Doopboekje 1 - Sint Jozef Parochie

advertisement
H. Doopsel
1
2
Opmerkingen vooraf
De “rode teksten” zijn informatief en kunnen weggelaten worden.
Wil je op de plaatsen waar de letter “N” cursief staat, namen invullen van de
betreffende persoon?
Wil je de woorden “ouders” en “peetouders” (of overeenkomstige namen) ook
vervangen door de betreffende namen?
Voor alle cursieve teksten en woorden geldt dat er iets aan het woord veranderd
moet morden, zodat het overeenkomt met de personen die in de doopplechtigheid
een rol hebben.
HET DOOPSEL VAN EEN KIND
Vader en moeder presenteren het kind aan de Kerk om te worden gedoopt, zij
worden vergezeld door peter en/of meter.
Als er meer kinderen worden gedoopt, worden de teksten in het meervoud gezegd.
ONTVANGST VAN HET KIND
C: Ouders, welke naam hebben jullie aan je kind gegeven?
Ouders:
N.
C: Moge(n) deze naam(namen) geschreven staan in het boek des levens en
gegrift in de palm van Gods hand.
C: Wat vraagt u voor N van de Kerk van God?
Ouders:
Het doopsel.
C: Ouders, jullie vraagt het doopsel voor jullie kind. Van jullie wordt verwacht,
dat je je kind opvoedt in het geloof en het leert leven naar Gods geboden
volgens de woorden van Christus: bemint God en de naasten. Zijn jullie je
bewust van de taak die je hiermee op je neemt?
Ouders:
Ja, dat beseffen we.
C: Ouders, door jullie zijn een peter en/of meter gekozen om je te helpen bij
de geloofsopvoeding van jullie kind. Mede namens de Kerk zullen zij je
bijstaan en in voorkomende omstandigheden kun je rekenen op hun steun.
Daarom vraag ik jullie, peter en meter: zijn jullie bereid om de ouders in
hun taak bij te staan?
Peter en meter:
Ja, (daartoe zijn wij bereid).
C: De gemeenschap van Jezus Christus neemt jou N met vreugde in haar
midden op. Daarom geef ik je in naam van de Kerk het kruisteken, het teken
van onze Verlosser.
3
Ouders, peter en meter, geef ook dit teken van de verlossing van Jezus
Christus aan jullie kind.
ONTSTEKEN VAN DE HUWELIJKSKAARS
VIERING VAN HET WOORD VAN GOD
01-01
L: Uit het heilig Evangelie volgens Johannes (Joh. 3,1-6)
In die tijd was er iemand uit de kring van de Farizeeën met de naam
Nikodémus, een leider van de Joden. Deze kwam in de nacht bij Jezus en
zei Hem: ‘Rabbi, wij weten dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want
niemand kan die tekenen doen die Gij doet, tenzij God met hem is.’ Jezus
antwoordde hem: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet geboren
wordt van bovenaf, kan hij het koninkrijk van God niet zien.’ Nikodémus zei
tot Hem: ‘Hoe kan een mens geboren worden, wanneer hij al oud is? Hij
kan toch niet de schoot van zijn moeder opnieuw binnengaan en geboren
worden?’ Jezus antwoordde: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet
geboren wordt uit water en Geest kan hij niet binnengaan in het koninkrijk
van God. Wat geboren is uit het vlees, is vlees en wat geboren is uit de
Geest, is geest.’
01-02
L: Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs (Mt
28: 18-20).
In die tijd trad Jezus nader en sprak tot de elf leerlingen: “Mij is alle macht
gegeven in de hemel en op aarde.
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de
Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te
onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.
Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.”
01-03
L: Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus (Mc.
1,9-11).
In die tijd vertrok Jezus uit Nazareth in Galilea en liet zich in de Jordaan
door Johannes dopen.
En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel
openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen.
En er kwam een stem uit de hemel: “Gij zijt Mijn Zoon, Mijn veelgeliefde; in
U heb ik welbehagen.”
01-04
L: Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus (Mc.
10,13-16).
4
In die tijd brachten de mensen kinderen bij Jezus met de bedoeling dat Hij
ze zou aanraken.
Maar bars wezen de leerlingen hen af.
Toen Jezus dat zag, zei Hij verontwaardigd: “Laat de kinderen toch bij Mij
komen en houdt ze niet tegen.
Want aan hen die zijn zoals zij, behoort het koninkrijk van God.
Voorwaar, Ik zeg u: wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind,
zal er zeker niet binnengaan.”
Daarop omarmde Hij hen en zegende hen, terwijl Hij hun de handen
oplegde.
KORT WOORD
GEBED VAN DE GELOVIGEN
C: Broeders en zusters, laat ons samen bidden en ons beroepen op de
barmhartigheid van Jezus Christus voor deze kleine die de genade van het
doopsel gaat ontvangen; voor zijn/haar ouders, zijn/haar peter en meter,
voor allen die gedoopt zijn.
VOORBEDE
Uit de onderstaande reeks mogen keuzen worden gemaakt.
02-01
L: Heer, geef dit kind door het doopsel het nieuwe leven en neem het op in
de heilige Kerk; laat het delen in het mysterie van uw dood en verrijzenis.
Laat ons bidden.
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
02-02
L: Maak dit kind door het doopsel en vormsel tot een trouwe leerling, die
getuigt van uw Blijde Boodschap.
Laat ons bidden.
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
02-03
L: Heilig zijn/haar leven en leid hem/haar naar de vreugde van het rijk van
God.
Laat ons bidden.
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
02-04
L: Geef, dat de ouders, de peter en meter voor dit kind een lichtend voorbeeld
mogen zijn in het geloof.
Laat ons bidden.
5
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
02-05
L: Bewaar dit gezin in uw liefde.
Laat ons bidden.
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
02-06
L: Vernieuw in ons allen de genade van het doopsel.
Laat ons bidden.
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
02-07
L: Geef dat N met de loop der jaren het Evangelie leert verstaan, er naar leeft
en er getuigenis van aflegt.
Laat ons bidden.
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
02-08
L: Geef, dat hij/zij eens met vreugde zal deelnemen aan de tafel des Heren.
Laat ons bidden.
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
02-09
L: Geef, dat hij/zij God en de naaste leert liefhebben zoals Jezus Christus het
ons heeft voorgedaan.
Laat ons bidden.
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
02-10
L: Geef, dat N toeneemt in heiligheid en wijsheid door het woord en voorbeeld
van andere christenen.
Laat ons bidden.
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
02-11
L: Geef, dat alle leerlingen van Jezus Christus één blijven in liefde en geloof.
Laat ons bidden.
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
02-12
L: Geef, dat alle kinderen van hier en overal, gedoopt of ongedoopt, in een
vreedzame wereld zullen opgroeien tot goede mensen.
Laat ons bidden.
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
6
02-13
L: Geef, dat alle christelijke ouders oprecht proberen hun kinderen, met Gods
hulp, op te voeden tot ware medemensen en echte christenen.
Laat ons bidden.
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
02-14
L: Geef, dat al onze overleden familieleden, vrienden en kennissen die wij hier
vandaag moeten missen, in vrede en vreugde mogen leven bij U, God, onze
Vader.
Laat ons bidden.
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
02-15
L: Geef, dat N. zal opgroeien in een wereld van vrede en gerechtigheid.
Laat ons bidden.
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
02-16
L: Geef, dat wij allen, onze kinderen voorgaan in een leven van oprecht geloof.
Laat ons bidden.
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
02-17
L: Geef, dat zij die met Christus begraven worden door het doopsel, ook deel
zullen krijgen aan de verrijzenis.
Laat ons bidden.
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
02-18
L: Geef, dat alle kinderen die geen thuis hebben ergens bij goede mensen een
thuis mogen vinden.
Laat ons bidden.
A: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
AANROEPING VAN HEILIGEN
C: Heilige Maria, Moeder van God,
A: bid voor ons.
C: Heilige Johannes de Doper,
A: bid voor ons.
C: Heilige Jozef,
A: bid voor ons.
C: Heilige Petrus en Paulus,
7
A: bid voor ons.
C: Heilige Joannes van Oisterwijk,
A: bid voor ons.
Hier kunnen ook de namen van andere heiligen worden genoemd, bijvoorbeeld naar
wie de dopeling is genoemd (de ouders, de peter en meter en de andere kinderen
van het gezin) of van de patroon van de kerk of de plaats. De namen moeten dan
wel opgenomen worden.
De litanie wordt besloten met:
C: Alle heiligen van God,
A: bid voor ons.
EXORCISME-GEBED EN ZALVING VÓÓR HET DOOPSEL
C: Heer onze God: Gij hebt uw Zoon naar de wereld gezonden om de kracht
van de boze te breken en de kwade geest uit ons uit te drijven om de mens
aan de duisternis te onttrekken en over te brengen naar het wonderlijk rijk
van uw licht.
Wij bidden U: bevrijd dit kind van de smet van de eerste zonde, en maak
het tot woning van uw heerlijkheid, tot tempel van de Heilige Geest. Door
Christus onze Heer.
A: Amen.
03-01
Als de dopeling gezalfd wordt:
C: De kracht van Christus, de Heiland, moge je sterken. Als teken daarvan
zalven wij je met de olie in de naam van onze Heer, de Gezalfde, die leeft
en heerst in de eeuwen der eeuwen.
A: Amen.
De dopeling wordt nu met de olie van de geloofsleerlingen gezalfd op de borst.
03-02
Als de zalving wordt weggelaten:
C: De kracht van Christus, de Heiland, moge je sterken, Hij die leeft en heerst
in de eeuwen der eeuwen.
A: Amen.
De doopheer legt het kind in stilte de hand op het hoofd.
C: Broeders en zusters, laat ons God de Heer vragen, dat Hij deze kleine het
nieuwe leven schenkt uit het water en de Heilige Geest.
ZEGENING EN AANROEPING VAN GOD OVER HET WATER
04-01
8
De celebrant bidt, gekeerd naar de doopvont, het volgende gebed (buiten de
paastijd):
C: God, de grootheid waarmee Gij U in tekenen aan de wereld toont, is niet te
meten; op vele wijzen zien wij in het water uw kracht die mensen ten leven
wekt. Want in het begin van de wereld joeg uw Geest als een storm over
het water en het water ontving van U zijn levenskracht. De grote
overstroming was het begin van een nieuwe geboorte: door het geheim van
hetzelfde water betekende de zondvloed het einde van een misvormde
wereld en het ontstaan van nieuwe kracht. Gij hebt, God, het nageslacht
van Abraham droogvoets door de Rode Zee laten trekken, toen het uit de
Egyptische slavernij was bevrijd. Dit volk vertegenwoordigt onze
voorgangers, want ook wij willen bij de doop onder uw geleide door het
water gaan.
Uw Zoon Jezus Christus werd gedoopt door Johannes in het water van de
Jordaan, Hij werd aangeraakt, gezalfd door de Heilige Geest. Later, toen Hij
aan het kruis hing, vloeiden water en bloed tezamen uit zijn zijde. Na zijn
verrijzenis droeg Hij zijn leerlingen op: trekt uit en onderricht alle volkeren:
doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zie dan nu neer op uw volk dat hier voor U staat en open uw bron van leven
voor hen. Stort in dit water de Geest uit van uw eengeboren Zoon en laat
deze mens die toch geschapen is naar uw beeld, God en Heer, door het
teken van de doop vrij zijn van al het kwaad dat hem raken kan, en maak
deze mens tot kind van uw geslacht, herboren uit water en Heilige Geest.
De celebrant raakt nu het water aan met zijn rechterhand en vervolgt:
C: Wij vragen U: laat door uw Zoon de levenskracht van de Heilige Geest als
een storm over dit water gaan, zodat allen die door de doop samen met
Christus zijn begraven, ook met Hem uit het graf zullen opstaan en leven
door Christus onze Heer.
