FORMULIER VERZOEK ONTHEFFING

advertisement
FORMULIER VERZOEK ONTHEFFING SAMENSTELLINGSVERKLARING KWARTAALCIJFERS 2018
Algemene kantoorgegevens
Naam:
____________________________________________________
Adres:
____________________________________________________
Postcode en woonplaats:
____________________________________________________
E-mailadres:
____________________________________________________
Verzoek
Hierbij verzoek ik, namens bovenstaand notariskantoor, om een ontheffing te verlenen van de verplichting om
met ingang van het eerste kwartaal 2018 tot en met het vierde kwartaal 2018 een samenstellingsverklaring te
voegen bij de kwartaalcijfers.
Ik verklaar hierbij namens het notariskantoor te voldoen aan de gestelde voorwaarden, aangezien:
1. Het resultaat voor belasting (plus de managementfee) volgens de jaarcijfers 2016 en 4e kwartaalcijfers
2016 zoals opgenomen in de verslagstaten aan elkaar gelijk is dan wel het verschil bedraagt maximaal
€ 10.000; óf
Er sprake is van een verschil van meer dan € 10.000, maar dit verschil bedraagt niet meer dan 10% van
het resultaat voor belasting (plus de managementfee) volgens de jaarcijfers 2016. De verklaring van het
verschil is bij dit verzoek toegelicht in de bijlage bij dit formulier.
2. Bij de jaarrekening over 2016 een goedkeurende controleverklaring / een goedkeurende
beoordelingsverklaring is afgegeven zonder een verplicht toelichtende paragraaf over de continuïteit.
3. In het jaar 2016 alle in te dienen financiële kantoorgegevens tijdig (al dan niet met uitsteltermijn) zijn
ingediend.
4. De financiële positie ten minste aan de gestelde voorwaarden voldoet en deze is als volgt:
a) De liquiditeit (voorwaarde ten minste 1,15) eind 2016 bedraagt ______________________________
b) De solvabiliteit (voorwaarde ten minste 20%) eind 2016 bedraagt ____________________________
c) Het praktijkinkomen (voorwaarde ten minste € 60.000) 2016 bedraagt per notaris _______________
d) De bewaringsposities over het jaar 2016 én 2017 (tot het moment van indiening van het
ontheffingsverzoek) zijn nihil dan wel positief.
Let op! De berekeningswijze dient aan te sluiten bij de in de beleidsregel neergelegde voorwaarden zoals
gepubliceerd in de Staatscourant (zie ook de toelichting daarop).
Ondertekening en indiening
Ondergetekende verklaart dit aanvraagformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Dit formulier dient vóór 1 juli 2017 bij het BFT te worden ingediend.
Plaats
Datum
_______________________________
_________________________________
Naam
Handtekening
___________________________
_________________________________
1
Bijlage bij het formulier verzoek ontheffing samenstellingsverklaring kwartaalcijfers 2018
In voorwaarde 1 is onder andere bepaald dat bij een verschil van meer dan € 10.000, dit verschil niet meer mag
bedragen dan 10% van het resultaat voor belasting (plus de managementfee) volgens de jaarcijfers 2016. Het
verschil dient in dat geval bovendien hieronder te worden verklaard en toegelicht. Zonder verklaring en toelichting
is het verzoek incompleet en dit kan leiden tot niet-ontvankelijkheid.
Het verschil tussen het resultaat voor belasting (plus de managementfee) volgens de 4e kwartaalcijfers 2016
en de jaarcijfers 2016 bedraagt ……….% van de jaarcijfers 2016.
Dit verschil is dus gelijk of kleiner dan 10% van het resultaat voor belasting (plus de managementfee)
volgens de jaarcijfers 2016.
De verklaring hiervoor is als volgt:
2
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards