIEK 16 Overige informatie
Andere gegevens
Herziening
: De informatie is gebaseerd op de huidige beschikbare gegevens. Het beschrijft het
produkt met betrekking tot de geschikte veiligheidsvoorzorgsmaatregelen. Het kan
niet de eigenschappen van het produkt garanderen.
: 1 and 2 Volledige VIB revisie
3 Add Section 2: GHS05 and GHS 07, H318, H332, H412, P261, P273,
Delete Section 2: GHS06, H311, H319, H335, P302+P352
3 Section 12: Add: Toxic test results
3 Section 11: Change Inhalation 3.9 in >3900 mg/m3, Add: Skin irritation and
severe eye damage
3 Section 14: Change ADR
De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad
Einde van document
Duchefa Biochemie B.V.
A. Hofmanweg 71 2031 BH Haarlem The Netherlands
Tel: +31(0)23-5319093
Fax: +31(0)23-5318027
E-mail:[email protected]
In geval van nood : +31(0)23-5319093
Download