A: Amen.
04-02
In de paastijd wordt het doopwater uit de paaswake gebruikt. Om toch het element
van dankzegging en smeking in de viering van het doopsel te bewaren, gebruike
men de onderstaande tekst:
C: Gezegend zijt Gij, God almachtige Vader, die het water hebt geschapen om
te reinigen en leven te schenken.
A: Gezegend zij God.
C: Gezegend zijt Gij, God, eniggeboren Zoon, Jezus Christus: uit uw zijde
vloeiden water en bloed, en door uw dood en verrijzenis werd de Kerk
geboren.
A: Gezegend zij God.
C: Gezegend zijt Gij, God, Heilige Geest: Gij hebt Christus gezalfd bij zijn doop
in de Jordaan, in U worden ook wij gedoopt.
9
A: Gezegend zij God.
C: Kom, Heer God, onze Vader, en heilig dit water, reinig allen die erin worden
gedoopt, van de zonde en neem hen aan als uw kinderen.
A: Wij bidden U: verhoor ons, Heer.
C: Heer, Gij hebt dit kind N geroepen in het geloof van de Kerk tot het bad van
de wedergeboorte, geef het door het mysterie van dit gezegende water het
nieuwe en eeuwige leven. Door Christus onze Heer.
A: Amen.
C: Heilig dit water, en laat hen die hierdoor delen in de dood en de verrijzenis
van Christus, gelijk worden aan het beeld van uw Zoon.
A: Wij bidden U: verhoor ons, Heer.
C: Heilig dit water, en laat hen die Gij zelf kiest, herboren worden uit de Heilige
Geest en voeg hen bij uw volk.
A: Wij bidden U: verhoor ons, Heer.
ONSTEKEN VAN MEEGEBRACHTE DOOPKAARSEN
De kinderen die hun doopkaars meegebracht hebben, steken nu hun kaarsen aan
het licht van de paaskaars aan.
AFZWERING EN GELOOFSBELIJDENIS
C: Beste ouders, peter en meter: u bent met uw kind hier gekomen voor de
viering van het doopsel; dit betekent, dat uw kind in dit sacrament door
Gods liefde nieuw leven zal ontvangen uit het water en de Heilige Geest.
Zorgt ervoor, dat uw kind groeit in het geloof. Doet alles wat mogelijk is om
dit van God ontvangen leven te vrijwaren van de besmetting van het kwaad
en het te laten groeien in welbehagen bij God en de mensen.
Als u dus bereid bent in het licht van het geloof deze taak te aanvaarden:
vernieuwt dan uw doopbeloften en verklaart opnieuw dat u wilt afzien van
het kwaad en van de zonde; belijdt uw geloof in Jezus Christus, het geloof
van de Kerk, waarin uw kind wordt gedoopt.
C: Verzaakt u aan de Satan?
Ouders, peter en meter:
Ja, ik verzaak.
C: En al zijn werken?
Ouders, peter en meter:
Ja, ik verzaak.
C: En aan zijn verleiding?
Ouders, peter en meter:
Ja, ik verzaak.
10
05-01
C: Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde?
Ouders, peter en meter:
Ik geloof.
C: Gelooft u in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heer, die geboren
is uit de maagd Maria, die geleden heeft, gestorven en begraven is, die uit
de dood is opgestaan en zit aan Gods rechterhand?
Ouders, peter en meter:
Ik geloof.
C: Gelooft u in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap
van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven?
Ouders, peter en meter:
Ik geloof.
05-02
A: Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven.
Die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden.
Die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven.
05-03
D: Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
A: Ik geloof dat God bij mij is,
dat Hij mij nooit alleen laat,
dat Hij van mij houdt,
11
dat Hij mijn Vader wil zijn.
D: Ik geloof in Jezus Christus,
Gods eniggeboren Zoon, onze Heer,
die geboren is uit de maagd Maria,
die gestorven en begraven is,
die uit de dood is opgestaan
en leeft aan Gods rechterhand.
A: Ik geloof dat Jezus bij mij is,
dat Hij mij de weg wijst naar God,
dat Hij mij vraagt te leven zoals Hij,
dat Hij mij vormt als kind van Zijn Vader.
D: Ik geloof in de heilige Geest,
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven.
A: Ik geloof dat de kracht van Gods Geest in mij is,
dat Hij een vuur is in mijn leven,
dat Hij mij bezielt tot liefde in de wereld,
dat Hij in mij bidt tot God mijn Vader.
D: Bidden wij dan samen tot God:
A: Zie, trouwe Vader op ons neer door Jezus Christus, onze Heer, die
met U heerst in majesteit en met de Geest in eeuwigheid.
Amen.
C: Dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk, dat wij met overtuiging
belijden in Jezus Christus onze Heer.
A: Amen.
DOOPSEL
C: Wilt u dus, dat N wordt gedoopt in het geloof van de Kerk, dat wij zo juist
hebben beleden?
Ouders, peter en meter:
Ja, dat willen wij.
C: N (alle doopnamen noemen), Ik doop je
In de Naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
12
VERKLARENDE RITEN
ZALVING NA HET DOOPSEL
C: De almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die je heeft
bevrijd uit de zonde en het nieuwe leven heeft gegeven uit het water en de
Heilige Geest, heeft je opgenomen in zijn volk. Hij zalft je nu met het
heilzame chrisma. Zoals Christus is gezalfd tot priester, koning en profeet,
zo moge je als lidmaat van zijn lichaam voor altijd delen in het eeuwig leven.
A: Amen.
De celebrant zalft in stilte de gedoopte met chrisma op de kruin.
OPLEGGEN VAN HET WITTE DOOPKLEED
C: N. je bent een nieuwe schepping geworden en met Christus ben je bekleed.
Laat dit witte kleed het teken zijn van je waardigheid; dat je het zonder
smet mag dragen tot in het eeuwig leven, geholpen door het woord en het
voorbeeld van je naasten.
A: Amen.
Het kind ontvangt nu het witte doopkleed, waarvoor bij voorkeur door het gezin zelf
is gezorgd.
OVERREIKING VAN DE DOOPKAARS
C: Ontvangt het licht van Christus.
C: Beste ouders, peter en meter, aan jullie de taak dit licht brandend te
houden. Zorgt ervoor, dat jullie kind, dat door Christus is verlicht, blijft leven
in dit licht en in zijn geloof volhardt. Dan zal het bij de komst van de Heer
met alle heiligen Hem tegemoet gaan en een plaats vinden in Gods woning.
'EFFETA'
C: Onze Heer Jezus gaf aan doven het gehoor terug, en stommen liet Hij
spreken; moge Hij je geven, dat je spoedig zijn Woord kunt verstaan en je
geloof kunt belijden tot eer van God onze Vader.
A: Amen.
SLOTRITUS
GEBED DES HEREN
C: Beste ouders, peter en meter, jullie kind is door het doopsel herboren, het
wordt nu kind van God genoemd en het is het ook.
13
Over een aantal jaren zal het in het sacrament van het vormsel de volheid
van de Heilige Geest ontvangen en naar het altaar van de Heer gaan om
deel te nemen aan de tafel van zijn offermaal.
Te midden van de kerkgemeenschap zal het God als zijn Vader aanroepen.
Laten wij allen, hier aanwezig, nu in de naam van dit kind in de geest van
het kindschap van God die wij allen hebben ontvangen, samen bidden zoals
de Heer het ons heeft geleerd:
A: Onze Vader...
TOEWIJDING AAN MARIA
Het is een goed gebruik om het pas gedoopte kind aan Maria toe te wijden. Dit kan
o .a. gebeuren met een van onderstaande teksten:
06-01
C: Heilige maagd Maria, wees gegroet. Gij zijt de Moeder van God. Uit u is
geboren de zon van de gerechtigheid, het waarachtige licht, onze Heer
Jezus Christus; Hem hebt gij gevoed en in uw armen gedragen, in vreugde
en verdriet hebt gij Hem grootgebracht. Zo wilt gij ook onze Moeder zijn en
zijt gij onze voorspreekster bij uw Zoon. Gij staat ons bij in onze nood, gij,
de troost en de steun van allen die u zoeken. Wij vragen u: wees ook een
moeder voor de kleine N, zodat dit mensenkind kan opgroeien in goede
gezondheid en in de gemeenschap met uw Zoon, waartoe het in het doopsel
geheiligd is. Laat dit kind in zijn leven langs veilige wegen gaan, beschermd
tegen alle gevaren, zodat het ongeschonden het zegel van Gods Geest mag
bewaren. Moge dit kind blijmoedig de mensen dienen en zich inzetten voor
de komst van het koninkrijk van God, die leeft in de eeuwen der eeuwen.
A: Amen.
06-02
C: Heilige Maria, Moeder van Gods Zoon, gij zijt ook de Moeder van ons allen,
het volk van God. Moeder van Jezus en Moeder van alle gedoopten, wij
wijden u dit kindje toe dat door het heilig doopsel kind van God en ook uw
kind is geworden. Neem het aan onder uw moederlijke bescherming. Laat
het met uw bijstand opgroeien en worden vervuld met wijsheid. Dat het
moge toenemen in welgevallen bij God en de mensen, naar het voorbeeld
van het kind Jezus. Maria, leid uw kind op zijn levensweg. Beveilig het tegen
alle gevaren naar ziel en lichaam. Help het later trouw te blijven aan de
genade van het heilig doopsel. Laat het naderen tot het gastmaal van uw
Zoon, en zelf de doopbeloften hernieuwen. Bid voor dit kind, dat het de
Heilige Geest mag ontvangen die ook over u is neergedaald. En maak het
tot een waarachtige getuige van de Blijde Boodschap.
Dan zal als eenmaal het uur van sterven slaat, uw kind, bekleed met het
witte bruiloftskleed en gewapend met de brandende fakkel van de genade,
voor altijd mogen behoren tot de gemeenschap van de heiligen. Laat het zo
14
de Heer van alle leven tegemoet gaan. Moge het dan worden opgenomen
in de hemelse vreugde door onze Heer Jezus Christus, die met de Vader en
de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
A: Amen.
Bidden wij tenslotte het gebed waarmee wij Maria zo vaak in ons leven
aanroepen:
A: Wees Gegroet Maria...
ZEGEN EN WEGZENDING
De celebrant zegent achtereenvolgens de moeder, die het kind in haar armen houdt,
de vader en alle aanwezigen:
C: De Heer, de almachtige God, heeft ons zijn Zoon geschonken die geboren
is uit de maagd Maria. Hij geeft vreugde aan alle christen-moeders door de
hoop op het eeuwig leven, dat hun kinderen omstraalt. Moge Hij de moeder
van dit kind zegenen: dat zij, die nu dankt om het kind dat zij gekregen
heeft, onophoudelijk samen met dit kind dank blijft brengen, in Christus
Jezus, onze Heer.
A: Amen.
C: De Heer, de almachtige God, is de gever van het leven hier op aarde en van
het leven in de hemel. Moge Hij de vader van dit kind zegenen: dat hij
samen met de moeder dit kind door woord en voorbeeld voor dit kind de
eerste geloofsgetuige zal zijn, in Christus Jezus, onze Heer.
A: Amen.
C: De Heer, de almachtige God, heeft ons uit water en Heilige Geest herboren
doen worden tot het eeuwig leven. Moge Hij deze gelovigen overvloedig
zegenen: dat zij altijd en overal vurige leden van zijn volk mogen zijn; Hij
schenke allen, hier aanwezig, zijn vrede, in Christus Jezus, onze Heer.
A: Amen.
C: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon + en Heilige Geest. Amen.
C: Gaat nu allen heen in vrede.
A: Wij danken God.
15
BIJLAGE
07-01
Kindje
Je lacht naar mij,
zo zacht en blij.
Je raakt mijn arm,
en maakt mij warm.
Je gaapt een keer,
en slaapt alweer.
U dank ik Heer,
ik dank U zeer.
Uit: “Vallende sterren” van D. Coensen.
07-02
Jij kindje schrik maar niet,
pijn doet het water niet.
't Water is een helder bad,
jij wordt een hele lieve schat.
Je hoort er nu echt bij,
dit water maakt jou blij.
Jij kindje, let maar op;
jij hebt een goede God.
Hij draagt hou in Zijn armen mee,
zo golft het water van de zee.
Je hoort er nu echt bij,
dit water maakt jou blij.
Jij, kindje wees niet bang;
God helpt jou levenslang.
Hij noemt jou met een lieve naam
en jij mag met ons verder gaan.
Je hoort er nu echt bij,
dit water maakt jou blij.
07-03
Je krijgt een heleboel
Je krijgt een heleboel in het leven, wist je dat?
Je krijgt een wiegje en kleertjes en een babybad.
16
Je krijgt mooie schoentjes en een pop of een beer.
Je krijgt een oma en opa en nog veel maar.
Je krijgt een mama en een papa, alsjeblieft!
Je krijgt van hen een hemeltje op aard; is dat niet lief?
Je krijgt een aai, een zoen, een lieve lach.
Je krijgt al hun zorg en aandacht voor iedere dag.
Je krijgt vandaag als mooist cadeau voor de eerste keer,
de vriend van alle mensen, Jezus onze Heer.
Je krijgt een heleboel in dit leven, je wordt haast verwend.
Maar als je daarvan uit kunt delen is het fijn dat jij er bent!
Uit: “Vallende sterren” van D. Coensen.
07-04
God,
U heeft mij geleid
naar de bron
waaruit het leven vloeit.
Help mij, o Heer,
daarvan te geven,
zodat niemand dorst heeft.
God,
U heeft mij
tot een licht
in deze wereld gemaakt.
Help mij, o Heer
dat niet mijn schaduw zal vallen
op de weg van anderen.
07-05
Je bent een levend wonder,
geboren uit Gods hand
en uit onze liefde!
Eens was jij
een eindeloos verlangen,
een verre hoop,
een onvoltooide wens.
Jij was een droom
van geven en ontvangen,
geheim van eenheid
tussen God en mens.
17
07-06
Wij weten het nog...
de dag van ons huwelijk...
er werd gevraagd:
“Zijn jullie bereid kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden en
hen in je liefde te laten delen?
Zijn jullie bereid je kinderen Jezus te leren kennen en hen in Zijn Kerk te
laten opnemen?”
Wij hebben geantwoord: “Ja!”
Nu wordt deze belofte concreet:
Wij laten jou N., ons kindje dopen!
Omdat wij, je vader en je moeder, geloven, dat je komt uit Gods hand, dat
Jezus de sleutel is voor het geluk, dat Gods Geest je de weg zal wijzen in
het leven, dat je veilig bent in de gemeenschap van gelovige mensen, dat
je geroepen bent om met velen mee te bouwen aan een betere wereld.
Omdat wij voor jou alleen het beste willen, daarom laten wij je dopen.
07-07
Ik wens jou, N., twee stevige benen
om door het leven te gaan.
Ik wens je twee stevige handen
om anderen bij te staan.
Ik wens je een mond
om te lachen met vrienden die ook vrolijk zijn.
Maar ook om mensen te troosten
bij tegenspoed of pijn.
Ik wens je twee heldere ogen
om te zien wat kwaad is of goed.
Dan zul je altijd weten welke weg je volgen moet.
Ik wens je een liefdevol hart toe,
een hart dat mensen bemint.
Maar bovenal heb je Gods zegen,
N., wordt maar heel gelukkig m’n kind.
18
Download